• No results found

DOKUMENTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE LENKA TOMŠOVÁ AKADEMICKÝ ROK 2012/2013

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "DOKUMENTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE LENKA TOMŠOVÁ AKADEMICKÝ ROK 2012/2013"

Copied!
70
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

DOKUMENTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE

LENKA TOMŠOVÁ

AKADEMICKÝ ROK 2012/2013

(2)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY

KATEDRA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ

Dokumentace diplomové práce

Digitální obraz- epidemie

Autor práce: Lenka Tomšová

Vedoucí práce: Doc. Stanisla Zippe

Studijní program: N8206

Studijní obor: Vizuální komunikace-digitální média Akademický rok 2012/2013

(3)

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem celou diplomovou práci vypracovala samostatně.

Všechny zdroje, prameny a literaturu, z nichž jsem při zpracování diplomové práce čerpala, řádně cituji a uvádím v seznamu použité literatury. Hlavní částí mé diplomové práce je praktický umělecký výkon (soubor digitálních obrazů). Předložený text pouze seznamuje a doprovází praktickou část mé diplomové práce.

V Liberci dne 30.5.2013 Lenka Tomšová

(4)

Poděkování

Na prvním místě bych zde ráda poděkovala svému vedoucímu diplomové práce panu Doc. Stanislavu Zippemu za cenné rady a připomínky i za čas, který mi věnoval nejen při zpracování

této diplomové práce, ale i po celou dobu studia. Dále bych chtěla poděkovat panu Jaroslavu Prokešovi za hodnotné informace.

(5)

Obsah

Anotace... 4

Klíčová slova... 5

Teoretiská část... 6-13

Technická dokumentace... 14

Použitá literatura... 15

Obrazvá dokemuntace... 16-60

(6)

Anotace

Moje diplomová práce sestává z cyklu obrazů, tvořených za využití digitálního aparátu.

Automatická kresba je oproštěná od promyšlené kompozice, každá linka v sobě nese energii okamžiku.

Kresba se spontánně šíří plochou a zachvacuje ji, jako se prostorově šíří epidemie.

Abstract

My thesis consists of a series of images which are formed by using digital instruments.

Automatic drawing is free from thought-out composition, each line carries the energy of the moment.

The drawing spontaneously spreads by area and overwhelm it similar as an epidemic spreads through the space.

4

(7)

Klíčová slova

Kresba, automatismus, cyklus, digitální obraz, tisk

Keywords

Drawing, automatism, cycle, digital image, printing

5

(8)

Epidemie byla mojí první inspirací, ze které jsem vycházela.

Geometrické obrazce jsem prolínala s druhým obrazem, který byl tvořen automatickou kresbou. Spontánní kresba se šířila a zachvacovala původní plánovaně rozvržený obraz.

6

(9)

Postupem času jsem intuitivně opustila původní koncepci a zaměřila se pouze na automatickou kresbu, ta moje dílo zcela ovládla.

Při tvorbě grafik na zmíněné téma jsem využívala rychlý, ničím neřízený pohyb ruky. Za pomoci počítačové myši vznikaly náhodné grafiky, které vychází z automatické kresby mého podvědomí. Linie automatické kresby je dílem okamžiku.

7

(10)

Stopa digitálního nástroje se s časem šířila a vyplňovala plochu obrazu, jako se šíří epidemie.

Ponořila jsem se do tvorby, která pro mne byla určitou formou meditace či reflexe vlastního vnímání.

Mé obrazy jsou útěkem z reálného světa do jiného, který si sama vytvářím.

Při tvorbě jsem se nesoustředila na to, co dělám, ale stávala jsem se zpro- středkovatelem kresby.

Digitální obrazy jsou tvořeny automatickou kresbou, oproštěnou od promyš- lené kompozice. Každá linka v sobě nese energii okamžiku.

Oproti kresbě klasickým médiem jsem zvolila digitální kresbu pomocí počí- tačové myši.

Tento odlišný aparát přináší mnohá omezení , například v pohybu těla, omezení zážitku (prožitek z propojení se s kresebným médiem).

Pracuji na malém prostoru, vsedě bez pohybu, velké plátno mám zmenše- né na malém monitoru, takže ani nedokážu vnímat výslednou kresbu, nemo- hu jí vidět v reálném rozměru celou.

Na druhou stranu se člověk může oprostit od omezení těla, není problém vytvořit několik metru dlouhou čáru bez přerušení.

Jedním z umělců, který mě inspiroval je Tony Orrico , který používá své tělo jako nástroj pro měření a vepisování linií a geometrických křivek. Využí- vá spontání navigaci vymezenou možností svého těla.

„Jediné co omezuje Orrica v jeho velice kreativní tvorbě je jeho tělo. Vysvět- luje, že rozložení celého díla je limitované délkou jeho rukou, které mu sice pomáhají udržet stejný motiv a dovolí opakovat stále tu jistou vzdálenost, ale umí i pořádně unavit tělo a vyčerpat.“ [1]

8

(11)

Dalšími pro mne důležitými autory jsou Roman Opalka a Daniel Buren.

(12)

Moje diplomová práce navazuje na předchozí tvorbu během studia.

V minulosti jsem tvořila grafiku, která byla záznamem života kresebného média. Černé fixy jsem vypisovala „linkováním“ na metr široké role papíru.

Délku grafiky určovala životnost média.

Do těchto grafik se nepromítala jen trvanlivost popisovače, ale výslednou kresbu ovlivňoval můj životní rytmus. Když jsem fix na chvíli odložila, natáhl novou barvu, zregeneroval se a grafika opět nabyla na intenzitě.

Dalším rysem mojí tvorby se tvořený séríí až několika desítek obrazů.

10

(13)

Další obdobnou prací s určitým typem automatické kresby byly obrazy malované stékáním barvy a dále náhodně přeskupené.

11

(14)

Většinu mé dosavadní práce provází monochromatická barevnost.

Dalším důležitým aspektem mojí tvorby je repetitivní struktura díla.

Vzniká určitý percepční vzorec, který prostupuje do mého nitra.

Takový způsob práce je pro mne důležitý především pro odreagování a sebevyjádření.

Moje práce vycházejí z psychického automatismu, nahodilosti a zachycují pohyb, rychlost a čas ubíhajících myšlenek a dojmů.

12

(15)

Technická dokumentace

Diplomová práce se skládá ze souboru černobílých digitálních obrazů tvořených v programu Adobe Illustrator a Adobe indesign.

Obrazy jsou tvořené kresbou, která vychází ze spontánního pohybu počítačovou myší po ploše.

Každá linka vychází ze spontánního pohybu mojí ruky, za pomoci digitálního nástroje vzniká výsledný obraz.

Pro finální prezentaci jsem zvolila tisk na PVC desky.

13

(16)

Citace:

[1] Citováno z: http://www.designmagazin.cz/umeni/23656-tony-orrico- -spojuje-pohyb-a-kresbu-v-abstraktni-dila.html

24.4.2013

Použitá literatura:

Lev Manovich- The Language of New Media http://www.manovich.net/LNM/Manovich.pdf

14

(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)
(53)
(54)
(55)
(56)
(57)
(58)
(59)
(60)
(61)
(62)
(63)
(64)
(65)
(66)
(67)
(68)
(69)
(70)

References

Related documents

Velmi pozitivní je, že nejde jen o pouhé shromažďování informací, jak to často bývá, ale jsou uváděny a jen ty aspekty, které jsou dále v projektu ve vlastním

Daně a daňové řízení budou zastřešeny novou procesní úpravou, tzv. Zásadním úkolem modernizace české daňové a celní správy je reorganizace celní správy, kde bude

Ovšem tehdy jsem to vnímala jako negativní událost, jenž ovlivnila vše, co jsem do té doby dělala, či měla v plánu udělat.. Byl to

- odpověď studenta/ky: doporučuje více páru ponožek a jako regeneraci ponožek praní, po kterém se tlak zase zvýší.. - hodnocení odpovědi:

Environmentální daň patří mezi ekonomické nástroje politiky životního prostředí, a proto by měla pozitivně působit na změnu chování ekonomických subjektů a tím

Etická odpovědnost musí být zahrnuta do popisu práce kaţdého manaţera a při hodnocení manaţerské práce musí být tato odpovědnost rovněţ zvaţována, příkladné chování by

Hodnocení žmolkovitosti s lryužitím opticky zjasňujícího prostředku Cíl práce (botly zadání):.. 1, Vypracujte literámí rešerši k tématu bakalářské

Z jejího portfolia, které bylo mimochodem precizně a svědomitě připravené, jsem pochopil její dosavadní způsob práce a uvažování.. Nejvýraznějším momentem je její

Zajímal jsem se také o literaturu menšin, což byl důvod, proč jsem se dlouho zdržel ve stánku s lužicko-srbskou literaturou.. Svět knihy vždy byl a je příležitostí pro

Pokud mají oba entitní typy povinné členství ve vztahu můžeme atributy obou entitních typů zařadit do jednoho schématu relace.. Pokud má jeden povinné členství a

Odborníky z praxe zve na te- matické přednášky již druhým rokem Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci v rámci projektu

Autorka však nepřistoupila křešení zodpovědně, práce je sice vypracována odpovídajícím způsobem, vyskytují se zde však chyby, překlepy, neodůvodněně anglisty

Mezi aktivity obchodních bank, kterých se týká tato práce, patří mimo jiné: provádění zahraničního platebního styku prostřednictvím „loro“ a „nostro“ účtů 26

Ve většině případů je tolerance 3 dny. Avšak například u všech německých zákazníků je tolerance výrazně rozšířena, a to na 99 dní. K rozšíření tolerance bylo

lze říci, ţe míra nezaměstnanosti je nejen velice důleţitým ekonomickým ukazatelem, ale také se velmi závaţně dotýká obyvatelstva daného státu. Příčinou volby

V první části projektu – definici – se Kristian zevrubně a velmi zajímavým způsobem zabývá fenoménem městských hradebních okruhů jako jakýsmisi

Zaměstnanci jsou kromě mzdy motivováni pouze standardními výhodami v podobě příspěvků na stravu (oběd je stojí pouze deset korun) a 13. Řadový dělníci

V kapitole 1.6 jsou nastíněny problémy při řešení potlačování vibrací jako je shoda reálných a imaginárních částí impedance piezoelektrického vzorku a

V teoretické ěásti diplomantka uvádí některé termodynamické zákony, dále se pak zabývá konkrétně qýrobkem hasičské rukavice a na závér uvádí materiály

Ke každodenním č innostem patří především zajištění vysílacích smluv, pracovní a pobytová povolení, organizace poznávacích pobytů (Pre Assignment Trip), organizace

V návaznosti na práci ‘Neměnné objekty’(str.32 - 33) vzniká tato bakalářská práce, kdy namísto kamery a možnosti jednoho úhlu vidění, skrývám objekty

Užiji-li bakalá skou práci nebo poskytnu-li licenci k jejímu využití, jsem si v doma povinnosti informovat o této skute nosti TUL; v tomto p í- pad má TUL právo ode mne

Knihovna by si měla nejprve zjistit jací uživatelé jsou v jejím poli působnosti a co by potřebovali nebo uvítali.. Podle toho upravit svou nabídku, a