• No results found

Co je/kdo je to koordinátor? Jak to fungují? Odpověděla Ph.Dr

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Co je/kdo je to koordinátor? Jak to fungují? Odpověděla Ph.Dr"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Jm´eno: Šárka Havířová Osobn´ı ˇc´ıslo: E17000349

Hodnocen´ı navrhovan´e vedouc´ım diplomov´e pr´ace: výborně Hodnocen´ı navrhovan´e oponentem diplomov´e pr´ace: výborně

Pr˚ubˇeh obhajoby diplomov´e pr´ace:

Otázky vedoucího

Lze Vámi posuzovanou náborovou kampaň hodnotit jako úspěšnou? Proč? Odpověděla

Otázka oponenta

Jak na základě výsledků náborů hodnotíte vhodnost vybraných měst pro náborovou kampaň? Odpověděla

Ing. Maršíková, Ph.D.

Vycházíte s pojmem ”zaměstnavatelská přírůčka” - je to pojem z literatury? Odpověděla Proč některé hodnoty v grafu přesahují 100 %?

Zkoumala jste příčiny daného neúspěchu? Odpověděla

Ing. Zbránková, Ph.D.

Co je/kdo je to koordinátor? Jak to fungují? Odpověděla

Ph.Dr. Jáčová, Ph.D.

Proč Vás napadlo Chorvatsko? Odpověděla

Ti, co jsem přijela pracovat - mají rodinu. Hraje v tom roli rodina (manželka, děti,. .) v oblasti náboru? Odpověděla

Klasifikace: výborně

Datum obhajoby: 16. května 2019 . . . .

podpis pˇredsedy

References

Related documents

Hodnocen´ı navrhovan´ e vedouc´ım diplomov´ e pr´ ace: výborně minus Hodnocen´ı navrhovan´ e oponentem diplomov´ e pr´ ace: výborně.. Pr˚ ubˇ eh obhajoby diplomov´ e

V podkapitole 3.5 byla rozpracována projektová dokumentace ke konkrétní žádosti o podporu v rámci „Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020“.. Bude firma

Hodnocen´ı navrhovan´ e vedouc´ım bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: výborně minus Hodnocen´ı navrhovan´ e oponentem bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace:?. Pr˚ ubˇ eh obhajoby bakal´

1) Jaký se předpokládá finanční dopad v osobní letecké dopravě způsobený pandemií COVID-19 ve světovém měřítku do konce roku 2021..

Teoretickii d6st je logicky dlendnS. Autor popisuje pifrodnf vlSkna rostlinndho pfivodu jejich chemickd sloZenf a mechanickd vlastnosti. Poukazuje na kritickou

Cílem této bakalářské práce je prostudování zásad ergonomie v teorii a praxi, určení nejvýhodnějších podmínek pro snímání postojů v prostředí Jack pomocí

Graf č. Je to poměrně vysoké procento, avšak by mohlo být daleko vyšší. Dalších 19% respondentů bylo obětí školní šikany, která už ale dále nepokračuje. I tak

Prováděl jste ekonomické hodnocení účelnosti zavádění nového softwaru (s přihlédnutím k možnému zániku firmy-poskytovatele softwarových balíčků a následné