• No results found

Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Utfärdad den 28 februari 2019

Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretess- förordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar MORGAN JOHANSSON

Andreas Krantz (Justitiedepartementet)

SFS 2019:76

Publicerad den 5 mars 2019

(2)

2 SFS 2019:76

Bilaga1

Verksamhet består i Särskilda begränsningar i sekretessen

157. stöd enligt förordningen (2018:675) om miljökompensation för godstransporter på järnväg och förordningen (2018:1867) om miljö- kompensation för överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte om intresset av allmän kännedom om något för- hållande som rör människors hälsa, miljön, redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut 158. utredning och tillsyn i fråga om

genetiska resurser och traditionell kunskap enligt

– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 511/2014 av den 16 april 2014 om åtgärder för använ- darnas efterlevnad i Nagoyaproto- kollet om tillträde till och rimlig och rättvis fördelning av vinster från utnyttjande av genetiska resurser i unionen,

– kommissionens genomförande- förordning (EU) 2015/1866 av den 13 oktober 2015 om närmare före- skrifter för genomförandet av Europa- parlamentets och rådets förordning (EU) nr 511/2014 vad gäller registret över samlingar, övervakning av användarnas efterlevnad och bästa praxis,

– 8 kap. 5 § andra stycket miljö- balken,

– miljötillsynsförordningen (2011:13), och

– förordningen (2016:858) om användning av genetiska resurser och traditionell kunskap om sådana resurser

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte om intresset av allmän kännedom om något för- hållande som rör människors hälsa, miljön, redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut

1 Senaste lydelse 2018:2056.

(3)

3 SFS 2019:76 Sakregister till bilagan

Siffrorna avser punkter i bilagan

Gasskyddsmateriel Genetiska resurser

Genetiskt modifierade resurser

20 158 82

Miljöfarlig verksamhet Miljökompensation Miljön

40 157 23

Måttenheter Nagoyaprotokollet Narkotikaklassificering

76 158 115

Tobaksskatt

Traditionell kunskap Trafiktillstånd

127 158 77

References

Related documents

utredning, tillståndsgivning och tillsyn enligt läkemedelslagen (2015:315) eller enligt motsvarande äldre föreskrifter, tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen

tillsyn enligt lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. sekretessen gäller inte beslut i

uppgift i form av fotografisk bild av den enskilde, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till honom eller henne

– kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1603 av den 18 juli 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG vad gäller åtgärder som antagits

Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretess- förordningen (2009:641) ska ha följande lydelse. På regeringens vägnar

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/452 av den 19 mars 2019 om upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i unionen. 1 Senaste

Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretess- förordningen (2009:641) ska ha följande lydelse. På regeringens vägnar

Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretess- förordningen (2009:641) ska ha följande lydelse. Denna förordning träder i kraft den 22