• No results found

YTTRANDE SOU 2020:70 Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 11 mars, 2021

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "YTTRANDE SOU 2020:70 Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 11 mars, 2021"

Copied!
4
0
0

Full text

(1)

1 YTTRANDE SOU 2020:70 Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 11 mars, 2021

Remissyttrande över betänkandet ”Fast omsorgskontakt i

hemtjänsten” (SOU 2020:70)

Riksförbundet PensionärsGemenskap – RPG har bjudits in att yttra sig över rubricerat betänkande och lämnar följande yttrande.

Inledning

Förslagen i betänkandet ”Fast omsorgskontakt i hemtjänsten” syftar till att anpassa stöd och hjälp efter den enskildes behov och önskemål. Rollen tillför kontinuitet i vård- och omsorg men ger också ett stort mått av ökad trygghet för omsorgstagare, anhöriga och personal. I högre ålder tenderar skyddsnäten runt omsorgstagare att tunnas ut. Risken för multisjukdom ökar och vänner som en gång fanns som stöd faller successivt bort. Anhöriga kan bo på annan ort.

Rollen som fast omsorgskontakt ger möjlighet att utvecklas inom yrket

undersköterska och erbjuder en ny karriärväg. RPG understryker vikten av att rollen innehas av legitimerade undersköterskor. Andelen äldre omsorgstagare väntas öka kraftigt inom tio år. För att ge dessa professionell hjälp av utbildad personal bör staten stimulera till att fler personer utbildar sig till undersköterska genom

arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Bland annat är avsaknaden av karriärvägar en anledning till att personal inte stannar kvar inom yrken i äldreomsorgen.

RPG anser att utredningen genomfört ett gediget arbete och att förslagen i stort är mycket bra. Det är ett viktigt steg i det fortsatta arbetet mot att utveckla en

äldreomsorg i världsklass. RPG ger här sina kommentarer på de enskilda förslagen i utredningen.

(2)

2 Utredningens förslag

• RPG bifaller utredningens förslag att äldre personer som beviljats hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt som regleras i lag och att lagen träder ikraft 1 januari 2022, men med RPG:s reservation att samtliga oavsett ålder inkluderas i lagförslaget. Vidare anser RPG att en fast omsorgskontakt ska återfinnas inom Socialtjänstlagen.

RPG diskriminerar inte på grundval av ålder. I direktivet till utredningen definieras omsorgstagare till personer som är 65 år eller äldre. I utredningen anges att 10 % av personer med beviljad hemtjänst är yngre än 65 år.

RPG vill därför att även personer under 65 år inkluderas i utredningens förslag. MS, ALS, demens, stroke, långtidscovid, allvarliga olyckor och andra sjukdomstillstånd har ingen åldersgräns. Alla kan ha lika mycket behov av en fast omsorgskontakt oavsett ålder eller hur mycket en närstående har

möjlighet att hjälpa till. Omsorgskontakten kan dessutom vara ett stort stöd till anhöriga.

RPG finner det viktigt att vården och omsorgen är jämställd och jämlik i hela landet. Genom att reglera i lag får alla i Sverige med beviljad hemtjänst möjlighet till en fast omsorgskontakt. Fast omsorgskontakt i hemtjänsten bör regleras via Socialtjänstlagen där även hemtjänsten är placerad.

• RPG bifaller utredningens förslag att som fast omsorgskontakt får bara den utses som innehar yrkestiteln undersköterska i enlighet med SOU 2019:20 och Ds 2020:15.

Rollen som fast omsorgskontakt infattar många olika typer av ansvarfulla arbetsuppgifter som kräver kunskap, empati och flexibilitet. Utredningen räknar upp ett stort antal arbetsuppgifter varav några är att kunna göra rätt bedömningar i olika omsorgssituationer, känna igen skiftningar i hälso- och funktionstillstånd, hantera mediciniska uppgifter på ett patientsäkert sätt och veta när andra yrkesgrupper bör sättas in. RPG delar utredningens analys att det är nödvändigt att koppla en gemensam kompetensstandard till den fasta omsorgskontakten roll för att säkerställa en trygg och säker omsorg.

SKR skriver i ett särskilt yttrande, att de önskar en bredare skrivning av kravet på utbildning med bland annat en hänvisning till att man inte vet hur vård och omsorg ser ut 10 år och framåt. RPG menar att liksom övriga yrken i samhället, måste yrket undersköterska gå i takt med samhällsutvecklingen och att utbildning och vidareutbildning är uppdaterad och sker löpande.

(3)

3 Utbildningens innehåll måste spegla nya krav och metoder liksom det görs i övrig utbildning inom många yrken. Idag råder brist på personal inom äldreomsorgen. För att öka attraktiviteten behöver det bland andra åtgärder finnas ytterligare utvecklingsmöjligheter för utbildad personal. Rollen som fast omsorgskontakt kan vara en sådan. Staten behöver också genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder styra så att fler utbildar sig till

undersköterska. Differentierad lönesättning, förbättrade arbetsvillkor och kontinuerlig vidareutbildning är några delar som bidrar till att öka

attraktionen att välja yrken inom äldreomsorgen och även till att öka antalet som vidareutbildar sig till undersköterska.

• RPG avstyrker förslaget att ikraftträdandet av kravet på den fasta omsorgskontakten sker först 1 januari 2030.

Utredningen föreslår att en fast omsorgskontakt i äldreomsorgen regleras i lag som ska träda i kraft 1 januari 2022 samtidigt som utredningen menar att det inte behövs ställas några krav på utbildning eller yrkeslegitimation under åtta år. Det är direkt skadligt menar RPG och kan utsätta omsorgstagare för stora risker och otrygghet. Istället bör utredningens förslag i utredningen ”Stärkt kompetens i vård och omsorg (SOU 2019:20)” gälla där övergångsperioden föreslogs vara fem år, dvs 1 januari 2025. Vi hänvisar till RPG:s tidigare yttrande av DS 2020:15 ”Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och övergångsbestämmelser”.

Syftet med en reglering av yrket undersköterska är att öka kompetensen, höja yrkets status och öka säkerheten för landets omsorgstagare. Som jämförelse kan nämnas legitimationssystemet för lärare och förskollärare 2011 där övergångsperioden var ca 5 år. Lärare fick själva styrka sin kompetens med betyg i olika ämnen. Valideringsprocessen för undersköterskor bör inte vara svårare. Dessutom går den digitala utvecklingen snabbt och 2025 finns AI-stöd som kan rationalisera valideringen om valideringsprocessen är en trång sektor. För att öka antalet personer som utbildar sig till undersköterska kan staten genom en mängd åtgärder stimulera fler att vidareutbilda sig till undersköterska. Vidare kan även den externa kommunikationen om yrken i äldreomsorgen beskrivas i mer positivt. Dagens medierapportering fokuserar många gånger på det negativa, trots att många som arbetar inom äldreomsorgen trivs bra och upplever sitt arbete som stimulerande och givande.

(4)

4 • RPG bifaller utredningens förslag att Socialstyrelsen bör få i uppdrag att ta

fram ett vägledningsmaterial som underlättar implementeringen av

lagförslaget. Samt att det i uppdraget ingår att kommunicera och informera om det nya lagförslaget och utvärdera hur den nya lagen efterlevs och följa upp utvecklingen hos verksamheterna.

Övrigt

Lagen om en fast omsorgskontakt i hemtjänsten bör placeras inom Socialtjänstlagen som idag reglerar hemtjänsten. Skrivningen ”goda levnadsvillkor” som återfinns i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) måste även skrivas in i Socialtjänstlagen (SOL). Goda levnadsvillkor bör gälla alla grupper i samhället oavsett ålder eller funktionsnedsättning. Vi kan inte diskriminera och låta vissa grupper prioriteras i exempelvis kommunernas fördelning av resurser då

skrivningen i LSS ger företräde framför SOL. Jämför forskning gjord av professor Marta Szebehely kring kommuners prioritering av åtgärder inom LSS och SOL. RPG vill också trycka på att den fasta omsorgskontakten i hemtjänsten är ett viktigt stöd för anhöriga. Det kan exempelvis vara att erbjuda utbildningar kring olika svåra sjukdomstillstånd som demenssjukdomar, ALS, MS med flera där anhöriga ofta lämnas ensamma utan stöd och utbildning. Det kan vara fristående

utbildningsföretag som sköter utbildningarna, men att den fasta omsorgskontakten har samordningsansvaret och kan ge konkreta råd vart anhöriga kan vända sig. Till sist vill RPG understryka vikten av att den fasta omsorgskontakten har goda språkkunskaper. Det gäller kunskaper i det svenska språket för att kunna stötta omsorgstagare som har svenska som modersmål. Även kunskaper i andra språk behöver kunna erbjudas till omsorgstagare som av olika skäl inte talar svenska.

Stockholm 11 mars 2021

Monica Blomberg

References

Related documents

I ärendets slutliga handläggning har deltagit biträde generaldirektör Anders Lundquist, samt juristerna Mattias Brattgård och Jens. Tiensuu, den

VBU delar utredarens bedömning att utgångspunkten i socialtjänstens arbete bör vara vilka insatser som erbjuds och vad insatserna ska syfta till, i stället för nuvarande inriktning

• RPG delar utredningens förslag att socialtjänstlagen ska vara jämlik och jämställd samt att ett uppdrag ges till lämplig myndighet för en fördjupad beskrivning och analys

I den slutliga handläggningen har även biträdande rikskronofogde Cecilia Hegethorn Mogensen och rättschef Ulrika Lindén deltagit.. Med stöd av Kronofogdens beslut om åtgärder

I promemorian lämnas förslag till lagstiftningsåtgärder för genomförande i svensk rätt av de ändringar i Solvens II-direktivet – EU:s försäkringsrörelsedirektiv – som

När det gäller eventuell kompletterande säkerhet vid transporter som kan behöva ställas av anläggningshavaren bör den, för att få till stånd en smidig och effektiv process,

• RPG ansluter sig till utredningens slutsats att det inte är lämpligt att införa ett särskilt rutavdrag för äldre, främst utifrån likabehandlingsprincipen.. Vi anser att

Utredningen ska därför lämna förslag kring hur välfärdsteknik kan införas mer omfattande och analysera vilka effekter detta får för personalen inom äldreomsorgen.. För

Delmål 2 som syftar till att kvinnor och män ska ges jämställda ekonomiska villkor livet ut och delmål 4 om fördelningen av det obetalda hem- och omsorgsarbetet.. De brister

Vi ställer oss helt avvisande till att käkkirurger opererar i bukväggen för att exempelvis skörda fett till ansiktet, eller att operera i okbensregionen (vilket inte är standard

Human Rights Watch vill understryka vikten av att all lagstiftning som syftar till att upphäva polygami eller att begränsa möjligheterna till polygami utformas omsorgsfullt för att

För det tredje, det är viktigt att fundera över vilka som ansöker om bidrag i krisen, och vilka som kan förväntas reagera på införandet av det tillfälliga tilläggsbidraget

Arbetet med Framtidens Hälso- och sjukvård som pågår i Stockholm och, som innebär att framför allt öppen vård, flyttas ut från universitets- och akutsjukhusen till

Myndigheten ser särskilt positivt på förslaget om återinförd civilplikt eftersom det sannolikt ger positiva effekter för kapacitet och resurser i samhället generellt i

Fakultetsnämnden delar vidare betänkandets slutsats, för den skull ingen grundpension och omställningspension genomförs, att det inte är lämpligt att villkora garantipensionen

Srf konsulterna ställer sig däremot frågande till grunden varför ersättningsbeloppet har satts till 700 kronor för anställda när egenföretagare får ersättning enligt

Till utredningens argument för hur inkomstskillnader kan förväntas påverka den ekonomiska tillväxten negativt kan läggas att ett samhälle med stor ojämlikhet medför

se Expedit ionst id:

Vi välkomnar visserligen att nuvarande förslag inte innehåller nya bestämmelser om beslag av egendom, men finner alltjämt att det inte är motiverat att skärpa lagstiftningen

Försäkringskassans nya tillämpning i kombination med långa handläggningstider av ärenden har i praktiken resulterat i högre kostnader för kommunerna. För Vallentuna kommun,

Bostad, byggd miljö och samhällsplanering och Utbildning och livslångt lärande samt de prioriterade frågorna Folkhälsa och Idrott och fritid (där naturmiljön ofta också

Arbetsgivare behöver tillgång till ett nationellt register i enlighet med det som förs fram i avsnittet 12.2.2 för att kunna ta ansvar för och säkerställa att de som anställs

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi har inga synpunkter på den remitterade rapporten. Hans