”Nothing about us, without us” – utan handikapprörelsens medverkan kommer regeringens politik inte att lyckas

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Pressmeddelande 12 oktober 2010

”Nothing about us, without us”

– utan handikapprörelsens medverkan kommer regeringens politik inte att lyckas

Idag har regeringens förslag till statsbudget presenterats. Handikappförbundens samarbetsorgan välkomnar att regeringens funktionshinderpolitik tar ett tydligt avstamp i FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med

funktionsnedsättningar, som Sverige ratificerat 2009. Det är bra att den nationella handlingsplanen som gällt fram till 2010 ersätts med en strategi med tydliga delmål och en starkare uppföljning. Levnadsnivån för personer med funktionsnedsättning är fortfarande eftersatt i Sverige och vägen till jämlikhet och full delaktighet är alltjämt lång.

FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar anger tydligt att statsmakten måste inkludera handikapprörelsen i utformningen av funktionshinderpolitiken.

– Mot den bakgrunden är vi frågande till varför regeringen inte tar med oss i de viktiga diskussionerna med arbetsmarknadens parter om hur fler personer med funktionsnedsättning ska få jobb, säger Ingrid Burman, ordförande för

Handikappförbunden. Hon fortsätter:

– Det är också besvärligt att det statliga anslaget till handikapporganisationerna är fryst ända fram till år 2014. I praktiken innebär det en successiv minskning av

bidraget. Ska regeringens funktionshinderpolitik lyckas, måste handikapprörelsen vara med där diskussionerna förs. I dag finns vi endast med vid ett fåtal tillfällen om året då regeringens handikappdelegation samlas.

Anm 1: Nothing about us, without us är en slogan som den europeiska handikapprörelsen använder.

Anm 2: Utgiftsområde 9, politikområde 5, Funktionshinderpolitik

Kontaktpersoner:

Ingrid Burman, ordförande Handikappförbunden Tel: 08-546 40 402, 070-343 95 87

Mikael Klein, intressepolitisk chef

Tel: 08- 546 404 34, 070-480 71 66

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :