• No results found

Domstsolens Målregister

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Domstsolens Målregister"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

EE

Postadress Besöksadress Telefon Fax Org.nr

Box 24160 Linnégatan 87 D 08-783 38 50 08-783 76 37 202100-3971

104 51 Stockholm

Mål nr 07-357

Vm.reg. 318.735.

PATENTBESVÄRSRÄTTENS BESLUT

meddelat 2008-04-22 efter överklagande av Patent- och registreringsverkets beslut, se bilaga 1.

Klagande: Autoterm Försäljnings AB

Ombud: Christoph Siebmanns,

Gotapatent Aktiebolag

Målet gäller: Anteckning om ny innehavare av det registrerade varumärket

318.735 AUTOTERM m.m.; nu fråga om avvisning av överklagande.

RÄTTENS AVGÖRANDE

Patentbesvärsrätten avvisar överklagandet.

(2)

2 BAKGRUND

IVT Industrier AB (IVT) ansökte den 24 augusti 2006 hos Patent- verket om anteckning av ny innehavare och förnyelse av varu- märkesregistreringen 318.735 AUTOTERM. I samband därmed erlades föreskrivna avgifter. IVT anförde till stöd för sin ansökan att bolaget enligt en i ärendet ingiven överlåtelsehandling hade förvärvat rätten till märket från den antecknade innehavaren, Elektro Standard AB. Patentverket anförde i ett föreläggande den 12 januari 2007 att överlåtelsehandlingen inte var undertecknad av behörig firmatecknare för Elektro Standard AB samt förelade IVT att inom viss tid avhjälpa denna brist vid äventyr att ansökningen annars kunde komma att avskrivas. IVT begärde och beviljades vid tre tillfällen anstånd med att besvara föreläggandet, men bolaget ingav inte någon komplettering av sin ansökan. Genom överklagade beslutet avslog Patentverket ansökningen den 26 september 2007.

YRKANDEN M.M.

Autoterm Försäljnings AB har överklagat Patentverkets beslut samt yrkat att bolaget ska antecknas som ny innehavare av varumärket 318.735 AUTOTERM och att registreringen av varumärket ska förnyas.

Autoterm har i fråga om sin rätt att överklaga Patentverkets beslut anfört att ansökan om anteckning m.m. rätteligen skulle ha gjorts av Autoterm samt att bolaget av Elektro Standard AB förvärvat rätten till varumärket. Autoterm har härvid anfört följande. ”För- nyelseansökningen gjordes i god tro i IVT Industrier AB´s namn.

Rätt sökande skulle dock ha varit Autoterm Försäljnings AB c/o IVT Industrier AB, vilket vi dock inte visste vid tidpunkten för förnyelse.

SKÄL

Enligt 47 § första stycket varumärkeslagen får, i fall som det före- varande, ett slutligt beslut av registreringsmyndigheten överklagas av sökanden, om det har gått denne emot. Sökande i Patentverkets anteckningsärende var IVT. Autoterm Försäljnings AB, som inte

(3)

3

var part i Patentverkets ärende och som inte gjort gällande att bolaget förvärvat någon rätt från IVT till det aktuella varumärket, har inte rätt att överklaga Patentverkets beslut. Överklagandet ska därför avvisas.

Per Carlson Jeanette Bäckvall Merit Persson Referent

Enhälligt

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

References

Related documents

särskiljningsförmåga för de varor som ansökan avser och i andra hand att varumärket genom användning förvärvat tillräcklig särskiljningsförmåga för registrering.. CA har

Sedan The Children's Medical Center Corporation överklagat Patentverkets beslut har bolaget återkallat överklagandet.. Patentbesvärsrätten fattar följande BESLUT (att

Bolaget har till grund för sin talan åberopat att varumärket inte är för- växlingsbart med det motanförda internationella varumärket FLÜGEL i figur (reg. nr 0759130) eller

registreringen av varumärket STJÄRNKÖTT DET BÄSTA FRÅN SVENSKA GÅRDAR i figur har Bergendahl Food AB upplyst att bolaget låtit avföra varumärket från varumärkesregistret

Sedan Perlos AB överklagat Patentverkets beslut har bolaget återkallat överklagandet. Patentbesvärsrätten fattar följande BESLUT (att

Sedan Awapatent AB i egenskap av uppgivet ombud för Bergman Sweden AB överklagat Patentverkets beslut har bolaget återkallat sitt överklagande. Patentbesvärsrätten

Sedan Ementor ASA överklagat Patentverkets beslut har bolaget återkallat överklagandet.. Patentbesvärsrätten fattar följande BESLUT (att

Sedan Modern Times Group MTG AB överklagat Patentverkets beslut har bolaget återkallat överklagandet. Patentbesvärsrätten fattar följande BESLUT (att