• No results found

Riksförbundet Enskilda Vägar

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Riksförbundet Enskilda Vägar"

Copied!
11
0
0

Full text

(1)
(2)

Vad är REV ?

En partipolitiskt obunden organisation för de enskilda väghållarna i Sverige.

• Bistår dem som arbetar med den enskilda väghållningen inom juridik, lantmäteri, miljö och teknik

• Tillvaratar de enskilda väghållarnas intressen

• Representerar de enskilda väghållarna gentemot politiker i

kommun, landsting, regering och riksdag samt myndigheter och organisationer

• Remissinstans för riksdag, regering och myndigheter och statliga

verk

(3)

Medlemsutveckling 1970 – 2012

- 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012

(4)

Vägnätet i Sverige, mil väg

Total längd enskilda vägar ca 43 000 mil

36 000 7 620

9 850

4 100

Enskilda vägar utan statsbidrag

Enskilda vägar med statsbidrag

Statliga vägar

Kommunala vägar och

gator

(5)

REV:s Regionindelning

• Verksamheten är indelad i fyra regioner med regionansvariga företrädare för REV.

 Norr Mikael Näslund 0703 475 919

 Syd Lars Olin 0705 48 42 44

 Öst Christer Ångström 0708 390 926

 Väst Ulf Lidesjö 0705 437 220

Region Öst

Region Syd Region Norr

Region Väst

(6)
(7)

I de fall föreningen anmält brister på anläggningarna svarar våra

medlemmar följande

(8)
(9)
(10)

Ytterligare frågor från REV

• Finns särskild statistik för det lågtrafikerade vägnätet?

• Kontaktas väghållaren i samband med olycksutredningen?

• Finns möjlighet för REV att få del av

olycksstatistiken?

(11)

Det finns ca 7000 obevakade plankorsningar i Sverige

• Hur lång tid tar det att bygga bort dessa vid nuvarande låga ombyggnadstakt?

• 25 år

• 50 år

• 75 år

References

Related documents

Trafikverkets beräkningar för att uppgradera vägnätet från BK1 till BK4 kräver att 700 broar och ca 10 procent av vägkonstruktionerna behöver åtgärdas, ett arbete som omgående

Ett årligt driftbidrag till enskilda utfartsvägar i Ulricehamns kommun betalas ut för att vägen ska hållas öppen för allmän trafik och för att boende och näringsliv på

När din ansökan om särskilt driftbidrag för stadsberättigade enskilda vägar har kommit till kommunen blir det en allmän handling som alla har rätt att ta del av..

Om du har en privat 100-metersväg till din tomtgräns kan du ansöka om begränsat underhåll från Växjö kommun. Du kan bara ansöka för

 Om en väg stängs för trafik utan kommunens medgivande, eller om vägens underhåll är eftersatt, får kommunen besluta att beviljat bidrag inte ska betalas ut.  Drift-

Till icke statsbidragsberättigade vägar utanför i § 14 angivna områden utgår kommunalt bidrag till kostnaderna för ny- och/eller ombyggnad samt iståndsättning av enskild väg

ning av en fastighet och det inte medför någon betydande olägenhet för någon annan fastighet eller registerenhet eller för en vägdelägare i en befintlig väg, ska det till

Dessa olyckor får dessutom ofta mycket tragisk utgång med barn inblandade, till exempel kollisioner mellan skolbussar och tåg eller rälsbuss vid obevakade plankorsningar..

Dessa olyckor får dessutom ofta mycket tragisk utgång med barn inblandade, till exempel kollisioner mellan skolbussar och tåg eller rälsbuss vid obevakade plankorsningar..

• styrka ändringen genom att bifoga protokoll från årsmöte eller styrelsemöte1. (Gäller ej

• styrka ändringen genom att bifoga protokoll från årsmöte eller styrelsemöte4. (Gäller ej

• Representera de enskilda väghållarna gentemot politiker i kommun, landsting, regering och riksdag samt myndigheter

Bakre raden från vänster; Anders Lundell ledamot, Lars Olin ledamot, Mikael Näslund Vc ordförande, Ulf Lidesjö suppleant, Christer Ångström ledamot, Claes Henkel, suppleant.

Den överenskommelse som skall ingås skall regelera ingående fastighets rätt till väg och skyldighet att delta i vägen anläggande, drift och underhåll.Avtalet bör också

• Kommunen kan ha varit mottagare av bidrag från Trafikverket för (enskild) väghållning inom området, säkerställ att dessa pengar framöver går direkt till vägför- eningen..

förtroendevalda, med möjlighet för dem som har F-skatt att fakturera förbundet nedlagd tid till en taxa av 750 kr/timmen ex moms och för dem som vill att förbundet skall betala

För mindre enskilda vägar med få boende är det vanligt att vägförening saknas och det är då upp till mark- och fastighetsägare att komma överens om hur vägen skall

Bidrag kan utgå till bya-, samfälld, G:a väg, överfartsväg mellan två huvudvägar samt väg som genererar allmän trafik, till allmän trafik räknas inte periodisk trafik, typ

Samfällighetsförening – Juridisk person som förvaltar marksamfälligheter eller gemensamhetsanläggningar. Samfällighetsföreningsregistret – Officiellt register över Sveriges

I princip får inte en mindre väg plogas så att det uppstår problem för trafiken på en större väg.. Det omvända är

Tabell 4-11 Krav på kornstorleksfördelning för material till förstärkningslager i vägar med bitumenbundet slitlager, deklarerat material och i färdigt väglager.. Gränsvärden

Materialskiljande lager ska användas för att förhindra att två intilliggande jordlager i väg- konstruktionen, med olika kornstorlekar, blandar sig med varandra och orsakar sättningar,

”Ny” teknik krävs för att klara hög skyddsnivå.. Procentsatserna avser % reduktion jämfört med inkommande till