20 november, EXTRA

Full text

(1)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6)

Myndighetsnämnden 2015-11-20

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid den 20 november 2015

Beslutande Åke Gustavsson (s), v ordförande Carl-Wiktor Svensson (m), ledamot

Övriga deltagande Linda Johansson, tf. byggnadsinspektör och sekreterare

Utses att justera Carl-Wiktor Svensson Paragrafer 80 - 81

Underskrifter Sekreterare

...

Linda Johansson Vice ordförande

...

Åke Gustavsson Justerande

...

Carl-Wiktor Svensson

________________________________________________________________________________

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat och justeringen tillkännages genom anslag.

Kommunhuset är förvaringsplats åt originalprotokollet.

Nämnd och sammanträdesdatum Myndighetsnämnden, 2015-11-20

Datum för uppsättande 2015-11-23 Datum för nedtagande 2015-12-15

Underskrift ...

Linda Johansson

(2)

Föredragningslista

vid sammanträde med myndighetsnämnden

Tid: Fredag den 2015-11-20, klockan 13.00 Justerare: Carl-Wiktor Svensson

Ärende Diarienummer Fastighet Beskrivning Anteckning 1 BYGG.2015.243 HANÅSA 17:14 Beslut om att upphäva

nämndens tidigare beslut

2 MA.2015.341 Miljöstipendium 2015

Åke Gustavsson

vice ordförande

(3)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(6) Myndighetsnämnden 2015-11-20

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

MN § 80 DNR: BYGG.2015.243

Beslut om upphävande av nämndens tidigare beslut

--- ---

Ärendebeskrivning

Myndighetsnämnden beslutade den 27 augusti, 2015 (MN § 58) att den eldhärjade kioskbyggnaden på --- skulle rivas. Föreläggandet förenades med ett löpande vite per månad om rivningen inte fullföljts.

Därefter meddelade fastighetsägaren att planen istället var att renovera byggnaden för att kunna återta den i bruk.

Att renovera en byggnad kräver inte bygglov, enligt plan- och bygglagen (PBL), däremot ska alla byggnader upprätthålla de tekniska egenskapskrav (PBL 8:4) som ställs på en byggnad. För att myndighetsnämnden ska kunna göra den bedömningen beslutades den 22 oktober, 2015 (MN § 75) att konstruktionen skulle besiktigas och godkänt intyg skulle skickas till myndighetsnämnden.

Den 26 oktober, 2015, inkom godkänt intyg från besiktning av byggnadens takkonstruktion. Kompletteringar till intyget inkom 12 och 16 november, 2015.

Byggnadens stomkonstruktion med tak, väggar och golv är därmed godkänd av Tallåsenbygg i Ruda AB, Magnus Andersson.

Skäl till beslut

Myndighetsnämnden har ingen anledning att misstro den erfarenhet och

kompetens som finns inom byggkonstruktion på företaget Tallåsenbygg i Ruda AB, vilket innebär att myndighetsnämnden betraktar intygen som tillförlitliga.

Byggnaden bedöms därmed upprätthålla plan- och bygglagens tekniska egenskapskrav (PBL 8:4), vilket innebär att det därmed finns skäl till att upphäva besluten om föreläggande om rivning från 27 augusti, 2015, MN § 58 och 22 oktober, 2015, MN § 75.

(4)

MN § 80 DNR: BYGG.2015.243

Upplysningar

Myndighetsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen. Information om hur man överklagar och till vem bifogas detta beslut.

Beslutet vinner laga kraft tre veckor efter att protokollet anslagits på kommunens anslagstavla.

Myndighetsnämnden beslutar

att upphäva besluten om föreläggande om rivning av fastigheten --- ---, från 27 augusti, 2015, MN § 58 och 22 oktober 2015, MN § 75, då intyg inkommit som godkänner byggnadens stomkonstruktion.

Beslutsunderlag till politiken Intyg med kompletterande handlingar

Beslutsunderlag till sökande

Intyg med kompletterande handlingar Beslutsmottagare

Fastighetsägaren

(5)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(6) Myndighetsnämnden 2015-11-20

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

MN § 81 DNR: MA.2015.341

Nomineringen till Miljöstipendium 2015

MÅLTIDSVERKSAMHETEN, KATARINA ASP MED PERSONAL

Ärendebeskrivning

Miljöstipendiet kan delas ut till enskild person eller företag samt föreningar och organisationer, som hör hemma i Högsby kommun. Stipendiet delas ut som en belöning för ett bra miljöarbete, men kan också ges för att stötta och uppmuntra någon som vill genomföra ett intressant miljöprojekt.

Nomineringarna för miljöstipendiet ska årligen vara myndighetsnämnden tillhanda senast 1 oktober. Nämnden beslutar därefter till vem stipendiet ska delas ut och på kommunfullmäktiges decembersammanträde uppmärksammas vinnaren. Stipendiets storlek kan variera mellan 5 000 - 10 000 kronor, enligt kommunstyrelsens beslut från 2012-03-13, KS § 69.

Stipendiet delas ut av myndighetsnämndens ordförande vid

kommunfullmäktiges decembersammanträde den 4 december, 2015.

Skäl till nominering

Till miljö- och bygglovkontoret har det inkommit två nomineringar för samma verksamhet - kommunens måltidsverksamhet.

Måltidsverksamheten genomgick under våren 2015 ett arbete för att minska matsvinnet i skolan. Arbetet har bidragit till att verksamheten kunnat förhindra att 2 100 portioner, med avfallsvikten drygt 900 kilo, hamnat i soporna.

Detta har de gjort genom att nyttja IT-tjänsten: "Måltidsoptimering", via grundskolans läroplattform InfoMentor. Genom att fånga upp elevernas frånvaro redan vid dagens första skollektion sparas nästan ett ton, annars överproducerade skolmåltider, från att hamna i kommunens avfallshantering.

För höstterminen räknar verksamheten med att de, genom måltidsoptimering, ska kunna fånga upp 15 % av elevfrånvaron vilket skulle förhindra att drygt 8 000 måltider produceras helt i onödan. I och med det förväntas

verksamheten kunna spara ungefär 100 000 kronor, som annars hade bränts upp som matavfall.

(6)

MN § 81 DNR: MA.2015.341

Myndighetsnämnden beslutar

att nominera Högsby kommuns måltidsverksamhet till utmärkelsen av miljöstipendiet för 2015, med 5 000 kronor.

Motivering

Måltidsverksamhetens personal uppmärksammas för sitt arbete med förebyggande miljöskydd och minskande av det onödiga matavfallet.

Genom att använda IT-tjänsten "Måltidsoptimering" har verksamheten

förhindrat överproduktion av måltider, som tidigare bidragit till stora mängder avfall.

Pengarna som sparas på optimeringen används till inköp av närproducerad och ekologisk mat, vilket gör att eleverna får bättre mat i skolan.

Beslutsunderlag till politiken Nomineringarna

Beslutsmottagare Kommunfullmäktige

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :