2021-02-22 och 2021-03-01

33  Download (0)

Full text

(1)

1 mars 2021 kl 17:30- 18:50

Beslutande Ledamöter

Se närvarolista på sida 2

Ersättare

Se närvarolista på sida 2

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2

Justerare Henrik Berglund Persson (S) och Ulrica Högbergh (V)

Justeringens plats och tid Kommunledningsstaben, 2021-03-04

Underskrifter

Sekreterare Paragrafer §§ 1-26

Pia Embretsén Ordförande

Sven-Åke Thoresen Justerare

Henrik Berglund Persson Ulrica Högbergh

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag.

Instans Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2021-02-22

Datum då anslaget publiceras 2021-03-04 Datum då anslaget tas bort 2021-03-26

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsstaben

Underskrift

Pia Embretsén

(2)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande Sven-Åke Thoresen (S), Ordförande Jörgen Bengtson (C), 2:e vice ordförande Mikael Löthstam (S) § 1, 3-9

Kerstin Rask (S) § 10-26 Annika Huber (S)

Henrik Berglund Persson (S) Gerd Olsson (S) § 1-9 Ingvar Persson (S) § 2, 10-26 Per Svensson (S)

Börje Sundin (S) Lena Hallqvist (S) Bo Nilsson (S) Anna-Carin Keisu (S) Jim Svensk Larm (S)

Majvor Westberg-Jönsson (S) Agneta Brendt (S)

Kent Kanon (S) Lotta Beiersdorf (S) Rolf Sundell (S) Jonas Holm (M)

Anita Höglund (M) § 1-9 Bibbi Segerbrand (M) § 10-26 Adam Rydstedt (M)

Cecilia Natander (M) Peter Lagerqvist (M) Håkan Rönström (M) Birgitta Medin (M)

Kerstin Karlsson (M) § 1-9 Torsten Myrgren (M) § 10-26

Andréa Bromhed (MP) Lina Johnsson (MP) Caroline Schmidt (C) Jan-Erik Jonsson (C) Anton Stark (C) Karin Hansson (C) Bengt-Åke Nilsson (C) Anna Guldbrand (C) Gunilla Persson (C) Linda Östblom (C) § 1-9 Matts Persson (C) § 10-26 Stina Åström Jonsson (C) Sven Bergström-Trolin (C) Charliene Kiffer Goude (V) Ulrica Högbergh (V) Alf Norberg (V)

Lisa Holmberg (V) § 1-9 Johan Wallinder (V) § 10-26 Olle Jonsson (V)

Lars Sjögren (L)

Peter Åkerström (KD) § 1-21 Lars Österberg (KD) § 22-26 Monica Stigås (KD)

Patrik Nilsson (SD) Yvonne Andersson (SD) Stefan Nordin (SD) Peter Asp Vilén (SD) Birgitta Johansson (SD) Jörgen Eriksson (SD)

Ersättare Ingvar Persson (S) § 1-9 Lilian Holmgren (S) Kerstin Rask (S) § 1-9 Bibbi Segerbrand (M) § 1-9 Torsten Myrgren (M) §

Emelie Gustafsson (M) § 10-26 Barbro Ryttlinger (MP)

Erik Jensen (C)

Lisa Östberg (C)

Daniel Johnson (L) § 1-9 Lars Österberg (KD) § 1-21 Kent Sjöberg (KD)

Johan Wallinder (V) § 1-9 Siv Cavallin (V)

Delshad Saleh (V) § 10-26

(3)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

§ 1  Dnr 2021-000019 - 220 

Detaljplan för Idenors-Åkre m.fl i Idenor, Hudiksvalls kommun,

Gävleborgs län ... 5 

§ 2  Dnr 2020-000751 - 042 

Framställan till medlemskommunerna gällande ekonomiska

förutsättningar för inköp Gävleborg ... 7 

§ 3  Dnr 2020-000607 - 206 

Översyn av plan- och bygglovstaxan ... 8 

§ 4  Dnr 2020-000137 - 318 

Revidering: bidragsnormer i kommunen ... 9 

§ 5  Dnr 2020-000386 - 007 

Uppföljning av granskning av lärandenämndens avseende

ansvarsutövande och IT i skolan ... 11 

§ 6  Dnr 2020-000385 - 007 

Revisionsrapport: Uppföljning av sjukfrånvaro inom kommunstyrelsen,

lärandenämnden och social- och omsorgsnämnden ... 12 

§ 7  Dnr 2020-000719 - 007 

Granskning av ledning, styrning och uppföljning av Norrhälsingslands

miljö- och räddningsnämnd ... 13 

§ 8  Dnr 2021-000079 - 007 

Granskning av ledning, styrning och uppföljning av social- och

omsorgsnämnden ... 14 

§ 9  Ajournering av sammanträde

§ 10  Dnr 2019-000152 - 350 

Kretsloppsplan 2021 (avfallsplan) ... 16 

§ 11  Dnr 2019-000874 - 008 

Motion om sällskapsdjur inom kommunens omsorgsverksamheter ... 18 

§ 12  Dnr 2019-000824 - 102 

Val av revisor i kommunrevisionen, efter Britta Svalfors (L) som

entledigats ... 19 

§ 13  Dnr 2020-000482 - 102 

Val av ersättare i social- och omsorgsnämnden (L), efter ersättare som

avlidit ... 20 

§ 14  Dnr 2020-000644 - 102 

Val av ersättare i tekniska nämnden efter Bengt- Olov Rylander (C) som

utsetts till ledamot. ... 21 

(4)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 15  Dnr 2020-000693 - 102 

Val av ersättare i lärandenämnden efter Andreas Holmberg (L), som

entledigats. ... 22 

§ 16  Dnr 2021-000038 - 102 

Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i Kultur- och

fritidsnämnden, Anette Spjutsvik (C) ... 23 

§ 17  Dnr 2021-000039 - 102 

Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i Social- och

omsorgsnämnden, Anette Spjutsvik (C) ... 24 

§ 18  Dnr 2021-000045 - 102 

Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i

Kommunfullmäktige, Lisa Holmberg (V) ... 25 

§ 19  Dnr 2021-000107 - 102 

Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i

kommunfullmäktige, Therese Skog (SD) ... 26 

§ 20  Dnr 2021-000110 - 102 

Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i social- och

omsorgsnämnden, Therese Skog (SD) ... 27 

§ 21  Dnr 2020-000730 - 009 

Interpellation gällande Barnskötare ... 28 

§ 22  Dnr 2019-000743 - 035 

Elektroniska Medborgarförslag, som fått tillräckligt många röster ... 29 

§ 23  Dnr 2016-000106 - 030 

Meddelanden om väckta motioner ... 30 

§ 24  Dnr 2021-000062 - 002 

Redovisning av beslut tagna av krisledningsnämnden perioden 2020-12-

11--2021-01-29 ... 31 

§ 25  Dnr 2016-000105 - 030 

Delegationsbeslut ... 32 

§ 26  Dnr 2016-000107 - 030 

Meddelanden till kommunfullmäktige ... 33 

(5)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 1 Dnr 2021-000019 - 220

Detaljplan för Idenors-Åkre m.fl i Idenor, Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna planförslaget för antagande.

Sammanfattning

Byggnadsnämnden har 2017-03-14 (§ 25) beviljat positivt planbesked för upprättande av detaljplan för fastigheten Idenors-Åkre 1:17 m fl. Den 9 september 2020 tog nämnden beslut om att godkänna planen för granskning (BN § 86).

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för nya villabostäder i Idenor.

Del av planområdet kan utformas som bostadsrättsförening med

gemensamhetsytor, där varje bostadsrätt utgörs av en villa eller ett radhus. I planens östra del avsätts en yta för 2-3 framtida tomter för enbostadshus utan tillhörighet i föreningen.

Målsättningen är att skapa ett nytt bostadsbestånd som ges en egen prägel men samtidigt anpassas till Idenors trähusbebyggelse. Stort fokus har lagts på barns möjlighet att leka tillsammans utomhus, både på anordnade grönytor och i naturen utanför planområdet. Planen ska säkerställa hållbar hantering av dagvatten och främja hållbart resande genom att säkerställa yta för gång- och cykelväg.

Planen utförs enligt reglerna om utökat standardutförande.

Förutsättningar

Området är inte detaljplanelagt sedan tidigare. Översiktsplanen från 2008 anger för det aktuella området Bostäder.

Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-08 (§193) att uppdra åt

byggnadsnämnden att påbörja planarbete för bostäder i Hudiksvall och samtidigt uppdra till tekniska nämnden att vidta markförberedelser,

markförsäljning och liknade åtgärder i den takt som detaljplaner upprättas av byggnadsnämnden. Fastigheterna Idenors-Åkre 1:17 och Idenors-Ulvsta 1:18 köptes in i syfte att planläggas och försäljas som bostäder, i enlighet med kommunstyrelsens beslut. Området är även utpekat som förtätningsområde i kommunens bostadsförsörjningsprogram KF 2018-02-26 § 4.

(6)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beskrivning av området

Planområdet utgörs huvudsakligen av del av fastigheten Idenors-Åkre 1:17 och Idenors-Ulvsta 1:18, utmed norra sidan av Överbergsvägen, cirka 3 km sydost om centrala Hudiksvall. Planområdets areal är cirka 2,9 ha.

Området är beläget strax öster om den mer tätbebyggda delen av Idenor och består av jordbruksmark samt bebyggd fastighet. Tidigare har bostad och en mindre sågverksamhet funnits inom planområdet. I norr finns skogsmark och i söder har Överbergevägen inkluderats i planområdet.

Yttranden

Under granskningstiden har totalt nio yttranden inkommit till Plan- och bygglovskontoret. Dessa finns i sin helhet hos kontoret och har sedan sammanställts i ett granskningsutlåtande som biläggs planhandlingen inför antagande.

Lantmäteriet har haft synpunkter på plangränsens exakta placering samt önskat att förtydliganden görs i genomförandebeskrivningen. Detta har tillmötesgåtts inför antagande.

Länsstyrelsen har inte för avsikt att överpröva ärendet enligt 11 kap. 10 § plan- och bygglagen. De framför ändå funderingar kring eventuella markföroreningar och ser gärna ett förtydligande gällande dagvatten. Dessa funderingar har bemötts i utlåtandet samt att en upplysningsruta tillförts plankartan.

Tekniska förvaltningen ser gärna att framtida driftskostnader redovisas i genomförandebeskrivningen, vilket görs inför antagande.

Fyra fastighetsägare kring planområdet har av olika anledningar opponerat sig mot planförslaget. De anser bland annat att den bebyggelse som illustrerats blir för tät och inte passar in i området. De nya bostäderna hamnar för nära

befintliga vilket ägarna anser sänker deras fastighetsvärde och förstör utsikten.

Oro finns även för försämrad trafiksäkerhet och möjlighet att ta hand om dagvatten. Yttrandena har bemöts i granskningutlåtandet och har även föranlett ett tillägg av en yta med så kallad prickmark i plankartan för att ytterligare utöka avstånd mellan befintliga hus och framtida.

Beslutsunderlag

Krisledningsnämndens arbetsutskott § 32, Tjänsteutlåtande 2021-01-11, Samrådsredogörelse 2021-01-11, Plankarta 2021-01-11, Undersökning 2021-01- 11, Arkeologisk rapport 2021-01-11, PM trafik 2021-01-11,

PM dagvattenutredning 2021-01-11, PM bullerutredning 2021-01-11, Barnkonsekvensanalys 2021-01-11, Granskningsutlåtande 2021-01-11 Beslutet skickas till

Byggnadsnämnden

Plan- och bygglovskontoret

(7)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 2 Dnr 2020-000751 - 042

Framställan till medlemskommunerna gällande ekonomiska förutsättningar för inköp Gävleborg

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna att förbundet får driva verksamheten under avvecklingen med befintliga medel i det egna kapitalet.

Mikael Löthstam (S) anmäler jäv och deltar inte vid handläggning av och beslut i ärendet.

Sammanfattning

Kommunalförbundet Inköp Gävleborg har upphört att vara en upphandlande myndighet för medlemskommunerna. Inköp Gävleborgs huvudsakliga uppdrag i dag är att förvalta de avtal som ingåtts för medlemskommunernas räkning till dess de löper ut.

För att uppfylla kommunallagens balanskravsregler föreslår Inköp Gävleborg att medlemskommunernas kommunfullmäktige ska åberopa synnerliga skäl för att inte ålägga kommunalförbundet Inköp Gävleborg att återställa underskott i budget 2021.Motivet för detta är att förbundet bedöms kunna använda det egna kapitalet för att täcka sina kostnader fram till dess att förbundet avvecklas.

Beslutsunderlag

Krisledningsnämndens arbetsutskott 2021-01-21 § 17 Tjänsteutlåtande

Framställning till medlemskommunerna

Beslutet skickas till Inköp Gävleborg Ekonomienheten Stabschefen

(8)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 3 Dnr 2020-000607 - 206

Översyn av plan- och bygglovstaxan

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa de justeringar i taxan som föreslås och att dessa antas från och med att beslutet vunnit laga kraft.

Sammanfattning

Plan- och bygglovkontorets yttrande

Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2019, § 372, att godkänna förslaget på den nya taxan och den 1/2 2020 trädde den i kraft.

Efter 12 månader med den nya taxan har plan- och bygglovskontoret upptäckt att den ibland slår lite fel. Bland annat så kan enklare ärenden bli oskäligt dyra och kontoret har under tiden som gått dokumenterat detta och vill nu göra smärre justeringar av plan och bygglovstaxan.

Kommunstyrelsens allmänna utskott återremitterade ärendet till byggnadsnämnden den 19 november 2020 för vidare beredning.

Förutsättningar

Kommunens rätt att ta ut avgifter regleras i 2 kap. 5 § kommunallagen.

”Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster eller nyttigheter som de är skyldiga att tillhandahålla får dock avgifter endast tas ut om det följer av lag eller annan författning”.

Planavgift och planbesked kan kontoret i dagsläget inte debitera, då detta inte följde med upp i den nya taxan och detta måste skyndsamt åtgärdas. Till detta har kontoret upptäckt att specifika ärenden inte hamnar på en skälig

debiteringsnivå utan måste justeras. Föreslagna ändringar finns i handlingarna.

Beslutsunderlag

Krisledningsnämndens arbetsutskott 2021-01-26 § 33 Tjänsteutlåtande 2021-01-25

Taxor handläggningstid 2021-01-25 Taxor planavgift 2021-01-25

Taxor handläggningskostnad per timme 2021-01-25 Beslutet skickas till

Byggnadsnämnden

Plan- och bygglovskontoret

(9)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 4 Dnr 2020-000137 - 318

Revidering av bidragsnormer i kommunen

Kommunfullmäktige beslutar

att ta bort möjligheten att söka riktat driftbidrag under väggrupp 1,

att bidragsbeloppet för väggrupp 2 sätts till 11,39 kr/m för driftår 2020 och regleras därefter i enlighet med Trafikverkets indexjustering,

att minska bidragsnivån till vägbelysningsföreningar med 50 % per ljuspunkt, samt

att tekniska nämnden får hantera och besluta om bidrag gällande väggrupp 4 - övriga vägar.

Sammanfattning

Tekniska nämndens yttrande

Bidragsnormer avseende bidrag till enskild väghållning antagna av

kommunfullmäktige 1996 och bidrag till vägbelysningsförening antagna av kommunfullmäktig 2006 har setts över.

Den 4 juni 2013 beslutade kommunstyrelsen att ge tekniska nämnden i

uppdrag, att skyndsamt, ta fram regelverk för bidragsansökningar när det gäller ansökningar från vägsamfällighetsföreningar och belysningsföreningar m.fl.

Den 25 september 2017 beslutade kommunfullmäktige att delvis bifalla en motion att en översyn kring bidragsnormerna för enskilda vägar ska genomföras.

Nuvarande bidragsnormer för enskild väghållning antogs av kommunfullmäktige den 16 december 1996.

Kommunfullmäktige har antagit normer för bidrag till vägbelysningsföreningar den 27 mars 2006.

Ett reviderat förslag till nya bidragsnormer har tagits fram.

Yrkanden

Sven Bergström Trolin (C) och Annika Huber (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

(10)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen 2021-02-09 § 9 Allmänna utskottet 2020-11-19 § 203 Tekniska nämnden 2020-11-02 § 77

Tjänsteutlåtande tekniska förvaltningen 2020-11-02

Bidragsnormer för driftbidrag till enskild väghållning, 2020-11-02 Bidragsnormer för enskild väghållning 1996-12-16

Normer för bidrag till vägbelysningsföreningar 2006-03-27 Tekniska nämnden 2020-06-08 § 44

Allmänna utskottet 2020-04-07 § 128

Beslutet skickas till Tekniska nämnden

(11)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 5 Dnr 2020-000386 - 007

Uppföljning av granskning av lärandenämndens avseende ansvarsutövande och IT i skolan

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna yttrande på rapporten ”Uppföljning av granskning av

lärandenämnden avseende ansvarsutövande och IT i skolan" till revisionen.

Sammanfattning

Lärandenämndens yttrande

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna inom Hudiksvalls kommun under våren 2020 genomfört en uppföljande granskning av lärandenämnden avseende ansvarsutövande och IT i skolan.

Utifrån genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till lärandenämnden:

• Säkerställ att revisionsrapporter behandlas av nämnden.

• Säkerställ att de åtgärder som beslutas om med anledning av revisionsrapporter följs upp av nämnden

Lärandenämnden beslutade 2020-12-03 att uppdra åt lärandeförvaltningen att skapa en rutin för att revisionsrapporter behandlas av nämnden samt att i rutinen ange att de åtgärder som beslutas med anledning av revisionsrapporter ska följas upp i nämnden samt ange med vilket tidsintervall detta ska ske.

Yrkanden

Jonas Holm (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen 2021-02-09 § 11 Lärandenämnden 2020-12-03

Lärandeförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-1-03 Kommunfullmäktige 2020-09-28 § 84

Revisionsrapport 2020-07-06 Missiv 2020-07-06

Beslutet skickas till Kommunrevisionen Lärandenämnden

(12)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 6 Dnr 2020-000385 - 007

Revisionsrapport: Uppföljning av sjukfrånvaro inom kommunstyrelsen, lärandenämnden och social- och omsorgsnämnden

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna yttrande på rapporten ”Uppföljande granskning av sjukfrånvaron, juni 2020” till revisionen.

Sammanfattning

Hudiksvalls kommuns revisorer har granskat Uppföljning av sjukfrånvaro inom kommunstyrelsen, lärandenämnden och social- och omsorgsnämnden

Kommunfullmäktige har beslutat att uppdra till kommunstyrelsen att lämna yttrande, över revisionens slutsatser och rekommendationer, för att behandlas i kommunfullmäktige vid mötet den 23 november 2020.

I granskningen påtalades brister i kommunstyrelsens övergripande styrning och ledning beträffande åtgärder för att minska sjukfrånvaro. Därefter har områden föreslagits som kommunstyrelsen föreslogs arbeta vidare med.

Kommunstyrelsen har i yttrandet gått igenom hur de har arbetat med de föreslagna områdena.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen 2021-02-09 § 10 Allmänna utskottet 2020-11-19 § 206 Tjänsteutlåtande 2020-11-25

Kommunfullmäktige 2020-09-28 § 85 Missiv 2020-07-06

Revisionsrapport 2020-07-06

Beslutet skickas till Kommunrevisionen Lärandenämnden

Social- och omsorgsnämnden

(13)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 7 Dnr 2020-000719 - 007

Granskning av ledning, styrning och uppföljning av Norrhälsingslands miljö- och räddningsnämnd

Kommunfullmäktige beslutar

att uppdra till Norrhälsingslands miljö- och räddningsnämnd att lämna yttrande, över revisionens slutsatser och rekommendationer, för att behandlas i

kommunfullmäktige vid mötet den 24 maj 2021.

Sammanfattning

Hudiksvalls kommuns revisorer har gjort en granskning avseende ledning, styrning och uppföljning av Norrhälsingslands miljö- och räddningsnämnd.

Kommunfullmäktige har 23 maj 2016 beslutat om följande hantering av revisionens granskningsrapporter: revisionsrapporter anmäls till

kommunfullmäktige som beslutar att överlämna dessa till kommunstyrelsen eller nämnderna för beredning av svar. Svaret kommer sedan att presenteras i kommunfullmäktige och följas av debatt.

Beslutsunderlag Missiv

Granskningsrapport

Beslutet skickas till

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

(14)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 8 Dnr 2021-000079 - 007

Granskning av ledning, styrning och uppföljning av social- och omsorgsnämnden

Kommunfullmäktige beslutar

att uppdra till social- och omsorgsnämnden att lämna yttrande, över revisionens slutsatser och rekommendationer, för att behandlas i kommunfullmäktige vid mötet den 24 maj 2021.

Sammanfattning

Hudiksvalls kommuns revisorer har gjort en granskning avseende ledning, styrning och uppföljning av social- och omsorgsnämnden.

Kommunfullmäktige har 23 maj 2016 beslutat om följande hantering av revisionens granskningsrapporter: revisionsrapporter anmäls till

kommunfullmäktige som beslutar att överlämna dessa till kommunstyrelsen eller nämnderna för beredning av svar. Svaret kommer sedan att presenteras i kommunfullmäktige och följas av debatt.

Beslutsunderlag Missiv

Granskningsrapport

Beslutet skickas till

Social- och omsorgsnämnden

(15)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 9 Dnr 52287

Ajournering av sammanträde

Då klockan är 18:30 uppstår tekniska problem vid överföring av ljud och bild i realtid under distansmötet med kommunfullmäktige. Ordföranden beslutar att sammanträdet ajourneras och återupptas måndag 1 mars 2021 kl 17:30.

(16)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 10 Dnr 2019-000152 - 350

Kretsloppsplan 2021 (avfallsplan)

Kommunfullmäktige beslutar

att anta Kretsloppsplan (Avfallsplan),

att delegera till kommunstyrelsen att inrätta en lokal kretsloppsplanegrupp och närmare ange förutsättningarna för gruppens arbete, samt

att planen inte medför betydande miljöpåverkan enligt

miljöbedömningsförordningen med skäl enligt bilaga 6 i kretsloppsplanen.

Reservationer

Emot beslutet och till förmån för Anton Starks tilläggsyrkande reserverar sig:

Caroline Schmidt (C), Jan-Erik Jonsson (C), Anton Stark (C), Karin Hansson (C), Bengt-Åke Nilsson (C), Anna Guldbrand (C), Jörgen Bengtson (C), Gunilla Persson (C), Matts Persson (C), Stina Jonsson (C), Sven Bergström Trolin (C), Charliene Kiffer Goude (V), Ulrica Högbergh (V), Alf Norberg (V), Johan Wallinder (V), Olle Jonsson (V), Peter Åkerström (KD), Monika Stigås (KD) och Lars Sjögren (L).

Sammanfattning

Alla kommuner i Sverige ska ha en plan för förebyggande och hållbar avfallshantering. Planen ska godkännas av kommunfullmäktige. Hudiksvalls kommuns nuvarande avfallsplan går ut 2020 och en ny plan behövs därför från 2021. Planen har tagits fram i ett samarbete i länet och benämns

Kretsloppsplan. Den fokuserar särskilt på avfallsförebyggande och cirkulärt tänkande och för att bättre anknyta till Agenda 2030.

Planen har varit utställd för samråd 15 juni – 15 september 2020.

Med utgångspunkt i att allt mer av avfallet ska återbrukas skapar det

förutsättningar för fler aktörer och ökad sysselsättning inom cirkulär ekonomi.

Kommunstyrelsen har föreslagit att Kretsloppsplan (Avfallsplan) antas, att delegera till kommunstyrelsen att inrätta en lokal kretsloppsplanegrupp och närmare ange förutsättningarna för gruppens arbete, samt

att planen inte medför betydande miljöpåverkan enligt

miljöbedömningsförordningen med skäl enligt bilaga 6 i kretsloppsplanen.

(17)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Yrkanden

Yvonne Andersson (SD), Bo Nilsson (S) och Annika Huber (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Anton Stark (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med följande tillägg:

• Uppdra till ansvarig förvaltning att komplettera förslaget till kretsloppsplan så att vikten av samarbete med de verksamma biståndsorganisationerna inom kommunen framgår tydligt.

•Uppdra till ansvarig förvaltning att se över kretsloppsplanen så att ingen av kretsloppsplanens delar bidrar till att konkurrera ut eller ge orättvisa villkor mot de biståndsorganisationer som är verksamma i Hudiksvalls kommun.

Alf Norberg (V), Peter Åkerström (KD), Charliene Kiffer Goude (V), Lars Sjögren (L), Jan-Erik Jonsson (C) och Stina Jonsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med Anton Starks tilläggsyrkande.

Propositionsordning

Ordförande framställer först proposition om bifall eller ej till kommunstyrelsens förslag, och finner att fullmäktige bifaller detta.

Ordförande framställer därefter proposition om bifall eller ej till Anton Starks tilläggsyrkande, och finner att fullmäktige avslår detta, varvid votering begärs.

Voteringsproposition framställs och godkänns.

Den som röstar avslag på Anton Starks tilläggsyrkande röstar JA. Den som röstar bifall till yrkandet röstar NEJ.

Öppen omröstning genom namnupprop genomförs.

Omröstningsresultat

Omröstningen utfaller med 32 ja-röster mot 19 nej-röster. Kommunfullmäktige har således beslutat avslå tilläggsyrkandet.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen 2021-02-09 § 7 Allmänna utskottet 2020-11-19 § 201 Tjänsteutlåtande 2020-11-06

Kretsloppsplan 2020-11-13 Samråd 2020-11-06

Kommunstyrelsen 2020-06-09 § 59

Beslutet skickas till Planeringschefen Tekniska nämnden

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

(18)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 11 Dnr 2019-000874 - 008

Motion om sällskapsdjur inom kommunens omsorgsverksamheter

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen

Sammanfattning

Social- och omsorgsnämndens yttrande

Den 30 september 2019 § 276 beslutade kommunfullmäktige att

kristdemokraternas interpellation om husdjur på äldreboendena får ställas.

Social- och omsorgsnämndens ordförande besvarar interpellationen den 28 oktober 2019 § 293.

På kommunfullmäktige 16 december 2019 § 392 ställde kristdemokraterna en motion om sällskapsdjur på äldreboenden. Kristdemokraterna föreslår att en policy ska utarbetas för djur i de kommunala verksamheterna där djur kan ingå som ett komplement, och att arbetet med terapidjur ska utvecklas i de

kommunala verksamheter där det kan vara ett alternativ.

Social- och omsorgsförvaltningen har i dag ingen policy för djur i de kommunala vård- och omsorgsboendena men kommer, när den nya

organisationen är på plats, att arbeta fram en sådan. I dag finns terapidjur i form av robotkatter i de kommunala omsorgsverksamheterna. En utvärdering har gjorts med mycket goda resultat och utvecklandet av terapidjur kommer att fortsätta. De boende som har tillgång till katten har uttryckt mycket glädje vid kontakt med robotkatten samt vid oro blivit mycket lugna. Robotkatten har också visat sig minska behovet av lugnande medicin.

Kommunstyrelsen har föreslagit att motionen bifalls.

Yrkanden

Peter Åkerström (KD), Patrik Nilsson (SD), Ulrica Högbergh (V), Caroline Schmidt (C), Birgitta Medin (M), Jonas Holm (M), Andrea Bromhed (MP), Henrik Berglund Persson (S), Lars Sjögren (L), Annika Huber (S) och Yvonne Andersson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att bifalla motionen.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen 2021-02-09 § 12 Allmänna utskottet 2020-11-19 § 208

Social- och omsorgsnämnden 2020-10-29 §83

Tjänsteutlåtande social- och omsorgsförvaltningen 2020-10-29 Motion 2020-12-16

Beslutet skickas till

Social- och omsorgsnämnden

(19)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 12 Dnr 2019-000824 - 102

Val av revisor i kommunrevisionen, efter Britta Svalfors (L) som entledigats

Kommunfullmäktige beslutar

att ny revisor i kommunrevisionen utses vid senare tillfälle.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade, vid sitt sammanträde 28 oktober 2019, att entlediga Britta Svalfors (L) från uppdrag som revisor i kommunrevisionen.

Kommunfullmäktige har att utse ny revisor Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll 2020-12-21 § 152 Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-25 § 311

Beslutet skickas till Kommunfullmäktige

(20)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 13 Dnr 2020-000482 - 102

Val av ersättare i social- och omsorgsnämnden (L), efter ersättare som avlidit

Kommunfullmäktige beslutar

att ny ersättare i social- och omsorgsnämnden utses vid senare tillfälle.

Sammanfattning

Då ersättaren Gunnel Nordin (L) avlidit, har kommunfullmäktige att utse ny ersättare i social- och omsorgsnämnden.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll 2020-12-21 § 155 Kommunfullmäktiges protokoll 2020-09-28 § 99

Beslutet skickas till Kommunfullmäktige

(21)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 14 Dnr 2020-000644 - 102

Val av ersättare i tekniska nämnden efter Bengt-Olov Rylander (C) som utsetts till ledamot.

Kommunfullmäktige beslutar

att till ny ersättare (efter Bengt- Olov Rylander (C) ) utse Fanny Wennerkvist (C), Lundvägen 13, 824 60 Forsa

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade, vid sitt sammanträde 21 december 2020, att välja Bengt-Olov Rylander (C) till ny ledamot i tekniska nämnden.

Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare i hans ställe.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktige 2020-12-21 § 161

Beslutet skickas till Fanny Wennerkvist Tekniska nämnden Elli Heiska

Monika Lindblom Annika Forslin

(22)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 15 Dnr 2020-000693 - 102

Val av ersättare i lärandenämnden efter Andreas Holmberg (L), som entledigats.

Kommunfullmäktige beslutar

att ny ersättare i lärandenämnden utses vid senare tillfälle.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade, vid sitt sammanträde 21 december 2020, att entlediga Andreas Holmberg (L) från uppdrag som ersättare i lärandenämnden.

Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktige 2020-12-21 § 166

Beslutet skickas till Kommunfullmäktige

(23)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 16 Dnr 2021-000038 - 102

Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i Kultur- och fritidsnämnden, Anette Spjutsvik (C)

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla Anette Spjutsviks anhållan om entledigande från uppdrag som ledamot i Kultur- och fritidsnämnden, samt

att till ny ledamot utse Marie Olsson (C), Storgatan 56 L, 824 52 Hudiksvall, samt

att till ny ersättare (efter Marie Olsson) utse Maj-Britt Andersson (C), Gammelbansvägen 14, 824 40 Hudiksvall.

Sammanfattning

Anette Spjutsvik (C) anhåller om entledigande från rubricerat uppdrag.

Beslutsunderlag Begäran om entledigande

Beslutet skickas till Anette Spjutsvik Marie Olsson Maj-Britt Andersson

Kultur- och fritidsnämnden Helena Löfgren

Monika Lindblom Annika Forslin

(24)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 17 Dnr 2021-000039 - 102

Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i Social- och omsorgsnämnden, Anette Spjutsvik (C)

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla Anette Spjutsviks anhållan om entledigande från uppdrag som ledamot i Social- och omsorgsnämnden, samt

att till ny ledamot utse Agneta Bengtson (C), Kungsgården Långvind, 825 96 Enånger, samt

att ny ersättare (efter Agneta Bengtson) utses vid senare tillfälle.

Sammanfattning

Anette Spjutsvik (C) anhåller om entledigande från rubricerat uppdrag.

Beslutsunderlag

Begäran om entledigande

Beslutet skickas till Anette Spjutsvik Agneta Bengtson Kommunfullmäktige

Social- och omsorgsnämnden Gunilla Andersson

Monika Lindblom Annika Forslin

(25)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 18 Dnr 2021-000045 - 102

Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige, Lisa Holmberg (V)

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla Lisa Holmbergs anhållan om entledigande från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, samt

att hos länsstyrelsen anhålla om en ny sammanräkning.

Sammanfattning

Lisa Holmberg (V) anhåller om entledigande från rubricerat uppdrag.

Beslutsunderlag Begäran om entledigande

Beslutet skickas till Lisa Holmberg Länsstyrelsen Monika Lindblom

(26)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 19 Dnr 2021-000107 - 102

Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige, Therese Skog (SD)

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla Therese Skog anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige, samt

att hos länsstyrelsen anhålla om en ny sammanräkning.

Sammanfattning

Therese Skog (SD) anhåller om entledigande från rubricerat uppdrag.

Beslutsunderlag

Anhållan om entledigande.

Beslutet skickas till Therese Skog Länsstyrelsen Monika Lindblom

(27)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 20 Dnr 2021-000110 - 102

Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i social- och omsorgsnämnden, Therese Skog (SD)

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla Therese Skogs anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i social- och omsorgsnämnden, samt

att till ny ersättare utse Yvonne Andersson (SD), Skarmyravägen 56L, 824 60 Forsa.

Sammanfattning

Therese Skog (SD) anhåller om entledigande från rubricerat uppdrag.

Beslutsunderlag

Begäran om entledigande

Beslutet skickas till Therese Skog Yvonne Andersson

Social- och omsorgsnämnden Gunilla Andersson

Monika Lindblom Annika Forslin

(28)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 21 Dnr 2020-000730 - 009

Interpellation gällande Barnskötare

Kommunfullmäktige beslutar

att interpellationen får framställas,

att interpellationen besvaras vid dagens sammanträde, samt därefter att anse interpellationsdebatten avslutad.

Sammanfattning

Föreligger interpellation till ansvarigt kommunalråd, från Charliene Kiffer Goude (V) om barnskötare.

Lärandenämndens ordföranden Jonas Holm (M) har lämnat ett skriftligt svar.

I interpellationsdebatten deltar förutom Jonas Holm (M) och Charliene Kiffer Goude (V), även Ulrica Högbergh (V) och Monika Stigås (KD).

Beslutsunderlag Interpellation Interpellationssvar

(29)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 22 Dnr 2019-000743 - 035

Elektroniska Medborgarförslag, som fått tillräckligt många röster

Kommunfullmäktige beslutar

att medborgarförslag nr 1 och 6 får framställas och skickas till kultur- och fritidsnämnden för handläggning och beslut,

att medborgarförslag nr 2, 3 och 4 får framställas och skickas till kommunstyrelsen för handläggning och beslut, samt

att medborgarförslag nr 5 får framställas och skickas till lärandenämnden för handläggning och beslut.

Sammanfattning

1. Skatepark Sandvalla. Dnr 2021-00027 035 (89 röster) 2. Hundrastgård Håsta Dnr 2021-000029 035 (68 röster) 3. Hundrastgård Centralt Dnr 2021-000028 035 (47 röster)

4. Förbättrade kommunikationer mellan Delsbo och Friggesund, Svågadalen, Strömbacka med omnejd. Dnr 2021-000030 035 (102 röster)

5. Utöka vistelsetiden i förskolan för barn som är föräldralediga. Dnr 2021- 000025 035 (71 röster)

6. Fritidsgården i Sörforsa. Dnr 2021-000026 035 (99 röster)

Beslutet skickas till

Kultur- och fritidsnämnden Helena Löfgren

Kommunstyrelsen Ulrika Wenn

Lärandenämnden Moa Bäckström

(30)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 23 Dnr 2016-000106 - 030

Meddelanden om väckta motioner

Sammanfattning

1. Motion om att säkerställa trafikflödet i Hudiksvall. Dnr 2021-000105 008

Beslutet skickas till Kommunledningsstaben

(31)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 24 Dnr 2021-000062 - 002

Redovisning av beslut tagna av krisledningsnämnden perioden 2020-12-11--2021-01-29

Kommunfullmäktige beslutar

att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

Sammanfattning

1. Krisledningsnämndens protokoll 2020-12-11

2. Krisledningsnämndens arbetsutskott protokoll 2020-12-22, 2020-12-20, 2021-01-04, 2021-01-11, 2021-01-14, 2021-01-21 och 2021-01-26

3. Ordförandebeslut om att avsluta krisledningsnämnden och återgång till normalläge

(32)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 25 Dnr 2016-000105 - 030

Delegationsbeslut

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden 2020-12-14 Lärandenämnden 2020-12-03

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd 2020-11-05 och 2020-12-10 Social- och omsorgsnämnden 2020-11-17

Tekniska nämnden 2020-12-07 Överförmyndarnämnden 2020-12-02

(33)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 26 Dnr 2016-000107 - 030

Meddelanden till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att med godkännande lägga meddelandet till handlingarna Sammanfattning

1. Rapportering ej verkställda beslut kvartal 4 2020, enligt Socialtjänstlagen (2001:453) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387)

Figure

Updating...

References

Related subjects :