• No results found

Förordning om ändring i förordningen (2014:1103) med instruktion för Säkerhetspolisen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Förordning om ändring i förordningen (2014:1103) med instruktion för Säkerhetspolisen"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2014:1103) med instruktion för Säkerhetspolisen

Utfärdad den 5 mars 2020

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2014:1103) med instruktion för Säkerhetspolisen ska införas en ny paragraf, 3 a §, av följande lydelse.

3 a § Säkerhetspolisen ska delta i det myndighetsgemensamma arbetet mot den grova och organiserade brottsligheten.

Denna förordning träder i kraft den 31 mars 2020.

På regeringens vägnar MIKAEL DAMBERG

Maria Lindeberg (Justitiedepartementet)

SFS 2020:98

Publicerad den 11 mars 2020

References

Related documents

8 § Polismyndigheten ska senast den 31 mars varje år i en skrivelse till regeringen redogöra för den verksamhet som har bedrivits i det myndighets- gemensamma arbetet

bevaka och analysera den internationella utvecklingen och Europeiska unionens insatser inom myndighetens verksamhetsområde och bidra till att Sverige uppfyller sina åtaganden inom

3 § Föreskrifter om Svenska dialoginstitutet för Mellanöstern och Nord- afrika finns i förordningen (1998:1218) med instruktion för Svenska dialog- institutet för Mellanöstern

som kontoföringsmyndighet enligt lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter fullgöra de uppgifter som ankommer på den nationella admi- nistratören i kommissionens förordning

All individbaserad information som myndigheten redovisar ska vara uppdelad på kön, om det inte finns särskilda skäl som talar emot detta. Myndighetens resultatredovisning

n) kontaktpunkt enligt artikel 54 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella

m) kontrollmyndighet enligt artikel 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 603/2013 av den 26 juni 2013 om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck

Regeringen föreskriver att 18 § förordningen (2014:1103) med instruktion för Säkerhetspolisen ska ha följande lydelse. På regeringens vägnar