m.remissvar@regeringskansliet.se emma.m.sjoberg@regeringskansliet.se

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sidan 1 av 1

Sveriges Jordägareförbund Telefon 070-33 99 252

Margrethelunds Gård gs@jordagarna.se

SE-184 60 Åkersberga

m.remissvar@regeringskansliet.se emma.m.sjoberg@regeringskansliet.se

Er ref. M2020/ 00780/ Me

2020-06-09

Yt tr ande t il l Pr omemor ian Åtgär der för att under lätta br ådskande lagr ing av timmer i samband med covid-19

Sveriges Jordägareförbund (härefter förbundet) har med intresse tagit del av remissen och önskar framföra följande ståndpunkter:

Förbundet delar r emissinstansen åsikt om att kombinationen av omfattande

granbarkborreangrepp och en pågående epidemi skapat en bekymmersam situation med ökande lager av rundvirke. Det är därför positivt att föreslå en förenklad process genom införande av anmälningsplikt istället för tillståndsplikt vid lagring av rundvirke.

Förbundet ställer sig positivt till förslagen i promemorian.

Nomenklaturen i förslaget är dock ot ydli g då d et ta las om lagrin g av ” ti mmer” . Det ä r naturligt, och säkert underförstått, att det handlar om alla sortiment från skogen och därmed är ett b ät tre b egrep p , för tydlighete ns skull, lagrin g a v ” rundvi rke” .

Förbundet är positivt till förslaget men anser även att de omfattande angreppen av granbarkborre i sig är tillräcklig orsak för lättnader i regelverket. När pandemin väl är över så kommer barkborreangreppen att finnas kvar, förorsakandes en mycket

ansträngd situation för skogsägare, vilket skulle motivera fortsatta lättnader i processen för lagring av rundvirke. Likaså skulle det vara befogat med införande av

anmälningsplikt för kemisk besprutning av fångstvirke.

Sveriges Jordägareförbund,

Anders Grahn

Generalsekreterare

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :