• No results found

Lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön

Utfärdad den 3 april 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1991:1047) om sjuklön2

dels att 10 och 10 a §§ ska upphöra att gälla, dels att 8 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 2 a §, och närmast före 2 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Extraordinära händelser i fredstid

2 a § Regeringen får meddela föreskrifter om

1. undantag från de begränsningar i rätten till ersättning som anges i 17 §, 2. avvikelser från vad som sägs i 17 b § andra stycket, och

3. de ytterligare undantag från 17 a–17 d §§ som föranleds av föreskrifter enligt 1 eller 2.

Föreskrifter enligt första stycket får meddelas endast vid extraordinära händelser i fredstid.

8 §3 Sjuklön ska inte avse mistade förmåner under tid innan arbetsgivaren fått anmälan om sjukdomsfallet. Sjuklönen ska dock avse sådana förmåner från och med den dag då sjukdomsfallet inträffade, om arbetstagaren varit förhindrad att göra anmälan och sådan gjorts omedelbart efter det att hindret upphört.

Om sjuklön utges för mistade förmåner under tid före anmälan ska den första ersättningsdagen anses som sjukanmälningsdag.

1. Denna lag träder i kraft den 7 april 2020.

2. Bestämmelserna i 8 § i den nya lydelsen ska dock tillämpas för tid från och med den 13 mars 2020.

3. De upphävda bestämmelserna i 10 och 10 a §§ ska inte tillämpas för tid efter den 12 mars 2020.

4. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för intyg som avser tid före den 13 mars 2020.

1 Prop. 2019/20:132, bet. 2019/20:FiU51, rskr. 2019/20:201.

2 Senaste lydelse av 10 § 2004:788 10 a § 2007:1004.

3 Senaste lydelse 2018:648.

SFS 2020:190

Publicerad den 4 april 2020

(2)

2 SFS 2020:190 På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler

(Socialdepartementet)

References

Related documents

Enligt en lagrådsremiss den 28 augusti 2008 (Socialdepartementet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i lagen (1991:1047)

23 § 2 Ersättning enligt 20 § lämnas med skäligt belopp, dock med högst ett belopp som för dag utgör en trehundrasextiofemtedel av 80 procent av en sjukpenninggrundande

2 § första stycket om sådana hänsyn som ska tas till anknytningen till det svenska samhället, om fråga uppkommit om utvisning av en utlänning som har ställning

[r]

[r]

På regeringens vägnar ARDALAN SHEKARABI.

På regeringens vägnar ARDALAN SHEKARABI.

På regeringens vägnar ARDALAN SHEKARABI.

På regeringens vägnar ARDALAN SHEKARABI.

23 § Chefsöverläkaren får uppdra åt en erfaren läkare, med specialistkom- petens inom någon av de psykiatriska specialiteterna, vid sjukvårdsinrätt- ningen eller den enhet

Om patienten är under 18 år får dock, i sådana fall som avses i 19 a eller 20 a §, patienten spännas fast med bälte högst en timme och hållas avskild högst två timmar..

10 a § 4 En arbetsgivare får, om det finns särskilda skäl för det, begära att arbetstagaren genom intyg av läkare eller tandläkare styrker nedsättningen av

Rätten kan för ett sådant ändamål som avses i 19 § första stycket, om det finns synnerliga skäl, även meddela Säkerhetspolisen eller Polismyndig- heten tillstånd

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/801 av den 11 maj 2016 om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, praktik,

Med chefsöverläkare avses i denna lag chefsöverläkaren vid den sjuk- vårdsinrättning där patienten är inskriven.. 6 § Rättspsykiatrisk vård ges på

Om regeringen enligt 15 § andra stycket bestämt att vård enligt denna lag får ges på någon annan vårdinrättning än en sådan som drivs av en region, ska regeringen, eller

För resekostnader som avses i första stycket 1 behöver ersättning lämnas endast om vården eller behandlingen getts med anledning av sjukdom eller förlossning... 2 SFS

På regeringens vägnar ANNIKA STRANDHÄLL. Lars Hedengran

37 § 3 En muntlig förhandling hålls på sjukvårdsinrättningen, om inte pati- enten deltar genom ljudöverföring eller ljud- och bildöverföring enligt 14 §

Det ska, utöver ett uttalande enligt 4 § om förutsätt- ningarna för tvångsvård av patienten, innehålla en redogörelse för den psykiska störningen och de omständigheter i

1 § 2 En folkbokförd person som riskerar att bli utsatt för allvarlig brottslighet som riktar sig mot dennes liv, hälsa, frihet eller frid kan få medgivande att använda

15 § 6 Om ett beslut enligt 13 § första stycket 1 eller andra stycket första meningen gäller för arbetsgivaren betalas sjuklön ut till arbetstagaren utan sådant avdrag som

I lagen (1999:332) om ersättning till steriliserade i vissa fall, lagen (2005:466) om beräkning av inkomstprövade socialförsäkringsförmåner för neurosedynskadade, lagen