• No results found

Beslutslogg Nämnden för primärvård och folktandvård 2016/2017/2018

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Beslutslogg Nämnden för primärvård och folktandvård 2016/2017/2018"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Paragraf NPvFtv Datum Beslutsformulering Paragraf LF/LS

Uppföljnings-datum

Uppföljnings-organ Ansvarig Utför ärende Datum

§ 39 Strukturlönesatsning samt behandlingsplan. Ärendenummer 2016/00385

2016-03-21 att i enlighet med gällande regelverk ge landstingsdirektören i uppdrag att utreda och se över möjligheterna att eliminera konkurrensnegativa regler inom hälsovalsuppdraget och landstingets budgetrutin

Nämnden för primärvård och folktandvård Landstingsdirektör Peter Lilja §97 Åtgärdsplan enligt § 72 Kvartalsrapport mars 2017, primärvården. Ärendenummer: 2017/00785

2017-06-14 Nämnden för primärvård och folktandvård beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att i enlighet med Landstingsfullmäktiges beslut 2017-06-12 ärendenummer 2017/00341 genomföra 1 % besparing utifrån presenterad åtgärdsplan motsvarande 2,9 miljoner kr utan att patientsäkerheten äventyras och med beaktande även av det fortsatta landstingsövergripande arbetet för den nära sjukvården

Nämnden för primärvård och folktandvård Förvaltningschef RosMarie Nilsson § 98 Månadsrapport april 2017, primärvården. Ärendenummer: 2017/00786

2017-06-14 Nämnden för primärvård och folktandvård beslutar att uppdra åt förvaltningschefen för Primärvården att vid nämndsmötet 11 oktober re-dovisa vad som gjorts enligt den framtagna handlingsplanen för Primärvården avseende projektet om minskat beroende av inhyrd personal

2017-10-11 Nämnden för primärvård och folktandvård Förvaltningschef RosMarie Nilsson § 150 Delårsbokslut augusti 2017, folktandvården

2017-10-11 Nämnden för primärvård och folktandvård beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att med hänvisning till förvaltningschefens redogörelse om ett ökande tandvårdsbehov till nämndens möte i december återkomma med förslag till nya målformuleringar i förslaget till verksamhetsplan 2018.

2017-12-06 Nämnden för primärvård och folktandvård

Förvaltningschef Håkan Bergevi

Beslutslogg Nämnden för primärvård och folktandvård

2016/2017/2018

Rev 2018-12-06

(2)

Paragraf NPvFtv Datum Beslutsformulering Paragraf LF/LS

Uppföljnings-datum

Uppföljnings-organ Ansvarig Utför ärende Datum

Beslutslogg Nämnden för primärvård och folktandvård

2016/2017/2018

Rev 2018-12-06

§ 159 Nytt underlag till svar på inriktningsbeslut för primärvårdens akuta omhändertagande i västra Blekinge

2017-10-11 Nämnden för primärvård och folktandvård beslutar att från den 1 november 2017 ersätta tidsbokning via Sjukvårdsrådgivningen 1177 på jourcentralen i Karlshamn med öppen mottagning för triagering, att från den 1 november 2017 införa utökade öppettider vid vårdcentralerna i Sölvesborg och Olofström utifrån lokala förutsättningar, att från 1 november 2017 införa läkarbil i primärvården i västra Blekinge enligt samma modell som i östra Blekinge, att till nämndens möte den 21 februari 2018 återkomma med redogörelse och uppföljning av insatser enligt ovan, att finansiering av läkarbil i västra Blekinge sker initialt enligt principer och modell för finansiering av läkarbil i östra Blekinge, att ge förvaltningschefen för primärvården i uppdrag att ta nödvändiga initiativ för namnbyte av landstingets jourcentraler till primärvårdsjour, att föreslå landstingsstyrelsen besluta att beakta om finansiering av läkarbil i östra respektive västra Blekingefortsättningsvis och från budgetåret 2018 ska vara en del av reglering och ersättning enligt Hälsoval. 2018-02-21 Nämnden för primärvård och folktandvård Förvaltningschef RosMarie Nilsson § 161 Telefon-tillgänglighet

2017-10-11 Nämnden för primärvård och folktandvård beslutar att ge förvaltningschefen för primärvården i uppdrag att till nämndens sammanträde i december redovisa att de vidtagna åtgärderna för telefonitillgängligheten är kontinuerliga för att även i fortsättningen garantera god och förbättrad telefontillgänglighet, att ge förvaltningschefen för primärvården i uppdrag att intensifiera arbetet med pilotprojektet webbokning avseende barnhälsovården vid Samaritens respektive Brunnsgårdens vårdcentral så att start kan ske 1 november 2017. 2017-12-06 Nämnden för primärvård och folktandvård Förvaltningschef RosMarie Nilsson §203 Verksamhetsplan och budget 2018, primärvården

2017-12-06 att ge förvaltningschefen för primärvårdsförvaltningen i uppdrag att utarbeta handlingsoplan för att nå måluppfyllelse.

Nämnden för primärvård och folktandvård Förvaltningschef RosMarie Nilsson § 204 Verksamhetsplan och budget 2018, folktandvården

2017-12-06 att ge förvaltningschefen för folktandvården i uppdrag att utarbeta handlingsoplan för att nå måluppfyllelse.

Nämnden för primärvård och folktandvård Förvaltningschef Håkan Bergevi

Sida 2

References

Related documents

Tjänstemän: RosMarie Nilsson, förvaltningschef primärvården Håkan Bergevi, förvaltningschef folktandvården Martina Leinvall, sekreterare kanslienheten.2. Val av justerare och

primärvårdsförvaltningen komma med en skrivelse till nämndens möte den 4 maj 2016 om behovet av en publicist som stödjer förvaltningarna med marknadsföring 2016-05-04

Överenskommelse mellan Landstinget Blekinge och kommunerna i Blekinge om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård,

Tjänstemän: RosMarie Nilsson, förvaltningschef primärvården Håkan Bergevi, förvaltningschef folktandvården Martina Leinvall, sekreterare... Val av justerare och tid

2018-02-21 Nämnden för primärvård och folktandvård beslutar att från den 1 november 2017 ersätta tidsbokning via Sjukvårdsrådgivningen 1177 på jourcentralen i Karlshamn med

Tjänstemän: RosMarie Nilsson, förvaltningschef primärvården Håkan Bergevi, förvaltningschef folktandvården Martina Leinvall, sekreterare... Val av justerare och tid

Indikatorer och målvärden inom inriktningsmålet Medborgare och patienter har stort förtroende för Landstinget Blekinges verksamheter.. Indikator Ingångsvärde

2017-10-11 Nämnden för primärvård och folktandvård beslutar att från den 1 november 2017 ersätta tidsbokning via Sjukvårdsrådgivningen 1177 på jourcentralen i Karlshamn med