• No results found

Yttrande över promemorian Tillfälliga bestämmelser om tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yttrande över promemorian Tillfälliga bestämmelser om tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1(1)

Box 2201, 550 02 Jönköping • Besöksadress: Hamngatan 15 • Telefon: 036-15 66 00 • forvaltningsrattenijonkoping@dom.se • www.domstol.se/forvaltningsratten-i-jonkoping

Öppettider: måndag-fredag 08.00-16.00

Remissyttrande

Förvaltningsrätten i Jönköping Datum

2020-04-16

Diarienummer

FJO 2020/132

Socialdepartementet

Yttrande över promemorian Tillfälliga

bestämmelser om tillfällig föräldrapenning med

anledning av covid-19

Ert diarienummer S2020/03216/SF

Förvaltningsrätten, som har granskat promemorian utifrån domstolens verksamhetsområde, tillstyrker förslaget om ny förordning om viss tillfällig föräldrapenning med anledning av sjukdomen covid-19. Förslagets

konsekvenser för de allmänna förvaltningsdomstolarna är, såsom framhålls i promemorian, svåra att förutsäga med hänsyn till rådande osäkerhet kring hur många som kan komma att påverkas av detta. Den aktuella måltypen utgör endast en mycket begränsad del av antalet överklagade mål till de allmänna förvaltningsdomstolarna och, trots att rätten till ersättning genom förslaget ska prövas utifrån delvis nya grunder, kan det antas att det endast i begränsad omfattning kommer att ge upphov till en ökad måltillströmning. Förvaltningsrätten vill dock framhålla att domstolarna redan i nuläget har en ansträngd arbetssituation och utrymmet för att behandla tillkommande mål inom befintliga ramar är mycket begränsat.

___________________

Detta yttrande har beslutats av lagmannen Susanne Bagge. Föredragande juristen Marie Rahman har varit föredragande.

Susanne Bagge

References

Related documents

I arbetet med remissvaret har även verksjuristerna Sara Ljung och Annika Åhlin samt utredaren Henrik Strömberg Croné deltagit..

Domstolsverket, som har granskat promemorian mot bakgrund av den verksam- het som bedrivs av Sveriges Domstolar, har inget att erinra mot de förslag till be- stämmelser om

Friskolornas riksförbund (förbundet) har getts möjlighet att inkomma med synpunkter på ovan rubricerad promemoria. Förbundet har inga synpunkter

arbetsmarknadspolitiska program och får förmåner (4 kap. 1 § förordning [2017:819] om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser) inte kommer att ha rätt

Det här kan bidra till att försvåra förståelsen för regelverket samt att föräldrar felaktigt ansöker om tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn i stället

Den finns heller ingenting i den lagens lydelse – och inte heller i de förslagna bestämmelserna – som tydligt begränsar de utvidgade möjligheterna till tillfällig

• LO anser att det är rimligt att tillfällig föräldrapenning med anledning av barnomsorg- och skolstängning inte ska kunna utges för dagar då föräldrapenning skulle utgivits.

Joakim Feldt Avdelningschef. Sofia Kalin