• No results found

Häfte med checklista och exempelritningar: Vill du bygga ett uterum?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Häfte med checklista och exempelritningar: Vill du bygga ett uterum?"

Copied!
9
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)
(2)

Här kan du se vilka handlingar du behöver lämna in och hur de ska se ut när du ansöker om bygglov.

Uterum är en tillbyggnad med rum som inte ska värmas upp till mer än 10 oC, dvs inte ingår i bostadshusets klimatskal.

Handläggningstid

Vi ska fatta beslut i ditt ärende inom 10 veckor från det att

handlingarna är kompletta. Om handläggningen eller utredningen kräver det får en förlängning med högst 10 veckor göras en gång.

För att vi ska kunna bedöma din ansökan är det viktigt att den är komplett med fackmässiga ritningar. Studera därför

exempelritningarna i detta häfte noga för att se vad som ska ingå.

Om din ansökan inte är fullständig kan vi begära komplettering vilket gör att handläggningstiden blir längre.

Fler handlingar kan behövas

Vi kan behöva fler handlingar än de som beskrivs här för att kunna ta beslut. I så fall kontaktar vi dig när vi fått din ansökan.

Om du har frågor kan du kontakta byggenheten innan du skickar in din ansökan via bygg@ulricehamn.se. Se vår hemsida

https://www.ulricehamn.se/boendeochmiljo/bygglov/ för mer information.

Checklista

 Ansökan

 Situationsplan skala 1:400

 Fasadritning i skala 1:100

 Planritning i skala 1:100

 Sektionsritning i skala 1:100

 Ritningar nuvarande utseende

 Enkel kontrollplan - uterum

 Konstruktionsritning inkl.

grund/teknisk beskrivning

 Produktblad för uterummet

(3)

Dessa handlingar behövs

Ansökan

Du kan välja att ansöka via vår e-tjänst eller på en vanlig blankett.

E-tjänsten och blanketten hittar du här

https://www.ulricehamn.se/boendeochmiljo/bygglov/.

Situationsplan

Situationsplanen ska baseras på en kartprodukt. Du beställer kartprodukten genom att fylla i denna blankett och skickar in den till bygg@ulricehamn.se. Du kan även hämta den via vår hemsida https://www.ulricehamn.se/boendeochmiljo/bygglov/kartor-och- matning/.

När du fått kartprodukten kan du skapa din situationsplan. Se exempelritning.

Planritning skala 1:100 Se exempelritning.

Fasadritning skala 1:100 Se exempelritning.

Sektionsritning skala 1:100 Se exempelritning.

Enkel kontrollplan

Kontrollplanen är ett dokument som beskriver vilka kontroller som ska göras under byggnationen. Den ska bland annat innehålla vad

som ska kontrolleras, på vilket sätt kontrollerna görs och vad resultatet ska jämföras mot. Det ska också framgå vem som ska utföra kontrollerna.

Produktblad inkl. grund/teknisk beskrivning

Uterummets tekniska lösningar och viktiga byggnadsdetaljer ska antingen visas i ett produktblad eller beskrivas i en teknisk beskrivning. Exempel på tekniska lösningar är grundläggning, bärande stomme, takkonstruktion, brandskydd och säkerhet.

Fackmässiga ritningar

Vi behöver ritningar som är

 Skalenliga och måttsatta

 Ritade med:

o datorbaserat verktyg (CAD), eller

o noggrant med linjal ritat på ett vitt olinjerat och orutat papper

 Svartvita

Ritningarna ska även innehålla skallinjal och ritningshuvud med namn och datum, och helst lämnas in digitalt.

Mer information om hur du ritar hittar du i broschyren Tips för dig som tänker rita själv. Broschyren finns på

https://www.ulricehamn.se/boendeochmiljo/bygglov/ansokningsh andlingar-for-byggnation/ritningar/

(4)

Situationsplan

Situationsplanen innehåller aktuella

planbestämmelser och detaljerad information om tomten/fastigheten.

På situationsplanen visar du var uterummet är placerat i förhållande till byggnaden och tomtgränser. Det är viktigt att placeringen och måttsättningen är korrekt.

Ritningens innehåll

Situationsplanen redovisas i skala 1:400 och ska innehålla:

 Tillbyggnad

 Måttsättning till tomtgräns – minst två mått som är vinkelräta mot tomtgränsen.

Sätt ut färdig golvhöjd för tillbyggnaden.

Sätt ut två mått som är vinkelräta mot tomtgränsen

så vi vet var du vill bygga

Markera tydligt tillbyggnaden du söker bygglov för

(5)

Planritning

Planritningen är ett horisontellt snitt genom huset. Den visar planlösningen och sambandet mellan huset och uterummet.

Ritningens innehåll

Planritningen redovisas i skala 1:100 och ska innehålla:

 Uterummets yttermått

 Rumsbeteckningar

 Öppningsmått för nya dörrar

 Sektionsmarkering

 Skallinjal

 Ritningshuvud

Ge varje ritning ett namn

Varje ritning ska ha ett ritningshuvud som innehåller information om ritningen

Skriv hur rummen används

Markera var sektionen genom huset är tagen

Varje ritning ska ha en skallinjal

(6)

Fasadritningar

Fasadritningar visar husets fasader rakt framifrån. Förutom att visa fasadens utseende visar de marknivån, viktiga mått och vilka material och kulörer som ska användas.

Vid en bygglovsprövning är det viktigt att se hur uterummet passar in i sitt

sammanhang. Redovisa de fasader som ändras.

Ritningens innehåll

Fasadritningarna redovisas i skala 1:100 och ska innehålla:

 Namn på fasad eller väderstreck

 Tydlig markering av uterummet

 Material- och kulörbeskrivning

 Marknivå (från tomtgräns (TG) till tomtgräns på marknivå, om den ändras)

 Skallinjal

 Ritningshuvud

Kulörer anges med en NCS-kod

Marknivå ritas med heldragen linje

Tidigare marknivå ritas med streckad linje

(7)
(8)
(9)

Sektionsritning

Sektionsritningen är ett vertikalt snitt genom huset. Den visar bland annat våningsplan, rumshöjder och taklutning och behövs för att kunna bedöma tillbyggnaden utifrån gällande bestämmelser. Sektionsritningen är också viktig för att förstå hur uterummet förhåller sig till den befintliga byggnaden.

Ritningens innehåll Sektionsritningen redovisas i skala 1:100 och ska innehålla:

 Befintlig byggnad

 Tillbyggnad

 Nockhöjd

 Takfotshöjd

 Takvinkel

 Rumshöjd

 Redovisning av eventuell nivå- skillnad i golv

 Marklinje

 Skallinjal

 Ritningshuvud

Ange takvinkel

References

Related documents

Ca 22 % av tolvåringarna i norra Sverige uppger att de blir mycket eller väldigt mycket störda av buller eller ljud från andra barn när de är i skolan.. I förskolan kommer

Låt oss använda att vi får avstå olika saker till att begrunda, ta till oss och söka förstå mer av vad Jesus verkligen kom till oss med.. Gud vi ber att när vi

En röd tråd genom dessa aktörers resonemang är att NMR:s fascism förvisso är avskyvärd men att det faktum att de är fascistiska och står upp för en fascistisk

Om du inte vet vad du vill bygga eller hur du vill att det ska utformas kan du också träffa oss för att diskutera vilja möjligheter som finns.. Om du vill upprätta en ny

Lilliedahl och Georgii-Hemming (2009) menar att föräldrarna generellt är nöjda om det inte uppstår ekonomiska, praktiska eller administrativa problem för dem. Att se till

Om du gör en anmälan för att du exempelvis ska byta en öppen spis till en braskamin eller byta till en ny braskamin behövs ingen fasadritning..

Det vanligaste är att söka förhandsbesked för att bygga ett nytt hus på en obebyggd tomt utanför detaljplanerat område, till exempel om du äger eller ska köpa en obebyggd

Situationsplanen som är baserad på kartunderlaget du fått från oss innehåller information om tomten/fastigheten och visar var muren är placerad i förhållande till byggnader