Kostnadsfria läkemedel för barn

Download (0)

Full text

(1)

1

LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-05-29

Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Per Virdesten samt justitierådet Anita Saldén Enérus.

Kostnadsfria läkemedel för barn

Enligt en lagrådsremiss den 21 maj 2015 (Socialdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till 1. lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m., 2. lag om ändring i lagen (2015:000) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunniga Zandra Milton, biträdd av departementssekreteraren Ellen Jones.

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslaget till lag om ändring i lagen om läkemedelsförmåner m.m.

Övergångsbestämmelserna

Lagrådet förordar att punkterna 2 och 3 i övergångsbestämmelser- na formuleras så att de anknyter till de förhållanden som råder vid lagens ikraftträdande.

(2)

2

Förslaget till lag om ändring i lagen om ändring i lagen om läkeme- delsförmåner m.m.

Lagrådet lämnar förslaget utan erinran.

Figure

Updating...

References

Related subjects :