Ärende 17: Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och enligt 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader, kvartal 4 2018

Download (0)

Full text

(1)

Malmö stad

Kommunstyrelsen

Sekreterare ...

Anna-Lena Alnerud

Ordförande ... ………

Katrin Stjernfeldt Jammeh Underskrifter

Justerande ... ………

Torbjörn Tegnhammar

Protokollsutdrag

Sammanträdestid 2019-03-06 kl. 13:00-14:25

Plats Sessionssalen, stadshuset

Beslutande ledamöter Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande) Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)

Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande) Andréas Schönström (S)

Rose-Marie Carlsson (S)

Mubarik Mohamed Abdirahman (S) Märta Stenevi (MP)

Emma-Lina Johansson (V) Helena Nanne (M)

Charlotte Bossen (C) Magnus Olsson (SD) Anders Olin (SD)

John Roslund (M) ersätter Håkan Fäldt (M)

Ej tjänstgörande ersättare Elin Kramer (S) Anders Rubin (S)

Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S) Nils Anders Nilsson (S)

Sara Wettergren (L) Måns Berger (MP) John Eklöf (M) Tony Rahm (M) Anton Sauer (C)

Nima Gholam Ali Pour (SD) Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande Carina Nilsson (S) (Kommunfullmäktiges ordförande) Sedat Arif (S) (Kommunalråd)

Frida Trollmyr (S) (Kommunalråd) Simon Chrisander (L) (Kommunalråd) Andreas Norbrant (Stadsdirektör) Tomas Bärring (Chefsjurist) Anna-Lena Alnerud (Sekreterare) Jan Åke Troedsson (Ekonomidirektör) Jan Haak (Planeringsdirektör)

Ola Nyberg (Finanschef) Anna Westerling (Budgetchef) Nicklas Sjöqvist (Presschef)

1

(2)

Liselott Nilsson (Avdelningschef) Bertil Siöström (Avdelningschef) Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef) Pernilla Mesch (Sekreterare)

Eva Marie Tancred (Ärendekoordinator)

Utses att justera Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

Protokollet omfattar §74

2

(3)

§ 74 Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och enligt 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader, kvartal 4 2018

STK-2018-1114 Sammanfattning

Samtliga socialnämnder ska en gång i kvartalet lämna statistikrapport till kommunfullmäktige över hur många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och enligt 9 § LSS som inte har

verkställts inom tre månader från dagen för beslutet, samt beslut som inte verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten har avbrutits.

Antalet rapporterade beslut enligt 9 § LSS har minskat från 80 beslut till 63 beslut.

Antalet rapporterade beslut enligt 4 kap 1 § SoL har minskat från 54 beslut till 52 beslut.

Samtliga socialnämnder har haft gynnande beslut, som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut, att rapportera.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna.

Särskilda yttranden, reservationer

Torbjörn Tegnhammar (M), John Roslund (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 15.

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut §113 KS AU 190225

 G-Tjänsteskrivelse KSAU 190225 Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och enligt 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader, kvartal 4 2018

3

(4)

Kommunstyrelsen 2019-03-06

Ärende 17: Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och enligt 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader, kvartal 4 2018

Moderaterna och Centerpartiet ser med stor oro på det stora antalet gynnande beslut som inte har verkställts. Att individer får de insatser som de har rätt till genomförda är av yttersta vikt för individens möjlighet till en värdig och stimulerande vardag. Mot bakgrund av detta vittnar det om stora brister i nämndens rutiner.

Under föregående mandatperiod beslutade funktionsstödsnämnden att upphandla LSS- och socialpsykiatriboenden hos fria aktörer. Detta beslut har ännu ej genomförts och Moderaterna och Centerpartiet vill understryka att det är angeläget att så sker för att säkerställa att de individer som fått gynnande får sin åtgärd genomförd i den tid som lagen föreskriver.

Torbjörn Tegnhammar (M) John Roslund (M) Helena Nanne (M)

Charlotte Bossen (C)

Med instämmande av

John Eklöf (M) Tony Rahm (M)

Anton Sauer (C)

Särskilt yttrande

Bilaga 15

4

Figure

Updating...

References

Related subjects :