• No results found

Samråd med särskilt berörda via Skype 2021-06-03 Väg 723, gång- och cykelväg Ransta–Kumla Kyrkby, skede vägplan samrådshandling

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Samråd med särskilt berörda via Skype 2021-06-03 Väg 723, gång- och cykelväg Ransta–Kumla Kyrkby, skede vägplan samrådshandling"

Copied!
51
0
0

Full text

(1)

TMALL 0141 Presentationv 1.0

Samråd med särskilt berörda via Skype 2021-06-03

Väg 723, gång- och

cykelväg Ransta–Kumla Kyrkby, skede vägplan samrådshandling

(2)

2 2021-06-03

DAGORDNING

1. Mötet öppnas 2. Presentation

3. Planläggningsprocessen

4. Förslag GC-väg Ransta–Kumla kyrkby 5. Marklösen och ersättningsfrågor

6. Tidplan

7. Övriga frågor

(3)

3 2021-06-03

DAGORDNING

1. Mötet öppnas 2. Presentation

3. Planläggningsprocessen

4. Förslag GC-väg Ransta–Kumla kyrkby 5. Marklösen och ersättningsfrågor

6. Tidplan

7. Övriga frågor

(4)

4 2021-06-03

PRESENTATION

Annika Jansson Projektledare, Trafikverket Bo Olsson Delprojektledare, Trafikverket Linus Hecktor Markförhandlare, Trafikverket Susanna Engström Miljöspecialist, Trafikverket Kent Sjöholm Uppdragsledare, Markera

Kristina Norrman Teknikansvarig Planläggning, Markera Ingvar Olofsson Teknikansvarig Miljö, Rådhuset Arkitekter

(5)

5 2021-06-03

DAGORDNING

1. Mötet öppnas 2. Presentation

3. Planläggningsprocessen

4. Förslag GC-väg Ransta–Kumla kyrkby 5. Marklösen och ersättningsfrågor

6. Tidplan

7. Övriga frågor

(6)

6 2021-06-03

PLANLÄGGNINGSPROCESSEN

(7)

7 2021-06-03

HANDLINGAR I VÄGPLANEN

(8)

8 2021-06-03

DAGORDNING

1. Mötet öppnas 2. Presentation

3. Planläggningsprocessen

4. Förslag GC-väg Ransta–Kumla kyrkby 5. Marklösen och ersättningsfrågor

6. Tidplan

7. Övriga frågor

(9)

9

VÄG 723, GC-VÄG

RANSTA–KUMLA KYRKBY PROJEKTETS OMFATTNING

• Anläggning av ca 3,5 km ny GC-väg längs östra sidan av väg 723, från korsningen Kärrbäcksbovägen i Ransta till busshållplats Parkvägen i Kumla kyrkby.

• Busshållplatslägen ses över och åtgärdas för att få en bättre tillgänglighet och framkomlighet för kollektivtrafiken.

• Väg 723 förbättras i plan- och profilstandard förbi bebyggelsen vid Heden.

(10)

10

VÄG 723, GC-VÄG RANSTA–KUMLA KYRKBY LOKALISERING

• Anläggs på östra sidan av väg 723, på grund av:

➢ Större möjlighet att skapa en varierad GC-väg på östra sidan

➢ Bättre koppling till friluftsområden norr om Ransta

➢ Målpunkter och anslutningspunkter för GC-vägen är belägna på östra sidan och att skapa passager i plan över väg 723 skapar konfliktpunkter och risk för olyckor.

• Vid Nyängen föreslås GC-vägen löpa fritt från väg 723 på östra sidan i åkerkanten bakom fastigheten Sör Husta 2:6 beroende på topografi och fastigheter samt hänsyn till bombmurklan.

• Där GC-vägen passerar bebyggelse vid Heden flyttas väg 723 i både plan- och profil på en sträcka av ca 300 meter för att möjliggöra byggnation av GC-vägen på östra sidan och att bostadshuset på fastigheten Sör Husta 1:12 behålls.

(11)

11

VÄG 723, GC-VÄG RANSTA–KUMLA KYRKBY UTFORMNING

• GC-vägen utmed väg 723 separeras med en två meter bred sidoremsa från Ransta till strax söder om Nyängen.

• Efter Nyängen är GC-vägen friliggande resterande sträcka till Kumla kyrkby.

• 2,5 meter bred förutom vid passage av Heden, där den smalnas av till 2,1 meter för att minska markintrånget.

• Förbi Heden byggs väg 723 om på en sträcka av drygt 300 meter. Vägen

föreslås bli 6 meter bred med 2,75 meter breda och vägrenar 0,25 meter breda körfält.

(12)

12

VÄG 723, GC-VÄG RANSTA–KUMLA KYRKBY

LOKALISERING & UTFORMNING, SEKTION 0/003–0/500

(13)

13

VÄG 723, GC-VÄG RANSTA–KUMLA KYRKBY

LOKALISERING & UTFORMNING, SEKTION 0/500–1/000

(14)

14

VÄG 723, GC-VÄG RANSTA–KUMLA KYRKBY

LOKALISERING & UTFORMNING, SEKTION 0/1000–1/500

(15)

15

VÄG 723, GC-VÄG RANSTA–KUMLA KYRKBY

LOKALISERING & UTFORMNING, SEKTION 1/500–2/000

(16)

16

VÄG 723, GC-VÄG RANSTA–KUMLA KYRKBY

LOKALISERING & UTFORMNING, SEKTION 2/000–2/500

(17)

17

VÄG 723, GC-VÄG RANSTA–KUMLA KYRKBY

LOKALISERING & UTFORMNING, SEKTION 2/500–3/000

(18)

18

VÄG 723, GC-VÄG RANSTA–KUMLA KYRKBY

LOKALISERING & UTFORMNING, SEKTION 3/000–3/464

(19)

19

VÄG 723, GC-VÄG RANSTA–KUMLA KYRKBY

UTFORMNING BUSSHÅLLPLATS SÖDER OM HEDEN

(20)

20

VÄG 723, GC-VÄG RANSTA–KUMLA KYRKBY UTFORMNING

HEDEN

(21)

21

VÄG 723, GC-VÄG RANSTA–KUMLA KYRKBY

UTFORMNING BUSSHÅLLPLATSER KUMLA KYRKBY

(22)

22

VÄG 723, GC-VÄG RANSTA–KUMLA KYRKBY TYPSEKTIONER

Skiss på sektion för ny gång- och cykelväg med sidoremsa 2,0 meter utmed väg 723.

(23)

23

VÄG 723, GC-VÄG RANSTA–KUMLA KYRKBY TYPSEKTIONER

Skiss på sektion för ny gång- och cykelväg friliggande.

(24)

24

VÄG 723, GC-VÄG RANSTA–KUMLA KYRKBY – TYPSEKTIONER

Skiss på sektion för ny gång- och cykelväg och ny väg 723 vid Heden.

(25)

25

VÄG 723, GC-VÄG RANSTA–KUMLA KYRKBY GEOTEKNIK

• Följer terrängen

• Går på låg bank och mindre skärningar

• Huvuddelen bedöms kunna utföras utan geotekniska åtgärder.

• Där vägen går på bank ovan område där vägdikesmassor har utlagts, rekommenderas en massutskiftning genom urgrävning och återfyllning.

(26)

26

VÄG 723, GC-VÄG RANSTA–KUMLA KYRKBY BELYSNING

• Befintlig belysning på väg 723 i Kumla kyrkby påverkas inte av projektet.

• Eftersom ÅDT på väg 723 understiger 5000 och GC-vägen anläggs med skiljeremsa krävs enligt VGU inte någon ny belysningsanläggning.

Diskussioner pågår dock mellan Trafikverket och Sala kommun.

(27)

27

VÄG 723, GC-VÄG RANSTA–KUMLA KYRKBY BULLER

Byggnationen av gång- och cykelvägen medför inte någon förändrad ljudnivåer på befintligt trafikbuller.

Vid Heden där befintlig väg flyttas något i sidled får två hus lägre bullernivåer efter åtgärd och ett hus får något försämrad bullernivå, men inte så mycket att det blir aktuellt för åtgärder.

(28)

28

VÄG 723, GC-VÄG RANSTA–KUMLA KYRKBY DETALJPLANER

Två detaljplaner berörs:

Kärrbäcksbo 1:28 och Västerby 2:4

(29)

29

VÄG 723, GC-VÄG RANSTA–KUMLA KYRKBY DETALJPLANER

Prästgården 1:1 och 1:2 m fl

(30)

30

VÄG 723, GC-VÄG RANSTA–KUMLA KYRKBY KULTURMILJÖ

En kulturarvsanalys har utförts.

Arkeologisk utredning etapp 1 har utförts. Etapp 2 utförs under våren 2021.

Fornlämningar, övriga k ulturhistoriska lämningar och objekt med ingen antikvarisk bedömning inom utredningsområdet.

(31)

31

VÄG 723, GC-VÄG RANSTA–KUMLA KYRKBY KULTURMILJÖ

I den arkeologiska utredningen etapp 2 ingår den övriga kulturhistoriska lämningen L2003:1160.

Sammanfattningsvis kommer kulturmiljön i projektet att påverkas i relativt begränsad omfattning.

(32)

32

VÄG 723, GC-VÄG RANSTA–KUMLA KYRKBY NATURMILJÖ

Två naturvärdesinventeringar har utförts (förstudie och fältinventering).

Två områden med strandskydd berörs.

Sex objekt med generellt biotopskydd berörs, varav tre är

odlingsrösen och tre är öppna diken. Rösen föreslås återuppföras i anslutning till befintliga, utanför vägområdet. Nytt längre dike ersätter de som tas i anspråk.

Vid ängs- och betesmarksobjektet (Fält ID E60-480, Fastbo), kommer en cirka 5 meter bred zon i den västra delen att tas i anspråk.

Naturvärdesklass 3.

I övrigt berörs två mindre objekt med naturvärdesklass 3.

Den fridlysta bombmurklan finns söder om Nyängen. Bombmurklan är rödlistad som sårbar (VU) och fridlyst enligt 8 §

Artskyddsförordningen. Gång- och cykelvägen anläggs öster och söder om området där växtplatsen för bombmurkla finns.

Bombmurklan och dess växtplats bedöms därmed inte påverkas.

En förekomst med gullviva tas i anspråk. Gullvivan är skyddad enligt 9 § Artskyddsförordningen.

Ingen av de EU-listade invasiva arterna har påträffats. I övrigt förekommer mahonia på en plats, blomsterlupin på två platser och vresros på en plats.

(33)

33

VÄG 723, GC-VÄG RANSTA–KUMLA KYRKBY NATURMILJÖ

Förek omst av bombmurkla.

Bombmurkla. (Foto: Michael Krikorev/ArtDatabanken).

Föreslagna skydds- och försiktighetsåtgärder

• För att förhindra att området med förekomst av den fridlysta arten bombmurkla av misstag utsätts för negativ påverkan föreslås att gränsen mot arbetsområdet inhägnas innan byggstart.

• Gullviva föreslås flyttas till annan likvärdig biotop i närområdet.

• En låga av skogsalm intill väg 723, föreslås flyttas till intilliggande plats utanför vägområdet. På lågan finns koralltaggsvamp (NT) och svampen svartöra (NT).

• Två av naturvärdesobjekten (klass 4) som kommer att försvinna avser en grövre tall respektive en grövre sälg. För att öka mängden död ved föreslås att stammar och grövre grenar uppläggs som faunadepåer i närområdet till respektive plats. Om möjligt bör uppläggning ske på platser som är öppna och solbelysta.

• Förekomst av invasiva arter som berörs ska hanteras i enlighet med de nationella riktlinjer/bedömningar som kommer att tas fram av Trafikverket.

• Arbete i vatten kommer att ske med särskild försiktighet enligt Trafikverkets miljökrav, så att risken för grumling eller att föroreningar sprids till

vattenmiljön minimeras.

• Arbetena i vatten bör utföras vid låga vattenföringar.

• Trummor som anläggs i vattendrag eller vattenförande diken ska anläggas så att de inte kommer att utgöra hinder för migrerande vattenlevande djur.

(34)

34

VÄG 723, GC-VÄG RANSTA–KUMLA KYRKBY MARK, VATTEN & AVVATTNING

Andelen odlingsbar mark minskar, dock i relativt liten omfattning.

Gång- och cykelvägen sträcker sig inom grundvattenförekomsten Kumlaåsen (SE663780-154488). 90% eller mer av årsnederbörden kommer infiltreras i

vägdikenas slänter. Kumlaåsens innehåll av sand och grus medför också goda

förutsättningar för en naturlig rening innan avrinnande vatten når grundvattnet i området.

Ingen ytvattenförekomst finns i direkt anslutning till gång- och cykelvägen.

Inom vägområdet berörs två vattendrag och ett större dike. Trummor anläggs så att vattendragens flöden eller vattenstånd inte påverkas.

Inga markavvattningsföretag bedöms påverkas.

Avvattningen av GC-vägen kommer att utföras genom att avrinning sker över gräsbeklädd slänt och med självfall.

(35)

35

VÄG 723, GC-VÄG RANSTA–KUMLA KYRKBY

FÖRORENADE OMRÅDEN, MASSOR & MASSHANTERING

Massor

Endast en mindre del av massorna kommer köras bort (cirka 2000 m3), resterande används bland annat till bankfyllnad.

Potentiellt förorenat område

Vid objekt 101533, f d deponi/tippmassor förekommer kraftigt förhöjda halter av zink och koppar (överskrider haltgränser för farligt avfall). Halter av bly, barium och tyngre alifater överskrider MKM. Anmälan om

avhjälpandeåtgärd till tillsynsmyndigheten kommer att ske och ev. fler undersökningar kommer att utföras i bygghandlingsskedet.

Vägdikesmassor

Halter av metaller och organiska ämnen är lägre än riktvärde för MKM och under MRR (undantaget en provplats, avseende alifater).

Jord (jungfrulig skogs- och jordbruksmark)

Halter av metaller och organiska ämnen är lägre än riktvärde för MKM. Halter främst avseende bly överskrider MRR.

Asfalt

Ingen indikation på att tjära ska finnas i asfalten.

(36)

36

VÄG 723, GC-VÄG RANSTA–KUMLA KYRKBY REKREATION OCH FRILUFTSLIV

Gång- och cykelvägen medför förbättrade möjligheter att via gång och cykling nå rekreationsområdet norr Ransta, Mullevi Idrottsplats i Ransta och utomhusbadet i Kumla kyrkby.

Förändrade rörelsemönster i närområdet till väg 723 och gång- och cykelväg på grund av större upplevd barriär. Ett områdes värde för friluftslivet är subjektivt och kan bedömas och upplevas på olika vis. Även upplevelsen av en barriär kan variera.

(37)

37

DAGORDNING

1. Mötet öppnas 2. Presentation

3. Planläggningsprocessen

4. Förslag GC-väg Ransta–Kumla kyrkby 5. Marklösen och ersättningsfrågor 6. Tidplan

7. Övriga frågor

(38)

38

Markförhandlarens roll

38

• Trafikverkets representant vid markåtkomst- och ersättningsfrågor.

• Berörda markägare m.fl. ska bemötas på ett likabehandlande och rättssäkert sätt.

(39)

39

Förberedande arbeten

• Trafikverket och dess konsulter har rätt till tillträde på fastighet för:

mätning och utstakning

‒ grundundersökningar, t.ex. arkeologi, geoteknik

‒ annan förberedande åtgärd

• Vid dessa arbeten ska

‒ skador undvikas, om möjligt

‒ träd ej skadas eller fällas, i trädgård, park eller liknande plantering

• Trafikverket meddelar fastighetsägare om åtgärd och beräknad tidpunkt för tillträde.

• Eventuella skador ska ersättas.

39

(40)

40

Markåtkomst - vägrätt

• Vägrätt uppkommer när väghållaren tar i anspråk

mark för väg enligt en fastställd vägplan, det vill säga när vägens sträckning över fastigheten blivit utmärkt och vägarbetet påbörjats.

• Vägrätten är en rätt för väghållaren att nyttja den mark som behövs för vägen, samt att ta grus, berg och andra

jordmassor inom vägområdet.

• Ingen förändring av fastighetsgränser.

• Vägrätten upphör när vägen dras in.

40

(41)

41

Utrymme som behövs för väg

41

(42)

42

Tillfällig nyttjanderätt – mark under byggtiden

42

(43)

43

Besiktningar och gränsmarkeringar

• Byggnader och anläggningar besiktigas före byggstart om risk finns för skador.

• Befintliga gränsmarkeringar som riskerar att skadas mäts in före

byggstart. Efter att bygget har färdigställts återutsätts skadade/förlorade markeringar av lantmäterimyndigheten.

43

(44)

44

Ersättning

• Rättssäkerhet = Lika inför lagen. Lika fall behandlas lika.

• Värdering av ersättning utgår från vedertagna normer och metoder.

44

(45)

45

Ersättning

• Vem kan få ersättning?

‒ fastighetsägare

‒ servitutshavare

‒ nyttjanderättshavare, t.ex. jordbruksarrendatorer

• Vad ersätts?

‒ markintrånget, dvs. minskningen av fastighetens marknadsvärde, påslag om 25 % på vissa utpekade delar

‒ annan skada

‒ uppräkning med index och ränta

• Inlösen av fastighet

‒ synnerligt men för fastigheten eller del därav

45

(46)

46

Reglering av intrång

• Trafikverket meddelar genom brev vilket datum marken kommer att tas i anspråk för vägutbyggnad.

• Intrånget regleras i allmänhet när vägen är färdigbyggd.

• Ersättningsbeloppet räknas upp med index och ränta från den dag marken togs i anspråk.

46

(47)

47

DAGORDNING

1. Mötet öppnas 2. Presentation

3. Planläggningsprocessen

4. Förslag GC-väg Ransta–Kumla kyrkby 5. Marklösen och ersättningsfrågor

6. Tidplan

7. Övriga frågor

(48)

48

TIDPLAN VÄG 723, GC-VÄG RANSTA–KUMLA KYRKBY

• Samråd kring samrådshandling under maj–juni 2021 – sista dag för synpunkter är den 24 juni 2021!

• Kungörande av vägplan granskningshandling hösten 2021

• Inskick av vägplan fastställelsehandling för fastställelseprövning vintern 2022

• Planerad produktion 2023-2024

(49)

49

Viktig info när du lämnar synpunkter

2021-06-03 49

Mejla:

investeringsprojekt@trafikverket.se

Skicka brev:

Trafikverket

Ärendemottagningen BOX 810

781 28 Borlänge

Kom ihåg!!

Märk ditt ärende med diarienummer

TRV 2019/21405

Din synpunkt kommer då att hanteras av projektet, diarieföras och blir offentlig.

(50)

50

DAGORDNING

1. Mötet öppnas 2. Presentation

3. Planläggningsprocessen

4. Förslag GC-väg Ransta–Kumla kyrkby 5. Marklösen och ersättningsfrågor

6. Tidplan

7. Övriga frågor

(51)

51

Övriga frågor?

References

Related documents

Projektet omfattar anläggning av en cirka 3,5 km ny gång- och cykelväg mellan Ransta (vid korsningen till Kärrbäcksbovägen) och Kumla kyrkby (vid hållplats Parkvägen), längs

Vad gäller den skrivelse som kommit in från arbetsgruppen Bredda vägen i Ransta och som är positiva till anläggning av gång- och cykelväg mellan Ransta och Kumla kyrkby,

ANTAL BLAD 1

[r]

ILLUSTRATIONSKARTOR - DETALJER T VÄGUTFORMNING OCH TRAFIK BUSSHÅLLPLATSER KUMLA KYRKBY KM 3/300-3/464. A1 2 00 T

NÄSTA BLAD FÖRVALTNINGSNUMMER TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL. BESKRIVNING OBJEKTNUMMER / KM DELOMRÅDE

Samrådsmöten i tidigt skede hölls med enskilda som kan antas bli särskilt berörda den 12 februari 2020 och den 13 februari 2020 med Länsstyrelsen i Västmanlands län och Sala

Vad gäller den skrivelse som kommit in från arbetsgruppen Bredda vägen i Ransta och som är positiva till anläggning av gång- och cykelväg mellan Ransta och Kumla kyrkby,

Gång- och cykelvägen ger ökade möjligheter att underlätta och utveckla alternativ kommunikation till biltransporter mellan Ransta och Kumla kyrkby, men även till och

• Ny gång- och cykelväg mellan Ransta (vid korsningen till Kärrbäcksbovägen) och Kumla kyrkby (vid hållplats.. Parkvägen), längs med

Den första delen av sträckan från Industrivägen och cirka 250 meter västerut föreslås att gång- och cykelvägen förläggs i direkt anslutning till väg 721 för att ta så lite

Genom att anlägga en gång- och cykelväg skapas dels ett sammanhängande gång- och cykelstråk från Skärhamn i sydväst till Myggenäs i nordost och dels en mer trafiksäker

Naturvärdesklass: Visst naturvärde knutet till permanent vattenföring vilket i sig bidrar till och skapar förutsättningar för biologisk mångfald.. I öster är bäcken

Resultaten från laboratorieanalyser av jord jämförs med Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark, känslig markanvändning, KM och mindre känslig

Ett vattendrag rinner längs med den södra sidan av väg 721, från längdmätning 0/770 till 0/430 där vattendraget korsar vägen via en trumma och rinner norrut för att sedan mynna

Idag utgör sträckan mellan Industrivägen och cirkulationsplatsen vid väg 721/723 en barriär för oskyddade trafikanter som vill ta sig till och från Skärhamn centrum, Breviks

• Passage över till södra sidan vid grusvägen som ansluter till Kroksdal. • Fortsatt förläggning på södra sidan fram

Andra synpunkter handlar om önskemål om en gång- och cykelväg från järnvägsövergången i Kumla kyrkby till Tärnabadet, att gång- och cykelvägen blir belyst samt anläggning av

I denna handling beskrivs åtgärder för Trafikverkets projekt Gång- och cykelväg, väg 70 Kumla kyrkby–Sala, åtgärder som inte kommer beröra utredningsområdet öster

Myrtorp

Samråd i tidigt skede hölls den 13 februari 2020 med Länsstyrelsen i Västmanlands län, Sala kommun samt enskilda som kan antas bli särskilt berörda i Kumla församlingshus i Kumla

Ett samrådsmöte med enskilt berörda hölls digitalt den 3 juni 2021 och samrådshandlingen fanns tillgänglig för synpunkter under perioden 31 maj–24 juni 2021 på Medborgarkontoret,

Samråd i tidigt skede hölls den 13 februari 2020 med Länsstyrelsen i Västmanlands län, Sala kommun samt enskilda som kan antas bli särskilt berörda i Kumla församlingshus i Kumla