• No results found

Backup Nvivo Projects

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Backup Nvivo Projects"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

Page 1 of 1 Department of Learning, Informatics, Management and Ethics

Version: 0.0.1 Support: Ludvig Andersson Ludwig Berglund

Date: 210422 helpdesk@lime.ki.se Ludvig.Andersson@ki.se ludwig.berglund@ki.se

08-524 837 63 08-524 837 66

Backup Nvivo Projects

Prerequisites

To properly take a backup of your NVivo Projects you will need to fulfill some prerequisites.

You will need:

• Access to your home folder at the KI file server user.ki.se. This is usually setup as U:

on your LIME Computer. If you do not have a home folder you can contact LIME IT<heldesk@lime.ki.se> and they can create one for you.

• VPN or wired connection to KI

• An active KI account

Before you start with exporting your project(s) make sure you have saved it to ensure you do not accidently lose any progress you have made between the last save and the export.

Make a backup of the project

You should use the copy function to make regular backups of your project—this protects your data and allows you to take a snapshot of your project at a particular point in time.

1. If a project is currently open, close the project.

2. Click the File tab and then click Copy Project. (In Nvivo 10 press Manage and then Copy Project)

3. Under Copy to, choose the project format, then select a location under U:\ and file name for the new project, and then click Save. (Windows uses the project format .nvp and MacOS uses .nvpx)

4. Click OK. A copy of your open project is saved at the selected location.

NOTE

To copy a project to or from the Mac project format (.nvpx), you need a project converter. If the project converter is not already installed, it will be downloaded and installed automatically.

If you copy your Windows project to the Mac project format (.nvpx), and then access it on the Mac, you may not be able to work with all your project items. For more

information about working across platforms, refer to http://help-

nv11.qsrinternational.com/desktop/deep_concepts/work_with_your_projects_on_wind ows_or_mac.htm

References

Related documents

The idea in this concert however, is that Per Anders Nilsson replaces the static memory piece, by playing live-electronics with pre-recorded and live-sampled piano sounds from

Burnt bones have the same distribution area as the Middle Neolithic pottery and the burnt flint.. A burnt pig bone has been 14 C-dated to the Middle

Thus this research is based on the question “What is the relation between company’s business strategy and project’s strategy in innovation projects following the position

However, since lack of donor coordination increases transaction costs, there is a trade-off between transaction costs and policy autonomy for the recipient government... This

I detta skede var det två respondenter som inte svarade och Vårnäs fick då i uppgift att leta fram två nya respondenter till studien, dock användes enbart en av dessa respondenter

I Sverige gav människor uttryck för oro: När en timme på havet blev tio minuter över havet var man orolig för att kriminella element och droger skulle flöda från Danmark

I skolböckerna och i de akademiska kompendieböckerna fingo vi ganska vidlyftigt läsa om hunnernas, magyarernas, mongolernas, turkarnas och andra från Centralasien

Och där fanns inte minst Ingvar Carlsson, vil- ken Tham hade lärt känna under ti- digare riksdagsöverläggningar och med vilken han delade intresset for opera. Han

The  general  plan  has  been  to  design  a  solution  for  the  entire  area.  This  would  include  the  park,  the  train  station  and  the  square 

Another study conducted by Ishtiaq &amp; Jahanzaib (2017) on impact of project complexity and environmental factors on project success in public sector (oil and gas) of

construction and installation of boiler, ESP and control room, and eventually building a high chimney www.sgs.com. Moreover design, engineering and assembling of coal, water and

Några elever kunde tänka sig att arbeta på varierande sätt med ämnet svenska, även om det verkade vara ganska svårt för dem att sätta sig in i hur man då skulle kunna arbeta

[r]

Se detta gärna som en remix, det kanske inte är mycket nytt, men jag tar teorier från olika håll för att skapa en arbetsmetod som förhoppningsvis kan leda till något

Besides the evident question “Do people want to know about how their individual sustainable choices in their everyday lives can have an effect on the environment?”, there

This does not, however, agree with the result from the questionnaire survey, which showed that the employees of the joint-stock company overall was satisfied with the IT solutions

Att bygga nya moderna djurstallar som redan är prövade och godkända för sin djurproduktion ska inte behöva ta så lång tid som det gör idag.. Dessa beslut och tillstånd borde

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en framtida avveckling av Bromma flygplats förutsätter att tillräcklig kapacitet för inrikesflyg på Arlanda

A52ARX Examensarbete inom arkitektur, avancerad nivå 30.0 Avancerad nivå A52O1A Orientering; Arkitekturens teknik, teori och historia 5 3.0 Avancerad nivå Valfria kurser.

46 Konkreta exempel skulle kunna vara främjandeinsatser för affärsänglar/affärsängelnätverk, skapa arenor där aktörer från utbuds- och efterfrågesidan kan mötas eller

I dag uppgår denna del av befolkningen till knappt 4 200 personer och år 2030 beräknas det finnas drygt 4 800 personer i Gällivare kommun som är 65 år eller äldre i

If teaching language is “Swedish/English”, the course as a whole will be taught in English if students without prior knowledge of the Swedish language participate. Examination

• The chemical composition of soil water will be a sensitive indicator both of how the root environment will change because of the specific treatment and it will also reveal