• No results found

Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Utfärdad den 14 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 26 kap. 4 och 10 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

26 kap.

4 §2 Sekretess gäller i verksamhet som avser omhändertagande av personakt enligt 7 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) eller 23 f § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade för uppgift om en enskilds personliga förhållanden.

Första stycket gäller inte om annat följer av 5, 6 eller 7 §.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

10 § Sekretessen enligt 4 § hindrar inte att uppgift i verksamhet som avses i 7 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) lämnas till en socialnämnd och uppgift i verksamhet som avses i 23 f § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade lämnas till en nämnd som avses i 22 § samma lag, om uppgiften behövs för handläggning av ärende eller verk- ställighet av beslut om stödinsatser, vård eller behandling och det är av synnerlig vikt att uppgiften lämnas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar MORGAN JOHANSSON

Andreas Krantz (Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:158, bet. 2017/18:FiU43, rskr. 2017/18:356.

2Senaste lydelse 2011:739.

SFS 2018:1157

Publicerad den 26 juni 2018

References

Related documents

17 f § Sekretess gäller i verksamhet enligt lagen (2021:1070) om statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot sjukdomen covid-19 för uppgift om en

4 a § Sekretess gäller i verksamhet enligt lagen (2021:642) om Institutet för mänskliga rättigheter för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska

för uppgift om affärs- eller driftförhållanden hos den som är skyldig att lämna uppgifter enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti eller lagen (2015:1016) om resolution, om

Sekretess gäller i en statlig myndighets verksamhet enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, lagen (2007:528)

Sekretess gäller i en statlig myndighets verksamhet enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, lagen (2007:528)

Sekretess gäller i ärende enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets hanter- ing av vissa borgenärsuppgifter för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om

17 c § 2 Sekretessen enligt 17 a och 17 b §§ hindrar inte att uppgift i den nationella läkemedelslistan lämnas enligt lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista till

6 b § Sekretess gäller i ärende om prövning enligt lagen (2018:676) om restriktioner vid statsråds och statssekreterares övergång till annan än statlig verksamhet för uppgift