Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2017-06-07

Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Lennart Hamberg samt justitierådet Anita Saldén Enérus.

Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon

Enligt en lagrådsremiss den 24 maj 2017 har regeringen (Finansdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till

1. lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227),

2. lag om ändring i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunniga Helena Johansson och departementssekreteraren Viktor Gunnarsson.

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :