• No results found

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)"

Copied!
2
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

YTTRANDE Vårt ärendenr:

19/01265

2019-12-06 Ert dnr:

M2019/01011/S

Sveriges Kommuner och Regioner

Post: 118 82 Stockholm, Besök:Hornsgatan 20 Tfn:växel 08-452 70 00, Fax:08-452 70 50 Org nr:222000-0315, info@skr.se, www.skr.se

Sektionen för planering, säkerhet och miljö

Kerstin Blom Bokliden

Miljödepartemantet

Sveriges miljöövervakning - dess uppgift och organisation för en god miljöförvaltning (SOU 2019:22)

Sammanfattning

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

tillstyrker utredningens förslag vad gäller struktur, samordning, utvecklingsinsatser och utmaningar

staten måste säkerställa resurser för att Sverige ska kunna följa EU:s ramdirektiv för vatten

det måste tydliggöras vilka skyldigheter kommunerna har och att finansiering följer med uppdraget

Sveriges Kommuner och Regioners synpunkter Miljöövervakningens betydelse

Det är angeläget att de gemensamma resurserna för miljöövervakning används optimalt och kommer samhället till nytta ur flera aspekter. Därav måste förtydligande göras vad gäller krav, ansvar, transparens, tillgänglighet och tillförlitlighet. SKR håller med utredningen om att det saknas ett tydligt ansvar för övergripande samordning, styrning och prioritering av miljöövervakningen i Sverige. Resurserna behöver samutnyttjas bättre. Samhället digitaliseras och data om miljötillstånd måste ha enhetliga definitioner så att utbyte av miljöinformation ska kunna underlättas. SKR är positiv till samordning och förtydligande av övervakningsuppgifterna inom

miljöområdet.

EU direktiv

Det saknas en överblick av den miljöövervakning av vatten som bedrivs av olika aktörer. Kvaliteten på miljöövervakningen varierar. Det är angeläget att prioritera de parametrar som är mest angelägna och se till att Sverige lever upp till de krav som ramdirektivet för vatten ställer. Det är också angeläget att ta höjd för kommande utmaningar så som ett förändrat klimat, invasiva arter och hälsoeffekter av ett förändrat klimat. Kommunerna är ansvariga för övervakning av EU:s

badvattendirektiv. Kommunerna har också kostnader för annan vattenrelaterad

miljöövervakning.

(2)

2019-12-06 Vårt dnr:

19/01265

2(2)

Ert dnr:

M2019/01011/S

Finansiering av EU:s ramdirektiv för vatten

Behovet av övervakning av vatten enligt EU:s regler är omfattande.

Vattenmyndigheterna som har till uppgift att se till att program för övervakning av vattnets tillstånd i respektive distrikt upprättas menar att de varken har mandat eller resurser att leva upp till de krav som ställs enligt vattenförvaltningsförordningen.

SKR anser att regeringen bör utreda vilken miljöövervakning som behövs för att Sverige ska kunna följa EU:s ramdirektiv för vatten samt se till att resurser fördelas till berörda myndigheter. SKR menar att varken verksamhetsutövare ellerkommuner ska finansiera den statliga kontrollen av EU-direktiv som Sverige undertecknat, det senare gäller om något, för ramdirektivet för vatten.

Det kommunala uppdraget

Flera kommuner upplever att det idag finns en otydlighet kring vilka skyldigheter kommunen har för miljöövervakningen. Kraven på kommunal miljöövervakning har ökatsuccessivt utan att finansiering medföljt. Tillkommer nya bevakningsområden måste kommunerna kompenseras för detta. SKRmenar attdet måste finnas en långsiktig statlig finansiell lösning för de åtagande som kommunerna genomför gentemot staten.

Sveriges Kommuner och Regioner

Staffan Isling

Gunilla Glasare

References

Related documents

lymfoida stamceller, vilka celler dessa ger upphov till, stamcellers morfologi och förekomst av ytmarkörer, progenitorceller för olika cellinjer, inverkan av interleukiner med

Myndigheten är positiv till att äldre personer som har insatser i form av hemtjänst erbjuds en fast omsorgskontakt, även om myndigheten gärna hade sett att förslaget omfattade

För kompetensförsörjningen i sektorn, där 80 procent av de anställda är kvinnor, för jämställdheten i stort och inte minst för kvinnors möjlighet till lönekarriär

Gällande förslaget till särskilda regler om gallring anser SKR emellertid att gallringsfristen ska vara lika lång som för personakter och övriga sammanställningar

Kungsbacka kommun, Kungsbacka, är positiv till förslaget om tillfällig Covid-19-lag och instämmer i motiveringen till förslaget att det genom en särskild lag bör tydliggöras att

• Ett eventuellt utökat stöd bör villkoras till att installationen inte ska försämra effektsituationen i området, exempelvis genom att ersätta fjärrvärme så att

SKR håller med om att det finns behov av statistik men vill betona att denna statistik bör ha en relation till och relevans för de kulturpolitiska mål som formuleras inom ramen

SKR instämmer i att använda de möjligheter som finns i förslaget till landsbygds- program 2021–2027 så att incitament ges för odlingssystem som inkluderar fång-

I det fall vald entreprenör går i konkurs eller den avgiftsskyldiges uppdrag med den valda entreprenören upphör av andra skäl (t.ex. hävning) inställer sig frågan om kommunen

• Det är avgörande att museet får ett tydligt uppdrag att verka i hela landet, att man ska samverka med lokala och regionala museer, arkiv och bibliotek samt att man tydligare får

Medel har förbrukats för lönekostnad, kursavgift samt Ipads till utbildning6. Ansvarig för medel samt utbildning är Nina Karlsson- Väntjänst-

Medlen utbetalas till den aktör som regionen och länets kommuner anger med fördelningsnyckel 5 miljoner kronor per län och resten fördelat efter befolkningsmängd.. Medlen

Regeringen har tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) antagit en ny strategi för genomförande av Vision e-hälsa 2025. Genom överenskommelser med SKR satsar

SKR anser att bestämmelserna inbegriper bestämmelser på en sådan detaljeringsgrad, särskilt artiklarna 8 och 9, att de riskerar att påverka svensk lagstiftning och de

Många elever behöver stöd i högre utsträckning för att klara detta kliv och det gör man genom att erbjuda en undervisning där ämnets mål görs tydliga för eleverna och de

EU:s regler om offentlig upphandling av varor och tjänster ger möjlighet för företag att konkurrera om uppdrag inom hela den inre marknaden.. Reglerna ställer krav

Utredningen anger som ytterligare skäl till att inte utföra uppdraget i enlighet med utredningsdirektivet att en utredning tillsatts gällande mervärdesskatt på hälso- och

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) bedömer att det är särskilt viktigt att staten tillhandahåller vägledning och information om vad ändringarna innebär konkret för

För att möjliggöra ett genomförande av IPS med hög programtrohet krävs även ett samverkansstöd som riktar sig till de olika aktörerna inom Örebro kommun, regionen

Alltså ”vaccinerna” som bevisligen är ett globalt medicinskt experiment utifrån dessa ”vaccinerna” uppenbart generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten

Leverantören ska kunna göra montering av utrustning och/eller tillverkning av hållare för utrustning som tillhandahålls av beställaren och inte ingår i grund-

Medlen utbetalas till den aktör som regionen och länets kommuner anger med fördelningsnyckel 5 miljoner kronor per län och resten fördelat efter befolkningsmängd.. Medlen

Om SKR:s ansvar för att samordna regionernas och kommuner- nas verksamhet inom hälso- och sjukvården fungerade borde rimligen inte regeringen ha behövt tillsätta alla dessa nationella