• No results found

Lag om ändring i alkohollagen (2010:1622)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i alkohollagen (2010:1622)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i alkohollagen (2010:1622)

Utfärdad den 29 oktober 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 7 kap. 3 § alkohollagen (2010:1622) ska ha följande lydelse.

7 kap.

3 §3 Vid marknadsföring av alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat till konsumenter får kommersiella annonser inte användas i tv- sändningar, beställ-tv eller ljudradiosändningar.

En leverantör av en videodelningsplattform får inte tillhandahålla sådana kommersiella annonser som avses i första stycket före, under eller efter användargenererade videor eller tv-program på plattformen.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2020.

På regeringens vägnar ANNA EKSTRÖM

Lars Hedengran (Socialdepartementet)

1 Prop. 2019/20:168, bet. 2020/21:KU3, rskr. 2020/21:16.

2 Se Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informa- tionssamhällets tjänster.

3 Senaste lydelse 2019:345.

SFS 2020:876

Publicerad

den 3 november 2020

References

Related documents

2 § Registret får innehålla uppgifter om dem som har tillstånd eller bedriver verksamhet enligt denna lag.. namn eller företagsnamn, person-, samordnings-,

På regeringens vägnar ANNIKA STRANDHÄLL. Lars Hedengran

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Checklista för bilagor till ansökan (se anvisningar för aktuellt tillstånd). Stadigvarande tillstånd till allmänheten med eller

9 § Alkohollagen (2010:1622) står det att kommunen ska tillhandahålla information om vad som gäller enligt denna lag och anslutande föreskrifter samt riktlinjer för tillämpningen

Underskrift Underskrift av sökanden Namnförtydligande Ansökningsdatum Emmaboda kommun behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Läs mer

Tog länsstyrelsen, själv eller tillsammans med andra aktörer, fram något material utifrån arbetet med beviljade projektmedel för att utveckla tillsynen och/eller arbetet med

Serveringstillstånd för servering av alkohol kan beviljas stadigvarande eller tillfälligt, till allmänheten eller till slutet sällskap.. Kommunen är skyldig att informera