Název baka!ářské práce: odměňování a motivace ve vybrané spo|ečnosti

Download (0)

Full text

(1)

fl.u

q TrcHrulcxÁ

UNMERZ|TAV LlBERc|

ď-*a .*+:..' *1i;v#

;"'fu11$.1;

K$

PosUDEK vEDoucÍno BAKALÁŘsKÉ PRÁCE

Jméno studenta: ondřej šenkýř

Název baka!ářské práce: odměňování a motivace ve vybrané spo|ečnosti

Cíl práce:

Bakalářská práce

si

k|ade

za

cí| navrhnout možnosti rozšíření

či

změn

v

systému

benefitů

ve vybrané spo|ečnosti, a

to

na zák|adě dotazníkového mezi vybranými firmami v ČR' V řízení teoretické |idských části zdrojů. Praktická

je

práce zaměřena

část na

představuje představení ob|asti vybranou spo|ečnost motivace

a -

odměňo Škoda

Auto,

vání zpoh|edua.s', její systém poskytování zaměstnaneckých výhod

a

sekundární data

o

benefitech v

ČR.

ru.

,akr,a!

vlastního dotazníkového šetření pak práce přináší návrhy na z|epšení stávajícího systému benefitů ve spoIečnosti.

Jméno vedoucího baka|ářské práce: Ing. Kateřina Maršíková,

Ph.D.

Datum: L7.5.20Í6

Vyjádření minimá|ně v rozsahu 10 řádků

k

bakalářské práci z hlediska splnění jejích

cí|ů'

využití metod řešení a návrhů opiii""i"r"ii.ů rormální úpravy, práce

s

titeraturou

a

její citace (uved'te

na

druhou stranu posudku).

otázky

k

obhajobě bakalářské práce:

1/

Jedním z návrhů v BP je zavedení alternativyposkytování benefitů formou cafeteria systému' Specifikujte prosím tento návrh a popište detai|ně kon,krétní pýir.i.á. gvl;

;řt.i.

řešení spojeno s nějaký rizikem či nevýhodou?

2/

Návrh

zavedení'Těl

Y systému poskytovaných zaměstnaneckých ve škoda Auto vychází z porovnání s primárními

daý

z v|astního.průzkúmu

r.'r.ětvl.

Jak by|i voleni respondenti?

Práci doporučuji

k

obhajobě.

(*nehodící se škrtněte;

Bakalářskou práci navrhuji k|asifikovat stupněm: výgoRNĚ MÍNUS

Podpis vedoucího

T:cl.{.Il:KA U'|']V::ZITA.v LIBERCI l sfudentská 140212 46l t 7 Liberec l i Ekonomickí faku|ta ] Voroněžská I32g|l3 460 02 L|berea 2

baka|ářské práce

Výborně Velmi

dobře Dobře Neprospě|

r. noonocen! zDracovanl tématu stllr|antam

JPiltent cile prace

x

volDa metoo a te.||cn aD||Kace Dři znracnrrání fámatr

x

n tuuuKd proveoene a nalvzv

x

r|tr|||eUÍlust a log|cKa s[avDa (sÚuKtura) práce

x

Aktuá|nosta

vhodnoffi x

JUt|opnost stuoenE zDracovat získané nnr|klar|rl

x

řrlmerenost a srozumltelnost závěrů nráce

x

rul Í|luIovanI V|asm|cn nazorÚ stucjentem

x

rrr' noonocenl tormv

a

stv|u oráce:

rUÍíÍ|d|r|| uprava Drace (text. tabu|kv- nrafu\

x

rLyilsucKa uroven prace

x

řrace s cesKou ||teraturou vČetně odkazů a ciřací

x x

XIffiffi

(2)

TECHN|cKÁ UNMERZITA V LIBERcl

#|i***x"li*fui*

ťnk*l.ím

ffi

Práce se zabývá stá|e

aktuá|ním

a potřebným tématem

v

ob|asti řízení

|idských

zdrojů -

odměňováním a motivací zaměstnanců, konkrétně vybranou oblastí - zaměstnaneckými výhodami, které jsou ve společnosti škoda Auto, a.s. velmi rozsáh|é. I přes to je cílem práce navrhnout na

zák|adě analýzy stávajícího

systému a

komparace s

primárními i

sekundárními

daty

možná opatření, která by stávající systém benefitů pomohla zefektivnit a zatraktivnit především pro nové zaměstnance mladší 8enerace (generace Y aZ). Práce je přehledně strukturována, doplněna řadou tabu|ek a grafů v teoretické

i

praktické části práce. Poznatky načerpané studiem Iiteratury jsou uplatněny při ana|ýze systému benefitů ve vybrané společnosti. Přínosná pro BP je také autorem provedená anketa mezi vybranými společnostmi v automobi|ovém průmys|u, která přines|a řadu

zajímavých informací pro komparaci systémů benefitů významných

zaměstnavatelů v automobi|ovém průmys|u v čn. závěr praktické části práce přináší návrhy na změny v systému

benefitů v souvislosti s motivacízaměstnanců ve společnosti škoda Auto.

Práce obsahuje

drobné

formá|ní nedostatky, gramatické

chyby a

nedostatky

ve

formu|acích

a v

grafickém zpracování některých

tabulet.

Čast týkající

se

návrhů

-

kap.

5 by

by|o vhodné graficky dopInit o přehIedovou tabulku s jednotlivými.'riávrhy a náročností jejich implementace.

, ::cH-N::11. UNIyERZITA v.L.IBERCI ] studentská |402/2 | 461 l 7 Liberec l l Ekouolilická faku|:n ] vbÍoněžská |329l |3 i 460 02Libereg 2

H!fiffi

Figure

Updating...

References

Related subjects :