• No results found

6 5 0 4 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 3 4 5 6

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "6 5 0 4 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 3 4 5 6"

Copied!
1
1
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

S A M M A N FAT T N I N G KA P I T E L 1

Siffror och tal

Vi har tio siffror: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9.

Ett tal består av minst en siffra.

Av de tio siffrorna kan vi bilda hur många tal som helst.

Platsvärde

Talet 13 456 har fem siffror.

1 3 4 5 6

1 är tiotusentalssiffra och har värdet 10 000 3 är tusentalssiffra och har värdet 3 000 4 är hundratalssiffra och har värdet 400 5 är tiotalssiffra och har värdet 50

6 är entalssiffra och har värdet 6

Tallinje

0 250 500

Udda och jämna tal

Talen 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 och så vidare kallas för udda tal.

Talen 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 och så vidare kallas för jämna tal.

1 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 5 0 6

Siffran 1 har värdet 10 000.

Siffran 3 har värdet 3 000.

Siffran 4 har värdet 400.

Siffran 5 har värdet 50.

Siffran 6 har värdet 6.

Addition

80 + 70 = 150

termer summa

Subtraktion

210 – 150 = 60

termer differens

Multiplikation

7 · 8 = 56

faktorer produkt

Division

15 3 = 5

täljare

kvot

nämnare

MATEMATIK ALFA GRUNDBOK SAMMANFATTNING KAPITEL 1.

© FÖRFATTARNA OCH LIBER AB. FÅR KOPIERAS. WWW.LIBER.SE

References

Related documents

Event marketing, Facebook, Guerilla marketing, Marketingová komunikace, Marketingové komunikační nástroje, Sociální média, Webové stránky,

[r]

A Product Line Approach in Model Based Systems Engineering.

Order enligt undertecknad anmälningssedel ger Aqurat fullmakt att för undertecknads räkning sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument enligt de villkor som gäller

Order enligt undertecknad anmälningssedel ger Aqurat fullmakt att för undertecknads räkning sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument enligt de villkor som

Härmed tecknar jag/vi, genom samtidig kontant betalning, det antal aktier i Aptahem AB (publ) som anges nedan enligt villkoren för teckningsoptionen.. Antal

• Att jag genom undertecknandet av denna anmälningssedel befullmäktigar Sedermera att för undertecknads räkning verkställa teckning av units enligt de villkor som framgår

 Att jag genom undertecknandet av denna anmälningssedel befullmäktigar Sedermera Fondkommission att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt de villkor som

Teckning sker i enlighet med villkoren i memorandumet utgivet i mars 2012 av styrelsen för Gullberg & Jansson AB (publ).. Vid en bedöm- ning av bolagets framtida utveckling är

 Att jag genom undertecknandet av denna anmälningssedel befullmäktigar Sedermera Fondkommission AB att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt de villkor

Teckning genom samtidig betalning av aktier i Hamlet Pharma AB (publ) Betalning skall ske genom överföring till Aktieinvest FK AB’s bankgiro

 Att jag genom undertecknandet av denna anmälningssedel befullmäktigar Sedermera Fondkommission att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt

A study is being conducted to develop aluminide alloys based on Fe3Al with an optimum combinatiori o f strength, duc- tility, and corrosion resistance for use a3

[r]

:&&.+;##<=9,$.>?&%&'

4.2.1.2 ’’för att försvara sin egendom eller egendom i sin rättmätiga ägo eller förvar eller under hans vård eller egendom någon annan person mot olaglig handling av

Vyšší hodnota odporu u ostatních filtračních ochranných převleků je zapříčiněna systémem filtrační tkaniny vyrobené z netkané textilie a aktivního uhlí viz

Predložená diplomová práce reaguje na aktuálni potrebu vymezenf a objasneni hodnoceni školni telesné výchovy za hlediska možných zpusobu klasifikace na základnfch školách..

Dale jsou v teoreticke casti zahrnuty poznatky 0 zivotnirn cykiu bource rnorusoveho, ktere nernaji prirny vztah k feseni diplornove prace, nicrnene poskytuji ctenafi

Zaverem lze konstatovat, ze studentka dIe meho nazoru splnila eil a zadani a zpracovana diplomova prace ma pozadovanou odbornou Uroven. Prace splnuje pozadavky na udeleni

Amelia was a very religious person, and beinr deprived of the fellowship of prayer maetin~s and church attendance was a real spiritual hardship for

Taylors formel används bl. vid i) numeriska beräkningar ii) optimering och iii) härledningar inom olika tekniska och matematiska områden... Vi använder Maclaurins serie

Trust in particular is known to be a prerequisite for positive interpretation of other partnering organizations’ behavior (cf. In other words, with trust, members might view