• No results found

Väg 136 Isgärde - Rälla Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Väg 136 Isgärde - Rälla Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas."

Copied!
3
0
0

Full text

(1)

TMALL 0109 Mall Planläggningsbeskrivning v. 3.0

Planläggningsbeskrivning – 2021-03-17

Väg 136 Isgärde - Rälla

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.

Bakgrund, ändamål och syfte med projektet

Det finns behov av att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på väg 136 mellan Isgärde och Rälla, för både motorfordon och oskyddade trafikanter då trafiksituationen är mycket intensiv under sommarmånaderna. Trafikverket planerar därför att utföra väg- och korsningsåtgärder på sträckan, anlägga en gång- och cykelport samt att förbättra möjligheterna att gå och cykla längs med vägen.

Planerna omfattar att Stora Rörsvägens anslutning mot väg 136 föreslås att flyttas söderut och samtidigt planeras vissa andra trafiksäkerhetsåtgärder för korsningen. Antalet utfarter på väg 136 behöver minskas och ersättas av nya anslutningar. Vidare planeras för ombyggnad av busshållplatser vid korsningen mot Stora Rör. Vid läge för den nuvarande korsningen mellan väg 136 och Stora Rörsvägen planeras en gång- och cykelport att anläggas för att förbättra tillgängligheten till

busshållplatserna för oskyddade trafikanter. I projektet ingår också att utreda vattenskyddsåtgärder längs med väg 136 för vattenskyddsområdet Rälla Tall-fältet.

Projektet Isgärde-Rälla ingår i Trafikverkets plan att utföra vägåtgärder och gång- och cykelmöjligheter för hela sträckan mellan Algutsrum och Borgholm.

Vad har hänt?

Planeringsprocessen startade med en förstudie som färdigställdes år 2007 för väg 136 Ottenby- Nabbelund som bland annat berör delsträckan Isgärde-Rälla.

År 2013 togs en teknisk utredning fram för väg 136. Utredningen redovisar förslag till förbättringar av väg 136.

År 2017 genomfördes en åtgärdsvalsstudie för väg 136 mellan Algutsrum och Borgholm med utgångspunkt i trafiksäkerhet, kapacitet, framkomlighet och tillgänglighet samt cykelmöjligheter.

Olika lösningsförslag effektbedömdes och åtgärdsvalsstudien resulterade i rekommenderade åtgärder för väg 136.

Fram till och med november 2018 var projektet i skede samrådsunderlag. Ett första samrådsmöte hölls 2018-11-05. Synpunkter på projektet och samrådsunderlaget kunde under denna period skickas in skriftligt till Trafikverket.

(2)

#2 Nyhetsbrev 1 april 2010

Samrådsunderlaget skickades 2018-11-26 till länsstyrelsen för deras beslut om det råder betydande miljöpåverkan för projektet eller ej. Länsstyrelsen tog beslut 2019-01-24 om att projektet är av den art att det kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Under arbetet med projektet konstaterades att det skulle bli betydligt mer kostsamt än vad som fanns avsatt i den regionala planen. Utifrån detta samt de synpunkter som samlades in vid samrådet beslutade Trafikverket att under våren 2019 ta fram en utredning för vilka åtgärder som kan bli aktuella så att kostnadsramarna för projektet kan hållas och projektmålen uppnås.

Utredningen färdigställdes under våren 2019 och resulterade i att de ursprungliga planerna på att anlägga mötesfri väg 2+1 med mitträcke utgår på flera delar av vägsträckan mellan Algutsrum och Borgholm. Mötesfri väg utgår helt på sträckan Isgärde-Rälla. Istället utförs åtgärder på korsningar, gång- och cykelport, gång- och cykelväg, utfarter och kollektivtrafik. Arbetet med att utreda projektets nya inriktning har medfört att projektet försenats och en ny tidplan har därför tagits fram.

Under hösten 2019 fortsatte arbetet utifrån utredningens och samrådets resultat i

samrådshandlingsskedet. Samråd har även hållits med Mörbylånga kommun och Borgholms kommun angående hur vägplanen ska samordnas med kommunernas detaljplaner. I november 2019 beslutade Trafikverket att dela upp den ursprungliga vägplanen Glömminge-Rälla i två vägplaner; Glömminge- Isgärde och Isgärde-Rälla. Bakgrunden till detta är att gång-och cykelvägens placering på sträckan Isgärde-Stora Rör är osäker och behöver planeras tillsammans med kommunerna. För att få framdrift i projektet kommer arbetet fortgå med vägplan för sträckan Sönnerborg-Isgärde och för sträckan Isgärde- Rälla. För sträckan Isgärde- Rälla ligger fokus på korsningsåtgärder vid Stora Rörsvägen samt gång- och cykelmöjligheter mellan Stora Rör till Rälla.

Utredningsarbetet för vägåtgärder och gång- och cykelåtgärder på sträckan tillsammans med kommunerna pågick under 2020 och ambitionen är att presentera ett planförslag för samråd under sommaren år 2021.

Så här planerar vi det fortsatta arbetet

Projektet genomförs enligt planläggningsprocessen för vägar som regleras i väglagen och miljöbalken.

Arbetet leder fram till en fastställd vägplan som ger väghållaren (Trafikverket) rätt att anlägga vägen på det sätt som redovisas i vägplanen. Vägplanen genomförs i fyra olika skeden: samrådsunderlag (genomfördes under hösten 2018), samrådshandling, granskningshandling och fastställelsehandling.

Under år 2021 är projektet i skede samrådshandling. Under samrådshandlingsskedet arbetar projektet med att färdigställa samrådshandlingen, utforma planförslaget och utreda projektets miljöpåverkan.

Samrådshandlingen tas fram tillsammans med miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) som färdigställs.

I skedet samrådshandling genomförs samråd med allmänheten.

I skede granskningshandling skickas MKB:n till länsstyrelsen för godkännande. När MKB:n är godkänd ställs vägplanen ut för granskning. Granskningen föregås av en kungörelse. Under granskningen hålls vägplanen tillgänglig och var och en kan lämna synpunkter. Därefter skickas vägplanen till länsstyrelsen med begäran om yttrande över vägplanen.

I det sista skedet, fastställelsehandlingen, skickas vägplanen till Trafikverkets enhet för juridik- och planprövning med begäran av fastställelse. Det beräknas ske under 2022.

(3)

#2 Nyhetsbrev 1 april 2010

Vad händer framöver?

Under år 2021 pågår samrådshandlingsskedet med utformning av planförslag och utredning av miljöpåverkan och framtagande av miljökonsekvensbeskrivning. På grund av myndigheternas restriktioner avseende Covid-19 kommer samrådet att hållas digitalt. Samrådet planeras under sommaren år 2021 och samrådsmaterial kommer då att läggas upp på Trafikverkets webbplats. Det kommer även finnas möjlighet att boka in sig på samrådstillfällen för mindre grupper i samband med detta. De tider för samrådstillfällen som erbjuds kommer att läggas upp på Trafikverkets webbplats där anmälan också sker. Parallellt med detta kommer Trafikverket fortsätta samarbetet med

Mörbylånga kommun och Borgholms kommun för lösning av gång- och cykelmöjligheter för sträckan Isgärde- Stora Rör.

När kan du påverka

Under framtagandet av vägplanen ges normalt flera tillfällen att påverka planens utformning. I både skedet samrådsunderlag och samrådshandling genomförs samrådsmöten då har alla möjlighet att lämna synpunkter. När planen ställs ut för granskning kan berörda parter yttra sig över planen.

Synpunkter lämnas skriftligen och alla synpunkter tas emot och diarieförs. Synpunkterna från

samråden sammanställs i en samrådsredogörelse där Trafikverket också redovisar vad som gjorts med anledning av synpunkterna.

Vill du veta mer?

Denna planläggningsbeskrivning kommer att uppdateras löpande under projektet. Hör gärna av dig till oss om du har frågor! Mer information om projektet hittar du på vår hemsida:

www.trafikverket.se/isgarde-ralla

Samrådsmöte 1 skede samrådsunderlag

hösten 2018

Samrådsmöte 2 skede samrådshandling

sommaren 2021

Framtagande av vägplan status granskningshandling

höst/vinter 2021

Granskning våren 2022

Fastställelseprövning sommar/höst 2022

Adress:

Box 749, 391 27 Kalmar Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se

Projektledare:

Carl-Fredrik Nelson Telefon: 010-123 34 92

carl-fredrik.nelson@trafikverket.se

Konsult:

Rickard Kappers

Telefon: +46 706 206 712 rickard.kappers@sweco.se

References

Related documents

cykelvägen mellan infarten till Lilla Nyby återvinningscentral och befintlig infart till Viptorp, anläggs som planerat, väster om väg 53 och cirkulationsplatsen. Information

Projekt Mälarbanan kommer att bygga ut järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll från två till fyra spår.. Projektet har delats in

Parallellt med detta samarbetar Trafikverket med Mörbylånga kommun och Borgholms kommun för att lösa gång- och cykelmöjligheter mellan Isgärde till Rälla.. Enligt tidplanen

Samrådsunderlaget och samrådsredogörelsen ligger till grund för Länsstyrelsens beslut om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan (BMP) eller inte.. Beroende

Under framtagandet av vägplanen ges normalt två tillfällen att påverka planens utformning – i samrådsskedet då alla har möjlighet att lämna synpunkter samt när planen ska

För att komma vidare i arbetet med projektet har två delsträckor i det tidigare arbetet prioriterats, dels denna vägplan som innebär en ny gång- och cykelväg mellan Hällbybrunn

Trafikverket har under våren och sommaren 2019 tagit fram ett samrådsunderlag som kommer att ligga till grund för länsstyrelsens bedömning om projektet kan antas medföra en betydande

Samrådsunderlaget och samrådsredogörelsen kommer att ligga till grund för Länsstyrelsens beslut om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte.. Beroende

Inom projektet planeras även för byggnation av ny gång- och cykelväg från Hovmantorps östra infart till strax öster om Bergdalavägen samt på en kortare sträcka öster

I denna fas studeras projektet mer detaljerat och det kommer att ges ytterligare tillfällen att lämna synpunkter, både vid fysiska möten och genom.. handlingar som görs

Den 15:e mars 2019 tog Länsstyrelsen beslut att vägplan för väg 53, Södra infarten Eskilstuna inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.. En samrådshandling arbetades

Trafikmängden på den befintliga delen kommer att minska markant, från att vara en riksväg till att enbart hantera trafik till och från fastigheterna samt buss.. I samband

Efter att bygghandlingen för väg E20 förbi Vårgårda färdigställts har det i samråden med boende i området framkommit att behov finns för en ny port för gång- och

Andra enskilda som kan antas bli särskilt berörda samt myndigheter och organisationer ges också möjlighet att yttra sig över samrådsunderlaget innan det lämnas till

Samrådshandlingen kommer att göras tillgänglig för samråd med enskilda berörda, myndigheter, organisationer och allmänheten.. Inkomna synpunkter och yttranden sammanfattas

När planen är fastställd finns det möjlighet för särskilt berörda att överklaga beslutet om

Under projektet kommer Trafikverket ha samråd med länsstyrelsen i Västra Götaland, Borås Stad, Marks kommun, enskilda som kan antas bli särskilt berörda,

Efter länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan fortsätter arbetet med vägplanen och att ta fram handlingar och underlag för ytterligare samråd.. I denna fas studeras

Samrådsredogörelsen tillsammans med samrådsunderlaget ligger sen till grund för Länsstyrelsen i Norrbottens beslut om projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan

Dagens trevägskorsning vid Engarns vägskäl har stora brister gällande både framkomlighet och trafiksäkerhet det finns även en förhöjd olycksrisk för resenärer som rör sig

För att komma vidare i arbetet med projektet har två delsträckor i det tidigare arbetet prioriterats, dels denna vägplan som innebär en ny gång- och cykelväg mellan Hällbybrunn

Väg 218 är den primära anslutningen för Trosa kommuns invånare till E4 och till resecentrum vid Södra Stambanan samt kommande resecentrum för Ostlänken.. Trafiken på väg

Arbetet med vägplanen, som har som syfte att fastställa vägområdet och ge Trafikverket rätt att bygga vägen, kommer att pågå från vintern 2018/2019 fram till sommaren 2020!.