Information om personuppgiftsbehandling

Download (0)

Full text

(1)

Version 1018-06

Marks kommun Telefon 0320 21 70 00 Organisationsnummer

Bygg- och miljökontoret, byggenheten E-post pbn@mark.se 212 000-1504

511 80 KINNA

Fastighetsbeteckning Fastighetens adress Postnummer och ort

Fastighetsägare, namn (om annan än sökanden) Fastighetsägarens adress Postnummer och ort

För- och efternamn/företag Personnummer/organisationsnummer

Adress(hit skickas beslut och faktura om inget annat anges på denna blankett) E-postadress (önskas för ärendets handläggning) Telefon (även riktnummer) Kontaktperson, namn, telefon, e-postadress (om annan än sökande)

Byggherrens namn (om annan än sökande) Byggherrens personnummer/organisationsnummer

Byggherrens adress (om annan än sökande) E-postadress (önskas för ärendets handläggning) Telefon (även riktnummer)

………. ………. ……….

Ort och datum Sökandes underskrift Byggherre (om annan än sökande)

Sökande/byggherre Sökande är betalningsansvarig

Anmälan

Fastighet

E-postadress (önskas för ärendets handläggning) Telefon (även riktnummer)

Byggherrens personnummer/organisationsnummer

E-postadress (önskas för ärendets handläggning) Telefon (även riktnummer)

Bifogade handlingar

☐ Fasadritning ☐ Planritning ☐ Sektioner ☐ Förslag till kontrollplan

☐ Situationsplan

☐ Annat, specificera

Fastigheten är ansluten/kommer anslutas till

☐ Fjärrvärme ☐ Kommunalt VA ☐ Enskild Va-anläggning

Övriga upplysningar

En- eller tvåbostadshus Flerbostadshus Annat:

Installation eller väsentlig ändring av

Inreda ytterligare bostad

Eldstad Rökkanal Ventilation

Ändring bärande konstruktion Rivning

Ved eller pelletspanna Hiss

Byggnadstyp och åtgärd

Offentlig byggnad Ändring brandskydd

Annat, specificera:

Typ/beteckning installationen Typ/beteckning installationen

Installatör Installatör

(2)

www.mark.se

Marks kommun Postadress:

511 80 Kinna Telefon:

0320 21 70 00

Information om personuppgiftsbehandling

Marks kommun kommer att behandla dina per- sonuppgifter, vilket sker i enlighet med EU:s data- skyddsförordning.

Personuppgiftsansvarig Plan- och byggnadsnämnden 511 80 Kinna

E-post: pbn@mark.se Telefon: 0320 2 17 190 Dataskyddsombud

Nämndens dataskyddsombud når du på epost dso@mark.se eller telefon 0320 21 76 71.

Ändamålet med behandlingen

Personuppgifterna samlas in i syfte att hand- lägga ärenden inom nämndens ansvarsområden enligt gällande nämndreglemente. Handlägg- ningen kan innebära att:

• uppgifter registreras i myndighetens adress- register för enklare kommunikationsadmi- nistration,

• uppgifterna användas för att utföra kundun- dersökningen Löpande Insikt. Undersök- ningen är en servicemätning för kommuner- nas myndighetsutövning,

• uppgifterna hämtas via e-tjänsten för att an- söka om lov, anmälan och förhandsbesked.

Uppgifterna kommer i tillämplig mån att vidare- behandlas för arkivändamål i enlighet med svensk arkivlagstiftning. Som ett led i arkivverk- samheten så kan nämnden publicera ett digitalt, publikt arkiv för vissa ärendetyper.

Rättslig grund för behandlingen

Kommunen behandlar personuppgifterna för att kunna fullgöra lagstadgad myndighetsutövning och hantering av allmänt intresse.

Vilka kommer att ta del av personuppgif- terna?

Inom kommunen kommer endast berörd personal att hantera uppgifterna och eventuella personupp- giftsbiträde som kommunen kan komma

att tar hjälp av. Dessutom kommer uppgifterna att överlämnas till Markör för utförandet av kundundersökningen Löpande Insikt. Uppgifter som skickas in till en kommun kan bli offentliga och får då begäras ut av alla så länge det inte hindras av sekretess.

Lagringstid

Nämndens dokumenthanteringsplan reglerar hur länge olika uppgifter sparas innan de gallras eller arkiveras. För mer information kontakta person- uppgiftsansvarig.

Vilka rättigheter har du som registrerad?

Du har rätt att begära tillgång till de personupp- gifter som kommunen behandlar om dig och få felaktiga personuppgifter rättade. Om du har in- vändningar mot hur kommunen hanterar dina personuppgifter kan du lämna klagomål till Data- inspektionen som är tillsynsmyndighet.

Figure

Updating...

References

Related subjects :