• No results found

SÄRSKILDA SKÄL

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "SÄRSKILDA SKÄL"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

SÄRSKILDA SKÄL 1 (1)

Läsåret

Gymnasieantagningen ………

Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen www.katrineholm.se Senast uppdaterad: 2019-11-11

Namn Personnummer

Adress Postadress

Nuvarande skola och klass Sökt utbildning

Ansökan inkommen efter ansökningstidens utgång

Ansökan till utbildning utanför egen kommun/samverkansområde Annan orsak

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Du kan läsa mer på https://www.katrineholm.se/personuppgifter

Blanketten lämnar/skickar du till:

Gymnasieantagningen, Katrineholms kommun, Drottninggatan 19, 641 80 Katrineholm tillsammans med din ansökningsblankett till gymnasieskolan senast den 15 februari.

Sökandens underskrift Vårdnadshavares underskrift

Datum Ifylles av Gymnasieantagningen

Registrerat datum:

Motivering/information

References

Related documents

Mellan Strängstorp och infarten till Mörtsjöns bergtäkt kommer vägen att breddas för att möjliggöra en omkörningssträcka om cirka 940 meter i vardera riktningen.. Denna

Längs vissa partier i öppet landskap justeras även befintlig slänt för att undvika räcken, se avsnitt 2.2 Utformning av sidoområde och slänter. Räcken samordnas med

Enligt denna analys är alltså skärmen inte samhällsekonomiskt lönsam och kostnaderna för skärmen anses vara för stora i förhållande till nyttan.. Eftersom skärmen skulle

Som jag varit inne på tidigare, får kommunen när denne är huvudman för allmänna platser ta ut kostnader av fastighetsägarna i området, för anläggande och förbättring av

Möjligtvis kanske städningen inte utfördes exakt lika varje gång eller anpassades något från gång till gång omedvetet men risken för att detta skulle ha

Investerare bör notera att varken faktiskt eller simulerad historisk utveckling är en garanti för el- ler en indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att

Vid för- tida förfall utbetalas nominellt belopp plus en ackumulerande kupong om indikativt 12,7 % (lägst 8 %) samt eventuellt ej utbetalda ackumule- rande kuponger från

119 Mot bakgrund av de höga löner de aktiva delägarna tog ut i målet, framstår det inte som att någon lön hade varit tillräcklig för att det inte längre skulle kunna utgöra

Mark- och miljödomstolen menade att detta skulle påverka allmänhetens tillgång till området och bedömer därför att förutsättningar för dispens inte finns.. En annan

Så här läser du denna del av analysen: Vi anger om hindret hamnar inom ytans sidogränser, detta markeras med ett kryss i Ja-kolumnen. Om det inte påverkar höjdmässigt finner du

Marken inom undersökningsområdet sluttar från öst till väst och består av gräsbevuxen åkermark. Marknivån varierar mellan +45,95 och +43,00 vid undersökningspunkterna. 2.3

Det ska dock nämnas att individrisken till följd av urspårning ligger i ALARP-området inom 15 meter från spår, och på den undre gränsen för ALARP mellan 15-25 meter från spår. 9

Vi accepterar angivna krav och villkor i förfrågningsunderlaget enligt avsnitt 4.3 – 4.23 och ansvarar för att de

Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S) och yrkar att Michael Hagberg (S) utses till röstombud och Martin Edgélius (M) till ersättare röstombud

Kommunfullmäktige beslutar att till ledamöter i styrelsen för Katrineholm Fastighets AB, lekmannarevisorer och röstombud samt ersättare för mandatperioden från

Kommunfullmäktige har att välja ledamot samt ersättare till Samordningsförbundet RAR i Sörmland för mandatperioden 2019 –

Med 15 röster för Inger Fredriksson (C) och 6 röster för Mica Vemic (SD) utses Inger Fredriksson (C) till andre vice ordförande i kommunstyrelsen... Till ordförande för samma

Service- och tekniknämnden har i sitt underlag för övergripande plan med budget för planperioden 2019-2021 lämnat förslag till justering av hyror och avgifter 2019, för

John-Erik Nyman (L) har ställt en fråga till kommunstyrelsens förste vice ordförande om hyresbidrag till moskén i Katrineholm. Följande

Vid direktionen i Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets sammanträde den 3 maj, beslutade man att föreslå respektive fullmäktige i Landstinget Sörmland, Eskilstuna kommun, Flens

Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom förslaget till förändring av ansvarsområden för kultur- och turismnämnden samt kommunstyrelsen, i enlighet

• Utifrån Katrineholms Vision 2025: Läge för liv och lust, Kommunplan 2019-2022 ”Attraktion & livskvalitet” samt tidigare diskussioner med Katrineholms kommun startar vi

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning om arbetet mot psykisk ohälsa på arbetsplatser och tillkännager detta för regeringen..