• No results found

Överklagan av detaljplan

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Överklagan av detaljplan"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

BESVÄRSHÄNVISNING – Detaljplaner (KF)

Hur man överklagar hos mark- och miljödomstolen

Hur man utformar sitt överklagande med mera

Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktiges beslut ska överklagas skriftligt.

I skrivelsen ska du

- tala om vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange ärendets diarienummer och/eller planbeteckning

- berätta varför du anser att kommunfullmäktiges beslut är felaktigt

- beskriva hur du anser att beslutet ska ändras - meddela dina kontaktuppgifter, namn, postadress,

telefonnummer och gärna e-postadress

Du kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt dig.

Behöver du veta mer om hur du ska gå till väga, skriv till E-post miljoochbygg@hogsby.se eller ring på

telefon 0491-29 000.

Övriga handlingar

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din ståndpunkt, så bör du skicka med det.

Var lämnas överklagandet

Ditt skriftliga överklagande ska skickas eller lämnas in till

myndighetsnämnden, men vara ställd till mark- och miljödomstolen.

Postadress Högsby kommun Myndighetsnämnden Kyrkogatan 8 579 80 HÖGSBY

E-postadress miljoochbygg@hogsby.se Besöksadress Kyrkogatan 8, Högsby

Tid för överklagande

Myndighetsnämnden måste ha fått din skrivelse inom tre veckor från den dag då justerat protokoll med beslutet har satts upp på kommunens anslagstavla, annars kan ditt överklagande inte tas upp till prövning.

Underteckna överklagandet

Din skrivelse ska egenhändigt undertecknas och namnteckningen ska förtydligas. Om överklagandet till exempel på grund av tidsbrist skickas med e-post, behövs bekräftande i efterhand med en undertecknad handling.

Var och hur prövas inkommen överklagan och beslutet

Myndighetsnämnden prövar om skrivelsen med ditt överklagande har kommit in i rätt tid. Om så är fallet överlämnas skrivelsen och övriga handlingar till mark- och miljödomstolen som prövar det överklagade beslutet.

References

Related documents

Ks 2017/1 Handl.id 2017.2672 Beslut om tillstånd till kameraövervakning med drönare för Bjerking AB. Ks 2017/384 Handl.id 2017.2445 Beslut om statligt bidrag till det

Länsstyrelsen Uppsala län har med stöd av 2 kap 12 § Kulturmiljölagen (1988:950) beslutat om tillstånd till ingrepp för föryngringsåtgärder i fornlämningsområde för RAÄ

Länsstyrelsen Uppsala län har med stöd av 2 kap 12 § Kulturmiljölagen (1988:950) beslutat om tillstånd för Bergvik Skog Öst AB till ingrepp i fornlämningsområde

Länsstyrelsen i Uppsala län har med stöd av 2 kap 12 § Kulturmiljölagen (1988:950) beslutat om tillstånd för Bergvik Skog Öst AB till ingrepp inom fornlämning 1332,

Landstinget i Uppsala län har skickat en remiss angående Linjenät 2017 – Förslag till nytt linjenät för Uppsala stadsbussar.. Remissen inkom den 2 december 2015 och ska

Ks 2014.1 Handl nr 2015.57 Länsstyrelsen i Uppsala län har gett Tierps transport och Återvinning AB tillstånd till yrkesmässig vägtransport av farligt avfall och avfall som

Länsstyrelsen Uppsala län har med stöd av 2 kap 12 § Kulturmiljölagen (1988:950) beslutat om tillstånd till ingrepp för föryngringsåtgärder i fornlämningsområde för RAÄ

Kommunen måste ha fått din skrivelse inom tre veckor från den dag då beslutet anslogs på kommunens anslagstavla, senaste 2021-05-04, annars kan överklagandet inte tas upp

Kommunstyrelsens arbetsutskott fick information om statusbesiktningen av Holjebadet den 9 februari 2021, § 26 och beslutade att tekniska chefen får i uppdrag att utreda

Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter detta har publicerats i Post- och inrikes tidningen under förutsättning att beslutet inte har överklagats under denna tid. Det

Samma regler som för övrig förtidsröstning gäller det vill säga minst två röstmottagare ska åka ut och dessa ska ha utbildning (valnämnden har.. beslutat om tre röstmottagare

Det är därför viktigt att få in eventuella åsikter från dessa för att kunna ha inkomna åsikter till grund inför nästa års val.. Diskussion om viktiga frågor

Kommunstyrelsen har hämtat in yttrande från kultur- och fritidsnämnden över remissen Regional kulturplan för Blekinge 2022-2025, som översänts av Region Blekinge.. Rolf Jönsson

En del i detta har då varit en diskussion om, och förslag på att sätta ner avgift till noll kronor för vissa verksamheter när det gäller taxor inom. Karlshamn

Socialnämnden beslutar att ta informationen från verksamhetscheferna till dagens

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden måste ha fått din skriftliga överklagan inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet, annars kan ditt överklagande inte tas upp

18 c § p.5 Miljöbalken, för att i enlighet med ansökan och bifogad karta för att koppla fastigheten Tulseboda 1:75 till det kommunala vatten- och avloppsnätet med anslutningspunkt

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden måste ha fått din skriftliga överklagan inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet, annars kan ditt överklagande inte tas upp

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden måste ha fått din skriftliga överklagan inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet, annars kan ditt överklagande inte tas upp

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden måste ha fått din skriftliga överklagan inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet, annars kan ditt överklagande inte tas upp

Samhällsbyggnadsnämnden måste ha ert överklagande senast inom tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. Nämnden

Men att de som inte inkommit med årsmöteshandlingar innan årets slut skall insända en verksamhetsplan för 2021 samt en budget för 2021 till kultur- och fritidsförvaltningen

Svar: Olofströms kommun tillstyrker att parametrarna Andel arbetslösa utan ersättning och Andel av befolkningen med ekonomiskt bistånd i mer än 6 må- nader utgår ur