Energimyndighetens delrapportering av uppdrag om utredning av vissa genomförandefrågor i det omarbetade förnybartdirektivet

Download (0)

Full text

(1)

1 (2)

Datum

2020-01-31

Raziyeh Khodayari, 08-677 27 13 raziyeh.khodayari@energiföretagen.se

i.remissvar@regeringskansliet.se i.e.remissvar@regeringskansliet.se bjorn.telenius@regeringskansliet.se diarienummer: 12019/02420/E

Energiföretagen Sverige

101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes Gata 31

Tel: 08-677 25 00, E-post: info@energiforetagen.se, www.energiforetagen.se Org. nr: 802000-7590, Säte: Stockholm

EFS1000, v4.0, 2017-09-18

Remiss Energimyndighetens delrapportering av uppdrag om utredning av vissa genomförandefrågor i det omarbetade förnybartdirektivet

Energiföretagen Sverige samlar och ger röst åt omkring 400 företag som

producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi. Vårt mål är att utifrån kunskap, en helhetssyn på energisystemet och i samverkan med vår omgivning, utveckla energibranschen – till nytta för alla

Energiföretagen Sverige delar utredningens slutsatser om att:

• de utökade kraven på kontroll av hållbarhetskriterier och kriterier för minskade växthusgasutsläpp tas om hand inom det befintliga systemet för

hållbarhetskriterier,

• Energimyndigheten bör föreslås som tillsynsmyndighet,

• beakta i genomförandet att det finns diversifierade produktkedjor med olika risker

• flera risker bedöms vara låga för en stor andel av de fasta och gasformiga biobränslen som i Sverige används för el, värme och kyla,

• regelverket anpassas och justeras på en rad punkter i syfte att genomföra direktivets krav,

• det är viktigt att beakta att underlätta genomförandet för myndigheter och de berörda aktörerna,

• möjligheten om leverantörsbesked införs,

• specifika frågeställningar utreds vidare och vägledning och föreskrifter tas fram.

Energimyndigheten har under utredningen identifierat vissa centrala frågeställningar som behöver klargöras under det fortsatta genomförandet med att utvidga befintligt system. Detta gäller bland annat vissa definitioner, beräkningsregler, normalvärden, massbalansregleringar, tillgängliggörande av information, kontroll av förnybara flytande och gasformiga drivmedel av icke-biologiskt ursprung samt behov av anpassningar i angränsande lagstiftningar.

Energiföretagen Sverige delar utredningens slutsatser. Dessa är komplexa frågor som kräver expertis och kunnande i flera led och behöver utredas i dialog mellan myndigheter och de berörda aktörerna.

Inför genomförandet av att RED-I tog man fram föreskrifterna alldeles för nära, innan lagen trädde i kraft. Detta skapade en del problem för både myndigheter och användare.

(2)

ENERGIFÖRETAGEN SVERIGE 2 (2)

Det är viktigt att den nya hållbarhetslagen, föreskrifter och vägledning tas fram så fort så möjligt.

Energiföretagen Sverige föreslår att regeringen omedelbart ger ett nytt uppdrag till Energimyndigheten att utreda de kvarvarande frågeställningarna och att man i synnerhet tar fram föreskrifter och vägledning för biomassa och biogas som går till produktion av el, fjärrvärme eller fjärrkyla. Flera frågor bör utredas i samarbete med andra myndigheter.

Energiföretagen Sverige önskar att fortsatt få vara delaktiga i arbetet med att ta fram föreskrifter, vägledning och utredning av de centrala frågeställningar som behöver klargöras innan lagen träder i kraft.

Stockholm som ovan

Pernilla Winnhed

Vd Energiföretagen Sverige

Figure

Updating...

References

Related subjects :