Ordförande och vice ordförande skall utses av styrelsen bland dessa ledamöter

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Drottninggatan 98 | 111 60 Stockholm | Sweden | Tel: +46 8 736 9100 | www.houseoffinance.se Förslag om stadgeändring

Nuvarande lydelse:

9 § (första stycket) Styrelsen

Föreningens organisation och förvaltning av dess angelägenheter skall handhavas av en styrelse, som består av minst sju och högst elva ledamöter. En majoritet av ledamöterna skall utses av Handelshögskolan och Stiftelsen för Finansforskning gemensamt. Ordförande och vice ordförande skall utses av styrelsen bland dessa ledamöter. Övriga ledamöter skall utses på föreningsmöte och företrädesvis komma från den finansiella sektorn.

---

Förslag till ny lydelse:

9 § (första stycket)

Styrelsen

Föreningens organisation och förvaltning av dess angelägenheter skall handhavas av en styrelse, som består av minst sju och högst tolv ledamöter. En majoritet av ledamöterna skall utses av Handelshögskolan och Stiftelsen för Finansforskning gemensamt. Ordförande och vice ordförande skall utses av styrelsen bland dessa ledamöter. Övriga ledamöter skall utses på föreningsmöte och företrädesvis komma från den finansiella sektorn.

---

Figure

Updating...

References

Related subjects :