• No results found

Strategin bör inriktas mot att förbättra anställningsvillkoren för de arbetstagare som har sämst villkor i Europa

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Strategin bör inriktas mot att förbättra anställningsvillkoren för de arbetstagare som har sämst villkor i Europa"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

A3

OPINION

Torsdag 2 november 2017

SDS 171102 E4 A3

AKTUELLA FRÅGOR

Demonstration i protest mot lönedumpning i åkeribranschen. Den svenska modellen, där fack och företrädare för arbetsgivare har stort utrymme att själva styra och reglera villkoren på arbetsmarknaden, är inte dödsdömd, men ett system som möjliggör dess fortlevnad behöver utformas på EU-nivå, skriver Ann-Christine Hartzén. ARKIVFOTO: BJÖRN LARSSON ROSVALL 2013

”Strategin bör inriktas mot att förbättra anställningsvillkoren för de arbetstagare som har sämst villkor i Europa.”

Svenska politiker och arbetsmarknadens par- ter måste skifta fokus, skriver Ann-Christine Hartzén, doktorand och universitetslärare i arbetsrätt.

U

nder förevänd-

ning att stoppa lönedumpning har regering- en förhandlat bort själv- bestämmandet över den svenska arbetsmarknaden, skriver Christofer Fjellner (M), Europaparlamentari- ker (Aktuella frågor 29/10).

Sveriges medlemskap i EU har medfört att många frå- gor som behöver lösas på ar- betsmarknaden rör sig över nationsgränser. De befogen- heter som den svenska ar- betsmarknadens parter ti- digare hade har begränsats.

Istället måste regleringar hanteras på en internatio- nell nivå.

Det förslag om en euro- peisk inspektionsmyndig-

het som EU-kommissionen och dess ordförande Jean- Claude Juncker har beslu- tat att lägga fram står inte i kontrast mot den svenska modellen.

I Sverige har flera olika tillsynsmyndigheter möj- lighet att inspektera ar- betsplatser, bland annat Ar- betsmiljöverket och Diskri- mineringsombudsmannen.

Inte heller är en domstols behörighet att avgöra tvis- ter kring kollektivavtals innebörd främmande för den svenska modellen. Det är en del av Arbetsdomsto- lens verksamhet.

Den svenska modellen, där fack och företrädare för arbetsgivare har stort ut- rymme att själva styra och reglera villkoren på arbets- marknaden, är inte döds- dömd, men ett system som möjliggör dess fortlevnad behöver utformas på EU- nivå. Viktigt är att det lik- som i den svenska model- len ger arbetsmarknadens

parter vissa befogenheter och viss autonomi. Ett frö till ett sådant system finns redan. Det kallas den eu- ropeiska sociala dialogen.

I den ingår europeiska or- ganisationer som represen- terar fack och arbetsgivare.

Deras arbete har resulterat i avtal och förändringar av EU:s lagstiftning.

Den europeiska sociala dialogen har fått kritik för att leverera urvattnade och vaga resultat, men det inne- bär inte att utvecklingsmöj- ligheter saknas. Klart är att det finns många problem som behöver lösas, till ex- empel hur en gemensam europeisk syn ska kunna uppnås när det gäller vil- ka regleringar som behövs på den europeiska arbets- marknaden. Dessutom be- hövs effektiva kontroll- och sanktionssystem.

För att den europeiska sociala dialogen ska kun- na utvecklas på ett kon- struktivt sätt krävs en sam-

manhållen europeisk stra- tegi för de organisationer som verkar inom dialo- gen. En sådan strategi bör inriktas mot att förbättra anställningsvillkoren för de arbetstagare som har sämst villkor i Europa. An- ledningen är att sådana åtgärder är enklare att nå överenskommelser kring än åtgärder som förbätt- rar för alla eller merparten av alla arbetstagare. Dess- utom skulle också sådana åtgärder också långsiktigt gynna europeiska arbets- tagare med bättre villkor när det för arbetsgivarna inte längre är tillräckligt stora ekonomiska skillna- der mellan att ha anställ- da från det egna landet och byta ut dem mot anställda från andra länder.

Men för att en strategi som inriktas på att förbättra an- ställningsvillkoren för dem som har Europas sämsta villkor ska bli framgångsrik måste politiker och arbets-

marknadens parter från olika länder våga skifta fo- kus från nationella till eu- ropeiska intressen och våga se vad som är av betydelse på lång sikt.

Den europeiska sociala dia- logen har idag inte tillräck- liga ekonomiska eller orga- nisatoriska resurser för att skapa ett effektivt kontroll- och sanktionssystem av kol- lektivavtal på EU-nivå.

Däremot kan en europe- isk inspektionsmyndighet vara ett steg på vägen. Det kräver visserligen att EU ger de europeiska arbets- marknadsparterna och de- ras nationella medlemsor- ganisationer stöd och ut- rymme för att kunna bidra till att bygga upp struktu- rer för en sådan myndig- hets kontroller. Dessutom måste EU:s beslutande or- gan och arbetsmarknadens parter fokusera på hur ett så- dant system kan bli effektiv på såväl nationell som euro- peisk nivå.

Svenska politiker, såväl regeringen som EU-politi- ker, och arbetsmarknadens parter måste också skifta fokus. Istället för att se ut- vecklingen i Europa som ett hot mot den svenska model- len behöver de sikta in sig på hur det går att påverka utvecklingen så att arbets- marknadens parter kan ha inflytande på EU-nivå. På så sätt får den svenska model- len den bästa möjligheten att leva vidare i framgång.

Ann-Christine Hartzén SKRIBENTEN

Ann-Christine Hartzén är doktorand vid rättssociologiska institutionen vid Lunds universi- tet. Hon undervisar i rättsveten- skap vid Linnéuniversitetet.

Debattredaktör: Eva Rothstein aktuella@sydsvenskan.se 040-28 10 13 Twitter: @aktuella Fler debattartiklar på sydsvenskan.se/opinion

References

Related documents

De flesta större aktörer inom bank- och försäkringsbranschen har, för att skapa lojala kunder, i olika utsträckning infört så kallade helkundskoncept där målet är att få en

De studier som utvär- derat individuell övervakad träning jämfört med hemträning (44,39,33), vilka alla hade medelhögt bevisvärde, konkluderade att den

De allmänna råden är avsedda att tillämpas vid fysisk planering enligt PBL, för nytillkommande bostäder i områden som exponeras för buller från flygtrafik.. En grundläggande

Huvudskälet var att sänka produktionskostnaden genom att skapa förutsättningar för en god konkurrenssituation.. Genom delade entreprenader

Figur 8 visade att utsläppen av koldioxid har från sektorerna bo- städer och service tillsammans minskat med ca 20 % under åren 1995 till 2000 utan hänsyn tagen till inverkan av

Syftet med uppdraget var att utforma en socialtjänst som bidrar till social hållbarhet med individen i fokus och som med ett förebyggande perspektiv ger människor lika möjligheter

o Information om kommissionens förslag till landsspecifika rekommendationer inom europeiska terminen 2020. o Regeringens syn på rekommendationerna

Kvinnors och flickors möjligheter att åtnjuta de mänskliga rättigheterna förbättras kontinuerligt men problem kvarstår med våld mot kvinnor, lågt politiskt och

Sveriges Författarförbund, Dramatikerförbundet, Svenska Journalistförbundet, Läromedelsförfattarna, Konstnärernas Riksorganisation, Svenska Tecknare, Svenska Fotografers

Naturvårdsverket tillstyrker bedömningen att staten bör vidta åtgärder för att förenkla för kommunerna att utan kostnad ta del av statliga myndigheters planeringsunderlag

Det innebär att de krav som Inspektionen för Vård och omsorg (IVO) idag ställer för att bevilja anordnare tillstånd för att få bedriva assistans behöver kompletteras med krav

Kommunal avtalssamverkan innebär att en eller flera kommuner eller regioner genom ett civilrättsligt avtal förpliktar sig att utföra obligatoriska eller frivilliga

De pekar på Östergötland och menar att de lyckades korta köerna när man införde vårdval 2013, men att hörselvården blivit betydligt sämre!. Bland annat pekar man på att

Råd för rutiner och underhåll av teleslinga Faktablad som riktar sig till ansvariga med teleslinga i sina lokaler/verksamheter.. Råd rutiner och underhåll av teleslinga (pdf)

Endast en make har rätt till ersätt- ningsbeloppet. Om sådan make som avses i punkt 1 har rätt till ersättnings- beloppet har sådan make som avses i punkt 2 eller 3 inte

luftföroreningar inte hade fått de förväntade effekterna. De mycket stora mänskliga och ekonomiska kostnaderna har ännu inte avspeglats i tillfredsställande åtgärder i hela EU. a)

Huruvida uppfattningen om Kompetens genom hela livet ses som ett tydligt eller otydligt beslut har spelat roll för implementeringen inom respektive kommun skiljer sig åt

Förtroendemannalagen innebär att när den fackliga orga- nisationen utsett en företrädare och i god ordning anmält denna till arbetsgivaren – uppdragets innehåll ska be- skrivas

Faktorerna som påverkar hur lätt vagnen är att manövrera är vikten, val av hjul och storleken på vagnen. Val av material påverkar vikten i stor utsträckning och då vagnen ska

Bilderna av den tryckta texten har tolkats maskinellt (OCR-tolkats) för att skapa en sökbar text som ligger osynlig bakom bilden.. Den maskinellt tolkade texten kan

Till exempel har den roll man tillmäter tiden betydelse för kulturens spridning i samhället, varit något vi här kunnat följa genom Le Nouvel Observateur –

Studiens syfte var att undersöka muskelaktiveringsgraden i tre muskler (ÖT, SA och NT) under sex olika skulderstabiliserande övningar och att utvärdera om det fanns någon skillnad

Material våg med en eller två decimaler, vatten, brustabletter (typ C-vitamintabletter), sockerbitar, bägare eller liknande kärl, mätglas, större skål som rymmer mätglaset