• No results found

Il ASEA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Il ASEA"

Copied!
44
0
0

Full text

(1)

ASEA

Il

l

Arsredovisning 1978

(2)

Innehåll

Bolagsstämma, 1978 i sammandrag Förvaltningsberättelse

ASEA-gruppen under 1978

ASEA-gruppens internationella miljö Teknisk utveckling

Marknadsutveckling Personal

Produktion och investeringar Bokslut

ASEA-gruppen. Resultaträkning Moderbolaget. Resultaträkning ASEA-gruppen. Balansräkning Moderbolaget. Balansräkning Kommentarer till bokslutet Specifikation av aktieinnehav Finansieringsanalys

Förslag till vinstdisposition Revisionsberättelse

Data för större dotterbolag ASEA-gruppens sammansättning ASEAs styrelse

Företagsledare inom ASEA-gruppen

2

20 21 22 24 26 32

34 35 35 36 38 40

ASEA-gruppen 10 år i sammandrag

19781) 19771) 1976 1975 Fakturerad försäljning, Mkr 9 814 9 718 8400 7 863 Vinst före bokslutsdisposi-

tioner och skatter, M kr 375 533 623 726 Vinst per aktie enligt

traditionell metodik, kr2) 3

) 10,70 13,60 16,60 23,60 Vinst per aktie enligt

equityaccounting, kr2) 3

) 4) 15,10 20,20 26,60 Utdelning per aktie, kr3) 5,005) 5,00 5,00 5,00 Obeskattade reserver, Mkr 2 501 2 533 1 549 1 361 Redovisat eget kapital, Mkr 2 046 1 992 1 846 1 807 Balansomslutning, Mkr 15 438 14 158 12 137 9 932 Investeringar i maskiner

och fastigheter, Mkr 443 711 585 441

1974 1973 1972 1971 1970 1969 6 917 5 249 4952 4 001 3690 3 333

404 343 272 225 242 236

11,20 10,20 7,80 6,40 6,60

14,20 12,80 10,20 7,60 7,60

4,00 3,60 3,60 3,17 3,17 3,17 1 125 918 886 835 795 730 1 476 1 494 1 400 1 236 1 217 1 026 8 010 7 183 6374 5 692 4988 4 284

405 393 325 344 224 168 Antal anställda, året slut 43 071 43 233 44 246 43 604 41 217 39 154 38 651 37 911 36 591 34 867 Antal aktieägare (ca) 82 000 79 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 70 000 55 000 50 000

') För 1978 och 1977 har avskrivningar enligt plan tillämpats. Ackumulerade överavskrivningar har redovisats bland obeskattade reserver. övriga år är baserade på redovisning med kalkylmässiga avskrivningar. Se även "Nya redovisningsprinciper" s. 26

2) Se även "Definitioner och metoder i redovisningen" (s. 26) samt not 5 i "Noter till bokslutet" (s. 27)

•j Vid beräkning av vinst per aktie och utdelning per aktie har hänsyn tagits till fondemissioner åren 1976, 1973 och 1970

•j Denna uppgift kommer att lämnas i särskild rapport efter bolagsstämman

•j För 1976 enligt förslag

(3)

Bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma hålles i Västerås torsdagen .den 22mars 1979, kl 16.00 i biografen Prisma, Stora Gatan 21.

Aktieägare, som önskar deltaga i bolagsstämman, skall anmäla sig till styreisen under adress ASEA AB, Aktieregistret, 721 83 Västerås, senast kl 12.00 måndagen den 19 mars. Anmälan bör vara skriftlig med namn, adress och personnummer samt regi- strerat aktieinnehav tydligt angivna.

Före bolagsstämman kommer stämmadeltagarna att beredas möjlighet att bese ASEAs dataavdelnings nya lokaler på Lundaområdet. För intresserade av- går bussar från Forum ASEA, Kopparbergsvägen 3, kl 13.45. Efter visningen transporteras deltagarna till stämmolokalen.

För rätt till deltagande i bolagsstämman fordras - förutom anmälan därom enligt ovan - att aktieägaren är registrerad i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken senast måndagen den 12 mars 1979.

Aktieägare, som genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste för att få deltaga i bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan inregistrering skall vara verkställd senast den 12mars 1979.

Som avstämningsdag för utdelning föreslår styrelsen måndagen den 26 mars 1979. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas

utdelningen komma att utsändas genom Värde- papperscentralen VPC ABs försorg måndagen den 2 april 1979. Innehavare av gamla aktiebrev kan erhålla utdelning först sedan utbyte skett mot nya VPC aktiebrev och införing gjorts i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken.

Adressändring bör snarast anmälas till Värde- papperscentralen VPC AB för säkerställande av att utdelning, årsredovisning m m utsändes till rätt adress. Blanketter för ändringsanmälan kan erhållas vid samtliga bankkontor.

1

1978 i sammandrag

ASEA-gruppen. Beställningarna ökade med 23%

till 9 985 Mkr (1977: 8 150). Utiandsandelen var 64% (56%). Den fakturerade försäljningen ökade med 1 %till 9 814 Mkr (9 718).

Orderstocken var vid årsskiftet 15 050 Mkr.

Investeringar i maskiner och fastigheter utgjorde 443 Mkr (711 ).

Rörelseresultatet efter avskrivningar enligt plan uppgick till 426 Mkr (595) och årets vinst till 191 Mkr ( 185).

Moderbolaget. Beställningarna ökade med 40 % till 4 300 Mkr (3 074). Utiandsandelen var 65% (47 %).

Den fakturerade försäljningen steg med 7% till 4 047 Mkr (3 766).

Orderstocken var vid årskittet 3 900 Mkr.

Investeringar i maskiner och fastigheter ut- gjorde 192 Mkr (352) samt i aktier och kon- vertibla förlagsbevis 180 Mkr (54).

Rörelseresultatet efter avskrivningar enligt plan var 179 Mkr (242) och årets vinst 148 Mkr (117).

Utdelningen per aktie föreslås oförändrad 5:00 kr, vartill åtgår 98,4 Mkr (98,4).

l denna årsredovisning används de nya internationella för- kortningarna för valutor, där de tvä första bokstäverna anger ifrågavarande land och den tredje bokstaven valutans benäm- ning. Miljon förkortas M. Förkortningen MBRC t ex be- tyder sälunda miljoner brasilianska cruzeiros. Svenska kronor förkortas här dock sedvanligt kr.

ARP Argentinska pesos KES Kenyanska sh i IIi ng BRC Brasilianska cruzelros MXP Mexikanska pesos DEM Västtyska mark NGN Nigerlanska naira DKK Danska kronor NOK Norska kronor Fl M Finskamark PES Peruanska sol GBP Brittiska pund THB, Thailändska bath GRD Grekiska drachrner ZAR sydafrikanska rand INR Indiska rupies

(4)

2

ASEA AB

styrelsens årsredovisning för år 1978

Bolagels 96:e räkenskapsår

Förvaltningsberättelse

ASEA-gruppen under 1978

Beställningsingången till ASEA-gruppen ökade med 23 % till 9 985 Mkr (8 150). Den fakturerade försäljningen ökade med 1 %till 9 814 Mkr (9 718).

Flertalet av ASEA-gruppens företag har under året arbetat med otillräckligt utnyttjad kapacitet. Det totala antalet anställda minskade. Investeringarna sjönk från 711 Mkr år 1977 till 443 Mkr.

ASEA-gru p pens rörelseresultat efter planenliga avskrivningar sjönk från 595 Mkr till 426 Mkr.

l halvårsrapporten för 1978 konstaterades att "den svaga utvecklingen av rörelseresultatet synes nu ha nått sin botten". Resultatet förbättrades avsevärt under andra halvåret.

Arets vinst efter dispositioner och skatter uppgår till 191 Mkr (185). Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till aktieägarna utdelas 5:00 kr (5:00) per aktie eller tillhopa 98,4 Mkr (98,4).

ASEA-gruppens internationella miljö Den allt snabbare internationaliseringen av AsEA- gruppens verksamhet har varit en nödvändig förutsättning för hävdandet av företagets

konkurrenskraft. Den svenska marknaden har inte varit en tillräcklig garant för företagets tillväxt.

Beställningar från utlandet och samverkan med ledande utländska företag i kundkretsen har varit en oundgänglig stimulator och pådrivare för den tekniska utvecklingen av företagets produkter och processer.

Utiandsandelen av den totala beställningsingången till ASEA-gruppen kan ses som ett mått på inter- nationaliseringsgraden. l slutet på 1950-talet kom ca 25 % av beställningarna från utlandet. Under de senaste åren har andelen legat kring 50 % för att 1978 ha nått sin hittills högsta nivå, 64 %. Även om den stegrade utiandsandelen under det allra senaste året speglar den ekonomiska krisen i Sverige, är den även ett resultat av en med- veten och oavbruten satsning på uppbyggnad av den internationella organisationen, inom både mark- nadsföring och produktion.

Handeln och investeringarna över gränserna har under efterkrigstiden i stort haft gynnsamma

förutsättningar även om politisk oro och påfrestningar på valutasystemet på senare tid stört utvecklingen.

Den allmänna tendensen gick tidigare mot ökad liberalisering. Under de allra senaste åren har nya mönster kunnat noteras. De gäller inte bara varu- och kapitalströmmarnas riktning och omfattning. Också andra väsentliga förändringar har ägt rum: växande

nationalism har på många håll tagit sig uttryck 1

protektionism, krav på motköp samt anspråk på inflytande från värdlandets sida över det utländska investeringskapitalet. l takt med företagets

internationaliseringsgrad ökar känsligheten för förändringar i den internationella ekonomiska och politiska miljön. Det är sålunda viktigt att avskilja och bedöma de tendenser som har eller kan få stor betydelse för gestaltningen av ASEA-gruppens internationella verksamhet.

Efterkrigstidens allmänt gynnsamma ekonomiska utveckling har ersatts av minskad stabilitet och långsammare tillväxt, särskilt i industriländerna.

Världshandelns årliga volymtillväxt har sedan oljekrisen 1973 och 197 4 halverats jämfört med den därnäst föregående tioårsperioden. Industriländernas inbördes stora handel var fram till den tiden normalt den viktigaste drivkraften för den internationella handelns utveckling. Numera spelar utvecklings- länderna den dynamiska rollen. Sedan 1973 har utvecklingsländernas utrikeshandel i genomsnitt vuxit betydligt snabbare än industriländernas.

OPEC-Iänderna har härvid spelat en framträdande roll.

Denna omvandling i världshandeln speglas i AsEA- gruppens utlandsförsäljning. En dramatisk uppgång i beställningarna från utvecklingsländerna har inträffat parallellt med en förskjutning i nyetable- ringen av försäljnings- och tillverkningsbolag från industri- till utvecklingsländerna.

Om man ser tillbaka i ett längre perspektiv är det tydligt hur Sverige som hemmamarknad för ASEA- gruppen förlorar i betydelse. Redan från början av 1960-talet har marknaderna i industriländer och utvecklingsländer vuxit snabbare än hemma- marknaden. statshandelsländerna visade under 1960-talet en mycket snabb tillväxt i ASEAs orderböcker, en utveckling som dock bröts fram mot mitten av 1970-talet. Utvecklingsländerna och statshandelsländerna svarade i början av 1970-talet för ungefär lika stora beställningar. Härefter har marknaden i utvecklingsländerna vuxit så snabbt att försäljningen dit idag är i s~ort sett av samma om- fattning som exporten till industriländerna.

Utvecklingsländernas snabbt växande andel av ASEAs totala orderingång är till en del en följd av den låga investeringsaktiviteten i industriländerna.

Svårigheterna för statshandelsländerna att inom ramen för sitt ekonomiska system med bilateral han- del och valutabrist höja importen har också bidragit.

(5)

'

Förskjutningen från industri- till utvecklingsländer gäller i särskilt hög grad investeringsvaror.

De föränderliga betingelserna för ASEA-gruppens verksamhet kan belysas med utgångspunkt från diagrammet, som visar sambandet mellan el- energiförbrukning och levnadsstandard,

3

dock en dominerande avsättningsmarknad för ASEA- gruppen. ASEA har kunnat dra fördel av dessa länders starka ställning genom lokal produktion och teknisk utveckling tillsammans med ledande företag inom skilda branscher.

definierade som installerad elektrisk effekt per invånare respektive BNP per invånare. Diagrammet illustrerar elenergins betydelse i den ekonomiska utvecklingsprocessen och därmed marknads-

potentialen för den elektrotekniska industrin i länder på skilda utvecklingsstadier.

Fält Il omfattar nästa grupp länder som utvecklings- mässigt är intressanta för den elektrotekniska industrin, nämligen de östeuropeiska statshandels- länderna. Dessa uppvisar en betydande utveck- lingspotential, ehuru möjligheten att utnyttja den begränsas av det ekonomiska systemet.

Handelsutbytet med östländerna har sålunda under senare år karaktäriserats av stigande krav på mot- köp, i många fall upp till 100 %. Inom AsEA- gruppen har en speciell instans inrättats med uppgift att samordna motköpsfrågor. Ett särskilt motköpsavtal har träffats med östtyskland, gällande för hela ASEA-gruppen. Representa- tionskontor- den möjlighet som praktiskt De mest utvecklade länderna - i bildens fält l -är inte

oväntat OECD-Iänderna. Traditionellt har den elektro- tekniska industrin här haft sina helt dominerande marknader. Här har också de senaste årens

protektionistiska tendenser varit mest framträdande.

Handeln med elektrotekniska produkter har sedan länge varit beskuren i flera av de stora industri- länderna till följd av nationella preferenser. De högin- dustrialiserade ländernas efterfrågan av elektro- industrins produkter har under senare år dämpats av att den energipolitiska inriktningen i många fall inte fastlagts. l kraft av sin sammanlagda storlek förblir de

erbjuds i statshandelsländerna - har funnits i Polen och Rumänien sedan början av 1970-talet. Under de senaste åren har sådana kontor fått öppnas i Sovjetunionen, Tjeckoslovakien och DDR. Förhand- lingar pågår även med andra länder.

Installerad eleffekt per inv. och levnadsstandard samt ASEA-gruppens verksamhet i olika länder

1 n st. eleffekt Typ av verksamhet

per inv. (W) Säljande Tillverkande

5000

1000

100 övriga länder

10

100

Il

m

1000 10000

BNP per invånare l $

LÅG TILLVÄXT PROTEKTION15M DECD-länderna

STATSHANDEL MOTKÖP bl.a.

DDR Sovjetunionen Polen

Ungern

Tjeckoslovakien Jugoslavien

HÖG TILLVÄXT EKONOMISK NATIONAL15M bl. a.

Brasilien Mexiko Sydkorea Malaysia övr. länder bl. a.

Kina Indien Indonesien

1970 24 1978 31

Il 1970 2

1978 5

III 1970 3 1978 22

1970 1978 2

10 17

4 12

1 2

(6)

Flertalet av de länder l Latinamerika, Asien och Afrika, som redan har eller är på god väg att skaffa sig högt utvecklad industriell infrastruktur, kommer härnäst på skalan (fält nr III). De har skapat och skapar alltjämt en väsentlig breddning av ASEAs marknadsmöjligheter. l ett tiotal av

dessa länder har ASEA under 1970-talet etablerat försäljningsbolag, som i egna verkstäder tillverkar ställverk m m med komponenter importerade från Sverige.

Dessa nya marknader kännetecknas av nya och mer komplicerade krav. Inte sällan behöver leverantören aktiva insatser från den egna rege- ringens sida i samband med stora affärer i dessa länder, eftersom frågor om utrikeshandel och utvecklingsprogram där behandlas eller beslutas på regeringsnivå. De snabbt industrialiserande länderna fordrar leveranser av hela anlägg-

ningar, i många fall på "turn-key" basis. Detta kan ses som ett led i deras strävan att utveckla egen industriell kompetens. Denna typ av leveranser leder till att ASEA-gruppens företag i växande utsträckning ingår som leverantörer i interna- tionellt sammansatta konsortier.

En viktig tendens i dessa länder är de växande kraven på lokal tillverkning i stället för varuutbyte i traditionell mening. Överföring av teknisk know- how, anpassad till de lokala behoven och förutsätt- ningarna, spelar en central roll. Det är i första hand i dessa länder som ASEA under de senaste åren etablerat nya företag. Det är otvivelaktigt här som efterfrågan på elektrotekniska pro- dukter och system genomsnittligt kommer att visa en snabb stegring under överskådlig tid, oavsett vad som kan ske i länderna inom de tidigare omnämnda fälten.

Övriga länder har ännu svagt utvecklad industriell infrastruktur. De hämmas i sin ekonomiska till- växt av snabb befolkningsökning. Även i dessa länder ställs i vissa fall krav på lokal tillverkning.

Marknaderna i dessa länder är som regel kommer- siellt sett än mer komplicerade. Bland dessa länder finns några av världens befolkningsmässigt största.

Ekonomiska läget: utdragen kris

Den ekonomiska utvecklingen i industriländerna kännetecknades under 1978 av fortsatt låg aktivitet Bilden var dock ganska splittrad. l indu- strivärlden ökade BNP liksom under 1977 i genom- snitt med 3.5 %, vi l k et var otillräckligt för att nä m n värt reducera industrins överkapacitet. Industrins

investeringar var fortsatt svaga, produktionstillväxten 4

långsam och arbetslösheten onormalt hög.

Inflationstakten dämpades något under året Genom- snittet för OECD, räknat på konsumentpriser, var 7 %. Stora variationer mellan olika länder bidrog till återkommande oro på valutamarknaderna med kraftiga förskjutningar mellan vissa valutakurser som följd. Dollarn försvagades under året, medan de japanska, schweiziska och västtyska valutorna stärktes. Industriländernas exportvolym ökade med knappt 5 %. De senaste årens inslag av tilltagande protektionism fortsatte.

Sveriges ekonomi präglades av bestående kris, även om en viss konjunkturuppgång kunde skönjas, främst till följd av ökad efterfrågan från utlandet.

BNP växte med ca 2.4 %. Industriproduktionen ökade mot årets slut efter att ha sjunkit under vardera av de tre föregående åren. Arbetslösheten förblev på en relativt hög nivå.

Inflationen bromsades betydligt och uppgick till drygt 7 %, en av de lägsta siffrorna under 1970-talet.

Ränteläget sänktes.

Till följd av extremt lågt kapacitetsutnyttjande och kraftigt pressad lönsamhet minskade industrins investeringar med hela 18% och låg under senare delen av 1978 på en nivå motsvarande slutet av 1960- talet. En viss ljusning i investeringsaktiviteten kunde dock skönjas mot slutet av året, då industriproduk- tionen ånyo började öka.

ASEA-gruppens läge

Trots bestående låg investeringsverksamhet i industrivärlden, fortsatt osäkerhet om energipoli- tikens utformning på många häll och den utdragna krisen i den svenska ekonomin, ökade den totala beställningsingången till ASEA-gruppen med 23 %.

Beställningsingång och fakturerad försäljning i ASEA-gruppen fördelade på produktområden, procent

Beställnings- Fakturerad

ingång försäljning

1978 1977 1978 1977

Kraft 32 28 32 36

-varav kärnkraft 3 4 7 10

Industri 12 11 12 12

Transport 9 10 9 9

standard 25 28 25 24

Halvfabrikat 11 11 11 9

övrigt 11 12 11 10

Summa 100 100 100 100

Mkr 9 985 8 150 9 814 9 718

(7)

Det var särskilt inom kraftområdet som beställ- ningarna ökade starkt. Inom moderbolaget nära för- dubblades beställningarna på kraftutrustningar jämfört med 1977. En tredjedel av dessa beställningar eller ca 700 Mkr kom från Iran. Beställningar på kärnkraftutrustning förblev på 1977 års låga nivå. Den internationella kärnkraftmarknaden var under året svag, främst till följd av reviderade prognoser för elkraftkonsumtionen. l flertalet industriländer anses dock att en fortsatt kärnkraftutbyggnad är nödvändig för att oljeberoendet i energiförsörjningen skall kunna minskas.

l Sverige nåddes inte något slutligt ställningstagande till den framtida energipolitiken och kärnkraftens roll häri. Den av riksdagen under 1977 tillsatta Energikommissionen avlämnade sin slutrapport. Kommissionens majoritet såg ingen anledning att i princip frångå 1975 års energibeslut.

Man framhöll att Sveriges starka oljeberoende är det största och allvarligaste problemet i landets energiförsörjning.

Krattföretagen presenterade förslag till slutlig förvaring av högaktivt avfall i en rapport, som utgjorde underlag för regeringens beslut om laddning av kärnkraftaggregaten Ringhals 3 och Forsmark 1. Regeringen ansåg förslagen i allt väsentligt tillfredsställande men krävde att kraftföretagen genom provborrningar skulle visa att sådana bergfor-

För 1977 och 1978 är vi n sten per aktie en ligttra- ditionell metodik baserad på avskrivningar enligt plan. l övrigt har vinsten beräknats efter kalkyl- m äss i g a avskrivning ar

kr 25

20

15

10

5

O,

D

15

12

11.0

9

6 _ r

3

l

r :

l

o

10.2 et;:; r-

;:~

5

mationer, som förutsättes i rapportens säkerhetsanalys, verkligen finns av tillräcklig omfattning och lämplig belägenhet. Sedan sädana ytterligare studier redovisats till Statens Kärnkraftinspektion, avser regeringen ta slutlig

ställning under första halvåret 1979. Kärnkraften svarade under åretför26% av den totala elförbrukningen i Sverige.

Liksom under 1977 har flertalet av ASEA-gruppens företag även under det gångna året arbetat med otillräckligt utnyttjad produktionskapacitet. Personal- styrkan har, särskilt under första halvåret, flerstädes överstigit de behov som den aktuella beläggningen motiverat. En neddragning av personalstyrkan, både på arbetar- och tjänstemannasidan, har kunnat genomföras. Angelägna omflyttningar mellan skilda produktionsenheter försvåras starkt av trögrörlig- heten hos arbetskraften. Kostnadsläget i Sverige är alltjämt besvärande högt. Priskonkurrensen är hård såväl i Sverige som i utlandet.

Orderstocken för hela ASEA-gruppen, beräknad i prisnivån vid respektive tid p u nk t, var vid utgången av 1978 betydligt större än ett år tidigare. Den upp- gick till 15 050 Mkr, varav 8 550 Mkr föll på kärn- kraftutrustningar, jämfört med 14 400 Mkr respektive 9 100 Mkr. Av den totala orderstocken exklusive kärnkraftutrustningar, dvs 6 500 (5 300), föll vid utgången av 1978 5 300 Mkr eller 82 % utlandet (3 600 Mkr respektive 68 %).

Mkr r-

14. 1000

...

~

11,8. l 800 r -

10.3 l'""""

r-

600

'r- r-

ro- 1- 1-- t-· f -

7.8

l

fl

r"l

400

l'~

r -

r-

200 f--

... -

o

..

'- ....

1970 71 72 73 74 75 76 77 78 1970 71 72 73 74 75 76 77 78 1970 71 72 73 74 75 76 77 78 Vinst per aktie.

Enligt traditionell metodik (svarta staplar) Enligt equity accounting [orange staplar) Utdelning (vit linje)

ASEA-gruppens lönsamhet (före skatt) ASEA-gruppens innehav av börsnotera- de svensl<a och utländska aktier. Bok- fört värde (svarta staplar) och mark- nadsvärde

(8)

-

ASEA-gruppens sammansättning

l samband med omstruktureringen av verksamheten i Brasilien har ett särskilt bolag, ASEA PARTI- CIPACOES L TOA, bildats, i avsikt att fungera som ett holdingbolag för aktiviteterna i landet.

Moderbolaget har förvärvat 51 % av aktiekapitalet i Taller Electromecänico Elecmac S.A.I.C.F., City Bell (Buenos Aires), som främst tillverkar elektriska motorer.

l samband med en riktad nyemisslon har moder- bolagets intresse i ASEA-GENIKI S.A., Oinofyta, Vietia (Aten) ökat till 61 % och bolaget ingår numera i ASEA-gruppen.

ASEA LIMITED, Bombay, har övergått från att vara dotterbolag till intressebolag i samband med att ASEA tagit upp tillverkning i egen regi i Indien. Då utländska ägare enligt indisk lag inte får äga majoritet i tillverkande företag, har aktierna introducerats på fondbörsen i Bombay i samband med nyemission.

ASEAs intresse utgör nu 40 %.

l Malaysia är ett nytt bolag under bildande, som till 70 %skall ägas av moderbolaget. Bolaget skall främst tillverka inomhusställverk.

Nya försäljningsbolag har bildats i Kenya (ägt till 100 %), Nigeria (40 %) och Thailand (49 %).

Servicebolag har förvärvats i Storbritannien (1 00 %) och USA (84 %).

De helägda installationsbolagen AB Elektrobyrån, Nyköpings Ljus & Kraft samt Petterssons Elektriska AB ingår numera i Förvaltnings AB ELEKTROUNJON, där ASEA äger 33 %.

Beträffande förändringar i moderbolagets innehav av aktier i dotter- och intressebolag hänvisas till sid. 32 och 33.

Utsikter för 1979

Produktion och investeringar väntas i Västeuropa öka något snabbare än under 1978. l USA och Japan förutses något lägre ökningstakt.

l Sverige torde produktionen öka mera än 1978.

Den starka nedgången i näringslivets investeringar under senare år upphör och kan möjligen förbytas i en måttlig ökning. Inflationstakten blir åter snabbare.

Beställningsingången till ASEA-gruppen fortsätter att öka. Ett bättre kapacitetsutnyttjande förutses bl a i tillverkningen av halvfabrikat och standardprodukter.

En försämring inträffar inom delar av moder- bolaget, främst till följd av att tillverkningen av kraftutrustningar, som beställts från Iran, kommer att skjutas på framtiden på grund av den politiska

6

händelseutvecklingen l landet. Trots detta väntas ASEA-gruppens fakturerade försäljning växa.

Priserna på ASEAs produktionsfaktorer väntas 1979 stiga väsentligt fortare än 1978.

Med hänsyn till svårigheterna att höja kundpriserna i takt med inflationen beräknas ökad utnyttjning av produktionskapaciteten medföra endast en begrän- sad vinstförbättring.

Teknisk utveckling

--~=---~

Inkapsling av kärnbränsleavfall Under de senaste tiotal åren har ASEA vunnit

framgång med industriprocesser som arbetar med extremt höga tryck- upp till14000 gånger atmosfär- trycket. Företaget har för skilda tillämpningar l in- dustrin utvecklat högtrycksmetoder som grundar sig på användningen av QUINTUS-pressar av olika slag.

En av metoderna är varm isostatisk pressning eller trycksintring. Man utgår då från ett pulver som under mycket högt tryck och hög temperatur pressas samman till en homogen kropp av önskad form.

Sedan ett par år tillbaka har ASEA bedrivit ett inten- sivt utvecklingsarbete för att med denna metod finna en säker väg att kapsla in kärnbränsleavfalL Arbe- tet, som delvis ingått i kraftindustrins projekt KBS (kärn- bränslesäkerhet), har omfattat både högtrycks- och materialteknik och avancerade metoder för hållfast- hetsberäkningar. Under 1978 visade sig denna metod ge tillfredsställande resultat vid tillämpning i full skala.

ASEAs metod kan användas såväl för direkt inne- slutning av använt kärnbränsle utan föregående upparbetning som för inneslutning av högaktivt avfall efter upparbetning av bränslet. Huvuddelen av utvecklingsarbetet har koncentrerats på den direkta inneslutningen av använt bränsle.

Metoden för direkt inneslutning innebär att det använda bränslet placeras l behållare, som framställts av aluminiumoxidpulver i en högtryckspress. Vid den varmisostatiska pressningen övergår pulvret till syntetisk korund.

l naturen är korund det mineral, som i hårdhet endast överträffas av diamant och den uppvisar mycket hög kemisk och mekanisk beständighet i miljon- tals år även i vattenrik miljö. Korrosionsprov har visat att det naturliga mineralet och ASEAs syntetiska korund är helt jämbördiga. Tillverkningstekniken med utnyttjande av högt tryck och hög temperatur liknar förloppet i naturen, när korund en gång bildades.

(9)

De törsta korundbehållarna i fullstar skala fram- ställdes våren 1978 i ASEAs högtryckslaboratorium 1 Robertsfors, där en ny, stor QUINTUS-pressanlägg- ning uppförts. Behållarna har en yttre diameter på 0,5 meter, är ca 3 meter långa och väger 2 ton.

Varje behållare har plats för närmare 150 använda bränslestavar. Locket sammanfogas med behål- laren genom varm isostatisk pressning, som ger en helt tät och fogfri kapsel. Om kapselnshantering så kräver, kan den lätt förses med ett strålskyddande hölje av exempelvis stål. Avsikten är att kapseln skall deponeras djupt nere i berggrunden.

ASEA har använt sin metod för att kapsla in radioaktivt material. En utbränd bränslestav från kärnkraftverket i Oskarshamn har inneslutits i en halvstor korundbehållare med stålhölje. Denna kapsel har sänts till studsvik Energiteknik AB för lagring.

signalöverföring med ljustedare

Genom en ny teknik kan ljussignaler överföras i kablar. l en optisk kabel - ljusledare- utgörs kärnan av en eller flera glasfibrer. Ljusledaren kan i många fall med fördel ersätta den elektriska ledaren, inte minst tack vare ljusledarens okänslighet för magnetiska störningar. ASEA har i många år använt ljusledartekniken i strömriktarstationer och serie- kondensatoranläggningar. Fiberoptik har använts i anläggningar för kraftöverföring med högspänd lik- ström sedan 1970 ( Gotlandsutbygg n ad en) och hittills har ca 250 km sådana ljusledare installerats för denna tillämpning. Genom den fiberoptiska länken överföres via korta ljuspulser 50 gånger per sekund informa- tion till tyristorer om när dessa skall bli ledande och därmed bestämmes indirekt den överförda effekten på likströmsledningen.

Det första optiska kommunikationssystemet i svensk processindustri installerades i början av 1978 hos Stora Kopparbergs skutskärsverken efter ett intensivt utvecklingsarbete på Centrala utveckli ngsavdel- ningen och Elektroniksektorn vid ASEA samt vid ASEA-HAFO och ASEA KABEL.

l skutskärsverken kommer elektriska signaler från en dataterminal i processmiljö till av ASEA-HAFO ut- vecklade lysdioder. l lysdioden omvandlas elsigna- lerna till ljus. Ljuset överförs genom en 550 meter lång ljusledare av ASEA KABELs tillverkning till en av ASEA-HAFO utvecklad detektor, som i sin tur om- vandlar ljussignalerna till elsignaler för vidare- befordran till den centrala datorn. Driftserfaren- heterna är hittills mycket goda.

7

ASEA-HAFO hör till de ledande i världen när det gäller komponenter för omvandling av elektriska signaler till ljussignaler och vice versa. ASEA KABEL har utvecklat kablar med optiska fibrer för industriell användning.

signalöverföring med ljusledare har hittills vanligen förbundits med teleteknikens utveckling. Den stora informationsmängden per fiber jämfört med kon- ventionella telekablar är här en avgörande fördel. l industriella system för styrning, övervakning och reglering av processer finns också ständigt ökande behov av informationsöverföring mellan olika enheter.

Även här öppnar optisk kommunikation stora möjligheter. Fiberns okänslighet för störningar och dess elektriskt isolerande förmåga ger väsentliga fördelar. På längre sikt kommer ljusledarens stora informationskapacitet att skapa förutsättningar för uppbyggnad av nya system för processtyrning l vid bemärkelse.

ELRED-processen

Järnmalm innehåller järnoxid. Hittills har man van- ligen utvunnit järn ur malm i masugn genom en metallurgisk process som benämns reducering.

Den innebär att järnoxidens syre avlägsnas genom att det binds till kol. För att få bort gråberg mal man vanligen först järnmalmen till pulver - slig och sligen sintras till en porös kaka som krossas. stenkol om- vandlas i ett koksverk till koks. Sinter och koks blandas sedan i masugnen och ger vid smältning råjärn, slagg och masugnsgas.

Eftersom järn är en av jordens viktigaste basråvaror, blir alla åtgärder som förenklar och förbilligar framställningsprocessen av stor betydelse. Stora Kopparbergs Bergslags AB och ASEA har gemensamt utvecklat en tekn1k r att framställa råjärn på ett billigare sätt. Det sker genom reducering i två steg av järnmalmsslig med kol. Metoden kallas ELRED-pro- cessen.

l första steget förreduceras sligen med stenkolspulver till en delvis metalliserad produkt som också

innehåller kol. l det andra steget reduceras och smälts den erhållna produkten i en elektrisk ljusbågsugn till råjärn. Såväl sligen som kolet kan alltså använ- das direkt utan att behöva förbehandlas i sinterverk och koksverk.

De brännbara avgaser som bildas i systemet renas och utnyttjas för kraftproduktion i gas- och ångturbin aggregat. Härigenom täcks processens elbehov och ett mindre överskott tillförs kraftnätet.

(10)

. .l ,

'.·l!

: ~

~ " l 1.'1

~ ' '!

' i :i

Bland annat på grund av den enklare processen och lägre energikostnader beräknar man att råjärn kan framställas till ca 20 % lä g re kostnad än av en modern masugn. ELRED-processen är dessutom miljövänlig, eftersom såväl sintring som koksning bortfaller.

Den nya processen är konkurrenskrattig även vid mindre anläggningar.

Stig ~

l

Stenkol

Luft

---

För- reducerat material

Brännbar gas

~

Avgaser

\::)

El

Slogg

8 ___

.=El;__ _ _

1

Anslutning

~ till nät

l

Råjärn

Principschema för ELRED-processen. Den ger stora fördelar jämfört med dagens masugnsprocesser: Koksverk och sinterverk bortfaller, av- gaserna omvandlas till mer elenergi än processen behöver och pro- duktionskostnaden kan sänkas med 20 procent.

De grundläggande patenten söktes av Stora Kop- parberg 1971. Året därpå träffades ett samarbets- avtal med ASEA och man påbörjade utvecklingen av de två stegen: ELRED förreduktion och ELRED smältreduktion. Tvåstegsförfarandet patentsöktes 1972, och grundläggande experiment företogs.

8

Utställningsbussen "The Viking Road Show" - här i New York City- har tur- nerat i USA för demonstration av PRESSDUKTOR• mätutrustning.

En förreduktionsanläggning 1 förminskad skala byggdes i anslutning till ASEAs centrala utvecklings- avdelning i Västerås och den stod klar i slutet av 1976 för en omfattande experimentverksamhet Parallellt utvecklar ASEA en likströmsmatad ljusbågsugn för smältreduktion.

ELRED-processens introduktion på marknaden förbereds nu.

l en industriell anläggning sker förreduktionen i ett ca 25 meter högt reaktionskärl med en diameter be- stämd av den önskade kapaciteten. l denna reaktor bildas en s k fluidiserad bädd, där slig och kolpulver hålls svävande i en ström av gas. Separat anlägg- ning för förgasning av kolet behövs således inte.

Kol av varierande kvalitet, t ex enkelt kraftverkskol, kan användas .

Smältreduktionen äger rum i en likströmsmatad ljusbågsugn med kolelektrod. En bottenelektrod står 1

direkt kontakt med smältan i ugnen.

Ljusbågen går vertikalt ned mot badet. Det för- reducerade materialet matas genom ett centrumhål i elektroden och hamnar i den hetaste zonen, där reduktionsprocessen förlöper snabbt Det är tekniskt möjligt att låta materialet gå från förreduktionssteget direkt till ugnen utan mellanlagring, varigenom energi kan sparas. Det i ugnen framställda råjärnet tappas och går efter avsvavling till stålverket.

Energikostnaden per ton råjärn blir avsevärt lägre för ELRED-processen än för masugnsprocessen. Det beror på att energienhetskostnaden är lägre för ELRED-processens råvaror (stenkol, lignit, etc) än för den koks som masugnsprocessen fordrar.

Ett betydande antal patent avseende både proces- sen och utrustningen har sökts i ett stort antalländer och ett 50-tal har beviljats. Utvecklingskostnaderna, som hittills uppgått till mer än 30 Mkr, har helt bestritts av Stora Kopparberg och ASEA. De två företagen har bildat ett gemensamt bolag för fortsatt utveckling och marknadsföring.

(11)
(12)

Il l

i

·i l l

;. l:

t! Il l.

l

l

l,

l!

't

i[

il

! !

l

!

1. Wyman-Gordon Company, USA, som tillverkar jetmotorer för flygplan, använder en QUINTUS högtryckspress för framställning av högtempera- turbeständiga material. Dessa s k superlegeringar är avsedda för de hetaste delarna i flygmotorturbiner.

3. Ett lyckat försök med inkapsling av radioaktivt bränsle i en behållare av syntetisk korund har genomförts i ASEAs högtryckslaboratorium i Ro- bertsfors.

5. Datorbaserade system för styrning och övervakning av industriprocesser blir allt vanligare. Bilden är tagen i kontrollrummet i stora Kopparbergs pappersmassefabrik Skutskärsverken.

(13)

"

...

2. ASEAs marinservice spänner över hela världen. Ett 30-tal servicestatio- ner har inrättats i de viktigaste hamnstäderna, bl a i Kobe, Japan.

6. Under en Sverige-visit besökte den norske statsministernOdvar Nordli ASEA·HAFO tillsammans med den svenske kollegan Thorbjörn Fälldin (t v) och ASEAs styrelseordförande, tekn dr Curt Nlcolin.

il

4. Interiör från en av de två strömriktarstationer som ingår i C U-projektet, kraftöverföringen med högspänd likström från Coal Creek i North Dakota till Minneapelis-området i Minnesota. AsEA-leveranserna, som slutför- des under 1978, omfattar komplett elektrisk utrustning för strömriktar- stationerna.

7. Till ALPHASTEEL Ltd., Newport, Wales, har ASEA levereratfyra 100tons ljusbågsugnar och elektrisk utrustning för stränggjutmaskiner och varm- bandvalsverk. Bilden är tagen i varmbandvalsverket

8. Rutinprovning av en 220 k V PEX-kabel som utvecklats av ASEA KABEL 9. Hägglund & Söner har levererat 16 gantry-k rana r till det norska rederiet Leif Höegh & C o. A/S för åtta fartyg på 45 000 tdw vardera. Ett av fartygen är "Höegh Merchant".

10. Till en dieselkraftstation i Qidfa, Förenade Arabemiraten, har ASEA leve- rerat kontrollutrustningen och generatorer med en total effekt av 12 000 kW.

1C

(14)
(15)

13

Representanter för svensk industri besökte Kina. l en delegation ingick bl a ASEA-ATOMs VO Lars H alle (1 v) och ASEAs styrelseordftlrande tekn dr Curt Nicelin (1 h). 1 mitten Kuo Szu-mien, sekreterare i China Council for the Pro- motion of International Trade (CCPIT).

Marknadsutveckling

Kraftområdet

1978 1977

Beställningsingång Mkr 3 238 2 275 Fakturerad försäljning Mkr 3 121 3 470 Orderstock 78-12-31 Mkr 12 170

Beställningarna till ASEA-gruppen inom detta område var ca 45% eller ca 1 000 Mkr större än 1977.1nom moderbolaget blev 1978 ett rekordår för försälj- ningen av generatorer, högspänningsapparater och transformatorer. Prisläget har i allmänhet varit pressat.

Inom kraftgenereringsområdet har den svenska marknaden varit svag och konkurrensen från utländska leverantörer kännbar. Även på export- marknaderna, där efterfrågan var livligare, var pris- konkurrensen hård. ASEA lyckades ta betydande beställningar i bl a Brasilien, Island, Panama och Turkiet.

Inom transmissionsområdet har efterfrågan varit stor.

Marknaden för krafttransformatorer präglas dock alltjämt av överkapacitet hos tillverkarna. Moder- bolaget fick några osedvanligt stora beställningar på transformatorstationer från Iran och Indonesien.

övriga intressanta beställningar gällde bl a gas- isolerade ställverk till Norge, el utrustning för en diesel- kraftstation till Liberia och driftcentraler för styrning av elkraftnät till Irak. Någon upphandling av utrustning för överföring av högspänd likström har inte skett någonstans i världen under året. ASEA har offererat två anläggningar, i Brasilien och Paraguay.

1 likhet med 1977 ingick ingen beställning på kärn- kraftverk. Ingångna beställningar avsäg främst ersätt- ningsbränsle, bränsleboxar och mindre tilläggs- beställningar för levererade och pågående projekt.

ASEA-ATOM träffade under året avtal med General Electric och dess licenstagare i Japan, Hitachi och T os hi ba, samt det italienska Ansaldo, om gemensam utveckling av en ny version av kokarreaktorn. ASEA- ATOM har inom ramen för ett nytt avtal om samarbete avseende utveckling av reaktorbränsle sålt teknisk know-how till Hitachi och Toshiba.

Tillsammans med STAL-LAVAL Turbin har ASEA- ATOM engagerat sig i anbudsgivning för fossileldade kraftverk. STAL-LAVAL Turbin har utvecklat en ny kompakt växelkonstruktion för marint bruk. Denna växel har visat sig lämplig att använda i vindkraftverk.

Företaget fick en beställning på fyra växlar till vindkraftverk l USA.

Bland viktigare leveranser under året kan nämnas 345 MVA vattenkraftgeneratorer till Mexiko, ett tiotal transformatorstationer till Irak samt elektrisk utrust- ning för dieselkraftstationer i Saudiarabien. Det första exemplaret av STAL-LAVAL Turbins nya gasturbin på 85 MW, GT 200, som utvecklats till- sammans med det amerikanska företaget United Technologies Corporation, har levererats till kunden, statens Vattenfallsverk, och provats med gott resultat.

l ndustriområdet

1978 Beställningsingång Mkr 1 194 Fakturerad försäljning Mkr 1 209 Orderstock 78-12-31 Mkr 1 135

1977 875 1145

Beställningarna till ASEA-gruppen på industriut- rustningar ökade med ca 35% trots att investerings- aktiviteten såväl i Sverige som i övriga industriländer var låg. Även statshandelsländerna visade lägre köpbenägenhet än tidigare.

Bland intressanta beställningar under året i Sverige kan nämnas en anläggning för pulvertillverkning med isostatpress till Gränges Nyby AB, den första tillämpningen av pulvermetallurgi för framställning av rostfria stålrör. Bland beställningar från utlandet noteras högtryckspress för plåtformning för flyg- industrin i USA, drivutrustning och system för inställning och övervakning för ett trådvalsverk i Belgien, två rännsmältugnar av ny typ till Storbritan- nien samt drivutrustning med processtyrning till pappersindustrier i USA och Australien. Stora beställningar kom från Kina och Sydkorea, omfat- tande bl a utrustningar till gruv- och stålindustrin.

Från Nigeria beställdes högspänningsutrustning för en integrerad massa- och pappersfabrik.

Marknaden för industriturbiner var alltjämt svag.

ST AL-ItAVAL Turbin kunde dock hemföra be- ställningar på mottrycksturbiner från kunder i Filippinerna, Holland, Indien och Kanada.

Under året slutfördes en leverans till ett tråd- och stångvalsverk i Spanien, vilken omfattade hela anläggningskonstruktionen, drivutrustning och system för processtyrning. Likaså slutfördes leveranser för elektrifiering av en cellulosafabrik i Kamerun. De första gruvspel som beställdes från Kina 197 4 levererades.

References

Related documents

I den Stiftelseurkund, varmed Engström inledde sitt första nummer, finns vid sidan av framhävandet av den visa humorn en passus som kunde tas till intäkt för

Om dessa två alternativ tillämpas av politikerna skulle det leda till att avskrivningstiden inte speglar nyttjandeperioden för materiella anläggningstillgångar.. Man kan då anta

Developing that thought, I will return to what Deleuze and Guattari (1994) writes about philosophical concepts, scientific functions and sensations in art:.. The three thoughts

När åtgärdernas påverkan på fastigheten hade fastställts bestämdes även den kostnad som varje åtgärd skulle innebära, samt hur åtgärden påverkar den

Koncernens rörelseresultat, exklusive resultat från intressebolag, minskade med 44% i kvartalet jämfört med föregående år och med 28% under årets första nio månader,

ligt uppgifter i holländska pressen, gjort en fram tällnino- till värld sradioföreningen att tilldela långvå &#34;'-sändarcn llilversum en ny våglängd. Alternativt

Vid beräkningen av inkomstindex förra året låg prognosen för 2020 på 351 708 kronor, en skillnad på 0,1 procent jämfört med årets prognos.. Utfallet för genomsnittsinkomsten

Prognosen för år 2017 baseras bland annat på de deklarationer för 2017 som var klara i september 2018, vilket motsvarar cirka 93 procent av

Vid den beräkning av inkomstindex för 2017 som gjordes förra året prognostiserade Konjunkturinstitutet genomsnittlig pensionsgrundande inkomst för år 2016 till att öka med

KASSAFLÖDE, INVESTERINGAR OCH LIKVIDA MEDEL Kassaflödet från den löpande verksamheten för kvartalet uppgår till -25,9 MSEK (-10,9).. Rörelsekapitalet i förhållande till

Rörelseresultatet har belastats med planenliga avskrivningar på MSEK 348,9 (MSEK 261,7) och med nyetableringskostnader (dvs den del av investeringarna i nya butiker som tas direkt

I segmentet ingår Vitec Mäklarsystem AB, område Fastighetsmäklare i Capitex AB, Vitec IT-Makeriet AS samt sedan den 3 september 2012 Midas Data AS.. Affärsområdet

IVM:s omsättning under perioden januari till september 2007 uppgick till 67,9 M Euro och nettoresultatet till -3,9 M Euro. Under inne- havstiden april till september 2007

I avtalet står näm- ligen att ingen annan än ASEA har rätt till information om geo- termm 1 Lund, och offentlighets- principen innebär att alJa kommunala

”Visst är det jag som högläser ur boken och eleverna som lyssnar, men vi gör det gemensamt i klassen. Under tiden jag läser stannar vi upp för att diskutera och reda ut svåra

Avskrivningar likväl avsättningar till underhållsfond påverkar det bokföringsmässiga resultatet negativt och med den dubbla kostnaden för underhåll framstår föreningens

Bara för att 80 procent av världens folk inte tål mjölk så betyder väl inte det att vi svenskar ska sluta dricka mjölk bara för det, eller hur.. De som inte tål mjölk blir väl

har beställt ett omfattande vagnförhalningssystem till godsbangården i Muttenz nära Basel. ASEAs första order på elektriskt framdrivnings- maskineri för ett oljeborrning~fartyg

1980 859 30 80 241 35 5 201 Efterfrågan på huvudparten av företagets produkter var tillfreds- ställande under större delen av året. Marknaden för friledningar däremot har

De senaste två årens svaga internationella konjunkturutveckling har brutits under 1983. Det är speciellt i USA, men även i Japan, Sydostasien och Australien som

Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar blev 1,8 Mkr (45,1). Någon utdelning föreslås inte. Den svaga marknaden för zink beräknas fortsätta under första

U.ga metall- priser och stigande kostnader medförde emellertid att rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar sjönk till 0,2 Mkr (0,9). Nedskrivningen av den

MSEK for moderbolaget och till 37,5 MSEK för koncernen. Planenliga avskrivningar har beräknats till 12,4 MSEK för moderbolaget och till 12,7 MSEK för