Remissyttrande över promemorian Åtgärder för att

Download (0)

Full text

(1)

FÖRSVARSMA KTEN

Ert tjänsteställe, handläggare

Milj ödepartementet

Vårt tj änsteställe, handläggare

HKV LEDS JUR Erik Lindmark, 08-788 75 00

Yttrande

Datum

2020-06-10

Ert datum

2020-06-05

Vårt föregående datum

Beteckning

FM2020-13588:2 Sida 1 (2)

Er beteckning

M2020/00780/Me

Vår föregående beteckning

Remissyttrande över promemorian Åtgärder för att

underlätta brådskande lagring av timmer i samband med covid-19

Försvarsmakten har tagit del av promemorian och har inga synpunkter att lämna.

I beredningen av detta ärende har deltagit enhetschef Lina Weinmann, Milj öprövningsenheten, och milj ö- och hälsoskyddsinspektör Erica Axell, Försvarsinspektören för hälsa och milj ö.

Detta yttrande har beslutats av chefsjurist Carin Bratt. I den slutliga handläggningen har dessutom tillförordnad sektionschef Johanna Alterman deltagit och som föredragande försvarsj urist Erik Lindmark.

o

Erik Lindmark

(AN) Postadress Försvarsmakten 107 85 Stockholm

Besöksadress Lidingövägen 24

Telefo n 08-788 75 00

Telefax 08-788 77 78

E-post, Internet exp-hkv@mil.se www.forsvarsmakten.se

(2)

ss

d;

F O RSVAR SMAKTEN

Ytt rande

Datum

2020-06-10

Beteckning

FM2020-13588:2 Sida 2 (2)

Sändlista

Milj ödepartementet Emma Sj öberg För kännedom

Försvarsdepartementet

m.remissvar@regeringskansliet.se emma.m.sj oberg@regeringskansliet.se

HKV PROD (avsett för MPE) FIHM

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :