• No results found

BROTT KALK

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "BROTT KALK"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

4022 4023 20+000 - 21+000

KM 20+000 KM 21+000

BROTT KALK

E4

K A LK B

R U K S

V Ä G E N

BLAD 4023 BLAD 4022 BLAD 4022 BLAD 4021

BLAD 4037

BLAD 4022

X=6537

80 0 Y=119600 X=6538

20 0 Y=119200

X=65384

00 Y=11

9600

Sk3,Sk4

FREDRIKSDAL S:1

FREDRIKSDAL S:2 FREDRIKSDAL S:1

FÄNSÅKER 1:100

FREDRIKSDAL 2:4

FREDRIKSDAL S:2 FÄNSÅKER 1:99

RISEVID 1:6 FAGERHULT 2:10

LÅNESTA 4:1

LÅNESTA 4:1

FÄNSÅKER 1:101 FÄNSÅKER 1:25

FREDRIKSDAL 2:3

FÄNSÅKER 1:23 FREDRIKSDAL 2:5

FREDRIKSDAL S:1 FREDRIKSDAL S:1

FREDRIKSDAL 2:2

E4

E4

FREDRIKSDAL S:1

LÅNESTA 4:1 2:2

FREDRIKSDAL

2:2 FREDRIKSDAL

S:1

NORRA HUSBY

2:2 FREDRIKSDAL

LÅNESTA 4:1

4:1 LÅNESTA

4:1 LÅNESTA

LÅNESTA 4:1

1:12

1:11

1:10

FÄNSÅKER 1:9 FÄNSÅKER 1:17

1:16 FÄNSÅKER

1:18

PLATTFORM 355 m

PLATTFORM 355 m

38,5

A3 A3

2021-09-27

pw:\\pwis.trafikverket.local:PWPDBInvestera\Documents\Projekt\Stråk 36\137617-Ostlänken\Kontrakt\OLP4 Södertälje-Trosa\00-09\Ritning\OLP4-00-114-42000-20_21-4022 Tyrens_ban DennaritningärTrafikverketsegendom. Alltobehörigt begagnandeavritningenbeivrasenligtlag. TRAFIKVERKET

LEVERANS/ÄNDRINGS-PM

LEVERANTÖR AVDELNING

KONSTRUKTIONSNUMMER

UPPDRAGSNUMMER GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE

TEKNIKOMRÅDE TYP AV PLAN

JÄRNVÄGSPLAN

506 PLAN OCH TILLSTÅND

GEMENSAM

RITNINGSNUMMER FÖRVALTNING BLAD NÄSTA BLAD ÄNDR.

DATUM SKAPAD AV

HANDLINGSTYP

ANLÄGGNINGSTYP

GODKÄND AV SKALA FORMAT

KILOMETER+METER BANDEL

RITNINGSNUMMER PROJEKT GRANSKAD AV

1:2000 A1 -

2021-09-27

OLP4-00-114-42000

- -

-

LÅNGSJÖN-SILLEKROG

KOORDINATSYSTEM I PLAN: SWEREF 99 18 00 / KOORDINATSYSTEM I HÖJD: RH 2000

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 SKALA 1:2000

PROGRAM OSTLÄNKEN

KM 14+700 - 27+860

ILLUSTRATIONSKARTA ÅF-TYRÉNS/PEAN

ÅF-TYRÉNS/OSER

146457

ÅF-TYRÉNS/POHA

TECKENFÖRKLARING

Kommungräns Traktgräns Fastighetsgräns 1:79 Fastighetsbeteckning

LOKALISERINGSFIGUR

Plattform

Tunnel

Spårområde

BEFINTLIG

Stödmur

Järnväg

NY ANLÄGGNING

Teknikgårdar

KM 12+000

Strandlinje Tryckbank Vägyta

Jord- eller bergslänt

Vägbro/Järnvägsbro (Visas som vit på karta)

(Visas som vita på kartan) Dagvattenmagasin

Stängsel

Fastighet som erbjuds förvärv Spärrstaket mellan spår

Järnvägsnära bullerskyddsskärm Projekterad växel

Gräns för järnvägsmark/vägområde

Trumma till dagvattensystem Viltstängsel

Stödmur Stängsel

Sidvindsskydd

Avfasning sidvindsskydd

se planbeskrivning eller teckenförklaring för plankarta.

För beteckningens betydelse, Skyddsåtgärder med beteckning.

Huvudlängdmätning ligger i nedspår Ny järnväg, spårmitt, med längdmätning

Kontaktledningsbrygga/Kontaktledningsstolpe/Utliggare

Höjdkurvor för landskapsanpassning Byggnad som löses in och rivs

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

STOCKHOLM

LIN KÖPIN

G 4029

4016

4018 4017

4019 4020 402

4022 1

4023 4024

4025 4026

4027 4028

4037

4035

4036

4039

Skx

NYJÄRNVÄGSBRO ÖVERE4 SERVICE-/ERSÄTTNINGSVÄG

FREDRIKSDALSVÄGEN ERSÄTTNINGSVÄG FÖR

FÖRSLAG TILLERSÄTTNINGSVÄG

TRAFIKVERKETSDELAVVAGNHÄRADRESECENTRUM PLATTFORM 355 m

PLATTFORM 355 m

SOM SERVICEVÄG

BEFINTLIG VÄG ANVÄNDS

SOM SERVICEVÄG

BEFINTLIG VÄG ANVÄNDS

ERSÄTTNINGSVÄG

SERVICEVÄG

ÖVERKALKBRUKSVÄGEN NYJÄRNVÄGSBRO

UTFORMASAVTROSAKOMMUN VIDNYTTRESECENTRUM

YTORUTANFÖRTRAFIKVERKETSANLÄGGNING

References

Related documents

se planbeskrivning eller teckenförklaring för plankarta. För beteckningens betydelse, Skyddsåtgärder

se planbeskrivning eller teckenförklaring för plankarta. För beteckningens betydelse, Skyddsåtgärder

se planbeskrivning eller teckenförklaring för plankarta.. För beteckningens betydelse, Skyddsåtgärder

se planbeskrivning eller teckenförklaring för plankarta. För beteckningens betydelse, Skyddsåtgärder

se planbeskrivning eller teckenförklaring för plankarta. För beteckningens betydelse, Skyddsåtgärder

se planbeskrivning eller teckenförklaring för plankarta. För beteckningens betydelse, Skyddsåtgärder

se planbeskrivning eller teckenförklaring för plankarta. För beteckningens betydelse, Skyddsåtgärder

se planbeskrivning eller teckenförklaring för plankarta. För beteckningens betydelse, Skyddsåtgärder