• No results found

Fortifikationsverkets yttrande över Energimarknadsinspektionens rapport Kapacitetsutmaningen i elnäten samt promemorian Ökade incitament för kostnadseffektiva lösningar i elnätsverksamhetInledning

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Fortifikationsverkets yttrande över Energimarknadsinspektionens rapport Kapacitetsutmaningen i elnäten samt promemorian Ökade incitament för kostnadseffektiva lösningar i elnätsverksamhetInledning"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Datum 2021-03-08 Beteckning5661/2020 Sid nr 1(2) Infrastrukturdepartementet 103 33 Stockholm Vår handläggare Kenneth Sjöstrand, 010-44 44 657

Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Er handläggare

Fredrik Nordlund

Ert föregående datum

2020-12-04 Er beteckningI2020/03164 Fortifikationsverket S-631 89 ESKILSTUNA Tel växel 010-44 44 000 E-post fortv@fortifikationsverket.se Hemsida fortifikationsverket.se Organisationsnummer 202100-4607

Fortifikationsverkets yttrande över Energimarknadsinspektionens

rapport Kapacitetsutmaningen i elnäten samt promemorian Ökade

incitament för kostnadseffektiva lösningar i elnätsverksamhet

Inledning

Fortifikationsverket har mottagit Infrastrukturdepartementets remiss Energimarknads-inspektionens rapport Kapacitetsutmaningen i elnäten samt promemorian Ökade incitament för kostnadseffektiva lösningar i elnätsverksamhet

Yttrande

Fortifikationsverket bekräftar problematiken med kapacitetsutmaningen och ser en stor risk med att kapacitetsbristen kan komma att påverka utvecklingen inom försvarssektorn. Utvecklingen inom försvarssektorn kommer medföra ökade behov av kraft under många år framöver. Verket ser positivt på att utbyggnaden av elnätet prioriteras i förhållande till utvecklingen av leveransflexibilitet.

Beslut

Beslut om yttrandet har fattats av generaldirektör Maria Bredberg Pettersson efter

föredragning av verksamhetsutvecklare Kenneth Sjöstrand. Chefen för Ledningsstaben Jacob Henriksson och chefsjurist Caroline Reuterskiöld Wall har också deltagit i den slutliga handläggningen.

(2)

Datum 2021-02-25 Beteckning 604296 Sid nr 2(2) Fortifikationsverket S-631 89 ESKILSTUNA Tel växel 010-44 44 000 E-post fortv@fortifikationsverket.se Hemsida fortifikationsverket.se Organisationsnummer 202100-4607 Eskilstuna 2021-03-08 Kenneth Sjöstrand Verksamhetsutvecklare

References

Related documents

Därför är det positivt att denna rapport på flera områden förtydligar ansvarsförhållanden och reglering samt att den på ett tydligt sätt presenterar förslag, både inom

Med anledning av förslagen i promemorian Ökade incitament för kostnadseffektiva lösningar i elnätsverksamheten vill Länsstyrelsen dock påpeka att smarta elnät bör främjas för

Post- och telestyrelsen (PTS) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Energimarknadsinspektionens (Ei) rapport Kapacitetsutmaningen i elnäten samt promemorian Ökade

kulturdepartementet.registrator@regeringskansliet.se Yttrande Datum 2021-03-01 Klassificering 1.1.4 Dnr RAÄ-2020-2244 Ert datum 2020-12-04 Ert dnr I2020/03164

Energimarknadsinspektionen redovisar i rapporten, men Riksrevision konstaterar att frågor som berörs i rapporten gällande till exempel tillståndsprocesser för

SKGS anser att metoden snarare borde säkerställa att de mest effektiva nätföretagen som levererar bäst kvalité och leveranssäkerhet på mest kostnadseffektivaste sättet får

Energimyndigheten ser positivt på att frågan utreds vidare då det är viktigt att i så stor utsträckning som möjligt undanröja otydligheter i det befintliga regelverket för att

www.jordbruksverket.se | jordbruksverket@jordbruksverket.se Yttrande Datum 2021-01-27 Diarienummer Dnr 4.5.17-19465/20 Infrastrukturdepartementet