• No results found

Ansökan till VINNOVA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share " Ansökan till VINNOVA"

Copied!
157
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden

2015-10-20

Socialnämnden

Tid 2015-10-20, Kl 19:00

Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2

Ärenden

Justering

1 Anhörigstödsarbetet - muntlig information

2 Rapport om arbetsbelastning på utredningsenheten för barn och unga

3 Stärkt skydd för barn och unga – handlingsplan för den sociala barn- och ung- domsvården – muntlig information

4 Ansökan om medel från Vinnova för projektet Botkyrka YAP (SN 2013:47)

5 Ansökan om medel för utvärdering av projektet YAP (SN 2013:47)

6 Ansökan till Vinnovas utlysning FRÖN 2015 om projektmedel för att förbättra samverkan kring målgruppen med samsjuklighet (SN 2014:211)

7 Godkännande av tjänsteresa till USA (SN 2013:47)

8 Yttrande över remiss: Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och heders- relaterat våld och förtryck (SOU 2015:55)

9 Uppföljning av internkontrollplan för 2015 (SN 2014:1)

(2)

BOTKYRKA KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2[2] Socialnämnden

2015-10-05

10 Riktlinjer för bidrag till föreningar inom socialtjänstens område (SN 2012:91)

11 Förvaltningschefen informerar

12 Samordningsförbundet i Botkyrka, Huddinge och Salem (SN 2015:14)

13 Anmälan av delegationsbeslut

14 Anmälningsärenden

Majoritetspartierna träffas i kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2, kl. 18.00 Oppositionspartierna träffas i kommunalhuset i Tumba, socialförvaltningens stora sammanträdesrum på plan 8, kl 18.00 .

Var vänlig och meddela Anneli Sjöberg om du inte kan närvara, tfn 530 618 34 eller anneli.sjoberg@botkyrka.se.

MATS EINARSSON ANNELI SJÖBERG

ordförande sekreterare

(3)

ORDFÖRANDEFÖRSLAG Socialnämnden

2015-10-20

1

Anhörigstödsarbetet - muntlig information

Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.

Ärendet

Anhörigstödssamordnare Margareta Hartzell informerade om anhörigstödsarbetet.

(4)

ORDFÖRANDEFÖRSLAG Socialnämnden

2015-10-20 Dnr

2

Rapport om arbetsbelastning på utredningsenheten för barn och unga (SN 2015:197)

Beslut

Socialnämnden godkänner rapporten.

Sammanfattning  

Under de senaste åren har medarbetare och chefer upplevt att arbetsbelast- ningen för socialsekreterarna har ökat på utredningsenheten för barn och unga. Under 2014 hade enheten dessutom en personalomsättning på 26 pro- cent. Ledningen har med befintliga resurserna arbetat för att möta proble- men som arbetsbelastningen medfört.

 

Antalet aktualiseringar har ökat och därmed även antalet utredningar. Anta- let tjänster har inte ökat i samma utsträckning som arbetsbelastningen. Varje socialsekreterare har idag mindre tid per utredning, vilket innebär att tiden för sociala arbetet minskar. Idag har en socialsekreterare betydligt fler ut- redningar än för fyra år sedan, samtidigt som socialsekreteraren har färre år i yrket i genomsnitt. Yrket har blivit svårare när fler formella krav på doku- mentation har införts.

Det ställs stora krav på organisationen i form av introduktion, kompetens- försörjning och arbetsledning för att underlätta socialsekreterarnas svåra ar- betssituation. Stöd för nyanställda och en rimlig arbetsbelastning är viktiga faktorer för att minska personalomsättningen.

Vi utvecklar våra metoder för att utreda barnens situation och behov men för att det ska få effekt är det viktigt att vi får medarbetarna att stanna.

(5)

RAPPORT

2015-10-01

1 [10]

Dnr SN 2015:197

SOCIALFÖRVALTNINGEN

Post Botkyrka kommun, 14785 Tumba · Besök Munkhättevägen 45 · Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt 08-530 62 307 · Sms · E-post anna.forsberg@botkyrka.se

Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax · Webb www.botkyrka.se Socialförvaltningen

Utredningsenheten

Referens Mottagare

Anna Forsberg Socialnämnden

Rapport om arbetsbelastningen på utredningsenheten för barn och unga

Beslut

Socialnämnden godkänner rapporten.

Sammanfattning

Under de senaste åren har medarbetare och chefer upplevt att arbetsbelastning- en för socialsekreterarna har ökat på utredningsenheten för barn och unga. Där- för bestämde ledningen på utredningsenheten för barn och unga att genomföra mätningar av hur arbetssituationen faktiskt ser, för att få en bättre bild av läget och ett faktaunderlag för det fortsatta utvecklingsarbetet.

 

Antalet aktualiseringar har ökat och därmed även antalet utredningar. Antalet tjänster har inte ökat i samma utsträckning som arbetsbelastningen. Varje soci- alsekreterare har idag mindre tid per utredning, vilket innebär att tiden för so- ciala arbetet minskar. Idag har en socialsekreterare betydligt fler utredningar än för fyra år sedan, samtidigt som socialsekreteraren har färre år i yrket i ge- nomsnitt. Yrket har blivit svårare när fler formella krav på dokumentation har införts.

Det ställs stora krav på organisationen i form av introduktion, kompetensför- sörjning och arbetsledning för att underlätta socialsekreterarnas svåra arbetssi- tuation. Stöd för nyanställda och en rimlig arbetsbelastning är viktiga faktorer för att minska personalomsättningen.

Vi utvecklar våra metoder för att utreda barnens situation och behov men för att det ska få effekt är det viktigt att vi får medarbetarna att stanna.

(6)

BOTKYRKA KOMMUN Socialförvaltningen Utredningsenheten

RAPPORT 2015-10-01

2 [10]

Bakgrund

Under de senaste åren har medarbetare och chefer upplevt att arbetsbelastning- en för socialsekreterarna har ökat på utredningsenheten för barn och unga. Un- der 2014 hade enheten dessutom en personalomsättning på 26 procent. Led- ningen har med befintliga resurserna arbetat för att möta problemen som ar- betsbelastningen medfört.

Genomförda åtgärder:

 satsning på kompetensutveckling genom högskoleutbildning på avance- rad nivå för erfarna handläggare samt grund- och vidarutbildningar för de nya handläggarna för att bli en mer attraktiv arbetsgivare.

 ett lönetillägg för handläggare med myndighetsutövning för att bli en mer attraktiv arbetsgivare.

 nära arbetsledning genom att införa de nya rollerna gruppledare och seniora socialsekreterare som ska bevara och sprida kunskap i organi- sationen.

 infört uppföljningsgrupper i syfte att säkra uppföljningen av beviljade insatser och att minska stressen för som det innebär för handläggaren att ha flera olika typer för arbetsuppgifter.

 arbetat aktivt med metodutveckling för att effektivisera arbetet och säkra kvalité.

Dessa åtgärder har ännu inte gett önskvärda resultat, utan enheten har fortfa- rande hög personalomsättning och höga sjuktal. Av den anledningen bestämde ledningen att genomföra mätningar av hur arbetssituationen faktiskt ser, för att få en bättre bild av läget och ett faktaunderlag för det fortsatta utvecklingsar- betet.

Omvärdsanalys

Botkyrka kommun är inte ensam om att ha problem med personalförsörjning.

Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) skriver i sin rapport ”Stärkt skydd för barn och unga – handlingsplan för den sociala barn – och ungdomsvården”

att personalomsättningen bland såväl socialsekreterare som arbetsledare är hög, och kommunerna har höga sjukskrivningstal relaterade till stress. Var tredje handläggare är nyanställd och sju av tio arbetsledare har varit anställda mindre än tre år. I alla kommuner finns inte heller tillgång till erfarna kollegor.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) ringar in svårigheterna i arbetssituat- ionen med att omvärlden har förändrats, fler anmälningar kommer in, nya mål-

(7)

BOTKYRKA KOMMUN Socialförvaltningen Utredningsenheten

RAPPORT 2015-10-01

3 [10]

grupper ska utredas och det kommer nya rutiner och krav. Administrationen ökar och IT-stöden brister. Ärendebelastning anges ofta som orsak till att soci- alsekreterare söker sig bort från socialtjänstens myndighetsutövning. Många faktorer påverkar en socialsekreterares upplevda arbetsbelastning, till exempel ärendetyp, erfarenhet i yrket, stöd på arbetsplatsen och personliga förhållan- den. Bristen på socialsekreterare beror dock inte på att för få utbildas. SKL har sett ett samband mellan stabilitet och bemanning. Ju högre andel handläggare per antal barn i kommunen, desto färre nyrekryteringar.

I rapporten ”Personalomsättning, arbetsvillkor och kompetens i socialtjänstens barn- och ungdomsvård” från september 2014 beskriver docent Anna-Lena Lindqvist vilka grundförutsättningen är för en rimlig arbetsbelastning.

Grundförutsättningar för en rimlig arbetsbelastning:

 tillräcklig bemanning som tar hänsyn till arbetsuppgifternas omfattning

 förekomsten av nyanställd personal

 vikten av att närmaste arbetsledare finns tillgänglig i handläggarnas vardag och att de själva får stöd i sin utvekling som arbetsledare.

Utredningsenheten i Botkyrka möter samma svårigheter som många andra so- cialförvaltningar i Sverige. Det som är specifikt för Botkyrka är att det är en kommun där en större andel i befolkningen har behov av samhällets stöd. Att arbeta i Botkyrka innebär i praktiken att möta familjer som har behov av stöd på flera olika plan. Vi bedömer att det ställer större krav på kunskaper och er- farenheter samt mer tid per ärende än kommuner som har en högre andel invå- nare som är självförsörjande.

Botkyrka klassas i öppna jämförelser som grupp 8 när det gäller den socioeko- nomiska nyckeln som har tagits fram från SCB:s register. Nyckeln baseras på invånarnas arbetsmarknadsanknytning och inkomst (1–8), där 1 = låg risk och 8 = hög risk att vara i behov av ekonomiskt bistånd jämfört med kommuner och stadsdelar i stort. Nyckeln är primärt ett mått på kommuners och stadsde- lars relativa socioekonomiska status och mäter avståndet till den kommun som har högst socioekonomisk status. Av Sveriges 290 kommuner tillhör 17 kom- muner den socioekonomiska gruppen 8. Även om den socioekonomiska statu- sen inte är den enda faktorn som är av vikt när det gäller barn och ungas utsatt- het så ger det en bild av att Botkyrka kommun är en kommun med fler utsatta familjer än många andra kommuner.

(8)

BOTKYRKA KOMMUN Socialförvaltningen Utredningsenheten

RAPPORT 2015-10-01

4 [10]

Metod

De variabler som vi har valt att mäta är

 antalet inkomna anmälningar och ansökningar, sammataget kallat för aktualiseringar

 andelen aktualiseringar som lett till utredning

 antal utredningar per år

 antal aktualiseringar per handläggare

 antal utredningar per handläggare

 antal tjänster.

För att få en bild av hur arbetsbelastningen ser ut har vi valt att ta ett medel- värde för antalet ärenden som varje handläggare har haft ansvar för. Vi har valt att räkna på dels antal tjänster och dels det faktiska antalet handläggare som handlägger ärenden. Det innebär att vi tagit bort långtidsjukskrivningar och specialtjänster samt vakanser.

Undersökningen är gjord under perioden 2014-09-01 – 2015-09-01. Den 1:a varje månad har sektionscheferna tittat på hur arbetsbelastningen sett ut. För att få en jämförelse med tidigare år så har vi jämfört resultaten från aktuell period med tidigare år, när det funnits likvärdiga uppgifter.

Innan år 2011 var utredningsenhetens organisation utan uppdelning mellan utredargrupp och mottagsgrupp, därför kommer flera av jämförelserna som presenteras utgå från år 2011 när organisationen är mer jämförbar med den vi har idag.

(9)

BOTKYRKA KOMMUN Socialförvaltningen Utredningsenheten

RAPPORT 2015-10-01

5 [10]

Resultat

Aktualiseringar och utredningar Diagram 1. Ärendemängd

   

Diagrammet ovan beskriver det antal aktualiseringar och antal inledda utred- ningar som inkommit respektive år. Under perioden 2009-2015 har det fram- kommit att befolkningsutvecklingen i åldersgruppen 0-21 i Botkyrka kommun är sex procent medan andelen aktualiseringar har ökat med 62 procent fram till idag (från 2437 till 3957). Under perioden 2011-2015 var ökningen av aktuali- seringar 34 procent.

Diagram 2 på nästa sida åskådliggör ökningen av antalet inledda utredningar jämfört med år 2009. Sedan 2009 har antalet inledda utredningar fördubblats.

Ökningen har främst skett under de senaste åren, mellan 2011 och idag har det skett en ökning på 448 inledda utredningar. En erfaren socialsekreterare kan handlägga 40 ärenden på ett år enligt sektionscheferna. Ökningen innebär såle- des arbete för minst elva socialsekreterare.

2437

2903 2959 3144 2992

3957

657 752 864 929 1018 1312

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

2009 2010 2011 2012 2013 2014 sep ‐

2015 aug Antal

Aktualliseringar under året Inledda utredningar under året

(10)

BOTKYRKA KOMMUN Socialförvaltningen Utredningsenheten

RAPPORT 2015-10-01

6 [10]

Diagram 2. Ökning av inledda utredningar från år2009

*Ökningen i procent avser ökning av inledda utredningar jämfört med 2009.

Antal tjänster

Diagram 3. Antal tjänster 2011-2015

  Antalet tjänster har under de senaste åren ökat med ca två tjänster per grupp.

14%

32%

41%

55%

100%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 sep ‐

2015 aug

15

16,5 19 18

21 21

14 13 14

0 5 10 15 20 25

2011 2012 2015

Södra Norra Mottag

(11)

BOTKYRKA KOMMUN Socialförvaltningen Utredningsenheten

RAPPORT 2015-10-01

7 [10]

Det har även tillsatts två extra tjänster i vardera grupp med medel från kompe- tensfonden (ej redovisade i diagram 2), som skulle täcka upp för den tid som kollegor är på utbildning. Men då alla tjänster aldrig har varit tillsatta samti- digt. Sjukskrivningar och vakanser har inneburit att de två extra tjänsterna som var menade att täcka upp för kollegor på kompetensutveckling istället täckt upp för annan frånvaro. Utan den buffert av personal som kompetensfondens medel inneburit skulle utredningsenheten troligen haft svårigheter att fullfölja vårt uppdrag på ett rättssäkert sätt.

 

Ökad ärendemängd jämfört med ökat antal tjänster

I en jämförelse mellan ökad ärendemängd och ökad personalstyrka ser vi att antalet inledda utredningar ökade under perioden 2011 -2015 med 52 procent Under samma period ökade antalet tjänster i utredargrupperna med 15 procent.

Samma jämförelse när det gäller mottagningen visar att det har skett en ökning i antal aktualiseringar med 34 procent under perioden 2011-2015 medan det inte har skett någon ökning i personalstyrkan.

Arbetsbelastning för utredande socialsekreterare

Arbetsbelastning för socialsekreterare kan mätas på olika sätt. I Göteborg har man tagit fram en modell för att undersöka tyngd i ärenden. Det som presente- ras i denna rapport är enbart antal ärenden.

Det är viktigt att förstå att det ingår många olika moment i socialsekreterarens arbete, där att utreda är en del. Varje socialsekreterare är medhandläggare i lika många ärenden som de själva har pågående och bedömer anmälningar i på- gående ärenden. Innan uppföljningsgrupper infördes sommaren 2015 hade socialsekreteraren även ansvar för uppföljning av ärenden som han eller hon utrett.

Arbetsbelastningen har under åren 2009-2015 ökat från fem till fjorton utred- ningar per tjänster 2009 – 2010 var organisationen annorlunda, då fanns det inte en uppdelning mellan utredare och mottagning. Om vi jämför med 2011 då vi hade en liknande organisation som idag så har antalet pågående ärenden ökat från elva till fjorton pågående ärenden per tjänst. Problemet med att räkna per tjänst är att vi inte ser den faktiska ärendebelastningen som varje handläg- gare har. För att se det måste vakanser, specialtjänster och tjänstledigheter tas bort. Från september 2014 till september 2015 har sektionscheferna tagit fram uppgifter per handläggare.

(12)

BOTKYRKA KOMMUN Socialförvaltningen Utredningsenheten

RAPPORT 2015-10-01

8 [10]

Diagram 4. Antal ärenden per handläggare

   

Antalet ärenden som kommer in varierar under året, se diagram 4 ovan. Under flera månader är snittet högt. I juni skapades en grupp som håller i uppfölj- ningar vilket innebär att färre socialsekreterare delar på utredningarna. Det har visat på att ge en positiv effekt under augusti och september. Förändringen kan även bero på att det vanligtvis kommer in en mindre mängd aktualiseringar under sommaren. Målsättningen är att de socialsekreterarna som utreder ären- den ska ha maximalt femton utredningar pågående samtidigt.

 

Uppföljningsgrupperna

Diagram 5. Antal insatser idag i uppföljningsgrupp

 

12 14 14

16 16 16

14 13 13

18 18

15 14

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

30

48

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Insatser per tjänst Insatser per handläggare

(13)

BOTKYRKA KOMMUN Socialförvaltningen Utredningsenheten

RAPPORT 2015-10-01

9 [10]

Syftet med de nya uppföljningsgrupperna är att säkerställa att vi följer upp insatser samt att minska stressen för handläggare genom att minska antalet olika ansvarsområden. När uppföljningsgrupperna skapades så var målet att varje handläggare skulle ha max 25 ärenden var. Vi skulle vara nära målet om alla tjänster var tillsatta, men vi har flera sjukskrivningar och några vakanser i grupperna.

Svårare arbete och mindre erfaren personal

Under de senaste åren har det skett flera förändringar när det gäller kraven på handläggning. Till exempel regeln om max 14 dagar för förhandsbedömning och kravet att inleda utredning på alla barn som bevittnat våld. Samtidigt som kraven ökar på handläggningen och nya målgrupper tillkommer så har vi en allt större personalomsättning och färre erfarna som söker till de utlysta tjäns- terna.

För att ge en bild av skillnaden mellan personalens erfarenhet 2011 och idag har vi tittat på en av utredargrupperna.

 

 2011 hade den genomsnittliga socialsekreteraren tagit sin examen för 7,5 år sedan och hade jobbat i Botkyrka på utredningsenheten i 5,5 år.

Hon var 44 år gammal.

 2015 var genomsnittet för en socialsekreterare 3,5 år sedan examensår och hon hade jobbat som utredare i Botkyrka i 2 år. Halva arbetsgrup- pen hade 1 år eller mindre tid som utredare i Botkyrka kommun. 2011 var den siffran 0.

 

Introduktion

Introduktion av nya medarbetare är tidskrävande. Vi kan inte räkna med att de som kommer direkt från socialhögskolan ska kunna handlägga samma mängd ärenden som en erfaren kollega. Vi bedömer att en nyexaminerad handläggare kan prestera hälften av vad en erfaren handläggare gör under sitt första yrkesår.

För att få en bra introduktion och orka med arbetet som handläggare behövs det en buffert av personal som gör att vi har fler att fördela ärenden på och tid över för utbildning och handledning. De seniora socialsekreterarna tar huvud- ansvaret i introduktionen av nyanställda, det innebär att de inte kan ta egna ärenden och ökar därmed trycket på övriga handläggare.

(14)

BOTKYRKA KOMMUN Socialförvaltningen Utredningsenheten

RAPPORT 2015-10-01

10 [10]

Slutsatser

Vi konstaterar att enheten har en ökning av aktualiseringar och därmed en ök- ning av utredningar.

Vi behöver få bukt med personalomsättning och sjukskrivningar för att få till stånd välfungerande och stabila arbetsgrupper. För att uppnå det bedömer en- heten följande åtgärder och aktiviteter som nödvändiga;

1. ökad personaltäthet och en rimlig mängd ärenden per handläggare för att handläggarna ska ges förutsättningar att utföra sitt sociala arbete 2. en genomtänkt rekrytering

3. stöd i rekrytering för att ge cheferna tid till att arbeta med bland annat arbetsmiljöfrågor och utvecklingsfrågor

4. fortsatt satsning på utbildning för erfarna handläggare

5. fortsatt satsning på utbildningar i olika utrednings- och samtalsmetoder 6. karriärmöjligheter för handläggare

7. fortsatt metodutveckling i verksamheterna

8. förbättrad introduktion: en bra introduktion för nya handläggare där de får tid att lära sig arbetet och en anpassad introduktion för de som kommer direkt från socialhögskolan.

9. utveckla stödet till chefer.

Referenser

Lindqvist, A-L. (2014) Personalomsättning, arbetsvillkor och kompetens i den sociala barnavården. Akademikerförbundet SSR.

SKL (2015) Stärkt skydd för barn och unga – Handlingsplan för den sociala barnavården.

(15)

ORDFÖRANDEFÖRSLAG Socialnämnden

2015-10-20

3

Handlingsplan för sociala barn- och ungdomsvården, stärkt skydd - muntlig information

Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.

Ärendet

Verksamhetschef Göran Törnblad informerade om handlingsplanen för sociala barn- och ungdomsvården.

(16)

ORDFÖRANDEFÖRSLAG Socialnämnden

2015-10-20 Dnr SN 2013:47

4

Ansökan om medel från Vinnova för projektet Botkyrka YAP (SN 2013:47)

Beslut

Socialnämnden godkänner ansökan om medel om 1 025 tkr från Vinnova – myndigheten för innovation, för utvecklingen av Botkyrka YAP.

Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Socialförvaltningen i Botkyrka kommun startar under år 2015 projektet YAP-Botkyrka (YAP står för Youth Advocate Programmes), riktad till unga som bedöms befinna sig i en risksituation eller ha ett eget riskbeteende. Pro- jektet pågår under 2 år (2015-2016).

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet under Näringsdepartementet.

Vinnovas utlysning FRÖN syftar till att öka innovation i offentligt finansi- erad verksamhet. Den som söker ska äga ett förändringsbehov och ha ambit- ionen att utveckla utbudet av samhällsservice med hjälp av bärkraftiga och nyskapande lösningar. De stödberättigade kostnader som kan sökas är 50 % av projektets personalkostnader. Det beloppet beräknas uppgå till 1 025 tkr, vilket också är det belopp som ansöks om.

(17)

TJÄNSTESKRIVELSE 1[1]

Socialförvaltningen

2015-10-01 Dnr SN/2013:47

Socialförvaltningen

Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök / · Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt 08-530 621 18 Sms·0708-89 18 13 E-post tina.trygg@botkyrka.se

Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 618 85· Webb www.botkyrka.se

Referens Mottagare

Socialnämnden

Ansökan om medel från Vinnova för projektet Botkyrka YAP

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner ansökan om medel om 1 025 tkr från Vinnova – myndigheten för innovation, för utvecklingen av Botkyrka YAP.

Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Socialförvaltningen i Botkyrka kommun startar under år 2015 projektet YAP-Botkyrka (YAP står för Youth Advocate Programmes), riktad till unga som bedöms befinna sig i en risksituation eller ha ett eget riskbeteende.

Projektet pågår under 2 år (2015-2016).

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet under Näringsdepartementet.

Vinnovas utlysning FRÖN syftar till att öka innovation i offentligt

finansierad verksamhet. Den som söker ska äga ett förändringsbehov och ha ambitionen att utveckla utbudet av samhällsservice med hjälp av bärkraftiga och nyskapande lösningar. De stödberättigade kostnader som kan sökas är 50 % av projektets personalkostnader. Det beloppet beräknas uppgå till 1 025 tkr, vilket också är det belopp som ansöks om.

Marie Lundqvist Socialchef Bilaga: Ansökan

(18)

Diarienummer

2015-05858 Avsänd av sökande

2015-10-05 11:25 Utlysning

FRÖN Utve ckling höste n 2015

OM ANSÖKAN

Är ansökan en fortsättning på tidigare projekt, ange diarienummer i fältet nedan.

0 / 20 te ck e n

Projekttitel * Projekttitel på engelska * Botkyrka YAP - e n stödinsa ts för unga i

riskzon

39 / 100 te ck e n

Botkyrka YAP - a n a dvoca cy mode l w orking w ith youth a t risk

49 / 100 te ck e n

Start av projekt för vilket bidrag sökes * Slut av projekt för vilket bidrag sökes *

(ÅÅÅÅ-MM-DD) (ÅÅÅÅ-MM-DD)

2016-01-01 2016-12-31

Svensk projektsammanfattning *

Beskriv kortfattat projektet på ett sätt som (1) snabbt övertygar om dess värde, och (2) som VINNOVA kan använda i pressreleaser och annan publik kommunikation.

Botkyrka kommun ha r lä nge sökt e n mode ll som ä r e ffe ktiv för a tt stötta unga a tt kla ra skola n.

Trots de t uppa rbe ta de sa ma rbe te me lla n skola och socia ltjä nst som finns i Botkyrka rä cke r inte insa tse rna till. Alltför må nga unga gå r ut nionde kla ss me d ofullstä ndiga be tyg. Vi ve t a tt de t ä r e n stor riskma rkör för socia lt utsa tta ba rns utve ckling*. Sa mtidigt ha r e n longitudine ll studie * visa t a tt insa tse n konta ktpe rson, som ä r va nligt a nvä nd i ova n nä mnda situa tion, ha r minst sa gt tve ksa mma re sulta t - i bä sta fa ll e tt nollre sulta t. Forska rna s rå d ä r dock a tt inte sluta me d insa tse n uta n a tt göra de n bä ttre ; me r må lfokuse ra d, tidsbe grä nsa d, uppföljningsba r och rikta d just mot skolproble ma tik. Vi ha r hitta t e n mode ll som vi vill pröva och utve ckla i e n sve nsk konte xt.

USA och Irla nd ha r lä nge och fra mgå ngsrikt a nvä nt e n mode ll ka lla d YAP - Youth Advoca te Progra mme s. Mode lle n inne bä r a tt e n ung pe rson i riskzon tillde la s e n stödpe rson, som unde r 6 må na de r upp till 15 timma r i ve cka n, trä ffa r de n unge för a tt ge stöd. Stödpe rsone rna re kryte ra s loka lt, utbilda s och ha ndle ds a v e rfa rna socia la rbe ta re . Stöde t bygge r på va d de unga sjä lva ha r för idé e r kring hur de vill lösa sin situa tion och ha r e tt sta rkt fokus på de n unge s e gna styrkor i stä lle t för de proble m som finns. Unde r insa tse n ä r må le t a tt sta bilise ra ungdome ns livssitua tion sa mt mobilise ra och stä rka nä tve rke t så a tt de förä ndringa r som å sta dkommits ka n upprä tthå lla s a v de n unge och fa milje n sjä lva . Må le t ä r a tt vä nda e n ne då tgå e nde spira l, a tt de n unge ska bå de må bä ttre och kla ra sin skolgå ng. Pla ne n ä r a tt driva YAP som e tt utve cklingsproje kt till och me d 2016.

*Brä nnström, La rs. & Vinne rljung, Bo. (2014). Lå ngsiktiga re sulta t a v konta ktpe rson/fa milj för ä ldre ba rn.

1471 / 1500 te ck e n

Engelsk projektsammanfattning *

Ansökan till VINNOVA

(19)

Botkyrka Municipa lity ha s for a long time se a rche d for a mode l tha t e ffe ctive ly he lps young pe ople a chie ving a t school. De spite a close coope ra tion be tw e e n the De pa rtme nt of Educa tion a nd the Socia l Se rvice s De pa rtme nt in Botkyrka , too ma ny childre n le a ve prima ry school w ithout sufficie nt gra de s to qua lify for se conda ry school. W e know tha t this is a conside ra ble risk fa ctor for the progre ss of vulne ra ble childre n. Me a nw hile a longitudina l study* show s tha t the re sults of the se rvice ´konta ktpe rson´, commonly use d in the a bove -me ntione d situa tions, a re que stiona ble . At be st, the a na lyse s in the study show a n e ve n bre a k. The a dvice from the re se a rche rs, a re to continue giving young pe ople a ´konta ktpe rson´, but to improve it; ma ke it goa l-focuse d, limite d in time , possible to e va lua te a nd to a ddre ss it on school issue s. W e found a mode l tha t w e w a nt to te st a nd de ve lop in a Sw e dish conte xt.

YAP- Youth Advoca te Progra mme s ha s be e n a round in the US a nd Ire la nd for a long time . In YAP a young pe rson is give n support from a n a dult (a dvoca te ) for six months, up to 15 hours pe r w e e k. The a dvoca te is re cruite d from the community, tra ine d be fore a nd supe rvise d during the a ssignme nt. The supe rvision is e xe cute d by e xpe rie nce d socia l w orke rs. The support is ne e ds le d a nd stre ngth ba se d. The goa l is to sta bilize the young pe rson´s life situa tion a nd mobilize the ne tw ork to e na ble the young pe rson a nd the fa mily to ma inta in the cha nge s a chie ve d the mse lve s. The goa l is to turn a dow nw a rd spira l, improve d me nta l he a lth a nd a chie ving a t school. Our pla n is to de ve lop YAP during 2016.

*Brä nnström, La rs. & Vinne rljung, Bo. (2014). Lå ngsiktiga re sulta t a v konta ktpe rson/fa milj för ä ldre ba rn.

1428 / 1500 te ck e n

Mål för projektet *

Förbä ttra t studie re sulta t och förbä ttra d psykisk hä lsa

1. De n unge ha r e tt förbä ttra t studie re sulta t och nå tt e n högre må luppfylle lse jä mfört me d inna n hon/ha n fick tillgå ng till e n YAP stödpe rson

2. De n unge ska tta r sin hä lsa högre ä n nä r hon/ha n pre cis fick tillgå ng till e n YAP stödpe rson.

3. Lä ra re och förä ldra r ska tta r de n unge s hä lsa högre ä n nä r fa milje n pre cis fick tillgå ng till e n YAP stödpe rson

343 / 350 te ck e n

Sekretess

Finns uppgifte r om a ffä rs- och driftsförhå lla nde n som skulle kunna le da till ska da om de offe ntliggörs Ja

(20)

KLASSIFICERING

Uppgifterna om klassificering använder VINNOVA för att analysera, följa upp och utvärdera statliga insatser inom FoU. De uppgifter ni anger under fliken klassificering kommer inte ingå i det VINNOVA bedömer

Klassificering av Behovsområde * 08Omsorg (Trygghe t)

(3 val, 1 nivå)

Klassificering av forskningsområde * 5.4.02Socia lt a rbe te

(3 val, 3 nivåer)

Klassificering produktområde *

88.99Tjä nste r a vse e nde övriga öppna socia la insa tse r (3 val, 4 nivåer)

(21)

PROJEKTROLLER

Aktörer i projektet

Ansökninga r inom FRÖN vä lkomna s bå de frå n e n e lle r fle ra a ktöre r tillsa mma ns.

Om e n e nsa m a ktör söke r ka lla s de nne för koordine ra nde proje ktpa rt e lle r koordina tor. Koordine ra nde proje ktpa rt motta r VINNOVAs utbe ta lning a v bidra g och ha r sä rskilda å ta ga nde n e nligt VINNOVAs Allmä nna villkor.

Om fle ra a ktöre r a nsöke r ge me nsa mt skicka r e n a v de ssa a ktöre r in e n a nsöka n för sa mtliga s rä kning. De nna a ktör ka lla s koordina tor e lle r koordine ra de proje ktpa rt.

Övriga de lta ga re ka lla s för proje ktpa rte r. VINNOVA be ta la r ut be vilja de me de l till koordine ra nde proje ktpa rt, som a nsva ra r för a tt öve rföra me de l till bidra gsmotta ga nde pa rte r i proje kte t.

En proje ktpa rt de lta r i utformninge n a v proje kte t, bidra r till ge nomföra nde t och de la r på risk och re sulta t.

Obse rve ra a tt om proje kte t a vse r uppha ndling a v innova tion så ska koordina tor va ra e n uppha ndla nde myndighe t e lle r e nhe t.

Finansiärer i projektet

En a ktör som e nba rt bidra r fina nsie llt till proje kte t ka lla s fina nsiä r. En fina nsiä r de lta r inte i proje kte t på nå got a nna t sä tt, till e xe mpe l i utformninge n a v proje kte t e lle r ge nomföra nde t, e lle r ä r me d och de la r på risk och re sulta t.

En a ktör ka n inte va ra bå de koordina tor/ proje ktpa rt och fina nsiä r i e tt proje kt. De pe nga r e lle r a rbe tstid som e n koordina tor/ proje ktpa rt lä gge r in i proje kte t ka lla s e ge n fina nsie ring, me n de t ä r inte de tsa mma som a tt va ra fina nsiä r.

Om VINNOVA be vilja r proje kte t ä r VINNOVA e n fina nsiä r. De t ka n dock finna s a ndra a ktöre r som ge r fina nsie llt stöd till nå gon e lle r nå gra a v proje ktpa rte rna som de lta r i proje kte t.

På nästföljande sidor, fyll i uppgifter för koordinerande projektpart, eventuella övriga projektparter samt eventuella övriga finansiärer.

(22)

Orga nisa tion Botkyrka kommun

Organisationsnummer 212000-2882 Adress

Stöd- och utve cklingse nhe te n 147 85

Tumba Webbplats Telefon 08-530 610 00 Kommun Botkyrka Land Sve rige

Arbe tspla ts

Stöd- och utvecklingsenheten

Adress

Socia lförva ltninge n 147 85

Tumba Webbplats w w w .botkyrka .se Telefon 08-530 610 00 Kommun Botkyrka Land Sve rige

KOORDINERANDE PROJEKTPART (KOORDINATOR)

(23)

Pe rson Marie Lundqvist

E-post

ma rie .lundqvist@botkyrka .se Direkttelefon

08-530 622 18 Mobil 0701-81 63 88 Kön

Kvinna Födelseår 1962

Arbe tspla ts Socialförvaltningen

Organisation

Botkyrka kommun (212000-2882) Adress

Stöd- och utve cklingse nhe te n 147 85

Tumba Telefon 08-530 610 00 Kommun Botkyrka Land Sve rige

KOORDINATORNS FIRMATECKNARE/PREFEKT

(24)

Pe rson Tina Trygg

E-post

tina .trygg@botkyrka .se Direkttelefon

08-530 622 18 Mobil 0708-89 18 13 Kön

Kvinna Födelseår 1971

Arbe tspla ts Socialförvaltningen

Organisation

Botkyrka kommun (212000-2882) Adress

Stöd- och utve cklingse nhe te n 147 85

Tumba Telefon 08-530 610 00 Kommun Botkyrka Land Sve rige

KOORDINATORNS PROJEKTLEDARE

(25)

2016 Summa

Tota la kostna de r 2 870 750 2 870 750

Finansiering 2016 Summa

Sökt bidra g frå n VINNOVA 1 024 200 1 024 200

Andra fina nsiä re r 0 0

Ege n Fina nsie ring 1 846 550 1 846 550

Total finansiering 2 870 750 2 870 750

Stödnivå 35.7% 35.7%

Botkyrka kommun

Kostnadsslag

BUDGETERADE KOSTNADER OCH STÖD

Koordinerande projektpart (koordinator)

Kryssa i vilka kostna de r som ingå r i proje kte t. Enda st ne da n a ngivna kostna dssla g ä r stödbe rä ttiga nde . Vid lä ge s/slutra pporte ring ska ve rkliga uppa rbe ta de kostna de r re dovisa s pe r proje ktpa rt och kostna dssla g.

Pe rsona lkostna de r Utrustning, ma rk, byggna de r Konsultkostna de r, lice nse r m.m Övriga dire kta kostna de r inkl. re sor Indire kta kostna de r

Stöd- och utvecklingsenheten (212000-2882)

(26)

BEHOV OCH AKTÖR

OBSERVERA. Sa mma bla nke tt a nvä nds för a nsöka n till proje kt inom fa se rna Pla ne ring, Utve ckling och Införa nde . Vissa fä lt rör e nba rt vissa a v fa se rna . Va r dä rför uppmä rksa mma på vilka fä lt som ska ifylla s i just e r a nsöka n.

Behov *

Beskriv behovet eller problembilden, det vill säga vad det är som behövs eller inte fungerar i nuläget. Förklara hur angeläget det är att en ny lösning kan utvecklas och införas, samt vem eller vilka som kommer att ha nytta av den eller gynnas av att en ny lösning kommer fram och införs.

För Utveckling eller Införande: Det ska tydligt framgå vad som ligger till grund för er analys av behoven (studier, förarbeten etc.).

I Botkyrka ha r socia lförva ltninge n tillsa mma ns me d utbildningsförva ltninge n i fle ra å r ha ft e tt strukture ra t sa ma rbe te me d fokus på a tt jobba tä tt och e ffe ktivt me d de unga som på grund a v e n svå r livssitua tion ha r svå rt a tt kla ra skola n. Trots de t sa ma rbe te t och olika å tgä rde r, ge me nsa mma och på va rsitt hå ll, ä r skolfrå nva ron fortsa tt hög och a nde le n som gå r ut nia n uta n be tyg för a tt kunna gå vida re till gymna sium hög. Vi ve t se da n lä nge a tt a vsa kna d a v be hörighe t till gymna sium ge r öka d risk för e tt fra mtida socia lt uta nförska p.

Botkyrka a nvä nde r liksom må nga a ndra kommune r i hög gra d insa tse n konta ktpe rson för unga i svå ra livssitua tione r. Vi ha r lä nge va rit me dve tna om a tt vi ve t för lite om re sulta te t a v de n insa tse n. Vi ka n också se a tt de n inte ä r tillrä ckligt må lorie nte ra d och ka n på gå i må nga å r uta n a tt vi ve t om de n gör nå gon skillna d. En longitudine ll studie a v forska rna La rs Brä nnström och Bo Vinne rljung (2014) visa r a tt re sulta te t a v konta ktpe rson/fa milj-insa tse n ha r e tt minst sa gt tve ksa mt re sulta t i bä sta fa ll e tt nollre sulta t. Rå de t frå n forska rna va r: sluta inte a nvä nda e r a v insa tse n uta n gör de n tidsbe grä nsa d, me r strukture ra d och me r må lfokuse ra d.

999 / 1000 te ck e n

Aktör/aktörskonstellation *

Beskriv varför ni (koordinator och eventuella övriga projektparter) är lämpade att driva projektet. Nämn om det finns andra aktörer som ni vill engagera i projektet och varför.

Enligt socia ltjä nstla ge n ha r socia ltjä nste n i va rje kommun de t ytte rsta a nsva re t för a tt e nskilda få r de t stöd och de n hjä lp som de be höve r. Till socia lnä mnde ns uppgifte r hör t e x a nsva r för omsorg och se rvice , stöd och vå rd, och bistå nd till fa milje r och e nskilda som be höve r de t. Socia lnä mnde n ska också me d sä rskild uppmä rksa mhe t följa utve cklinge n hos ba rn och ungdom som ha r visa t te cke n till e n ogynnsa m utve ckling och i nä ra sa ma rbe te me d he mme n sörja för a tt ba rn och ungdom som riske ra r a tt utve ckla s ogynnsa mt få r de t skydd och stöd som de be höve r.

Socia lförva ltninge n i Botkyrka kommun ha r va lt a tt be driva mycke t a v de n öppe nvå rd som be hövs för kommune ns unga i e ge n re gi. De nna mode ll fortsä tte r på de n linje n me n ge r oss sa mtidigt möjlighe t a tt me r e ffe ktivt a nvä nda oss a v de t e nga ge ma ng och de n kompe te ns som civilsa mhä lle t be sitte r.

715 / 1000 te ck e n

(27)

LÖSNING, SYFTE OCH MÅL

Vilka lösningar finns idag? (Omvärldsanalys) *

Beskriv vilka lösningar som finns idag för behovet eller problemet, till exempel i andra kommuner/ landsting/ myndigheter/ utomlands. Varför är de lösningarna inte tillräckliga?

Om det inte finns några liknande lösningar ska det framgå.

För Utveckling och Införande: Beskriv på vilka studier, underlag eller andra kunskaper ni baserar er omvärldsanalys.

För Planering: Beskriv om och i så fall hur ni planerar att göra en bredare omvärldsanalys.

En ra d olika insa tse r finns och a nvä nds vid stor oro för unga s riskbe te e nde och/e lle r risksitua tion för a tt stötta de m a tt kla ra skola n och må bä ttre . Va le t a v insa ts ä r be roe nde a v ba rne ts och fa milje ns be hov och proble ma tik. T e x a nvä nds KBT-be ha ndling, omfa tta nde öppe nvå rd i he mme t, stöd för he mma sitta re och se dva nlig konta ktpe rson; vid större risksitua tion pla ce ring på institution och i jourhe m. Olika sa mve rka nsforme r a nvä nda s också för a tt sa mordna olika huvudmä ns insa tse r, så som nä tve rksmöte n, sa mordna d individue ll pla n (SIP) och socia la insa tsgruppe r. De me tode r som finns funge ra r sä ke rt vä l för sig me n vi lycka s lå ngt i frå n i tillrä cklig utsträ ckning. Vi se r a tt de ssa unga be höve r e tt inte nsivt, vä l strukture ra t och sa mma nhå lle t stöd för a tt lycka s. Och de be höve r möta s me d de ra s förmå gor och styrkor i e tt tydliga re fokus. Vi må ste också bli bä ttre på a tt a ktive ra nä tve rke t runt de n unge för a tt lycka s på lå ng sikt. De t a rbe tssä tt vi vill utve ckla ä r unikt på de t sä tte t a tt de t sä tte r sa mma n olika e fte rsträ va nsvä rda me tode r i e n och sa mma mode ll. Arbe tssä tte t finns inte nå gon a nna nsta ns i Sve rige .

951 / 1000 te ck e n

Er idé eller lösning*

Beskriv den ide eller lösning som ni vill planera, utveckla eller införa. Vilken typ av idé eller lösning rör det sig om? Hur skiljer den sig från redan existerande lösningar?

För Planering: Om det på något sätt går att beskriva effekterna av idén eller lösningen i siffror (exempelvis besparingar, frigjord arbetstid etc.), gör det.

För Utveckling eller Införande: Resonera runt vilka effekter lösningarna ska få för er verksamhet på kort och lång sikt. Försök att beskriva effekterna av idén eller lösningen i siffror (exempelvis besparingar, frigjord arbetstid etc.). Beskriv även förväntade effekter utanför er verksamhet.

Om finansiering har erhållits tidigare från VINNOVA eller annan finansiär för ett tidigare arbete på projektet, till exempel för planering, beskriv detta.

Vi hä mta r e tt a rbe tssä tt frå n USA och Irla nd och utve ckla r de n i e n sve nsk konte xt. Mode lle n he te r YAP - Youth Advoca te Progra mme s. Arbe tssä tte t ka n e nkla st be skriva s som e n inte nsiv och strukture ra d konta ktpe rsonsmode ll. Vi re kryte ra r och utbilda r e nga ge ra de vuxna frå n nä rsa mhä lle t (Botkyrka me d omne jd) och knyte r de n till e n ung pe rson upp till 15 timma r i ve cka n i 6 må na de r. Vi ka lla r de e nga ge ra de vuxna för YAP-stödpe rsone r. Stödpe rsone rna få r unde r sitt a rbe te me d de n unge ha ndle dning a v e n e rfa re n socionom (YAP-sa mordna re ) minst va ra nna n ve cka . Stödpe rsone rna få r också trä ffa va ra ndra för ha ndle dning stöd och fortbildning. Stöde t som YAP-stödpe rsone n ge r de n unge utgå r frå n va d de n unge vill och önska r. De jobba r tydligt må lfokuse ra t unde r de 6 må na de rna .

Mode lle n inne hå lle r fyra uppföljningstillfä lle n och nä tve rksa rbe te me d e tt e lle r två nä tve rksmöte n. Må le t ä r a tt rusta ungdome n, fa milje n och syste me t runt de m a tt kla ra a v situa tione n e fte r a tt YAP-stödpe rsone n a vsluta t sitt a rbe te .

Mode lle n ha r e tt sta rkt styrke ba se ra t förhå llningssä tt som ska ge nomsyra he la insa tse n.

Förhå llningssä tte t inne bä r a tt a lla inbla nda de frå n börja n till slut a ktivt söke r, uppmä rksa mma r och bygge r på de styrkor och förmå gor som de n unge och fa milje n be sitte r sna ra re ä n de proble m som finns.

Arbe tssä tte t följs upp kontinue rligt ge nom frå gor om nöjdhe t kring insa tse n, mä tning a v upple vd psykisk hä lsa och skolre sulta t.

Arbe tssä tte t skilje r sig frå n a nna t a rbe te vi gör e fte rsom de t sä tte r sa mma n olika a rbe tssä tt och må l vi lä nge strä va t e fte r a tt uppnå , i e n och sa mma mode ll. De ssa a rbe tssä tt ä r nä tve rksa rbe te , sa mve rka n me d a ndra huvudmä n, e n tidsbe grä nsa d insa ts, e tt tydligt styrke ba se ra t förhå llningssä tt, involve ring a v de unga s och de ra s fa milje rs e gna må l och livsva l och mä tning a v e ffe ktivite t i insa tse n.

De vä nta de e ffe kte rna a v insa tse n ä r de ls e konomiska . Vi strä va r e fte r a tt på lå ng sikt minska e xte rna pla ce ringa r och kostsa mma öppe nvå rdsinsa tse r i he mme t. Me n va le t a tt försöka utve ckla YAP i Sve rige ä r frä mst sprungna ur de positiva re sulta t USA och Irla nd ha r gä lla nde förbä ttra d psykisk hä lsa för unga , sta bilse ring a v unga s situa tion och de ra s upple ve lse a v YAP som e n stä rka nde och stötta nde insa ts. Må nga be skrive r de n som livsförä ndra nde . YAP nå r fra m dä r inge n a nna n lycka ts.

1972 / 2000 te ck e n

Syfte*

Formulera syftet med projektet genom att svara på vad som ska göras, för vem och varför.

En sa tsning på ba rn som le ve r i e konomisk och socia l utsa tthe t inne bä r bä ttre uppvä xtvillkor för de m nu, och bä ttre möjlighe t för de m a tt som vuxna bli sjä lvförsörja nde och också a tt ha e n bä ttre hä lsa . Må lgruppe n ä r unga me lla n 10 - 18 å r.

199 / 200 te ck e n

Mål *

Beskriv era projektmål, det vill säga hur långt ni har kommit när projekttiden är slut. Använd gärna SMARTa mål: Specifika, Mätbara, Accepterade (= erkänt betydelsefulla), Realistiska och Tidssatta.

För Planering: Målen för ett planeringsprojekt handlar oftast om att ta fram beslutsunderlag för fortsättning, ibland i form av en ansökan om utvecklingsprojekt. Om ni dessutom även har mål för ett fortsättningsprojekt så går det bra att beskriva även dessa.

(28)

Vid mä tning se x må na de r in i YAP insa tse n sa mt tre till se x må na de r e fte r a vsluta d insa ts ska de n unge som ha r ta git e mot e n YAP-stödpe rson ha :

1. Förbä ttra t studie re sulta te n och nå tt e n högre må luppfylle lse jä mfört me d inna n he n fick tillgå ng till e n YAP stödpe rson

2. Ska tta t sin hä lsa högre ä n nä r he n pre cis fick tillgå ng till e n YAP stödpe rson

Se x må na de r in i insa tse n sa mt tre till se x må na de r e fte r a vsluta d insa ts ska de n unge s förä ldra r sa mt huvudlä ra re ha :

3. Ska tta t de n unge s hä lsa högre ä n nä r fa milje n pre cis fick tillgå ng till e n YAP stödpe rson 466 / 500 te ck e n

(29)

AKTIVITETER

Aktiviteter

Beskriv hur projektet ska genomföras, det vill säga hur ni tänker lägga upp ert arbete. Det kan till exempel handla om aktiviter som att göra intervjuer, skicka ut enkäter, ordna workshops, utföra marknadsanalyser, genomföra kartläggningar etc.

Dela in era aktiviteter i olika arbetspaket. Beskriv dessa nedan. Ni kan maximalt ha med 12 arbetspaket, men det går självklart bra att ha färre.

Försök se till att leveranser och resultat passar ihop med era mål för projektet.

Arbetspaket *

Utve ckla e tt nä tve rks- och sa mve rka nsa rbe te 39 / 150 te ck e n

Start-slut * 16-01-01 - 16-12-31

17 / 20 te ck e n

Aktiviteter *

1. Kompe te nshöjning för YAP-sa mordna rna va d gä lle r olika type r a v sa mve rka nsforme r och möte sforme r för i syfte t a tt sa mve rka

2. Erfa re nhe tsutbyte me d me r e rfa rna nä tve rksle da re 3. Anvä nda nä tve rkska rtor i a lla ä re nde n

4. Utbilda YAP-stödpe rsone rna s i nä tve rks- och sa mve rka nsa rbe te

246 / 500 te ck e n

Leverans/resultat *

Aktivite te rna inom a rbe tspa ke t ge r oss e tt a rbe tssä tt som sä ke rstä lle r a tt vuxe nvä rlde n på e tt strukture ra t sä tt slute r upp kring de n unge unde r de se x må na de r som YAP-stödpe rsone n a rbe ta r me d de n unge och fa milje n. De tta för a tt de insa tse r som sa tts igå ng unde r insa tse n ska kunna upprä tthå lla s a v de n unge , fa milje n och de t priva ta och profe ssione lla nä tve rke t e fte r a vsluta d insa ts. För a tt kunna nå må le t kring förbä ttra t skolre sulta t ä r give tvis skola n e n a vgöra nde sa mve rka nspa rt.

416 / 500 te ck e n

Arbetspaket

Ska pa e n tydlig ä re nde proce ss

26 / 150 te ck e n

Start-slut 16-01-01 - 16-05-31

17 / 20 te ck e n

Aktiviteter

För a tt lycka s me d de tta a rbe tssä tt be höve r vi sä ke rstä lla a tt vi komme r in i ungdome ns liv vid rä tt tillfä lle , nä r de ra s motiva tion a tt förä ndra sin situa tion a v nå gon a nle dning ä r öka d.

Insa tse n må ste också upple va s som e nke l och styrd e fte r fa milje ns be hov. De tta stä lle r kra v på e tt gott sa ma rbe te me d be stä lla re n, fle xibilite t utifrå n ungdome ns och fa milje ns be hov och e n e nke l, smidig och ´sna bb-fota d´ proce ss. För a tt å sta dkomma de t be hövs ne dskrivna rutine r som ä r föra nkra de hos a lla som ska de lta i ä re nde proce sse n.

446 / 500 te ck e n

Leverans/resultat

En ä re nde rutin ä r ska pa d, föra nkra d och spridd i orga nisa tione n.

56 / 500 te ck e n

Arbetspaket

Sä ke rstä lla a tt vi a rbe ta r utifrå n e tt styrke ba se ra t förhå llningssä tt

62 / 150 te ck e n

Start-slut 16-01-01 - 16-12-31

17 / 20 te ck e n

Aktiviteter

1. Stöd frå n YAP i USA och på Irla nd ge nom te le fonsa mta l och möte n 2. Kompe te nshöja nde insa ts för YAP-sa mordna rna och för proje ktle da re n

116 / 500 te ck e n

Leverans/resultat

Socia ltjä nste n ä r till sin na tur proble mfokuse ra d så hä r finns stor utma ninga r. De t styrke ba se ra de förhå llningssä tte t ä r na ve t i mode lle n. Förutom de t fa ktum a tt YAP sä tte r sa mma n olika e fte rsträ va nsvä rda a rbe tssä tt i e n och sa mma mode ll, ä r de t styrke ba se ra de förhå llningssä tte t de t största fra mgå ngsfa ktorn i mode lle n. Att lycka s me d a ktivite te rna i de tta a rbe tspa ke t ä r a vgöra nde för a tt lycka s, me n komme r ä ve n e fte r proje kttide n va ra e n utma ning som vi stä ndigt be höve r a rbe ta för a tt upprä tthå lla .

434 / 500 te ck e n

(30)

Arbetspaket Ska pa e n ´jourte le fon´

20 / 150 te ck e n

Start-slut 16-01-01 - 16-06 30

16 / 20 te ck e n

Aktiviteter

1. Inve nte ra intre sse hos pe rsona l a tt ta på sig a rbe tsuppgifte n.

2. Ta fra m e tt a rbe tsrä ttsligt a vta l för a rbe tsuppgifte n 3. vä lja och ordna för e n te knisk te le fonlösning för joure n 4. Ta fra m, föra nkra och sprida a rbe tsrutine r för be rörda

5. Ska pa informa tionsma te ria l och sprida informa tion om joure n till de m som ska a nvä nda de n.

283 / 500 te ck e n

Leverans/resultat

Vi ha r e n funge ra nde ´jourte le fon´ dit de unga som ä r före må l för insa tse n, de ra s fa milje r och stödpe rsone rna ka n ringa uta nför kontorstid, om a kuta situa tione r uppstå r.

145 / 500 te ck e n

Arbetspaket

Pla ne ra le da ra nsva re t för YAP-mode lle n inför imple me nte ring in i ordina rie ve rksa mhe t

76 / 150 te ck e n

Start-slut 16-05-01 - 16-10-31

17 / 20 te ck e n

Aktiviteter

1. Lista nödvä ndiga a rbe tsuppgifte r för le da rska pe t i re la tion till YAP-sa mordna rna s a rbe tsuppgifte r

2. I dia log me d linje orga nisa tione n fa tta be slut om va rt i orga nisa tione n YAP-ska pla ce ra s 3. Förbe re da de n tilltä nkta le da re n för a tt a xla a nsva re t för YAP frå n och me d 2017-01-01

243 / 500 te ck e n

Leverans/resultat

Vid slutda tum finns e n na mngive n och förbe re dd pe rson som ä r be re dd a tt a xla a nsva re t för a rbe tssä tte t.

88 / 500 te ck e n

Arbetspaket

Kva lite tssä kra stöde t till YAP-stödpe rsone rna 42 / 150 te ck e n

Start-slut 16-01-01 - 16-06-30

17 / 20 te ck e n

Aktiviteter

1. Stöd frå n YAP i USA och Irla nd via te le fon och möte n

2. Ha ndle dning till YAP-sa mordna rna i rolle n som ha ndle da re för YAP-stödpe rsone rna 117 / 500 te ck e n

Leverans/resultat

Mode lle n bygge r på a tt vi a nlita r le kmä n a tt utföra e tt ´a xe l-mot-a xe l´-stöd till unga och de ra s fa milje r. De utför inte be ha ndling, te ra pi e lle r a nna t profe ssione llt stöd. De uppdra g de få r komme r dock a tt va ra utma na nde och stä lla höga kra v på de m som pe rsone r. För a tt de ska lycka s me d de t krä vs e tt kompe te nt och kva lifice ra t stöd frå n e rfa rna och kunniga socia la rbe ta re . De be höve r i sin tur va ra duktiga och pe da gogiska ha ndle da re , coa che r och le da re för a tt YAP-stödpe rsone rna ska lycka s i sitt a rbe te me d a tt stötta de unga a tt nå sina må l och sta bilise ra sin livssitua tion.

490 / 500 te ck e n

Arbetspaket

Ska pa e n uppföljningsstrukur a v insa tse n YAP- stödpe rson

50 / 150 te ck e n

Start-slut 16-08-15 - 16-12-31

17 / 20 te ck e n

Aktiviteter

1. Göra två e nkä te r som ska fylla s i sa mba nd me d a tt YAP-insa tse n börja r, e n rikta d till ungdome n, e n rikta d till förä ldra rna

2. Te sta e nkä te n på nå gra ungdoma r och förä ldra r 3. Ska pa e tt syste m för uppföljning a v re sulta te n a v e nkä te n.

198 / 500 te ck e n

Leverans/resultat

YAP-mode lle n bygge r på a tt unga och de ra s fa milje r involve ra s i insa tse n. De ra s upple ve lse a v mode lle n ska va ra vä gle da nde för hur de n utve ckla s och förä ndra s. Dä rför be hövs e n mode ll som sä ke rstä lle r a tt vi ve t hur de n uppfa tta s a v de m som ä r före må l för de n.

218 / 500 te ck e n

(31)

Ev. komme nta re r om a ktivite te rna . Arbetspaket

Re kryte ra och utbilda YAP-stödpe rsone r 35 / 150 te ck e n

Start-slut 160101 - 161231

13 / 20 te ck e n

Aktiviteter

Vi tror a tt vi komme r be höva re kryte ra stödpe rsone r två gå nge r unde r å re t, e n gå ng på vå re n och e n gå ng på höste n.

1. Inve nte ra a re nor dä r vi ka n hitta lä mpliga stödpe rsone r.

2. Ma rkna dsföra a nnonse n i socia la me dia , a nsla gsta vlor, pre ss, högskolor, före ninga r mm.

3. Ge nomföra re kryte ringe n 4. Ge nomföra utbildninge n

271 / 500 te ck e n

Leverans/resultat

I slute t a v proje ktå re t ha r vi e n ba nk a v YAP-stödpe rsone r som ä r tillrä ckligt må nga för a tt a lla ba rn och unga i Botkyrka som be höve r e n YAP-stödpe rson ka n få de t och också få e n som pa ssa r just de ra s be hov.

171 / 500 te ck e n

Arbetspaket

Sta rta upp och följa upp 60 YAP- stödpe rsonsinsa tse r

45 / 150 te ck e n

Start-slut 160101 - 161231

13 / 20 te ck e n

Aktiviteter

1. De n mode ll som finns på hur insa tse rna ska gå till ska sä tta s i ve rke t och pröva s, re vide ra s och sä tta s på pla ts unde r å re t.

104 / 500 te ck e n

Leverans/resultat

I slute t a v proje ktå re t ha r vi inle tt och a vsluta t 60 insa tse r.

53 / 500 te ck e n

Arbetspaket

Ska pa struktur för och följa upp e konomiska konse kve nse r a v proje kte t

60 / 150 te ck e n

Start-slut 160101 - 161231

13 / 20 te ck e n

Aktiviteter

Önska n a tt imple me nte ra YAP som mode ll i Botkyrka grunda r sig frä mst på a tt hitta e n insa ts som ve rklige n hjä lpe r unga a tt må bä ttre och kla ra skola n. Att lycka s me d de t ge r lå ngsiktiga vinste r, e konomiskt så vä l som mä nskligt. Me n ä ve n på korta re sikt finns e n tro på a tt YAP ka n sä nka kostna de r för dyra insa tse r för unga , så som pla ce ring på institution, i jourhe m, dyra öppe nvå rdsinsa tse r osv. För a tt sä ke rstä lla a tt insa tse n gör skillna d be hövs e n mä tme tod ska pa s dä r vi följe r kostna de rna för va rje ung pe rson som be vilja s insa tse n.

451 / 500 te ck e n

Leverans/resultat

Vi ha r ska pa t e tt ka lkylinstrume nt som ge r oss e n rimlig uppfa ttning om va d YAP kosta r och vilka utgifte r förva ltninge n skulle ha ft om inte YAP som insa ts fa nns.

135 / 500 te ck e n

Arbetspaket

Styra , le da , a dministre ra och kommunice ra proje kte t

46 / 150 te ck e n

Start-slut 160101 - 161231

13 / 20 te ck e n

Aktiviteter

1. Hå lla i proje ktorga nisa tione ns a lla de la r (proje ktgruppe n, styrgruppe n, re fe re nsgruppe r) 2. Ge nomföra de t som finns i tidspla n och kommunika tionspla n

3. Göra budge tuppföljninga r

4. Förfa tta sta tusra pporte r för proje kte t

197 / 500 te ck e n

Leverans/resultat

En proje ktra pport i börja n a v 2017.

30 / 500 te ck e n

(32)

0 / 500 te ck e n

References

Related documents

Taken together, a ma- jor lesson from the Nordic income equality model is that low income inequality, social security and good public health is possible to achieve without sacrificing

To continue further analysing temperature impact on GSHP energy use, the monthly electricity consumption was compared between DH-based and GSHP-based households over the 5

The principles for feedback in this study were developed to encourage students to construct their own solution methods and formulate mathematical support for

Här hittar du uppgifter om badvattnets klassificering inför badsäsongen 2020 och för tidigare år, liksom aktuella resultat från kommunens kontroll av badvattnets kvalitet

Fördela utifrån antal företag, antal universitet/högskolor, antal forskningsinstitut, antal kommuner, antal kommunalförbund och Västra Götalandsregionen, antal andra offentliga

Eftersom syftet med studien var att beskriva anhörigas upplevelser av att vårda en närstående med avancerad cancer inom palliativ vård i livets slutskede valdes

Subject D, for example, spends most of the time (54%) reading with both index fingers in parallel, 24% reading with the left index finger only, and 11% with the right

Flickorna strävar mot en orealistisk bild vilket inte sällan leder till en hets för att bli likadan (Meier & Gray, 2014) En dålig kroppsbild hos flickor kan även öka risken

Joakim Andersson, Mike Bizimana 2017-06-22 flera gånger behövde skicka sina medarbetare till kunden för att avläsa vattenmätare, detta då kunden ofta inte var hemma..

Detta beskrivs av en ledare som en utmaning för föreningen när det ska hållas träningsläger eftersom alla har individuellt träningsschema så leder det till svårigheter

4.4 Fältmetoder för bestämning av värmeförluster Vi intresserar oss i detta fall för metoder som kan användas för att konstatera om kulvertens isolering fungerar

I diagrammen har hänsyn tagits till temperaturvaria- tonen runt kulverten dvs att värmeförlusten från andra ytor än den uppmätta, för vissa kulverttyper är högre.. Här

Ledningskorsning med järnvägen samt förläggning av ledningar i närheten av järnväg skall utföras enligt Trafikverkets TDOK 2014:0945 Förläggning av ledningar och

I betänkandet hänvisar utredningen bland annat till de bestämmelser som gäller för hälsodataregister och argumenterar för att det inte finns någon anledning att inte tillåta

För att ta fram de faktorer som påverkar inställning och attityd till mobila betalningar kommer vi att göra en litteraturgenomgång istället för att genomföra intervjuer

Det skulle vara skönt om man hade någon form av underhålls lön[...] så att man också kan säga nej när man känner att det här inte blir bra – Familjehem 2 För detta

Detta då denna studie i likhet med tidigare forskning menar att det bästa sättet att samla in relevant information om vilka egenskaper som brottsutredare upplever som relevanta

A stable and consistent interface implementation was derived for the scalar test equation, even though energy stability in the natural norm proved not to be possible for a

Nybebyggelse ska inom dessa områden ska särskilt anpassas till befintlig bebyggelse och stads- eller landskapsbilden. Om- och tillbyggnader samt annan ändring av byggnad ska

Timrå kommuns hr-kompe te ns, a ktue lla förva ltninga rs me da rbe ta re och le dning, hå llba rhe tskonsulte r och forska re sa mve rka r för a tt ska pa pla ts- och

sociokulturellt perspektiv. Det går också att se en djupare innebörd av begreppet inkludering när barn i behov av särskilt stöd inte enbart befinner sig i barngruppen, utan

Hur fruktansvärd är inte tystnaden hos barn som är tvungna att uthärda det outhärdliga! Deras plåga är stum: med all kraft som står dem till buds måste de i djupet av sin

Vi finner det i det Mänsk- liga perspektivet inom PROPS och i Tillit hos Wenell, som även säger att Tillit också skulle kunna stå för Team.. PROPS har inom det mänskliga