Název bakalářské práce:

Download (0)

Full text

(1)

TECHNlCKÁ UNlVERZ|TA V LlBERCl E

oncx3lie *

ťg

*iťe

POSUDEK OPONENTA BAKALARSKE PRACE

Jméno studenta:

Petr Apeltauer

Název bakalářské práce:

Aplikace pro operačnísystém Android a jejich využití

v

podnikových informačních systémech

Jméno vedoucího bakalářské práce:

Ing' Vladimíra Zádová, Ph.D.

Jméno oponenta bakatářské práce:

Stanislav Nisler'

{0 r oponent: - název firmy:

OR-CZ spol. s

r.o.

"l

- pracovni zařazení:

ředitel divize

OR-SYSTEM kontakt:

+420 737208944 Výborně Velmi

dobře

Dobře Neprospěl I"

Hodnocení zpracování tématu studentem:

Splněnícíle

práce

x

Volba metod a ieiich aolikace oři zoracovánítématu

x

Hloubka provedené analýzv

x

II. Hodnocení strukturv

a

obsahu práce:

Přehlednost a loqická stavba (struktura) práce

x

Aktuálnost a vhodnost ooužihi'ch oramenů

x

Schopnost studenta zpracovat získané podkladv

x

Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce

x

Formulování vlastních názorů studenta

x

III. Hodnocení formv

a

swIu oráce:

Formálníúprava práce (text, tabulkv, qrafu)

x

SWlistická úroveň práce

x

Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací

x

Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací

x

Slovní

hodnocenía připomínky

k

bakalářské

práci v rozsahu minimálně deseti řádků uved'te, prosím, na druhou stranu posudku.

otázky

k

obhajobě baka!ářské práce:

1"

V čem vidÍte největší přínos své bakalářské práce ?

z"

Jak podle Vás dále ovlivní mobilní zařízení a jejích využití další

ývoj

IS

ýpu

ERP ?

3.

Na mobilních zařízeních lze provozovat itzv. webového klienta IS, porovnejtetuto architekturu vůči řešenítéto bakalářské práce.

Práci doporučujl -nedoporuěr+jix

k

obhajobě.

(*nehodící se škrtněte)

Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupn

Datum: 19.5.2015

1

Podpis oponentá bakaIářské práce

T E c H N l c K Á U

il:

: : ÍJ''.i,u,'.'ů! :"' 1 l : : ; : :

i]i

5',

]

l

Tel' +420 485 35l l t l I Fax.: +120 485 352 22g ef íotul,tz wtuw.ef .tul.cz 1 lČ: 467 47 885

461 l7 Liberec I 46A A2 Liberec 2

DIC: CZ 467 47 885

(2)

TECHNlCKÁ UNlVERZ|TA V LlBERCl

?",',,:.*r;,t:rr,,ir.ii;)

i*;e.-.,i.,_:

ll.,

Slovní hodnocení práce :

Tato bakalářská práce na mne zapůsobila na první náh|ed velmi dobře. Musím však podotknout' že dle mého názorl praktická část by si zasloužila oproti šíři části teoretické podrobnější zpracování, působí tak,žeautorjiž měl méně času a také se řídil omezením v rozsahu práce" Chybí rozbor rizik, která jsou uvedena v anotaci práce.

Vlastní téma práce je velmi zajímavé, trebot'v poslední době s rozvojem mobilní technologie zaznamenaly

aplikace tohoto typu velký rozvoj a to i v oblasti ERP systémů. Z hlediska náročnosti měl student moŽnost vyjít ze základŮ, které v naší firmě pro tuto oblast byly postaveny. Práce velmi dobře ukazuje na to, Že autor solidně zvládl technologii a architekturu řešení, seznámil se s

vývojoým

prostředím a s principem webových služeb, pomocí kterych aplikace spolupracuje s aplikaěním Serverem. Dále, protože byl členem ývojového

ýmq

seznámil se a pochopiljednotlivé procesní kroky v oblasti vývoje IS, o čemŽ svědčí alespoň náznakvyužití modelovacího nástroje v oblasti analýzy, a to pouŽití Use Case diagramu a Class diagramu, což bych chtěl velmi ocenit. Pozor na drobnostiv modelování, z logiky není možné použít jednu typovou úlohu ve vztahuuses a zároveň include. Dobře by v této práci zapůsobi|o, kdyby autor své závěry více zobecnil, proto jsem položil otázku číslo 2. DáIeje škoda, že autor neprovedl alespoň stručné porovnání sjinou variantou architektury řešení, z toho důvodu jsem položil otázku číslo 3.

Závěrem,jsem názoru , že taÍo práce plní požadavky kladené na bakalářskou práci.

TEcHNlcKÁ UNlVERzlTA V LlBERcl l :tudentska 2

Ekonornická Íak'rIta I Vo,.nězská l3 Tel,: +42a 4B5 }5! 1l1 Frsx.: +420 4'85 35)- 22g ef ,a(ul cz- v'lww ef .rul'tz lČ, 467 47 885

461 17 Liberec't 460 02 Liberec 2

DlČ: CZ 467 47 BB5 t,rtr*{:}

.r..,..,L...!

Figure

Updating...

References

Related subjects :