• No results found

Gång- och cykelbro

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Gång- och cykelbro"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

W

W

W

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

VASASTADEN OTTERHÄLLAN

HAGA

Västra Hamngatan

Kungsportsavenyen Magasinsgatan

Arsenalsgatan

Östra Hamngatan Södra Hamngatan

Stora Badhusgatan

Norra Hamngatan

Drottninggatan

Kungsgatan

Rosenlundsgatan

Nya Allén

Nya Allén

Vasagatan Parkgatan

Kungsportsbron Skeppsbron

Masthamnsbron

Göta älv

Gång- och cykelbro

AUGUSTI 2019

PUSTERVIK

Raoul W

allenbergs gata

Körväg ut från City Körväg in mot City Gång- och cykelväg

Järntorgsgatan

Kungsgatan

Ej bil

References

Related documents

Alternativ A följer östra sidan av vägen ända fram till strax innan målpunkten i norra delen av vägplanen där den övergår till västra sidan av vägen för en säker anslutning

Från Uppsala till Lövstalöt föreslås gång- och cykelvägen placeras på den östra sidan, dels för att ansluta till befintligt gång- och cykelvägnät i Uppsala och Lövstalöt

Genom att anlägga en separerad gång- och cykelväg på den aktuella sträckan bedöms projektet uppfylla ändamålet om att förbättra trafiksäkerheten och öka tillgängligheten

Strömsholms anrika ridan- läggning och Strömsholms slott fi nns i söder och samhället Kolbäck i norr. Ge- nom hela området rinner Kolbäcksån med ömsom långsamt rinnande vatten,

För del 1 är en ny 3 m bred gång- och cykelväg längs den östra sidan av väg 252 med överfart i höjd med Linnévä- gen i Sofi elund en möjlighet (1B) liksom motsvarande på

• Vägrätt uppkommer när väghållaren tar i anspråk mark för väg, det vill säga när vägens sträckning över fastigheten blivit utmärkt och vägarbetet på- börjats. (31

 Föreslå tekniska nämnden godkänna inriktningen för medfinansieringsavtalet samt föreslå kommunfullmäktige godkänna medfinansieringsavtalet och avsätta medel för

För att komma vidare i arbetet med projektet har två delsträckor i det tidigare arbetet prioriterats, dels denna vägplan som innebär en ny gång- och cykelväg mellan norra Tumbo