• No results found

www.riksbyggen.se Besök: Kungsbron 21 Styrelsens säte: Stockholm

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "www.riksbyggen.se Besök: Kungsbron 21 Styrelsens säte: Stockholm"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Riksbyggen ekonomisk förening Post: 106 18 Stockholm Org nr: 702001-7781

www.riksbyggen.se Besök: Kungsbron 21 Styrelsens säte: Stockholm

Växel: 0771-860 860

10 00 0 2.0 1.0

Stockholm 2020-06-19

Miljödepartementet 103 33 Stockholm

Till: m.remissvar@regeringskanliet.se Kopia: johan.fallenius@regeringskansliet.se

M2018/01322/R

Riksbyggens synpunkter gällande remiss av Natur vår dsver kets skr i vel ser ” För slag til l

författningsändringar med allmänna regler för vissa ver ksamheter som behandl ar avfall ” och ” För slag ti ll allmänna regler för vissa verksamheter som hanterar avfal l ”

Riksbyggen är positiv till Naturvårdsverkets förslag att kompostering av park- och trädgårdsavfall med årligen tillförd mängd på upp till 50 ton ska undantas från tillstånds- och anmälningsplikt och istället omfattas av allmänna regler. Det kommer att underlätta och minska kostnaderna för hantering av park- och trädgårdsavfall för bostadsrättsföreningar.

Karolina Brick Miljöchef

Tfn: 0702915447

e-post; karolina.brick@riksbyggen.se

Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största

fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga

fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och

hållbara boenden för alla.

References

Related documents

att om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut, aktierna ska fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut

En rad svarta stater till- ställde honom till sist ett ultima- tum, och när han icke kunde eller ens ville falla till föga för detta av- bröt en rad av dem

Om en bostadsrätt övergått genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande förvärv och förvärvaren inte antagits till medlem får föreningen uppmana

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder

 ledningar för avlopp, gas, vatten, elektricitet, ventilation och informationsöverföring som endast tjänar bostadsrättshavarens lägenhet, till de delar dessa är synliga

Om en fond för inre underhåll finns räknas även denna till de kortfristiga skulderna men det är inte troligt att samtliga medlemmar under samma år använder

• någon som för hans eller hennes räkning utför arbete i lägenheten. För reparation på grund av brandskada som uppkommit genom vårdslöshet eller försummelse av någon annan

Standardisera- de produkter som är valda för att undvika tidskrävande programmeringsinsatser bi- drar också till att göra arbetet effektivare.. Riksbyggen valde att samarbeta med

Ibland kommer klagomål till föreningen om störningar och då är det medlemmen (och inte den som hyr i andra hand) som har fulla ansvaret för detta.. I grövre fall

Blankett för tillstånd av föreningen hämtas på områdeskontoret på Serenadgatan 28 eller på vår hemsida

Blankett för tillstånd av föreningen hämtas på områdeskontoret på Serenadgatan 22 eller på vår hemsida.. Kabel-TV – Bredband

föreningsstämman. Därtill har arbetstagarrepresentanter rätt att utse styrelseledamöter enligt lagen om styrelserepresentation för de privatanställda. Till ledamot kan

Bertil Blomqvist med sina flitiga med' hjälpare och alla damerna för den oför- glömiiga kvällen. Det hade verkligen gjorts stora ansträngningar för att det skulle

förutsättningarna för undantag från tillstånds- och anmälningsplikt enligt 9 kap. miljöbalken utifrån förutsättningarna i avfallsdirektivet för verksamheter som behandlar

Boverket delar bedömningen att följande verksamheter kan undantas från till- ståndsplikt och anmälningsplikt utan att allmänna regler införs:.. • Användning av icke-förorenad

Vi välkomnar regeringen och Naturvårdsverket till en tät dialog med byggbranschens alla aktörer för att på bästa och snabbaste sätt verka för ökad återvinning och

Staden anser inte att dessa brister är skäl för att återanvändning av vissa avfall ska underlättas genom regelförenklingar – i vart fall inte återvinning där risken inte

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) har fått möjlighet att lämna synpunkter på remissen enligt ovan och med ert

Är det därför möjligt att säkerställa att denna bransch får en viss regelbunden tillsyn, samt att den inte ska variera för mycket från en kommun till en annan.  I flera

SKLvälkomnar en justering enligt vilket användning av icke-förorenad jord och annat naturligt material på den plats där grävningen utförs undantas från att vara

Nämnden är positiv till att genom allmänna regler undanta vissa verksamheter frän tillstånds och anmälningsplikten.. Nämnden ser att det innebär att tillsynen blir

NV föreslår inte allmänna regler för kompostering av upp till 10 ton annat avfall än park- och trädgårdsavfall per år.. Kompostering av upp till 10 ton annat avfall än park-

Riksbyggen ser en stor potential med detta förslag att möjliggöra lokala lösningar som kan jämna ut och hålla nerede förväntade högre effektuttagen som kommer att behövas