• No results found

The Mold of Writing

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "The Mold of Writing"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

2010 issn 1650-5840

isbn 978-91-7668-713-0

Erik van Ooijen (b. 1980) has published articles on

top-ics related to narratology and the theory of drama. The

Mold of Writing is his doctoral thesis.

A century ago, August Strindberg wrote his five so-called Chamber Plays: Stormy Weather, The Burned Lot, The

Ghost Sonata, The Pelican and The Black Glove. Still

these plays bustle with a peculiar kind of literary life. While they have not grown old – the plays are still being republished, performed, read and analyzed – they could nevertheless be said to have grown mold. For the work of the literary writer, says Strindberg, “grows profusely in his head like grapes or mold”. Whereas the author certainly may have had a thoroughly prepared design in mind when he started to write a particular work, many strange things can happen during the actual act of execution: the pen runs forth on the sheet of paper, producing squiggles and taking the work in new and unexpected directions. Thus Strindberg seldom amends his writing, and when he is asked for the meaning of a particularly difficult passage he may simply answer like Pilate: “What I have written I have written!”

In The Mold of Writing, Erik van Ooijen examines the strange play between intentional design and contingent whim so typical of Strindberg and the Cham-ber Plays. What effects are generated when an author working on an artistic whole at the same time throws in ideas, motifs, and passages apparently at random? And how does such an inclusion of whims and passing fancies affect the possibility of interpretation? These are some of the problems discussed during an exploration that moves through the pyramids and labyrinths, ruins and rhizomes, weeds and couch grasses of Strindberg’s Chamber Plays.

Örebro Studies in Literary History and Criticism 10

örebro 2010

Doctoral Dissertation

The Mold of Writing

Style and Structure in Strindberg’s

Chamber Plays

Erik van Ooijen

Comparative Literature

E

rik v

an Oo

ije

n

T

he M

old o

f W

rit

in

g

E

r

ik

v

a

n

O

o

ij

en

The Mold of

W

riting

References

Related documents

Re-examination of the actual 2 ♀♀ (ZML) revealed that they are Andrena labialis (det.. Andrena jacobi Perkins: Paxton & al. -Species synonymy- Schwarz & al. scotica while

Priserna för småhus var 8 procent högre under första kvartalet 2014 än motsvarande kvartal ett år tidigare, medan priserna för bostadsrätter i Stockholms stad var knappt 13

As it differs from the others in sev- eral respects, it is often considered not to belong to the Chamber Plays proper, and its exceptional position is indicated already by

The thesis examines the five plays published by August Strindberg under the label of Chamber Plays: Stormy Weather, The Burned Lot, The Ghost Sonata, The Pelican

Samtidigt som man redan idag skickar mindre försändelser direkt till kund skulle även denna verksamhet kunna behållas för att täcka in leveranser som

Keywords: Aphasia, writing ability, writing process, text writing, narrative, spoken language,. discourse, revision, key-stroke logging, single-subject design, training,

Third, results showed that written stories received higher ratings than the spoken versions for some dimensions, also in individuals whose ability to produce written language

Industrial Emissions Directive, supplemented by horizontal legislation (e.g., Framework Directives on Waste and Water, Emissions Trading System, etc) and guidance on operating

seniorelitnivå är studien av Quinney et al. Således verkar det som att power inte är något som stagnerar i utvecklingen av ishockeyspelare på högsta seniorelitnivå.

Stöden omfattar statliga lån och kreditgarantier; anstånd med skatter och avgifter; tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter under pandemins första fas; ökat statligt ansvar

46 Konkreta exempel skulle kunna vara främjandeinsatser för affärsänglar/affärsängelnätverk, skapa arenor där aktörer från utbuds- och efterfrågesidan kan mötas eller

Däremot är denna studie endast begränsat till direkta effekter av reformen, det vill säga vi tittar exempelvis inte närmare på andra indirekta effekter för de individer som

Both Brazil and Sweden have made bilateral cooperation in areas of technology and innovation a top priority. It has been formalized in a series of agreements and made explicit

För att uppskatta den totala effekten av reformerna måste dock hänsyn tas till såväl samt- liga priseffekter som sammansättningseffekter, till följd av ökad försäljningsandel

Generella styrmedel kan ha varit mindre verksamma än man har trott De generella styrmedlen, till skillnad från de specifika styrmedlen, har kommit att användas i större

I regleringsbrevet för 2014 uppdrog Regeringen åt Tillväxtanalys att ”föreslå mätmetoder och indikatorer som kan användas vid utvärdering av de samhällsekonomiska effekterna av

Närmare 90 procent av de statliga medlen (intäkter och utgifter) för näringslivets klimatomställning går till generella styrmedel, det vill säga styrmedel som påverkar

Det har inte varit möjligt att skapa en tydlig överblick över hur FoI-verksamheten på Energimyndigheten bidrar till målet, det vill säga hur målen påverkar resursprioriteringar

Detta projekt utvecklar policymixen för strategin Smart industri (Näringsdepartementet, 2016a). En av anledningarna till en stark avgränsning är att analysen bygger på djupa

Sedan dess har ett gradvis ökande intresse för området i båda länder lett till flera avtal om utbyte inom både utbildning och forskning mellan Nederländerna och Sydkorea..

Calculating the proportion of national accounts (NA) made up of culture, which is the purpose of culture satellite l accounts, means that one must be able to define both the

Regulations and regulatory burden can principally affect the competitive situation in a market in two ways: first, the regulatory burden can entail a fixed start-up cost, which

Syftet med studien är att beskriva risken för att drabbas av ångest och/eller depression och hur den psykiska hälsan påverkas hos närstående till patienter som vårdas på