• No results found

Lag om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklings- ansvar i vissa län

Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att rubriken till lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län samt 1 och 3–10 §§ ska ha följande lydelse.

Lag om regionalt utvecklingsansvar

1 §2 I denna lag finns bestämmelser om regionalt tillväxtarbete och om länsplaner för regional transportinfrastruktur.

3 §3 Denna lag gäller för landstingen. Lagen gäller också, med undantag för 8 § 1, för Gotlands kommun. Det som sägs om ett landsting i 5–10 §§

gäller i sådant fall kommunen.

4 §4 Ett landsting får besluta att landstingsfullmäktige och landstings- styrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige och regionstyrelsen. Det som sägs i andra författningar om landstingsfullmäktige och landstings- styrelsen gäller i sådant fall regionfullmäktige och regionstyrelsen.

Gotlands kommun får besluta att kommunfullmäktige och kommun- styrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige och regionstyrelsen. Det som sägs i andra författningar om kommunfullmäktige och kommun- styrelsen gäller i sådant fall regionfullmäktige och regionstyrelsen.

Vid genomförande av val enligt vallagen (2005:837) ska dock beteck- ningen landstingsfullmäktige användas vid val i landstinget. Vid val i Gotlands kommun ska beteckningen kommunfullmäktige användas.

5 §5 Ett landsting ska

1. utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna insatser för genomförandet av strategin,

2. trots 2 kap. 8 § andra stycket kommunallagen (2017:725) besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete, och

3. följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet.

6 § Ett landsting får utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfonds- program.

1 Prop. 2017/18:206, bet. 2017/18:KU46, rskr. 2017/18:418.

2 Senaste lydelse 2016:945.

3Senaste lydelse 2016:945.

4Senaste lydelse 2016:945.

5Senaste lydelse 2017:758.

SFS 2018:1348

Publicerad den 2 juli 2018

(2)

2 SFS 2018:1348 7 § Ett landsting ska upprätta och fastställa länsplaner för regional trans-

portinfrastruktur.

8 § Ett landsting ska samverka med 1. länets kommuner, och

2. länsstyrelsen och övriga berörda statliga myndigheter.

9 § Ett landsting ska samråda med företrädare för berörda organisationer och näringslivet i länet.

10 § Statliga myndigheter som bedriver verksamhet i länet ska beakta den strategi som fastställts för länets utveckling.

Länsstyrelsen och övriga statliga myndigheter ska inom sina verk- samhetsområden lämna landstinget det biträde som det behöver för regionalt tillväxtarbete och regional transportinfrastrukturplanering. De ska också löpande informera landstinget om pågående och planerade verksamheter som har betydelse för länets utveckling.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson (Finansdepartementet)

References

Related documents

Syftet med reglerna om lättnader i beskattningen av personaloptioner i vissa fall (kvalificerade personaloptioner) är att underlätta för unga företag som saknar tillräcklig

Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Daniel Barr efter föredragning av Analyschef Ole Settergren. I beredningen av ärendet har jurist Johan Schütt och

I konsekvensutredningen uppges att förändringen som innebär att personaloptionen kan användas för att förvärva en teckningsoption och att personaloptionen kan ges ut av ett

I promemorian föreslås följande skrivning i 11 a kap. ”Optionsinnehavaren ska vara anställd i företaget eller inneha ett uppdrag som styrelseledamot eller styrelsesuppleant

Reglerna föreslås i stället gälla för företag där medelantalet anställda och delägare som arbetar i företaget är lägre än 150 och med en nettoomsättning eller

Vid tillämpning av reglerna om villkor för företaget, personaloptionen och optionsinnehavaren ska vad som sägs om företaget gälla det företag i vilket personaloptionen ger rätt

Föreningen Svenskt Näringsliv har beretts tillfälle att avge yttrande över angivna promemoria och ansluter sig till vad Näringslivets Skattedelegation anfört i bifogat

Det gör att systemet blir säkrare i förhållande till att personer kan vilseledas att arbeta för en mycket låg lön med löfte om framtida stora vinster, vinster som i denna typ