• No results found

Från: Registrator <registrator@riksrevisionen.se>

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Från: Registrator <registrator@riksrevisionen.se> "

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Från: Registrator <registrator@riksrevisionen.se>

Skickat: den 12 mars 2020 12:46

Till: U Remissvar <U.Remissvar@regeringskansliet.se>

Ämne: U2020/00750/GV - Riksrevisionen avstår att yttra sig

Från: Registrator

Skickat: den 12 mars 2020 12:44

Till: 'u.remissvar@regeringskansliet.se' <u.remissvar@regeringskansliet.se>

Ämne: U2020/00750/GV - Riksrevisionen avstår att yttra sig

Hej!

Remiss över promemorian Statistik om studieförbundens deltagare-ansvaret och personuppgiftsbehandlingen

Riksrevisionen avstår att yttra sig över.

Ert Dnr U2020/00750/GV Vårt Dnr 5.1.1-2020-0278

REGISTRATOR

RIKSREVISIONEN

› Telefon: 08-5171 4064

› Besöksadress: Nybrogatan 55

› Postadress: 114 90 Stockholm

› E-post: registrator@riksrevisionen.se

› Webbplats: www.riksrevisionen.se

References

Related documents

Åtgärder till skydd för allmänna platser som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt och som kommunen är huvudman för

[r]

[r]

Betänkandet Med tillit följer bättre resultat – tillitsbaserad styrning och ledning SOU 2019:43 Ert dnr: Fi2019/03441/SFÖ. Vårt

[r]

[r]

[r]

Remiss 2020-02-27 U2020/00750/GV Utbildningsdepartementet Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm

Däremot kan Datainspektionen inte tillstyrka förslaget på nuvarande underlag eftersom det i promemorian saknas en redogörelse för om och på vilken grund det är tillåtet

Beslut i detta ärende har fattats av diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg efter utredning och förslag från verksjurist Cecilia Bjurström.. I den slutliga handläggningen

— SCB ska ges rätt att behandla känsliga personuppgifter som rör enskilda individers hälsotillstånd för framställning av officiell statistik över studieförbunden.

IFAU INSTITUTET FÖR ARBETSMARKNADS-OCH UTBILDNINGSPOLIT I SK REMISSYTTRANDE 1 (1) UTVÄRDERING Datum 2020-03-13 Dnr 37/2020 Er beteckning U2020/00750/GV Utbildningsdepartementet

Genomgången av de förslag som läggs fram i promemorian och de överväg- anden som görs där har skett med de utgångspunkter som Justitiekanslern, utifrån sitt uppdrag, främst har

Myndigheten för delaktighet tillstyrker förslagen i promemorian om att samla ansvaret för officiell statistik inom folkbildningen hos Statistiska..

Myndigheten för kulturanalys har beretts möjligheten att lämna synpunkter på Utbildningsdepartementets remiss ”Statistik om studieförbundens deltagare – ansvar

Yttrande över remisspromemorian Statistik om studieförbundens deltagare – ansvaret och

förslaget att göra en ändring i förordningen (2001:100) som ger SCB stöd att behandla känsliga personuppgifter, vilket kommer att säkerställa kvalitén i undersökningen

SCB har nu gjort bedömningen att behandling av uppgifter om funktionsnedsättning på aggregerad nivå för ett arrangemang i kombination med behandling av uppgifter om personnummer

[r]

[r]

Ämne: Remiss U2019/04318/UH - Riksrevisionen avstår från att yttra sig Departementspromemorian Bättre studiestöd till äldre. Ert dnr : U2019/04318/UH Vårt

Promemorian Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling. Ert dnr : Fi2019/03515/S1 Vårt dnr

Av vad som upp- lysts vid föredragningen framgår att avsikten inte är att den särskilt utsedde revisorns deltagande i sådana fall skall uppfattas som ett led i