Rie Boulund (M), ordförande Shlomo Gavie (C) Kerstin Rosell (S) fram till § 195 Gunnar Andersson (S) Gert Persson (M) Maria Larsson (C) Kerstin Klang (SD) Elisabet Karlsson (L) Anita Andersson (KD) Ulla Lindén (S)

20  Download (0)

Full text

(1)

Ledamöter Rie Boulund (M), ordförande Shlomo Gavie (C)

Kerstin Rosell (S) fram till § 195 Gunnar Andersson (S)

Gert Persson (M) Maria Larsson (C) Kerstin Klang (SD) Elisabet Karlsson (L) Anita Andersson (KD) Ulla Lindén (S)

Tjänstgörande ersättare Niklas Liljeroth (M) för Lena Berglund (MP)

Andreas Engebrethsen (S) för Thomas Fagenheim (S) Irhan Kasic' (S) för Marcus Dufwa (S)

Tomas Jansson (V) för Kerstin Rosell (S) from § 196

Ersättare Bengt Mård (C)

Henrik Bertilsson (M)

Tomas Jansson (V) fram till § 195 Övriga närvarande Johan Klingborg, socialchef

Lisa Lindskog, nämndsekreterare

Mattias Törngren, projektledare PIO § 186 Therese Nordh Linder, PIO § 186

Cecilia Embring, PIO § 186 Eva Bjäräng, MAR § 191

Karin Fahlman, verksamhetschef § 192

Daniel Johansson, verksamhetschef §§ 193-194 Mats Petersson, kvalitetsstrateg § 195

Paragrafer §§ 186-189, 191-202

Justering Ordföranden och Gunnar Andersson.

Underskrifter Sekreterare ...

Lisa Lindskog

Ordförande ...

Rie Boulund

Justerare ...

Gunnar Andersson

(2)

Beslutsinstans Socialnämnd Sammanträdesdatum 2018-09-19 Datum då anslaget sätts upp 2018-09-24 Datum då anslaget tas ned 2018-10-16

Protokollet förvaras hos Socialförvaltningen

Underskrift ………

Lisa Lindskog

___________________________________________________________________________________________________

(3)

§ 186 Information - PIO-projektet

§ 187 Anmälan av utskottens beslut med stöd av delegation

2018/75

§ 188 Nedläggning av faderskapsutredning (SU § 481 )

§ 189 Nedläggning av faderskapsutredning (SU § 482 )

§ 191 Revidering av riktlinjer 2018/167

§ 192 Ändring i delegationsförteckningen 2018/171

§ 193 Budget 2019 Socialnämnden 2018/85

§ 194 Ekonomisk uppföljning Månadsrapport 2018/42

§ 195 Delårsrapport tertial 2 2018/182

§ 196 Val av ny ersättare i socialnämndens socialutskott

2018/180

§ 197 Icke verkställda beslut 2018 socialnämnden 2018/81

§ 198 Förvaltningschefen informerar socialnämnden 2018

2018/54

§ 199 Anmälningsärenden socialnämnden 2018 2018/67

§ 200 Anmälan av delegationsbeslut socialnämnden 2018

2018/68

§ 201 Rapporter socialnämnden 2018 2018/71

§ 202 Övriga frågor socialnämnden 2018 2018/72

(4)

§ 186

Information - PIO-projektet

Beslut

Socialnämnden beslutar

1. Anteckna informationen till protokollet.

Beskrivning av ärendet

Projektledare Mattias Törngren ger en nulägesbild av projektet, hur det har startat och hur det fortsätter.

(5)

Anmälan av utskottens beslut med stöd av delegation, SOC 2018/75

Beslut

Socialnämnden beslutar

1. Anmäla och anteckna socialutskottets protokoll 2018-08-28 och 2018- 09-11 samt arbetsutskottets protokoll 2018-09-05.

Underlag för beslut Beslutsförslag 2018-09-10

(6)

§ 188

Nedläggning av faderskapsutredning (SU § 481 )

Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:40)

(7)

Nedläggning av faderskapsutredning (SU § 482 )

Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:40)

(8)

§ 191

Revidering av riktlinjer, SOC 2018/167

Beslut

Socialnämnden beslutar

1. Revidera och ta bort bilagorna ur Riktlinje för hjälpmedel samt Återtagandeplan av konkurrentutsatta verksamheter inom socialförvaltningen.

Beskrivning av ärendet

Dokumenten Riktlinje för hjälpmedel och Återtagandeplan av

konkurrensutsatta verksamheter inom socialförvaltningen, har bilagor som är att betrakta som rutiner. Bilagorna beskriver förteckningar på privata utförare, grundutrustning, riskbedömning och handlingsplan samt checklista för åtgärder. Innehållet i bilagorna till ovanstående riktlinjer är i behov av löpande ändringar. Socialförvaltningen ansvarar för att uppdatera och revidera förteckningarna. Eftersom förteckningarna ingår i riktlinjerna har revideringar krävt beslut av socialnämnden. Socialförvaltningen föreslår att förteckningarna lyfts ut ur riktlinjerna för att nämndbeslut inte ska krävas vid löpande ändringar.

Motivering av beslut

När socialförvaltningens riktlinjer ändras fattar socialnämnden beslut om detta. För att förenkla förvaltningens hantering av dokument bör bilagor av denna karaktär inte finnas i riktlinjerna.

Ekonomi

Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.

Underlag för beslut Beslutsförslag 2018-08-22

Riktlinje för hjälpmedel i Falkenbergs kommun Bilaga 1 Grundutrustning

Bilaga 2 Förbruknings och förbandsmaterial

Återtagandeplan av konkurrensutsatta verksamheter inom socialförvaltningen

Bilaga 1 – Lista på externa utförare inom socialförvaltningen Bilaga 2 – Riskbedömning och handlingsplan.

Bilaga 3 – Checklista planering informationsflöde

(9)

Ändring i delegationsförteckningen, SOC 2018/171

Beslut

Socialnämnden beslutar

1. Anta förvaltningens förslag att delegera rätten att fatta beslut om dagersättning enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) till handläggare anställda på enheten för stöd och försörjning.

Beskrivning av ärendet

Asylsökande personer har i de flesta fall rätt till ersättning för sina kostnader för mat och logi från Migrationsverket i enlighet med lagen om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA). I vissa speciella situationer hänvisas i LMA till kommunen för ersättning. Det gäller bland annat för personer som ansökt om uppehållstillstånd och av särskilda skäl medgetts rätt att vistas här medan ansökan prövas. Dessa personer har inte rätt till bistånd enligt socialtjänstlagens 4 kapitel 1 §. Däremot framgår av LMA att ersättning ska lämnas av socialnämnden i den kommun där personen vistas. Kommunen kan enligt samma lag söka ersättning från staten för kostnaderna.

För närvarande finns i Falkenbergs kommun ett antal personer som saknar uppehållstillstånd i landet då deras asylansökan är avslagen men som inte kan utvisas. Det gäller bland annat de unga människor som ansökt om att få stanna i Sverige för studier enligt den så kallade ”nya gymnasielagen”. I avvaktan att deras ansökningar prövas ska kommunen utreda deras rätt till ersättning enligt LMA. Det handlar om rätt till dagersättning enligt LMA och inte bistånd enligt socialtjänstlagen.

Stöd och försörjningsenheten möter dessa sökande men saknar enligt gällande delegationsförteckning nämndens delegation att bevilja medel enligt lagen om mottagande av asylsökande, LMA. Nämndens delegation behövs för att kunna fullgöra socialnämndens skyldigheter.

Motivering av beslut

Socialnämnden har enligt 3a § lagen om mottagande av asylsökande m.fl.

(LMA) ansvar för att bistå vissa i lagen angivna personer. Handläggare anställda på Stöd och försörjningsenheten har förutsättningar att fullgöra detta uppdrag. För detta behövs socialnämndens delegation att handlägga ärenden och bevilja dagersättning enligt LMA.

Efter kontakt med Laholm, Halmstad samt Kungsbacka kommun framkommer att de tillämpar samma lösning som ovan föreslagna.

Ekonomi

Socialnämnden har rätt att söka ersättning för kostnader från staten varför nämndens ekonomi inte påverkas.

Underlag för beslut Beslutsförslag 2018-08-28

(10)

Bilagor:

Utdrag ur lagen om mottagande av asylsökande m.fl. , LMA Reviderad delegationsförteckning

Dagersättning

(11)

Budget 2019 Socialnämnden, SOC 2018/85

Beslut

Socialnämnden beslutar

1. Fastställa Budget 2019-2021 i sin helhet Beskrivning av ärendet

Volymbudget enligt resursfördelningsmodellen och Budget enligt planeringsförutsättningen presenteras för verksamhetsåren 2019-2021.

Motivering av beslut

Socialnämnden har tidigare fattat beslut om de prognosticerade volymökningarna inom de verksamheter som innefattas i kommunens resursfördelningsmodell (SN 2018-08-22 § 179) samt budget enligt planeringsförutsättningarna (SN 2018-06-13 § 156). Aktuellt beslut gäller budgeten i sin helhet.

Ekonomi

Beslutet avser finansiering för verksamhetsåren 2019-2021.

Underlag för beslut Beslutsförslag 2018-08-24 Budget 2019 Socialnämnden SN 2018-06-13 § 156

SN 2018-08-22 § 179 SN Bildspel Budget 2019

SN Volymförändringar 2019-2021 Bildspel Volymer 2019-2021

(12)

§ 194

Ekonomisk uppföljning Månadsrapport, SOC 2018/42

Beslut

Socialnämnden beslutar

1. Anteckna information till protokollet.

Beskrivning av ärendet

Redovisning av ekonomisk uppföljning till och med augusti månad.

Underlag för beslut Beslutsförslag 2018-09-18

Ekonomisk uppföljning Soc 1808 Bildspel månadsuppföljning 1808

(13)

Delårsrapport tertial 2, SOC 2018/182

Beslut

Socialnämnden beslutar

1 Anta delårsrapport 2018 och översända den till kommunstyrelseförvaltningen.

Beskrivning av ärendet

Nämnderna ska årligen inkomma med delårrapport till Kommunstyrelsen.

Redovisningens upplägg bygger på den mål- och resultatstyrningsmodell som finns i kommunen. Delårsrapporten innehåller följande delar:

Sammanfattning, Utvecklingsmål, Uppdrag, Kvalitetsuppföljning, Medarbetare och Ekonomi.

Motivering av beslut

Delårsrapporten innehåller de delar som efterfrågas av Kommunstyrelseförvaltningen.

Ekonomi

Delårsrapporten i sig påverkar ej ekonomin Underlag för beslut

Beslutsförslag 2018-09-17

Delårsrapport Socialförvaltningen 2018-09-18

(14)

§ 196

Val av ny ersättare i socialnämndens socialutskott, SOC 2018/180

Beslut

Socialnämnden beslutar

1. Till ersättare i socialnämndens socialutskott utse Lena Berglund (MP).

Beskrivning av ärendet

Markus Jöngren (MP) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i socialnämnden och ersättare i socialutskottet.

Kommunfullmäktige har beslutat att utse Lena Berglund (MP) till ledamot i socialnämnden (KF 2018-08-24 § 189).

Socialnämnden behöver därmed utse en ny ersättare till socialutskottet.

Underlag för beslut Beslutsförslag 2018-09-11

Avsägelse från Markus Jöngren 2018-08-23 Beslut KF 2018-08-28 § 189

(15)

Icke verkställda beslut 2018 socialnämnden, SOC 2018/81

Beslut

Socialnämnden beslutar 1. Anteckna informationen.

2. Översända sammanställning till kommunfullmäktige.

Beskrivning av ärendet

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och kommunrevisorerna tillhandahåller nedanstående biståndsbeslut som rapporterats som ej verkställda vid brytdatumet 2018-06-30.

Sedan förra kvartalrapporteringen har antalet ej verkställda beslut minskat med ett beslut.

Äldreomsorg SoL Fyra ärenden

Ärendena avser plats i särskilt boende för äldre. Två av brukarna har tackat nej till erbjudandet om plats. Övriga två ärenden är avslutade utan

verkställande på grund av återtagen ansökan.

Individ- och familjeomsorg SoL Sex ärenden

Ärendena avser kontaktfamilj. I fyra av ärenden fortsätter rekryteringen då lämplig uppdragstagare saknas. I ett ärende har vårdnadshavaren tackat nej och i ett har beslutet verkställts men avslutats då klienten istället

jourplacerats i kontakfamiljen.

Funktionsnedsättning LSS Tre ärenden

Ärendena avser i ett fall korttidsvistelse i form av stödfamilj och i två fall kontaktperson enligt LSS. I ett av ärendena har brukaren tackat nej till erbjudande och de övriga två är inte verkställda på grund av resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragsgivare.

Motivering av beslut

Kommunerna har enligt socialtjänstlagen och LSS skyldighet att kvartalsvis till IVO och till kommunens revisorer rapportera in gynnande biståndsbeslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Även

kommunfullmäktige ska informeras om dessa beslut i sammanställd form.

Ekonomi

Förslaget kan komma att påverka nämndens ekonomi då vite eventuellt kan komma utdömmas vid icke verkställda beslut.

Underlag för beslut Beslutsförslag 2018-08-29

(16)

§ 198

Förvaltningschefen informerar socialnämnden 2018, SOC 2018/54

Beslut

Socialchefen informerar inom följande områden:

- Floragården

- Gymnasielagens konsekvenser - Personlig assistans

- Statsbidrag habiliteringsersättning

- Inställd föreläsning 24 oktober, nytt datum 14 november - Extra SN 9 januari

(17)

Anmälningsärenden socialnämnden 2018, SOC 2018/67

Beslut

Socialnämnden beslutar

1. Anteckna följande anmälningsärenden till protokollet.

Beskrivning av ärendet KOMMUNSTYRELSEN 2018-08-14 § 209

Tilldelning av budget för löneökningar, KS 2018/347 KOMMUNSTYRELSEN

2018-08-14 § 218

Livsmedelskrav vid konferens och catering, KS 2018/411 KOMMUNFULLMÄKTIGE

2018-08-28 § 183

Revidering av lokala ordningsföreskrifter avseende förtäring av alkohol på offentlig plats, KS 2018/385

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-08-28 § 189

Avsägelse från Markus Jöngren (MP) från uppdraget som ledamot i socialnämnden, KS 2018/457

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2018-08-30 § 64

Program för utomhuslek, KFN 2018/40 SOCIALFÖRVALTNINGEN

2018-08-27

Rapport Lex Maria

Underlag för beslut Beslutsförslag 2018-09-10

(18)

§ 200

Anmälan av delegationsbeslut socialnämnden 2018, SOC 2018/68

Beslut

Socialnämnden beslutar

1. Anteckna följande delegationsbeslut enligt listor över perioden 2018-08- 08 – 2018-08-31

Beskrivning av ärendet

A 3:1 Beslut om socialbidrag enligt norm och riktlinjer B 3:1 Beslut om socialbidrag - avslag

D 3:12 Beslut om försörjningsstöd åt barn och ungdom i samband med placering/omplacering eller flyttning från familjehem eller hem för vård och boende

F 3:18 Beslut om bistånd i form av kontaktfamilj G 3:21, 3:23 Beslut om bistånd i form av insats i öppen vård H 3:33, 3:35 Beslut om att utredning ska inledas

I 3:36 Beslut om att utredning inte ska föranleda någon åtgärd J 6:1 Godkännande av faderskapsbekräftelse

K 7:1 Beslut om insats eller ersättning

L 10:7 Beslut att en skrivelse med överklagande inkommit i rätt tid M 10:8 Beslut att avge yttrande med anledning av att delegats beslut

överklagats

O 10:25 Dödsboanmälan

Underlag för beslut Beslutsförslag 2018-09-10

(19)

Rapporter socialnämnden 2018, SOC 2018/71

Beslut

Maria Larsson (C) Samråd FUB

Gunnar Andersson (S)

Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel (GNHH) Rie Boulund (M)

Kommunala pensionärsrådet (KPR)

(20)

§ 202

Övriga frågor socialnämnden 2018, SOC 2018/72

Tomas Jansson (V)

Kontaktuppgifter till ledamöterna saknas fortfarande på hemsidan.

Irhan Kasic (S)

Uppmärksammar att antalet elever med sociala problem ökar på Falkenbergs gymnasieskola och efterfrågar mer samverkan mellan socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen.

Figure

Updating...

References

Related subjects :