Kerstin Rosell (S), ordförandeAndreas Engebrethsen (S), 1:e vice ordförandeRie Boulund (M), 2:e vice ordförandeShlomo Gavie (C)Miranda Bodiroza (S)Ulla Lindén (S)Gert Persson (M)Niclas Erlandsson (L)Anette Ivarsson (C)Anita Andersson (KD)Emma Lindkvist (M

28  Download (0)

Full text

(1)

2019-03-19 Sammanträdestid 13:20 – 16:35

Ledamöter Kerstin Rosell (S), ordförande

Andreas Engebrethsen (S), 1:e vice ordförande Rie Boulund (M), 2:e vice ordförande

Shlomo Gavie (C) Miranda Bodiroza (S) Ulla Lindén (S) Gert Persson (M) Niclas Erlandsson (L) Anette Ivarsson (C) Anita Andersson (KD) Emma Lindkvist (MP)

Tjänstgörande ersättare Ilona Isaac (M) för Vakant (M)

Monica Hansson (C) för Jennifer Fagerberg (SD)

Ersättare Thomas Fagenheim (S) Helena Enqvist (S) Elisabet Karlsson (L) Veronica Svensson (V) Ann-Margret Kristensson (C)

Övriga närvarande Johan Klingborg, socialchef Lisa Lindskog, nämndsekreterare Jessica Eliasson, kommunikatör

Mats Petersson, kvalitetsstrateg §§ 57-58

Eva-Marie Gustavsson, verksamhetchef §§ 57-63 Carl Håkansson, utredningssekreterare § 60 Adam Edvinsson, utredningssekreterare § 61 Jan Johansson, kommunrevisor § 62

Hans Wieslander, kommunrevisor § 62 Luis Soto, avtalscontroller § 63

Emelie Karlsson, verksamhetsekonom § 64

Paragrafer Justering

§§ 54-55, 57-69

Ordföranden och Gert Persson.

(2)

Justerare ...

Gert Persson

(3)

Beslutsinstans Socialnämnd Sammanträdesdatum 2019-03-19 Datum då anslaget sätts upp 2019-03-22 Datum då anslaget tas ned 2019-04-13

Protokollet förvaras hos Socialförvaltningen

Underskrift ………

Lisa Lindskog

___________________________________________________________________________________________________

(4)

§ 54 Anmälan av utskottens beslut med stöd av delegation

2019/14

§ 55 Anmälan av ordförandebeslut 2019/45

§ 57 Kvalitetsberättelse socialnämnden 2018 2019/39

§ 58 Mål för socialnämndens verksamhetsområde

2019 2019/49

§ 59 Medborgarförslag - Större utbud av tv-kanaler på kommunens äldreboenden

2019/7

§ 60 Medborgarförslag - Kartläggning av

äldreboende för att få dem mera likvärdiga 2019/35

§ 61 Förslag till revidering av socialnämndens delegationsordning

2019/40

§ 62 Kommunrevisionen - rapportering av granskningen 2018 och presentation av granskning 2019

§ 63 Uppdrag gällande verksamhet under mandatperioden

2019/50

§ 64 Ekonomisk uppföljning 2019/28

§ 65 Förvaltningschefen informerar 2019/8

§ 66 Anmälningsärenden 2019/9

§ 67 Anmälan av delegationsbeslut 2019/10

§ 68 Rapporter 2019/11

§ 69 Övriga frågor 2019/12

(5)

§ 54

Anmälan av utskottens beslut med stöd av delegation, SOC 2019/14

Beslut

Socialnämnden beslutar

1. Anmäla och anteckna socialutskottets protokoll 2019-02-26 och 2019- 03-12 samt arbetsutskottets protokoll 2019-03-05.

Underlag för beslut Beslutsförslag 2019-03-12 SNAU 2019-03-05

SNSU 2019-02-26 SNSU 2019-03-12

(6)

Anmälan av ordförandebeslut , SOC 2019/45

Beslut

Socialnämnden beslutar

1. Anteckna anmälan av ordförandebeslut gällande Yttrande avseende remiss: Utkast till lagrådsremiss – Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten till uppehållstillstånd.

Beskrivning av ärendet

Socialnämnden har beretts tillfälle att till kommunstyrelsen inkomma med sitt yttrande avseende remissen: Utkast till lagrådsremiss – Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten till uppehållstillstånd.

Med anledning av en kort handläggningstid och att svaret var tvunget att inkomma till kommunstyrelseförvaltningen senaste 2019-03-05 togs beslutet på delegation av socialnämndens ordförande.

Underlag för beslut Beslutsförslag 2019-03-13

Delegationsbeslut, Yttrande avseende remiss: Utkast till lagrådsremiss – Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten till uppehållstillstånd, 2019-03-04

Remiss Utkast till lagrådsremiss Förlängning av lagen om tillfälliga

begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, 2019-02-13

(7)

§ 57

Kvalitetsberättelse socialnämnden 2018, SOC 2019/39

Beslut

Socialnämnden beslutar

1. Anteckna informationen till protokollet.

Beskrivning av ärendet

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ställer krav på att det finns ett ledningssystem som säkerställer att verksamheten bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete.

Författningen ska tillämpas på verksamheter som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Vidare skrivs att verksamhet med dokumentationen som utgångspunkt varje år bör upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse.

2018 års kvalitetsberättelse innehåller redogörelse kring arbetet gällande systematiskt kvalitetsarbete inom myndighetsutövningen och inom utförandet av insatser så väl inom egenregin som hos externa utförare.

Kvalitetsberättelsen tar sin utgångspunkt i vad ett kvalitetsledningssystem ska innehålla enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Kvalitets- och utredningsavdelningen har inhämtat kvalitetsberättelser från myndighetsavdelningen, från de tre verksamhetsområdena inom egenregin (äldreboende, hälso- sjukvård och hemtjänst samt stöd- och behandling) och ifrån externa utförare. Inkomna underlag har sammanställts för att ge en övergripande bild över hur kvalitetsarbetet fortlöper. Detta är ett nytt arbetssätt jämfört med tidigare år då kvalitetsberättelsen varit mer av en verksamhetsberättelse för kvalitets- och utredningsavdelningen. Skälet till förändringen dels att ge en mer heltäckande bild över hur kvalitetsarbetet fortlöpt och dels en önskan att utförarna själva ska utveckla sitt

analysarbete.

Ekonomi

Ekonomin påverkas inte.

Underlag för beslut Beslutsförslag 2019-02-21 Kvalitetsberättelsen 2018

(8)

Mål för socialnämndens verksamhetsområde 2019, SOC 2019/49

Beslut

Socialnämnden beslutar

1. Anta följande mål och redovisa dessa i Genomförandeplanen och budget 2019.

Mål

- Mål 1. Utveckla vårdkedjan för barn och unga så att insatserna blir mer tillgängliga och bättre matchar behoven.

- Mål 2. Att implementera samt arbeta med innovativa lösningar inom socialnämndens ansvarsområde för att på så sätt öka kvalitet,

kostnadseffektivitet, hållbarhet och individens självständighet.

- Mål 3. Möjliggöra för särskilt utsatta och prioriterade målgrupper att nå en godtagbar boendesituation.

- Mål 4. Säkerställa god kvalitet och kunskap i den palliativa vården för möta en förändrad kravbild kring målgruppen.

- Mål 5. Förtydliga socialnämndens roll och ansvar samt bjuda in andra aktörer till samfinansierade insatser.

Beskrivning av ärendet

Syftet med socialnämndens mål är att från nämndens sida särskilt lyfta ut områden där en förändring eller utveckling av verksamheten bedöms nödvändig för att ytterligare höja kvaliteten på verksamheten. Att en

verksamhet eller ett område bedöms behöva utvecklas kan bero på ett flertal faktorer så som förändringar av behov, målgrupp och förutsättningar.

Utvecklingsmålen ska därför inte ses som ett underkännande eller en kritik av den befintliga verksamheten.

För att kunna genomföra mer omfattande förändringar krävs att utvecklings- och utredningsresurser fokuseras på ett begränsat antal projekt. All

verksamhet kan därför inte prioriteras varje år. Det förutsätts från nämndens sida att utveckling, förändring och anpassning sker löpande även i de

verksamheter som ej har något av nämnden fattat utvecklingsmål.

Uppföljning av dessa verksamheter sker dock på annat sätt än genom modellen för målstyrning.

Målen konkretiseras i aktiviteter.

(9)

Motivering av beslut

Den 30 januari samlades socialnämndens ledamöter tillsammans med fackliga representanter för en heldag där socialförvaltningens samtliga verksamhetsgrenar presenterade sig och sina utmaningar.

Den 31 januari diskuterade sedan arbetsutskottets ledamöter, tillsammans med förvaltningsledningen, lämpliga och önskvärda mål för 2019.

Diskussionerna utmynnade att två mål behålls med vissa justeringar, två mål slås ihop till ett, ett mål behålls som det är och ett nytt mål kommer till.

Detta innebär att det från socialnämndens sida kommer att finnas fem utvecklingsmål för 2019.

Ekonomi

I dagsläget finns inga kostnader utöver budget för genomförande. I de fall kostnader kommer uppstå vid implementering av aktiviteter kommer förvaltningen lyfta detta separat.

Underlag för beslut Beslutsförslag 2019-02-25

Yrkande

Monica Hansson (C) och Emma Lindkvist (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

(10)

Medborgarförslag - Större utbud av tv-kanaler på kommunens äldreboenden, SOC 2019/7

Beslut

Socialnämnden beslutar

1. Lämna redovisat yttrande vidare till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om större utbud av tv- kanaler som standard på kommunens äldreboenden. Medborgarförslaget innehåller även förslag på att införa wifi på samtliga av kommunens äldreboenden.

Förslagsgivaren beskriver att det i dagsläget endast finns kanal 1,2,4 och 6 på boendena, och att ett större utbud av tv-kanaler bland annat skulle bidra till att samla fler boende i dagrummet efter kvällsmaten. Förslagsgivaren beskriver vidare att det även bör finnas wifi på samtliga boenden eftersom att allt fler tjänster blir digitaliserade, exempelvis går allt fler företag går över till internetfakturor.

Motivering av beslut

Socialnämnden har tagit del av medborgarförslag om utökat tv-utbud och wifi på kommunens särskilda boenden. Socialförvaltningen redovisar i följande skrivelse planer för utveckling i frågorna.

Gällandes tv - utbudet har socialförvaltningen en policy för prenumerationer som fastställdes av förvaltningsledningen 2016-12-15. Syftet med policyn är att socialförvaltningen ska agera kostnadseffektivt och att prenumerationer endast ska tecknas när det anses bidra till nytta för verksamheterna. Utifrån policyn så tillhandahåller gemensamhetsutrymmen på särskilda boenden i Falkenbergs kommun endast ett grundutbud gällandes tv-kanaler bestående av de markbundna kanalerna, det vill säga kanal 1, 2, 4 och 6.

I övrigt gäller som för privatpersoner att om man vill ha tillgång till ytterligare utbud i sin lägenhet så kan man själv teckna ett abonnemang.

Vi står inför en utveckling där allt fler tjänster blir digitaliserade och så även välfärdstjänster. För att kunna arbeta aktivt med digitalisering är

uppkoppling grunden. I Falkenbergs kommun har vi wifi på våra särskilda boenden. Syftet med detta har dock främst varit att samtliga medarbetare ska kunna arbeta digitalt med mobil informationshantering. Flertalet av våra boenden har också fått fiber framdraget men inte in i lägenheterna.

(11)

Det pågår nu en översyn för att få en bättre infrastruktur som gynnar både personal och brukare.

Som en del i denna utveckling finns det bland annat beslutat att fiber ska dras in även i lägenheterna på särskilda boenden i kommunen. Vad som återstår är att ta ställning till hur nätet ska användas.

Ekonomi

Beslutet påverkar inte kommunens eller socialnämndens ekonomi.

Underlag för beslut Beslutsförslag 2019-02-18

Medborgarförslag- Större utbud av tv-kanaler på kommunens äldreboenden, 2018-03-19

(12)

Medborgarförslag - Kartläggning av äldreboende för att få dem mera likvärdiga, SOC 2019/35

Beslut

Socialnämnden beslutar

1. Avslå medborgarförslaget med hänvisning till att socialnämnden redan genomför fortlöpande förbättringsarbete, uppföljningar, egenkontroller och internutbildningar – detta i syfte att försäkra att samtliga

verksamheterna inom särskilt boende utförs i enlighet med rådande kvalitetsbestämmelser och andra krav.

Beskrivning av ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit till socialnämnden med yrkande om att nämnden ska genomföra en kartläggning av kommunens äldreboenden, i syfte att få boendena mera likvärdiga. Förslagsställaren yrkar även på att det bör vara obligatoriskt för socialnämndens och kommunstyrelsens ledamöter att besöka boendena, i syfte att ta reda på vad som kan göras bättre.

Förslagsställaren yrkar vidare på en förstärkning av personalen genom ökad bemanning och internutbildning.

Utöver sina yrkanden har förslagsställaren ett antal frågor och synpunkter:

 I sitt anförande konstaterar förslagsställaren att

barnomsorgen/förskolorna för 2019 fått ett budgettillskott på 13 mkr.

Förslagsställaren hade önskat motsvarande förstärkning inom äldreomsorgen.

 Förslagsställaren anser att bemanningen på äldreboendena idag är för låg och har noterat att antalet personer i tjänst kan variera vid olika tillfällen. Exempelvis kan det vara mer personal på förmiddagen än på eftermiddagen och helgerna. Förslagsställaren undrar om det inte är lika mycket att göra på förmiddagen som på eftermiddagen.

 Förslagsställaren har också synpunkter på matens utseende, vilken beskrivs som grötliknande, och att personalen skulle ha bristande kunskaper om hur brukarna vill ha sin mat.

 Vidare har förslagsställaren synpunkter på de byggnader

äldreboendena är placerade i och anser att boendena är för olika.

Exempelvis anförs att trädgårdarnas utformning skiljer sig åt från boende till boende. Förslagsställaren därtill även hur hyressättningen bestäms.

Motivering av beslut

Socialnämnden ämnar här kommentera yrkanden och frågeställningar som framförs i medborgarförslaget.

(13)

Kommentar till yrkanden

Som svar till förslagsställarens yrkanden vill socialnämnden framföra att nämnden redan i dagsläget har ett fortlöpande ansvar att kartlägga och granska verksamheter inom särskilt boende. Det sker exempelvis genom uppföljningar och egenkontroller och i det arbetet ingår givetvis också att uppmärksamma vad som kan göras bättre. Därtill ska samtliga verksamheter följa rådande kvalitetsbestämmelser – som för tillfället håller på att

revideras – och bestämmelserna i SOSFS (Socialstyrelsens författningssamling) samt andra lagstiftade krav.

Vad gäller yrkandet om internutbildningar så genomförs redan utbildningsinsatser. Under 2018 genomfördes exempelvis

kompetenshöjande insatser riktade mot demensvården och för 2019 är kompetenshöjande insatser riktade mot palliativvård planerat.

Kommentar till övriga frågeställningar

I frågan om extra budgettillskott har socialnämnden inget att erinra. Det är kommunstyrelsen/kommunfullmäktige som har det övergripande ansvaret för budgetfrågor.

Angående bemanningen är det alltid behovet som styr och personalstyrkan anpassas därefter. Som förslagsställaren noterat kan bemanningen skilja sig åt under olika perioder. Exempelvis kan det på förmiddagen vara mer att göra – när brukarna behöver hjälp med bland annat uppstigning och toalettbesök – än på eftermiddagen då det kan vara mindre tätt mellan insatserna.

Angående maten är det sannolikt timbalkost som förslagsställaren uppfattar som grötliknande. Timbalkost är en form av mjuk kost som serveras då en person lider av någon typ av svälj- eller tuggproblematik och därför är i behov av att kosten anpassas. Att maten överlag når upp till brukarnas förväntningar är ett kontinuerligt arbete. Bland annat genomförs matråd i samverkan mellan boendepersonal och kökspersonal för att föra fram önskemål från brukarna, som ibland själva deltar vid matråden.

När det gäller boendenas utformning så finns det byggnadstekniska

skillnader som är beroende av ett flertal faktorer, exempelvis när byggnaden är uppförd och var den är placerad. Ett boende mitt i stan har andra

förutsättningar än ett boende på landsbygden och en fastighet uppförd på 1980-talet har sannolikt en annan konstruktion än en fastighet uppförd på 2000-talet. Att byggnaderna skiljer sig åt är därför svårt att komma ifrån.

När det gäller hyressättning utgår hyran ifrån en beräkning av

boendekostnad per kvadratmeter och elkostnad per kvadratmeter. Därtill kan övriga påslag, exempelvis samvarordel med mera, komma att beräknas in i hyressättningen. Vid den årliga uppräkningen följer hyressättningen Fabos

(14)

Underlag för beslut Beslutsförslag 2019-02-25

(15)

§ 61

Förslag till revidering av socialnämndens delegationsordning, SOC 2019/40

Beslut

Socialnämnden beslutar

1. Anta föreslagen delegationsordning för socialnämnden i Falkenbergs kommun att gälla från och med den dag beslutet vunnit laga kraft.

2. Upphäva befintlig delegationsordning för socialnämnden, antagen 2011- 01-17

Beskrivning av ärendet

Huvudsyftet med delegation är att avlasta socialnämnden löpande rutinärenden och därigenom effektivisera den kommunala förvaltningen samt förbättra servicen. Delegationen innebär ett uppdrag från

socialnämnden att i ett visst ärende eller grupper av ärenden besluta på socialnämndens vägnar. Delegaten träder helt i socialnämndens ställe och ett beslut fattat på delegation är att betrakta som ett beslut av socialnämnden.

Den delegation socialnämnden har beslutat om finns samlad i ett dokument som idag är benämnt ”Delegationsförteckning Socialnämnden”.

Motivering av beslut

Socialnämndens gällande delegationsförteckning antogs 2011 och

reviderades senast 2018-03-21. De revideringar som har genomförts sedan antagandet av dokumentet har i huvudsak varit tillägg till

delegationsförteckningen. Dokumentet är i behov av uppdatering, både vad gäller utformning och innehåll.

Vad avser utformningen av dokumentet föreslår socialförvaltningen följande förändringar:

- Ett nytt inledande kapitel införs. I detta kapitel tydliggörs vad delegation innebär, hur anmälan av delegationsbeslut samt överklagande av beslut ska gå till med mera.

- I det gällande dokumentet är delegationen uppdelad per författning.

För att förtydliga och underlätta användandet av dokumentet bör uppdelningen istället göras per område. All delegation som rör ett visst område bör återfinnas på samma ställe oavsett vilket lagrum som hänvisas till.

Vad avser det sakliga innehållet föreslår förvaltningen att följande generella förändringar införs:

(16)

Ekonomi

Beslutet bedöms inte påverka socialnämndens ekonomi.

Underlag för beslut Beslutsförslag 2019-02-22

Tjänsteskrivelse Förslag till revidering av socialnämndens delegationsordning, 2019-02-22

Förslag till delegationsordning för socialnämnden i Falkenbergs kommun, 2019-02-22

Delegationsförteckning Socialnämnden, 2011-01-17

(17)

§ 62

Kommunrevisionen - rapportering av granskningen 2018 och presentation av granskning 2019

Beslut

Socialnämnden beslutar

1. Anteckna informationen till protokollet.

Beskrivning av ärendet

Kommunrevisorerna rapporterar om granskningen 2018 och presenterar hur granskningen av socialnämnden under 2019 kommer att läggas upp.

(18)

Uppdrag gällande verksamhet under mandatperioden, SOC 2019/50

Beslut

Socialnämnden beslutar

1. Uppdra åt förvaltningen att ta fram ett förfrågningsunderlag för daglig verksamhet som idag bedrivs av Attendo.

2. Uppdra åt förvaltningen att ta fram ett förfrågningsunderlag för de gruppbostäder och servicebostäder som idag bedrivs av Attendo.

3. Uppdra åt förvaltningen att ta fram en plan för övertagande av korttidsboende som idag bedrivs av Attendo till egen regi.

4. Uppdra åt förvaltningen att ta fram en plan för övertagande av boendestöd, avlösarservice och ledsagarservice som idag bedrivs av Attendo till egen regi.

5. Uppdra åt förvaltningen att ta fram en plan för övertagande av de gruppbostäder och servicebostäder som idag bedrivs av Frösunda till egen regi.

6. Uppdra åt förvaltningen att ta fram ett förfrågningsunderlag för de särskilda boendena (Björkhaga, Furugården och Hjortsberg) som idag bedrivs av Vardaga.

7. Uppdra åt förvaltningen att ta fram en plan för övertagande av Floragårdens särskilda boende till egen regi.

8. Uppdra åt förvaltningen att förlänga avtalet med Bräcke diakoni.

9. Uppdra åt förvaltningen att förlänga avtalet med Synapsen.

Beskrivning av ärendet

Under år 2020 går flertalet av avtalen med socialnämndens upphandlade verksamheter ut och beslut måste fattas kring dessa.

Ekonomi

Gällande förändringarna inom LSS-verksamheten visar förvaltningens preliminära beräkning på kommunens totala kostnadsökning uppgår till ca 5,6 mkr per år. Osäkerheten i kostnadsprognosen ligger främst i storleken på det utjämningsbidrag som kommunen erhåller från staten. Beräkningen av utjämningsbidraget grundar sig på 70 % av kostnadsökningen, vilket är den maximala bidragssumman som kommunen kan erhålla.

(19)

därav både bli lägre och högre beroende på förfrågningsunderlagets utformning.

Underlag för beslut Beslutsförslag 2019-03-04

Yrkande

Rie Boulund (M), Monica Hansson (C) och Shlomo Gavie (C) yrkar bifall till att-sats 1, 2, 6, 8 och 9.

Rie Boulund (M), Gert Persson (M), Ilona Isaac (M), Anette Ivarsson (C), Monica Hansson (C) och Shlomo Gavie (C) yrkar avslag på att-sats 3 och 4, samt att förlänga avtalet med Frösunda (att-sats 5) och ta fram ett

förfrågningsunderlag för Floragårdens särskilda boende (att-sats 7).

Ulla Lindén (S), Niclas Erlandsson (L), Andreas Engebrethsen (S) och Emma Lindkvist (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på att-satserna 1, 2, 6, 8 och 9 mot avslag och finner att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på att-sats 3, arbetsutskottets förslag mot Rie Boulunds (M), Monica Hanssons (C), Shlomo Gavies (C) med fleras

avslagsyrkande och finner att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Votering

Votering begärs och verkställs.

Ja-röst i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Nej-röst i enlighet med Rie Boulund (M) med fleras yrkande.

Ledamot JA NEJ Avstår

Rie Boulund (M) X

Andreas Engebrethsen (S) X

Shlomo Gavie (C) X

Miranda Bodiroza (S) X

Ulla Lindén (S) X

Gert Persson (M) X

Monica Hansson (C) X

Niclas Erlandsson (L) X

Anette Ivarsson (C) X

(20)

Med ett utfall om 7 Ja-röster mot 6 nej-röster beslutar socialnämnden i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Reservation

Rie Boulund (M), Gert Persson (M), Ilona Isaac (M), Anette Ivarsson (C), Monica Hansson (C) och Shlomo Gavie (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Anteckning

Ann-Margret Kristensson (C) anmäler avvikande meningen mot beslutet till förmån för Rie Boulund (M) med fleras förslag.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på att-sats 4, arbetsutskottets förslag mot Rie Boulund (M), Monica Hansson (C), Shlomo Gavie (C) med fleras

avslagsyrkande och finner att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Votering

Votering begärs och verkställs.

Ja-röst i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Nej-röst i enlighet med Rie Boulund (M) med fleras yrkande.

Ledamot JA NEJ Avstår

Rie Boulund (M) X

Andreas Engebrethsen (S) X

Shlomo Gavie (C) X

Miranda Bodiroza (S) X

Ulla Lindén (S) X

Gert Persson (M) X

Monica Hansson (C) X

Niclas Erlandsson (L) X

Anette Ivarsson (C) X

Anita Andersson (KD) X

Ilona Isaac (M) X

Emma Lindkvist (MP) X

Kerstin Rosell (S) X

Summa 7 6

Med ett utfall om 7 Ja-röster mot 6 nej-röster beslutar socialnämnden i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Reservation

Rie Boulund (M), Gert Persson (M), Ilona Isaac (M), Anette Ivarsson (C), Monica Hansson (C) och Shlomo Gavie (C) reserverar sig mot beslutet till

(21)

Anteckning

Ann-Margret Kristensson (C) anmäler avvikande meningen mot beslutet till förmån för Rie Boulund (M) med fleras förslag.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på att-sats 5, arbetsutskottets förslag mot Rie Boulund (M), Monica Hansson (C), Shlomo Gavie (C) med fleras

ändringsyrkande och finner att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Votering

Votering begärs och verkställs.

Ja-röst i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Nej-röst i enlighet med Rie Boulund (M) med fleras yrkande.

Ledamot JA NEJ Avstår

Rie Boulund (M) X

Andreas Engebrethsen (S) X

Shlomo Gavie (C) X

Miranda Bodiroza (S) X

Ulla Lindén (S) X

Gert Persson (M) X

Monica Hansson (C) X

Niclas Erlandsson (L) X

Anette Ivarsson (C) X

Anita Andersson (KD) X

Ilona Isaac (M) X

Emma Lindkvist (MP) X

Kerstin Rosell (S) X

Summa 7 6

Med ett utfall om 7 Ja-röster mot 6 nej-röster beslutar socialnämnden i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Reservation

Rie Boulund (M), Gert Persson (M), Ilona Isaac (M), Anette Ivarsson (C), Monica Hansson (C) och Shlomo Gavie (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Anteckning

Ann-Margret Kristensson (C) anmäler avvikande meningen mot beslutet till

(22)

Votering

Votering begärs och verkställs.

Ja-röst i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Nej-röst i enlighet med Rie Boulund (M) med fleras yrkande.

Ledamot JA NEJ Avstår

Rie Boulund (M) X

Andreas Engebrethsen (S) X

Shlomo Gavie (C) X

Miranda Bodiroza (S) X

Ulla Lindén (S) X

Gert Persson (M) X

Monica Hansson (C) X

Niclas Erlandsson (L) X

Anette Ivarsson (C) X

Anita Andersson (KD) X

Ilona Isaac (M) X

Emma Lindkvist (MP) X

Kerstin Rosell (S) X

Summa 7 6

Med ett utfall om 7 Ja-röster mot 6 nej-röster beslutar socialnämnden i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Reservation

Rie Boulund (M), Gert Persson (M), Ilona Isaac (M), Anette Ivarsson (C), Monica Hansson (C) och Shlomo Gavie (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Anteckning

Ann-Margret Kristensson (C) anmäler avvikande meningen mot beslutet till förmån för Rie Boulund (M) med fleras förslag.

(23)

§ 64

Ekonomisk uppföljning, SOC 2019/28

Beslut

Socialnämnden beslutar

1. Anteckna informationen till protokollet.

Beskrivning av ärendet

Redovisning av ekonomisk uppföljning till och med februari månad.

Underlag för beslut Beslutsförslag 2019-03-11 Månadsuppföljning 1902

Bildspel Ekonomisk uppföljning 1902

(24)

Förvaltningschefen informerar, SOC 2019/8

Socialchefen informerar inom följande områden:

Socialchefens sjukskrivning är över.

Målet om objektsupphandlingen kommer inte att tas upp i kammarrätten.

Reservplatser – med anledningen av kösituationen inom äldreomsorgen har förvaltningen fattat ett verkställighetsbeslut på att öppna upp sex stycken platser på Björkhaga med ett förväntat startdatum 1 juni.

Återkoppling på tidigare fråga gällande antalet kontaktpersoner och kontaktfamiljer – i mars var det 24 brukare som hade kontaktfamilj enligt SoL och 15 brukare med biståndet kontaktperson.

Socialchefen återkommer med svar gällande habiliteringsersättningen nästa månad.

(25)

§ 66

Anmälningsärenden, SOC 2019/9

Beslut

Socialnämnden beslutar

1. Anteckna följande anmälningsärenden till protokollet.

Beskrivning av ärendet KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-02-26 § 30

Motion – Bidrag till Falkenbergs kvinnojour, KS 2018/359 KOMMUNFULLMÄKTIGE

2019-02-26 § 43

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen för 2019, KS 2019/53 KOMMUNFULLMÄKTIGE

2019-02-26 § 46

Avsägelse från Olof Stenström (M) från uppdraget som ersättare i socialnämnden, KS 2019/92

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-02-26 § 48

Avsägelse från Niklas Liljeroth (M) från uppdraget som ledamot i socialnämnden samt som ersättare i kommunfullmäktige, KS 2019/109 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Rapport Lex Maria, 2019-02-13

Underlag för beslut Beslutsförslag 2019-03-12

(26)

Anmälan av delegationsbeslut, SOC 2019/10

Beslut

Socialnämnden beslutar

1. Anteckna följande delegationsbeslut enligt listor över perioden 2019-02- 01 – 2019-02-28.

A 3:1 Beslut om socialbidrag enligt norm och riktlinjer B 3:1 Beslut om socialbidrag - avslag

D 3:12 Beslut om försörjningsstöd åt barn och ungdom i samband med placering/omplacering eller flyttning från familjehem eller hem för vård och boende E 3:13 Beslut om bistånd åt vuxna i form av vård i hem för

vård eller boende i familjehem

F 3:18 Beslut om bistånd i form av kontaktfamilj

G 3:21,

3:23

Beslut om bistånd i form av insats i öppen vård

H 3:33,

3:35 Beslut om att utredning ska inledas

I 3:36 Beslut om att utredning inte ska föranleda någon åtgärd

J 6:1 Godkännande av faderskapsbekräftelse K 7:1 Beslut om insats eller ersättning

M 10:8 Beslut att avge yttrande med anledning av att delegats beslut överklagats

N 10:18 Körkortsyttranden

O 10:25 Dödsboanmälan

Serveringstillstånd

Underlag för beslut Beslutsförslag 2019-03-12

(27)

§ 68

Rapporter, SOC 2019/11

Monica Hansson (C) och Andreas Engebrethsen (S) Brukarrådet psykiatri

(28)

Övriga frågor, SOC 2019/12

Monica Hansson (C)

Fråga om avdelningen för yngre dementa på Solhaga och om den ska inrymmas i den nya byggnaden.

Rie Boulund (M)

Fråga om bygglov för objektsupphandling.

Ärendet kommer att behandlas i bygglovsnämnden 11 april.

Kerstin Rosell (S)

Ledamöterna delas in i de tre referensgrupperna.

Figure

Updating...

References

Related subjects :