• No results found

Yttrande över promemorian Fler obehöriga lärare och förskollärare ska kunna nå en behörighetsgivande examen genom VAL

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yttrande över promemorian Fler obehöriga lärare och förskollärare ska kunna nå en behörighetsgivande examen genom VAL"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

2020-01-07 1 (1)

jonkoping.se | Tfn 036-10 50 00 Postadress 551 89 Jönköping

Utbildningsdepartementet

Yttrande över promemorian Fler obehöriga lärare och förskollärare ska kunna nå en behörighetsgivande examen genom VAL

Jönköpings kommun har beretts tillfälle att till Utbildningsdepartementet lämna yttrande avseende promemorian Fler obehöriga lärare och förskollärare ska kunna nå en behörighetsgivande examen genom VAL.

Vidareutbildning av lärare och förskollärare (VAL) regleras i förordningen (2011:689) om vissa behörighetsgivande examina för legitimation som lärare och förskollärare som saknar lärar- och eller högskoleexamen. I promemorian föreslås ändringar i förordningen i syfte att det ska bli fler behöriga och legitimerade lärare och förskollärare i skolväsendet. Kravet om en formell anställning som

förskollärare tas bort och ersätts med en skrivelse som innebär att såväl obehöriga förskollärare som barnskötare kan vara behöriga till vidareutbildning inom VAL, att detaljerade datumkrav för när yrkesverksamheten ska ha ägt rum tas bort och att pedagogiskt verksamma i förskolan ska ges möjlighet att studera längre upp till 90 HP för att nå examen och legitimation som förskollärare. Då bedömning och validering av reell kompetens är en central del inom VAL föreslås också

obehöriga lärare och förskollärare kunna få sin behörighet bedömd genom särskilda prov. Förordningsändringarna föreslås träda i kraft den 15 april 2020. Jönköpings kommun välkomnar den föreslagna utvecklingen av VAL i syfte att möjliggöra att fler erfarna barnskötare, förskollärare och lärare blir behöriga och kan arbeta inom förskola och skola. Med hänvisning till bristen på behöriga

förskollärare och lärare som råder inom alla skolformer i hela landet krävs ett brett angreppssätt för att stärka förutsättningar för rekrytering och

kompetensförsörjning av behörig personal inom alla skolformer.

JÖNKÖPINGS KOMMUN

Ann-Marie Nilsson Johan Fritz

References

Related documents

Det behöver således även göras riktade insatser med syfte att se till att det blir fler formellt utbildade barnskötare inom förskolan. Med

Malmö universitet ser dock inget skäl till att det ställs krav på att sökanden ska ha varit anställd som lärare eller inom ramen för en anställning medverkat i.. undervisningen

Möjligheterna för obehöriga lärare och pedagogisk personal inom förskola att nå en behörighetsgivande examen inom VAL är för snäva.

Vår kommentar: Bra att bestämmelsen anpassas till dags dato så att fler får möjligheten att gå utbildningen genom VAL.. 3.3 Kravet på att ha varit anställd som lärare

• Vidareutbildning av yrkesverksamma lärare som saknar en behörighetsgivande examen inom ramen för en utbildning enligt förordningen, kan studera upp till 120 högskolepoäng.. •

Regeringen och lärosätena skulle sedan föra en dialog om hur lärosätena kan bidra till att nå målen och hur mycket resurser som skulle behöva tillföras för olika uppdrag..

Det finns många yrkesverksamma i förskolan som har tillräckliga förkunskaper för att uppnå examensmålen inom ramen för VAL men på grund av legitimationskravet är det idag få

Man tar bort krav på att ha varit anställd med titeln ”förskollärare” för att bli behörig att antas till VAL-