This document package contains:

Download (0)

Full text

(1)

Signers:

Name

This document package contains:

- Front page (this page) - The original document(s)

- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.

thesigneddocumentfollowsonthenextpage

>

This file is sealed with a digital signature.

The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Method Date

Remissvar Läkarförbund - Utökad möjlighet för Säkerhetspolisen

BJÖRN TORSTEN MOSSBERG TOMAS HEDMARK

BANKID BANKID

2020-01-08 10:33 GMT+1 2020-01-08 12:56 GMT+1

Document ID:

76B431A0B9F4441DBA780FE5D88E5F25

(2)

1

2020-01-08 Gem 2019/0229

Till Justitiedepartementet

Utökad möjlighet för Säkerhetspolisen att inhämta information i verksamheten för personskydd (dnr Ju2019/00054/L4)

Sveriges läkarförbund har fått rubricerade promemoria på remiss från Justitiedepartementet och vill lämna följande synpunkter.

I promemorian föreslås att Säkerhetspolisen ska få utvidgade möjligheter att inom ramen för sitt arbete med personskydd hämta in uppgifter från hälso- och sjukvården, Rättsmedicinal- verket och Kriminalvården. Idag har Säkerhetspolisen sådan möjlighet vad gäller uppgifter som behövs för personskyddet för den centrala statsledningen och medlemmar av

kungahuset. I promemorian föreslås att möjligheten att hämta in uppgifter utökas betydligt, så att den även ska omfatta uppgifter som behövs i verksamhet för personskydd ”för personer som Säkerhetspolisen i enskilda fall har beslutat om personskydd för eller vars personskydd Säkerhetspolisen ansvarar för i samband med statsbesök och liknande händelser”.

Hälso- och sjukvårdssekretessen syftar till att värna patienternas integritet och upprätthålla deras förtroende för hälso- och sjukvården. De uppgifter som Säkerhetspolisen kan komma att hämta in kan vara mycket integritetskänsliga. Utgångspunkten bör därför vara att uppgifter hämtas in endast när det verkligen behövs. Dessa aspekter borde ha diskuterats mer ingående i promemorian.

Det kan i vissa fall vara rimligt att Säkerhetspolisen får hämta in uppgifter även när det gäller personskydd för andra än den centrala statsledningen och medlemmar av kungahuset.

Formuleringen ”personer som Säkerhetspolisen i enskilda fall har beslutat om personskydd för” är emellertid väldigt oprecis och potentiellt även mycket vid. Det är utifrån denna formulering svårt att bilda sig en uppfattning om vilka personer det kan handla om.

Läkarförbundet rekommenderar därför att bestämmelsen omformuleras, så att personkretsen tydligare framgår.

This file is sealed with a digital signature.

The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:

76B431A0B9F4441DBA780FE5D88E5F25

(3)

2 Vänliga hälsningar

Torsten Mossberg

Ordförande i Sveriges läkarförbunds Etik- och ansvarsråd

Tomas Hedmark Förbundsjurist Arbetsliv & Juridik tomas.hedmark@slf.se 08-790 33 31

AJ 1/20

This file is sealed with a digital signature.

The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:

76B431A0B9F4441DBA780FE5D88E5F25

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :