Närvarande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare I Protokoll

20  Download (0)

Full text

(1)

SOLNA STAD

Protokoll

2021-03-16 SID 1 (20)

Omvårdnadsnämnden

Plats och tid 2021-03-16 Solna stadshus, rum 126 Edsviken, kl 18:00-19:43

Ledamöter

Samuel Klippfalk (KD), ordförande Zanna Mårtensson (M) (distans) Elisabet Brolin (S)

Karl-Gustav Franzén (M) (distans) Anne Utter (L) (distans)

Louisa Cheung (MP) (distans) Lena Westin (C) (distans) Mikael Kullberg (S) (distans) Kerstin Scheutz (V) (distans)

Tjänstgörande ersättare

Cecilia Bravo (S) ersätter Mikael Kullberg § 16

Närvarande ersättare

Ulla Alfvén (M) (distans) Göran Thingwall (M) (distans) Annica Wohlin Wottrich (L) (distans) Cecilia Bravo (S) (distans)

Erik Hedlund (S) (distans)

Inger Grape-Olausson (V) §§ 19-29 (distans)

Övriga närvarande

Elisabet Sundelin, förvaltningschef Ulrika Lyktberg Lindqvist, stabschef Monika Jakobsson, äldre- och funktionshinderombud §§ 16-17

Monica Lickander, kvalitetsutvecklare §§ 18- 20 Emma Edling, kvalitetsutvecklare §§ 18-20 Mona Zakeri, kvalitetsutvecklare § 22 Sandra Schytzer, LSS samordnare §§ 23-25 Peter Adolfsson, nämndsekreterare

Utses att justera Elisabet Brolin (S)

Plats och tid Solna stadshus, 2021-03-18

Paragrafer §§ 16-29

Underskrifter Sekreterare

Peter Adolfsson Ordförande

Samuel Klippfalk (KD) Justerare

Elisabet Brolin (S)

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

Anslaget sattes upp 2021-03-19 Anslaget tas ner 2021-04-12

Sista dag för överklagande enligt kommunallagen den 2021-04-09 Originalprotokollet förvaras på Omvårdnadsförvaltningen.

I

(2)

SOLNA STAD Protokoll

2021-03-16 SID 2 (20)

Signatur

§ 16

Fastställande av föredragningslista

Omvårdnadsnämnden fastställer utsänd föredragningslista.

(3)

SOLNA STAD Protokoll

2021-03-16 SID 3 (20)

Signatur

§ 17

Årsrapport 2020. Äldre- och funktionshinderombudet (ON/2020:121)

Beslut

Omvårdnadsnämnden tar del av rapporten.

Sammanfattning

I december 2020 tillträdde Monika Jakobsson som nytt äldre- och funktionshinderombud, i fortsättningen kallad "ombudet".

Ombudet har som övergripande uppdrag att bevaka intressen och rättigheter som rör äldre och personer med funktionsnedsättning inom kommunens samtliga

verksamhetsområden. Ombudet har samverkat med de kommunala verksamheterna och varit en lots för Solnaborna i frågor som rör pandemifrågor, tillgänglighet och framkomlighet i stadsmiljön, stadsplanering, transportfrågor, bostadsanpassning och aktiviteter i vardagen samt främja målgruppens brukarinflytande. Ytterligare har ombudet arbetat för att skapa förutsättningar för och främja tillgänglighet i digitala miljöer. Ombudet har även arbetat med att nå ut med kommunikation och att skapa informationsutbyte med berörda målgrupper. Ombudet har deltagit i olika rådgivande organ.

(4)

SOLNA STAD Protokoll

2021-03-16 SID 4 (20)

Signatur

§ 18

Avtalsuppföljning 2020 av hemtjänstutförare med fler än 10 kunder samt trygghetslarm och nattpatrull (ON/2021:10)

Beslut

Omvårdnadsnämnden godkänner uppföljningen 2020 av hemtjänstutförare med fler än 10 kunder samt trygghetslarm och nattpatrull.

Sammanfattning

Staben för kvalitetsutveckling ska årligen genomföra avtalsuppföljningar av hemtjänstutförare med fler än tio kunder. Syftet med avtalsuppföljningen är att säkerställa att avtalad kvalitetsnivå uppnås och att verksamheterna bedrivs enligt

gällande avtal, lagar och föreskrifter. Utförare med fler än tio kunder 2020 består av sex verksamheter: Humaniora hemtjänst, Humaniora trygghetslarm och nattpatrull, Adela, Attendo, Proffssystern samt Sollentuna omsorg.

Tillvägagångssätt och metod

Årets metod för uppföljning av verksamheterna har sett ut på två olika sätt. För Humaniora hemtjänst, Humaniora trygghetslarm och nattpatrull, Attendo och Proffssystern genomfördes avtalsuppföljningen genom fysiska besök hos respektive utförare under hösten 2020. Vid dessa tillfällen intervjuades verksamhetschefer samt gruppchefer eller samordnare. Efter att ledningen intervjuats har kvalitetsutvecklare även genomfört intervjuer med personal hos samtliga utförare. För Adela omsorg och Sollentuna omsorg genomfördes årets avtalsuppföljning digitalt via Teams.

Anledningen till detta förfarande var Folkhälsomyndighetens skärpta råd som tillkom under november med ytterligare betoning på avrådan från bl.a. fysiska möten och resor med kollektivtrafik.

Årets uppföljning har dels varit en uppföljning av verksamheternas arbete med sina utvecklingsplaner. Utvecklingsplanerna utgick från identifierade utvecklingsområden i samband med 2019 års avtalsuppföljning.

Med anledning av årets pandemi har årets uppföljning även inneburit en fördjupning av verksamheternas systematiska arbete under en pandemi. Fokus har varit att följa upp några kvalitetsindikatorer såsom personalkontinuitet och utförd tid hos kunder

samt trygga arbetsförhållanden för hemtjänstpersonalen.

Omvårdnadsförvaltningen har granskat verksamheternas tidigare inskickade

dokumentation kopplad till Covid-19. Utöver detta har ett särskilt underlag för intervju med personal och kunder arbetats fram för att bedöma nivån på kravställd kvalitét och utförande av hemtjänst under rådande omständigheter. Det insamlade materialet har, tillsammans med tidigare utvecklingsplaner, fungerat som underlag för årets

uppföljning.

Samtliga verksamhetschefer har fått återkoppling i form av en skriftlig rapport där identifierade utvecklingsområden framgår. Verksamheterna har utifrån dessa

(5)

SOLNA STAD Protokoll

2021-03-16 SID 5 (20)

Signatur

utvecklingsområden ålagts att inkomma med utvecklingsplaner där de ska beskriva hur man tänkt arbeta vidare utifrån identifierade utvecklingsområden.

Sammanfattande bedömning

Årets avtalsuppföljning visar att samtliga verksamheter arbetat aktivt med tidigare utvecklingsplaner och till stor del börjat komma tillrätta med tidigare identifierade brister. Årets pandemi har dock medfört att det påbörjade

förbättringsarbetet avstannat eftersom fokus sedan början på 2020 varit att säkerställa tillgång på skyddsutrustning, utbildning av personal gällande hygienrutiner och inte minst en fungerande planering utifrån de förutsättningar som funnits. Detta kan vara en anledning till att verksamheterna har kvarstående arbete och ännu inte når upp till godkänt inom ett flertal delområden.

Områden som kvalitetssäkring av social dokumentation och systematiskt arbete med dokumentation samt uppföljning gällande egenkontroller och avvikelser är sådant som såväl ledning och medarbetare inte alltid prioriterat på det sätt som det var planerat.

Detta är också något som framkommer i samband med uppföljningstillfällena.

Samtliga intervjuade medarbetare beskriver hur tillgång på skyddsutrustning, kunskap och hantering av pandemin inledningsvis under 2020 upplevdes som problematiskt men som med tiden utvecklats till att bli allt mer stabilt. Likstämmigt beskriver intervjuade medarbetare att de regelbundet upplevt stöd och trygghet från aktuell ledning och sina närmaste chefer samt kollegor.

Vid granskning av inlämnat material kopplat till pandemin, kontroll av trygga arbetsförhållanden (såsom kollektivliknande anställningsavtal knutna till respektive utförare) samt personalkontinuitet hos kunder har förvaltningen inte noterat några avvikelser för 2020.

Åtgärder

Samtliga utförare har fått anvisningar om hur de ska inkomma med utvecklingsplaner utifrån identifierade utvecklingsområden. I varje utvecklingsplan ska det ingå en beskrivning om hur man tänker arbeta vidare med respektive utvecklingsområde. Där ska beskrivas vem som ansvarar för planerade aktiviteter och slutdatum för respektive aktivitet. Kvalitetsutvecklaren kommer följa upp hur arbetet fortskrider löpande under året samt i samband med 2021 års avtalsuppföljning.

(6)

SOLNA STAD Protokoll

2021-03-16 SID 6 (20)

Signatur

§ 19

Avtalsuppföljning 2020 av hemtjänstutförare med högst 10 kunder (ON/2021:9)

Beslut

Omvårdnadsnämnden godkänner uppföljningen 2020 av hemtjänstutförare med högst 10 kunder.

Sammanfattning

Staben för kvalitetsutveckling genomför avtalsuppföljningar av hemtjänstföretag med högst tio kunder. Syftet med avtalsuppföljningen är att säkerställa att avtalad

kvalitetsnivå uppnås och att verksamheterna bedrivs enligt gällande avtal, lagar och föreskrifter.

Utförare som följts upp hösten 2020 är Alfahemtjänst, Bäst omsorg, Olir,

Omsorgsjouren, Mångkulturell hemtjänst och Sagac. Den sjunde utföraren, Allegio, startade sin verksamhet i Solna i maj 2020 och kommer därför följas upp under 2021 då verksamheten varit aktiv i 1 år.

Tillvägagångssätt och metod

Årets metod för uppföljning av verksamheterna har inledningsvis gjorts vid platsbesök i verksamheten men övergick till digitala möten via Teams. Avtalsuppföljningarna

inleddes under hösten med besök hos Bäst omsorg, Omsorgsjouren samt Mångkulturell hemtjänst för att sedan övergå till digitala möten. Anledningen till detta var

Folkhälsomyndighetens skärpta råd som tillkom under november med ytterligare betoning på avrådan från bl.a. fysiska möten och resor med kollektivtrafik.

Årets uppföljning har dels varit en uppföljning av verksamheternas arbete med sina utvecklingsplaner. Utvecklingsplanerna utgick från identifierade utvecklingsområden i samband med 2019 års avtalsuppföljning.

Med anledning av årets pandemi har årets uppföljning även inneburit en fördjupning av verksamheternas systematiska arbete med anledning av Covid-19. Fokus har också varit på ett antal utvalda kvalitetsindikatorer såsom personalkontinuitet och utförd tid hos kunder samt trygga arbetsförhållanden.

Omvårdnadsförvaltningen har granskat verksamheternas tidigare inskickade

dokumentation kopplad till Covid-19. Utöver detta har ett särskilt underlag för intervju med personal och kunder arbetats fram för att bedöma nivån på kravställd kvalitet och utförande av hemtjänst under rådande omständigheter. Det insamlade materialet har, tillsammans med tidigare utvecklingsplaner, fungerat som underlag för årets

uppföljning.

Samtliga verksamhetschefer har fått återkoppling i form av en skriftlig rapport där identifierade utvecklingsområden framgår. Verksamheterna har utifrån dessa

utvecklingsområden ålagts att inkomma med utvecklingsplaner där de ska beskriva hur man tänkt arbeta utifrån identifierade utvecklingsområden.

(7)

SOLNA STAD Protokoll

2021-03-16 SID 7 (20)

Signatur

Sammanfattande bedömning

Årets avtalsuppföljning visar att de verksamheter som tidigare haft identifierade utvecklingsområden arbetat aktivt med dessa. Samtliga verksamheter har kvarstående arbete med området Övergripande riskansvisningar från Solna stad (RSA). Mångkulturell hemtjänst bedöms ha behov av att arbeta med förbättringar inom sin systematik kring dokumentation för exempelvis området Ledningssystem för kvalitetsarbete.

Årets pandemi har för de mindre utförarna (precis som för de större) medfört att nödvändiga prioriteringar behövts genomföras. Sedan början på 2020 har en stor del av det dagliga arbetet handlat om att säkerställa tillgång på skyddsutrustning, utbildning av personal gällande hygienrutiner och inte minst en fungerande planering utifrån rådande förutsättningar. Detta kan delvis vara en anledning till att verksamheterna har kvarstående arbete och inte når upp till godkänt inom samtliga delområden.

Samtliga intervjuade medarbetare beskriver hur tillgång på skyddsutrustning, kunskap och hantering av pandemin inledningsvis under 2020 upplevdes som problematiskt men med tiden kom att utvecklats till att bli mer stabilt. Likstämmigt beskriver intervjuade medarbetare att de regelbundet upplevt stöd och trygghet från aktuell ledning och sina närmaste chefer samt kollegor.

Vid granskning av inlämnat material kopplat till pandemin, kontroll av trygga

arbetsförhållanden samt personalkontinuitet hos kunder har förvaltningen inte noterat några avvikelser för 2020.

Åtgärder

Samtliga utförare har fått anvisningar om hur de ska inkomma med utvecklingsplaner utifrån identifierade utvecklingsområden. I varje utvecklingsplan ska det ingå en beskrivning hur man tänker arbeta vidare med respektive utvecklingsområde. Där ska beskrivas vem som ansvarar för planerade aktiviteter och slutdatum för respektive aktivitet.

Kvalitetsutvecklaren kommer följa upp hur arbetet fortskrider löpande under året samt i samband med 2021 års avtalsuppföljning.

(8)

SOLNA STAD Protokoll

2021-03-16 SID 8 (20)

Signatur

§ 20

Avtalsuppföljning dagverksamhet 2020 (ON/2021:15)

Beslut

Omvårdnadsnämnden godkänner avtalsuppföljningen 2020 av dagverksamheter.

Sammanfattning

Staben för kvalitetsutveckling genomför avtalsuppföljningar av dagverksamheter. Syftet med avtalsuppföljningen är att säkerställa att avtalad kvalitetsnivå uppnås och att verksamheterna bedrivs enligt gällande avtal, lagar och föreskrifter.

Utförare som följts upp under hösten 2020 är Skoga, Gläntan och Örtagården som har funktionsbevarande inriktning samt Berga, Lyktan och Lärkan med demensinriktning.

Skoga drivs i egen regi medan Örtagården och Lärkan drivs av Förenade care, Berga och Gläntan av Ansvar och omsorg samt Lyktan av Vardaga.

Dagverksamheterna håller öppet vardagar mellan kl. 9-15. Samtliga dagverksamheter förutom Berga tar emot gäster måndag till fredag. Berga är öppen två dagar i veckan, tisdagar och torsdagar.

Metod

Kvalitetsutvecklare tog kontakt med utförarna och informerade om tillvägagångssättet.

Såväl ledning som representanter från arbetsgruppen bjöds in men hos Förenade Care, Vardaga samt Ansvar och omsorg deltog endast verksamhetscheferna. För de utförare som driver fler än en verksamhet gjordes en gemensam uppföljning för två

verksamheter vid ett och samma tillfälle.

Vid uppföljningstillfället utgick kvalitetsutvecklare från verksamheternas svar på en tidigare utskickad enkät från förvaltningen samt dokumentation från tidigare

avtalsuppföljningar. I sin förberedelse av årets avtalsuppföljning har kvalitetsutvecklare också tagit del av en skriftlig sammanställning gjord av Solna stads demensteam.

Demensteamet genomförde hösten 2020 platsbesök hos verksamheterna. Syftet med besöken var att påbörja ett sedan tidigare planerat utvecklingsarbete i samverkan med utförare som bedriver demensdagverksamhet. I demensteamets sammanställning har kvalitetsutvecklare beaktat de förbättringsområden som framkommit i samband med intervjuer av personal samt observation av verksamheternas lokaler.

Med anledning av pandemin, Covid-19, har dagverksamheterna till största delen under 2020 hållits stängda utan verksamhet. Förvaltningen har därför bedömt att årets

avtalsuppföljning av dagverksamhet skall betraktas som en deluppföljning med fokus på ett antal på förhand bestämda områden som ansetts möjliga att följa upp under rådande omständigheter och de förutsättningar som funnits. Planen för 2021 är att återuppta arbetet med avtalsuppföljningarna genom fortsatta intervjuer med personal, platsbesök i verksamheterna samt fördjupad granskning av dokumentation och arbetssätt när

verksamheterna kommit igång.

Samtliga verksamhetschefer har fått återkoppling i form av en skriftlig rapport där identifierade utvecklingsområden framgår. Verksamheterna har utifrån dessa

(9)

SOLNA STAD Protokoll

2021-03-16 SID 9 (20)

Signatur

utvecklingsområden ålagts att inkomma med utvecklingsplaner senast den 1 april 2021, där de ska beskriva hur man tänkt arbeta utifrån identifierade utvecklingsområden.

Sammanfattande bedömning

Förvaltningens sammanfattande bedömning är att det hos utförarna finns en

kompetent och engagerad ledning. Vid avtalsuppföljningarna diskuteras återkommande behovet av att utveckla en bättre struktur för arbetet generellt. Majoriteten av alla medarbetare har mångårig erfarenhet av att arbeta på en dagverksamhet men vid avtalsuppföljningen framkommer att stor del av befintlig kunskap och/eller kännedom om rutiner ej dokumenterats. Detta ses därför som ett generellt viktigt

utvecklingsområde för verksamheterna att ta sig an så snart som möjligt. De områden som omfattas är exempelvis social dokumentation, mötesstrukturer och samverkan internt och extern. Behovet av mer verksamhetsnära ledning bedöms också som ett potentiellt förbättringsområde.

En samlad bild som framkommer i avtalsuppföljningarna att det sällan eller aldrig inträffar några avvikelser eller inkommer synpunkter och klagomål. Förvaltningen bedömer att verksamheterna är i behov av att ta fram rutiner och arbetssätt för att detta stämmer men framför allt för att säkerställa att det finns aktuella rutiner och arbetssätt implementerade.

Dagverksamheternas gemensamma syfte är att fungera som en plats för gemenskap och för att förhindra ensamhet eller isolering i det egna hemmet samt dagliga aktiviteter.

Intervjuad personal visade tydligt på en engagerad personal som trivs bra med sitt yrke och är mån om att göra vardagen så bra som möjligt för besökande gäster, utveckla samarbetet med hemtjänst, biståndshandläggare och vårdcentraler.

Utifrån intervjuer med verksamhetschefer och den personal som hade möjlighet att delta samt den samlade dokumentation och information förvaltningen tagit del av, visar på att det finns förbättringspotential inom ett flertal delområden för samtliga utförare.

Den främsta utmaningen för utförarna är att skapa en fungerande struktur och arbetssätt kring sitt övergripande systematiska kvalitetsarbete.

Samtliga verksamhetschefer har fått återkoppling i form av en skriftlig rapport där identifierade utvecklingsområden framgår. Verksamheterna har utifrån dessa

utvecklingsområden ålagts att inkomma med utvecklingsplaner där de ska beskriva hur man tänkt arbeta utifrån identifierade utvecklingsområden.

Åtgärder

Samtliga utförare har fått anvisningar om hur de ska inkomma med utvecklingsplaner utifrån identifierade utvecklingsområden. I varje utvecklingsplan ska det ingå en beskrivning om hur man tänker arbeta vidare med respektive utvecklingsområde. Där ska beskrivas vem som ansvarar för planerade aktiviteter och slutdatum för respektive aktivitet. Kvalitetsutvecklaren kommer följa upp hur arbetet fortskrider löpande under året samt i samband med 2021 års avtalsuppföljning.

(10)

SOLNA STAD Protokoll

2021-03-16 SID 10 (20)

Signatur

§ 21

Omvårdnadsnämndens uppföljningsplan 2021 (ON/2021:6)

Beslut

Omvårdnadsnämnden godkänner uppföljningsplanen för 2021.

Sammanfattning

Omvårdnadsnämnden har ansvar för att följa upp att verksamheterna uppfyller de krav som omvårdnadsnämnden ställer på verksamheternas kvalitet. För att säkerställa att kvalitetskraven uppfylls görs olika verksamhetsuppföljningar. Uppföljningar görs i alla verksamheter oavsett om de är upphandlade eller inte är upphandlade.

Resultatet från uppföljningarna visar hur kvaliteten utvecklas i verksamheterna och vilka utvecklings- och förbättringsområden som finns inom respektive verksamhet.

För att på ett strukturerat sätt följa upp resultaten från de olika uppföljningarna med syfte att säkerställa en god kvalitet, upprättar förvaltningen årligen en plan för

kvalitetsuppföljning. I uppföljningsplanen beskrivs verksamheter, verksamhetsområden, processer och rutiner som ska följas upp. I planen beskrivs även de metoder som kommer att användas och vem som ansvarar för uppföljningen.

Resultaten från avtalsuppföljningar, tillsyn av hälso- och sjukvård,

brukarundersökningar, nationella jämförelser, olika fördjupade uppföljningar och uppföljningar av individuella biståndsbeslut ligger till grund för den fortsatta kvalitetsutvecklingen.

Staben för kvalitetsutveckling och avdelningen för myndighetsutövning ansvarar för att uppföljningsplanen följs.

(11)

SOLNA STAD Protokoll

2021-03-16 SID 11 (20)

Signatur

§ 22

Sammanställning av rapportering om missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden samt anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg om allvarliga

missförhållanden eller påtaglig risk för allvarliga missförhållanden 2020, 1 juli till 31 december 2020 (ON/2020:89)

Beslut

Omvårdnadsnämnden tar del av sammanställning av lex Sarah rapporter.

Sammanfattning

Enligt 14 kap 3 § socialtjänstlagen (SoL) ska den som fullgör uppgifter inom

socialtjänsten genast rapportera om han eller hon uppmärksammar eller får kännedom om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande som rör den som får, eller kan komma i fråga för, insatser inom verksamheten.

Enligt 24 b § lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) ska den som fullgör uppgifter i verksamhet enligt lagstiftning om stöd och service till vissa

funktionshindrade genast rapportera om han eller hon uppmärksammar eller får kännedom om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande som rör den som får, eller som kan komma ifråga för, insatser enligt sådan lagstiftning.

Om händelsen bedöms som ett allvarligt missförhållande eller påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande ska en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, göras.

Sammanställningen av rapporter om missförhållanden eller påtaglig risk för

missförhållanden samt anmälan om allvarliga missförhållanden eller påtaglig risk för allvarliga missförhållanden avser perioden 2020-07-01 till 2020-12-31.

Under perioden 2020-07-01 till 2020-12-31 inkom det ingen rapport om

missförhållanden inom hemtjänsten. Det inkom sex rapporter om missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållande inom LSS-verksamhet, varav en anmäldes vidare till IVO. Det har inkommit en rapport om missförhållande inom vård- och

omsorgsboende.

(12)

SOLNA STAD Protokoll

2021-03-16 SID 12 (20)

Signatur

§ 23

Yttrande över motion av Arne Öberg (S) om kartläggning om livsvillkoren för de individer som bor i gruppboenden och servicelägenheter. M:13/2020 (ON/2020:126)

Beslut

Omvårdnadsnämnden överlämnar tjänsteskrivelsen till kommunstyrelsen som sitt yttrande och föreslår kommunstyrelsen att anse motionen besvarad.

Reservationer

Elisabet Brolin (S), Mikael Kullberg (S) och Kerstin Scheutz (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning

I kommunfullmäktige den 30 november 2020 väckte Arne Öberg (S) en motion om kartläggning om livsvillkoren för de individer som bor i gruppboenden och

servicelägenheter. I motionen föreslås följande:

• att Kommunfullmäktige ger omvårdnadsnämnden i uppdrag att göra en kartläggning av de ekonomiska förutsättningar som de boende på gruppbostäder eller i

servicelägenheter har

• att Kommunfullmäktige ger omvårdnadsnämnden i uppdrag att undersöka i vilken utsträckning det kommunala bostadstillägget för handikappade kompenserar den förhållandevis höga hyran framför allt i nybyggda gruppbostäder och servicelägenheter.

Motionen har remitterats till omvårdsnämnden för yttrande.

Med bakgrund av de marknadsmässigt hyrorna beslutade omvårdnadsnämnden den 21 maj 2019, ON/2019:65, att bibehålla kommunalt bostadstillägg för handikappade (KBH) och utvidga bidraget till personer som omfattas av beslut om boende enligt LSS, kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning, KBF. För person som anvisas boende enligt LSS i Solna som trots maximalt KBF inte uppnår lagstadgat förbehållsbelopp ska möjlighet ges att ansöka om personligt tillägg KBF. Det finns inget tak för det personliga tillägget. Det personliga tillägget fastställs första året och ändras inte efter det. Förbehållsbeloppen indexeras årligen utifrån prisbasbeloppets utveckling. Med dessa åtgärder bedömer omvårdnadsförvaltningen att person som beviljas boende i Solna och som inte har egna medel kompenseras med kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning (KBF) samt personligt tillägg KBF. Den ekonomiska situationen för boende i Solna är då likvärdig för boende i de flesta av landets kommuner.

(13)

SOLNA STAD Protokoll

2021-03-16 SID 13 (20)

Signatur Yrkanden

Elisabet Brolin (S), Mikael Kullberg (S), Kerstin Scheutz (V) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels förvaltningens förslag och dels Elisabet Brolin (S), Mikael Kullberg (S) och Kerstin Scheutz (V) förslag.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att omvårdnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

(14)

SOLNA STAD Protokoll

2021-03-16 SID 14 (20)

Signatur

§ 24

Yttrande över motion av Sara Kukka-Salam (S) om anhörigpolicy. M:14/2020 (ON/2020:127)

Beslut

Omvårdnadsnämnden överlämnar tjänsteskrivelsen till kommunstyrelsen som sitt yttrande över motionen. Omvårdnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att motionen ska avslås.

Reservationer

Elisabet Brolin (S), Mikael Kullberg (S) och Kerstin Scheutz (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning

Motion om anhörigpolicy § 146 väcktes i kommunfullmäktige den 30 november 2020 av Sara Kukka-Salam (S).

I motionen yrkas att Solna stad arbetar fram en sammanhållen policy gällande

anhörigvård. Denna ska vara känd och visa vilka möjligheter som finns för alla de som på olika sätt sköter och vårdar närstående. Motionärerna menar att det finns stöd att tillgå i staden men att många anhöriga inte vet om det, samt att de som arbetar inom stadens verksamheter inte har tillräcklig kännedom om vilka stödinsatser som finns att tillgå. Enligt motionärerna är de anhörigas insatser och ansvarstagande för sina

närstående av stort värde för den enskilde individen som får stöd och hjälp, deras insatser avlastar troligen även staden. Ur detta perspektiv lyfter motionen att det är viktigt att ha en sammanhållen policy som är känd av anhöriga och av de som arbetar i den direkta verksamheten som först möter den anhöriga.

I mars 2019 lämnade Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ett nämndinitiativ till omvårdnadsnämnden där de föreslog att Solna stad skulle arbeta fram en sammanhållen anhörigpolicy. I svaret på initiativet framgår att nämnden, i samband med

avtalsuppföljningar, följer upp hur verksamheterna identifierar anhörigas behov av stöd.

Vidare känner verksamheterna till förvaltningens anhörig- och demensteam och hänvisar anhöriga dit vid behov. I stadens kvalitetsdeklarationer för anhörigstöd från anhörig- och demensteamet samt vård- och omsorgsboenden framkommer vilket stöd till anhöriga verksamheterna lovar att ge.

Om Solna stad ska ta fram en gemensam anhörigpolicy behöver frågan lyftas till

kommunstyrelsen då det är en angelägenhet som berör såväl omvårdnadsnämndens och socialnämndens ansvarsområden. Även andra nämnder kan vara berörda, men i lägre utsträckning.

Yrkanden

Elisabet Brolin (S), Mikael Kullberg (S), Kerstin Scheutz (V) yrkar bifall till motionen.

(15)

SOLNA STAD Protokoll

2021-03-16 SID 15 (20)

Signatur Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels förvaltningens förslag och dels Elisabet Brolin (S), Mikael Kullberg (S) och Kerstin Scheutz (V) förslag.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att omvårdnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

(16)

SOLNA STAD Protokoll

2021-03-16 SID 16 (20)

Signatur

§ 25

Svar på nämndinitiativ från Samuel Klippfalk (KD), Zanna Mårtensson (M), Anne Utter (L), Louisa Cheung (MP) och Martin Karlsson (C) om att rekvirera fullt belopp för det statsbidrag som omfattar habiliteringsersättning kopplat till daglig verksamhet (ON/2020:133)

Beslut

Omvårdnadsförvaltningen föreslår att en tvådelad bonusmodell för

habiliteringsersättning genom statsbidrag införs i form av månadsbonus och halvårsbonus.

1) Månadsbonus – habiliteringsersättningen höjs tillfälligt med ett visst belopp per närvarotimme. Utbetalning sker månadsvis tillsammans med ordinarie

habiliteringsersättning á 7 kronor per timme.

2) Halvårsbonus – två gånger per år utbetalas en bonus med ett visst belopp per närvarotimme under en period om sex månader. Utbetalning sker inför sommarledighet och inför julledighet.

Storleken på timersättningen för månadsbonus och halvårsbonus kan variera från år till år. Ersättningen baseras på vilken summa som erhålls i statsbidrag och det totala uppskattade antalet närvarotimmar för samtliga deltagare på daglig verksamhet per år.

Omvårdnadsnämnden förklarar härmed initiativet besvarat.

Sammanfattning

Statsbidraget får användas av kommunerna i syfte att införa eller höja en låg

dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet. Statsbidraget får även användas till att bibehålla en nivå på dagpenningen som tidigare höjts med hjälp av statsbidraget.

Personer som erhåller habiliteringsersättning är många gånger en ekonomiskt utsatt grupp.

Hur mycket medel som varje kommun kan rekvirera framgår av Socialstyrelsens fördelningsnyckel. Denna är framräknad utifrån antalet deltagare i daglig verksamhet i kommunen utifrån den senaste statistik som Socialstyrelsen har.

Omvårdnadsförvaltningen har gjort en omvärldsbevakning i olika nordvästkommuner som har ansökt om fullt stadsbidrag. Utbetalningar till brukargruppen har skett på olika sätt. Den modell som omvårdnadsförvaltningen ger som förslag påminner till viss del om den modell som Sollentuna kommun valde för 2020.

Omvårdnadsförvaltningens utgångspunkt är att använda en del av rekvirerat statsbidrag för att bibehålla den nivå på habiliteringsersättningen som tidigare höjts med hjälp av statsbidraget från 6 kronor till 7 kronor per närvarotimme. Denna del uppskattas till 100 000 kronor per år.

(17)

SOLNA STAD Protokoll

2021-03-16 SID 17 (20)

Signatur

Kvarstående del av statsbidraget föreslås användas i syfte att höja habiliteringsersättningen genom införandet av en bonusmodell.

Omvårdnadsförvaltningen föreslår en modell baserad på närvarotimmar som kan skapa incitament för den enskilde att i högre utsträckning delta i daglig verksamhet.

Omvårdnadsförvaltningen föreslår att en tvådelad bonusmodell för

habiliteringsersättning införs i form av månadsbonus och halvårsbonus. Den föreslagna bonusmodellen innebär dels att deltagarna får en högre summa utbetald i

habiliteringsersättning månadsvis, dels att en bonus utbetalas inför sommarledighet och julledighet. Att sprida ut en del av den habiliteringsersättning som grundas på

statsbidraget över året gör att den enskilde på ett bättre sätt kan planera sin ekonomi än om hela bonusen utbetalas vid ett fåtal tillfällen per år.

Den tvådelade bonusmodellen skapar en balans mellan den ersättning som deltagare erhåller månadsvis och de bonusutbetalningar som sker två gånger per år.

Omvårdnadsförvaltningen har gjort en konsekvensanalys utifrån olika perspektiv, brukare, utförare och myndighet. Förvaltningen ser inte några svårigheter att införa föreslagen bonusmodell.

(18)

SOLNA STAD Protokoll

2021-03-16 SID 18 (20)

Signatur

§ 26

Anmälan av delegationsbeslut

Omvårdnadsnämnden tar del av följande delegationsbeslut:

ON DEL§/2021 §§ 2-3 ON AU/2021 §§ 1-2

2020/532, 2021/020. 2021/037, 2020/527, 2020/485, 2020/229, 2020/500. 2021/009, 2020/503, 2020/498, 2021/055, 2020/298, 2021/057, 2021/058, 2020/422, 2020/439, 2020/555, 2020/488, 2020/492, 2021/062, 2021/064, 2019/333, 2020/555, 2020/544, 2020/570, 2021/013, 2021/015, 2020/525, 2021/007, 2020/528, 2021/066, 2021/054, 2020/526, 2021/020, 2020/052. 2020/128, 2020/538, 2021/076, 2021/026, 2021/031, 2021/073, 2020/422, 2020/422, 2020/573, 2020/266, 2020/385. 2021/080, 2021/049, 2021/087, 2020/446, 2021/035, 2021/083, 2021/089 samt 2020/191

000094324, 000094325, 000094326, 000094327, 000094328, 000094329, 000094330, 000094331, 000094332, 000094333, 000094334, 000094335, 000094336, 000094337, 000094338, 000094339, 000094340, 000094341, 000094342, 000094343, 000094346, 000094348, 000094349, 000094350, 000094351, 000094353, 000094354, 000094356, 000094357, 000094359, 000094360, 000094361, 000094362, 000094363, 000094364, 000094366, 000094367, 000094368, 000094370, 000094371, 000094372, 000094373, 000094374, 000094375, 000094376, 000094379, 000094380, 000094381, 000094382, 000094384, 000094388, 000094389, 000094390, 000094391, 000094392, 000094395, 000094396, 000094398, 000094399, 000094400, 000094402, 000094403, 000094404, 000094405, 000094406, 000094407, 000094408, 000094410, 000094411, 000094412, 000094413, 000094414, 000094415, 000094418, 000094419, 000094420, 000094421, 000094422, 000094423, 000094424, 000094425, 000094426, 000094428, 000094429, 000094430, 000094431, 000094432, 000094433, 000094434, 000094435, 000094436, 000094437, 000094439, 000094440, 000094442, 000094443, 000094444, 000094445, 000094446, 000094447, 000094448, 000094449, 000094450, 000094451, 000094452, 000094453, 000094454, 000094455, 000094456, 000094457, 000094458, 000094459, 000094460, 000094461, 000094462, 000094463, 000094465, 000094468, 000094469, 000094471, 000094473, 000094474, 000094475, 000094476, 000094477, 000094478, 000094479, 000094480, 000094481, 000094482, 000094483, 000094484, 000094485, 000094486, 000094487, 000094489, 000094490, 000094491, 000094492, 000094494, 000094495, 000094496, 000094497, 000094498, 000094499, 000094500, 000094501, 000094502, 000094503, 000094504, 000094505, 000094506, 000094507, 000094508, 000094509, 000094510, 000094511, 000094512, 000094513, 000094514, 000094515, 000094516, 000094517, 000094518, 000094520, 000094521, 000094522, 000094523, 000094524, 000094526, 000094527, 000094528, 000094529, 000094530, 000094531, 000094534, 000094535, 000094536, 000094537, 000094538, 000094539, 000094541, 000094543, 000094544, 000094545, 000094546, 000094547, 000094548, 000094549, 000094550, 000094551, 000094552, 000094553, 000094554, 000094555, 000094556, 000094557, 000094558, 000094559, 000094560, 000094561, 000094563, 000094565, 000094566, 000094567, 000094568, 000094569, 000094570, 000094571, 000094572,

(19)

SOLNA STAD Protokoll

2021-03-16 SID 19 (20)

Signatur

000094574, 000094575, 000094576, 000094577, 000094578, 000094579, 000094580, 000094581, 000094582, 000094583, 000094584, 000094586, 000094587, 000094588, 000094589, 000094590, 000094591, 000094592, 000094593, 000094594, 000094595, 000094596, 000094597, 000094598, 000094599, 000094600, 000094601, 000094602, 000094603, 000094604, 000094605, 000094606, 000094607, 000094608, 000094610, 000094611, 000094612, 000094613, 000094614, 000094615, 000094616, 000094617, 000094618, 000094619, 000094620, 000094622, 000094623, 000094624, 000094625, 000094628, 000094629, 000094630, 000094631, 000094632, 000094633, 000094634, 000094635, 000094636, 000094637, 000094638, 000094639, 000094641, 000094642, 000094643, 000094644, 000094646, 000094647, 000094648, 000094649, 000094651, 000094652, 000094653, 000094654, 000094655, 000094656, 000094657, 000094658, 000094659, 000094660, 000094661, 000094662, 000094663, 000094664, 000094665, 000094666, 000094667, 000094668, 000094670, 000094671, 000094672, 000094674, 000094676, 000094677, 000094678, 000094679, 000094680, 000094681, 000094683, 000094684, 000094685, 000094686, 000094687, 000094688, 000094689, 000094690, 000094691, 000094692, 000094693, 000094694, 000094697, 000094698, 000094699, 000094700, 000094701, 000094702, 000094703, 000094706, 000094707, 000094708, 000094709, 000094710, 000094711, 000094712, 000094713, 000094714, 000094715, 000094718, 000094719, 000094720, 000094722, 000094723, 000094725, 000094726, 000094727, 000094728, 000094729, 000094730, 000094731, 000094732, 000094733, 000094734, 000094735, 000094736, 000094737, 000094738, 000094739, 000094740, 000094741, 000094742, 000094743, 000094744, 000094745, 000094746, 000094747, 000094748, 000094749, 000094750, 000094751, 000094752, 000094753, 000094754, 000094755, 000094756, 000094757, 000094758, 000094759, 000094762, 000094766, 000094767, 000094768, 000094769, 000094771, 000094772, 000094773, 000094774, 000094775, 000094776, 000094777, 000094778, 000094779, 000094780, 000094781, 000094782, 000094783, 000094784, 000094785, 000094786, 000094787, 000094788, 000094789, 000094790, 000094791, 000094792, 000094795, 000094797, 000094798, 000094799, 000094800, 000094801, 000094802, 000094803, 000094804, 000094805, 000094806, 000094807, 000094808, 000094809, 000094810, 000094811, 000094812, 000094813, 000094814, 000094815, 000094816, 000094817, 000094820, 000094821, 000094822, 000094823, samt 000094824

(20)

SOLNA STAD Protokoll

2021-03-16 SID 20 (20)

Signatur

§ 27

Anmälan av ärendelista

Omvårdnadsnämnden tar del av utsänd ärendelista.

§ 28 Övrigt

Inget övrigt vid detta sammanträde.

§ 29

Godkännande av digitalt deltagande

Omvårdnadsnämnden godkänner att det digitala deltagandet vid sammanträdet har fungerat enligt riktlinjerna.

Figure

Updating...

References

Related subjects :