MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Byggenheten/Miljöenheten

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Re LOMMA

& KOMMUN

1(1) 2019-09-24

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Byggenheten/Miljöenheten

Vår referens: Nils Lundquist Direkttel:

040-64110 60

E-post: nils.lundquist@lomma.se Diarienr:

MB-2019-782

Handlingsnr:

2

Yttrande över Naturvårdsverkets rapport Kartläggning och analys av utsläpp från vedeldning

Den 20 juni 2019 tog Miljö- och byggnadsnämnden i Lomma kommun emot Naturvårdsverkets rapport Kartläggning och analys av utsläpp från vedeldning från Miljödepartementet där möjlighet att yttra sig däröver gavs till och med senast den 30 september 2019.

Yttrande

Miljödepartementet

m. rem issva r@regeringskansliet.se

Miljö- och byggnadsnämnden ser positivt på att det utreds hur man kan minska problem med miljön och hälsan i samband med vedeldning.

Miljö- och byggnadsnämnden efterfrågar ett tydligare tillvägagångssätt att nå målet, att till år 2027 ska samtliga vedeldade pannor som används som primär värmekälla inom tätort uppfylla kraven enligt BBR 1998 och vara utrustade med ackumulatortank. Att införa en förordning som går ut på att man kan dela ut bidrag anses vara vagt och osäkert att det faktiskt leder till att målet uppnås. Stödet enligt

förordningen förväntas enligt rapporten enbart snabba på processen att byta ut gamla pannor. Är det verkligen nödvändigt att lägga resurser på detta? Ett alternativ vore att införa "tvängsmedel" för att nå målet. Utöver bidragen borde fastighetsägarna/verksamhetsutövarna kunna föreläggas att byta sin panna om det ska få effekt och för att målet lättare ska kunna nås.

Miljö- och byggnadsnämnden efterfrågar också en tydlig ansvarsfördelning. Vem är det som ska handlägga ärendena och tillse att pannorna byts ut? Vem är ansvarig för att informationen om målet och att pannorna ska bytas ut når ut till berörda parter?

FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSiuvvw

st

Miljöinspektör/Bygglovhand lägga re

Lomma kommun I Hamngatan

3

I

234 81

Lomma

tel:

040-64110 00

I e-post: info@lomma.se [ www.lomma.se

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :