• No results found

Název baka!ářské práce:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Název baka!ářské práce: "

Copied!
2
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

TECHN|cKÁ

UNvERzlTA

V L|BERcl

Ekonomieká

fakuÍta x

PosUDEK VEDoUcÍHo BAKnlÁŘsxÉ pnÁcr

Jméno studenta:

Danie|a Rej|ová

Název baka!ářské práce:

ochrana firem před komerčními riziky

v

mezinárodním obchodě

Cí|

práce:

Vymezit zák|adní funkce zahraničního obchodu a jeho postupný

vwoj

v ČR za pos|ední dekádu, vystihnout h|avní rizika

ýkajícíse

firem operujících v ob|asti mezinárodního obchodu a prozkoumat varianty vedoucí k eliminaci či úp|nému odstranění těchto rizik nebo jejich nás|edků pomocí mezinárodních pravide| a podmínek či různých pojistných produktů

Jméno vedoucího bakaIářské práce:

doc. Ing. Arnošt BÓhm, CSc.

Vyjádřeníminimálněvrozsahu10řádkůkbakaIářsképráciin

využití metod řešení a návrhů opatření včetně formátní úpravy, práce s Iiteraturou

a

její citace (uved'te na druhou stranu posudku).

otázky

k

obhajobě baka!ářské práce:

1. Jedním

z nejvážnějších rizik

v Mo jsou rizika

úvěrová; v

závěrech

práce

je jako

prevence doporučena

důkladná

zna|ost

obchodního

partnera. V

rámci obhajoby

b|íže okomentujte zdroje, ze

kteých

mohou čeští rnhlozci tyto znalosti získat včetně vazby těchto informací na možnost pojištění rizika souvisejícího s rnýběrem obchodního partnera!

Práci doporučuji

-

nedeperuěr+ji*

k

obhajobě. (xnehodícíse

škrtněte)

Baka!ářskou práci navrhuji k|asifikovat stupněm: ýborně

Datum:

4. května 2016 L?

Lt

al,/*

/)

T,,/óéč*-4-

Podpis vedoucího baka|ářské práce

Výborně Velmi dobře

Dobře Neprospě|

I. Hodnocení zpracování tématu studentem:

So|nění cí|e oráce

x

Vo|ba metod a ieiich ap|ikace při zoracovánítématu

x

H|oubka provedené ana|Ýzv

x

II. Hodnocení struktury

a

obsahu orácel

Přeh|ednost a |oqická stavba (struktura) oráce

x

Aktuá|nost a vhodnost ooužit'ích oramenů

x

Schopnost studenta zpracovat získané oodk|adv

x

Přiměřenost a srozumite|nost závěrů oráce

x

Formulování v|astních názorů studentem

x

III. Hodnocení formv a stylu práce:

Formá|ní úprava práce (text' tabu|kv' orafu)

x

Stv|istická úroveň oráce

x

Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací

x

Práce se zahraniční |iteraturou včetně odkazů a citací

x

TEcHNIcKAUN|VERZ|TAVLIBERCIjstudentskál4oz/z|46e17Liberec1]EkonsmickéíakuIta]Voroněž5ká1329/13]46002Liberec2 tel.:+42o+8535238B jmeilo'prÚneni@tul'cz ww-ef,tuLczÍlČ:46747835|DlČ:Cz46747885

(2)

TECHN|CKÁ uN VERZITA

v LlBERcl

Ekonomická

faku|ta r

Před|ožená

práce podává

odpovídající charakteristiku komerčních

rizik, se kteými se

setkávají firmy působící v zahraničním obchodě

vč.

možností ochrana před nimi. Autorka správně

uvádí

že tato ochrana může b'ýt

jak

pojistná, sjednáním

odpovídajícího

pojištění, nebo nepojistná, která má

spíše

povahu

získávání

informací

o

zahraničním obchodním

partnerovi. Jako jeden

z dů|ežiých nástrojů

ochrany před

komerčními

riziky

uvádí správně

také

vhodnou

volbu

obchodní

pariý,

ve které bude kontrakt sjednán.

Práce poskytuje

v

tomto směru

komp|exní poh|ed

na řešenou

prob|ematiku.

Autorka však

při

přípravě aplikační části práce narazila na

problém,

spočívající

v

tom, že jí zvolená firma,

jejíž

přístupy

k

ochraně před riziky hodla|a ana|yzovat a hodnotit žádné instituce nebo

běžně dek|arované

postupy ve své praxi neup|atňova|a; z konzu|tac| které za této situace

autorka s vedením firmy operativně uskutečni|a, vyp|ynu|o, že firma při sWch obchodních úspěších používá především

,,zdraý

rozum... Autorka to sice takto v závěrech neuvádí, a|e

takoý

přístup

je

mnohdy

|epší než nějaké sofistikované postupy.

Celkově hodnotím po stránce obsahové, formá|ní a formu|ační tuto práci jako ve|mi zdařilou.

TECHN|cKÁUN|vERz|TAvL|BERc|lstudentská1402/2l461ryLiberecrJEkonomickáfaku|taIVoroněžská1329h3l46002LibeÍec2

tel': +42o 485 3s2 3881jmeno.prijmeni@tul,eIMsÍ'tuLczI lČ: 467 47 885| DtČ: cz 467 47 885

References

Related documents

Klasifikace baka|ářské práce (výs|edná k|asifikace baka|ářské práce je dána ce|kov'ým hodnocením a pohledem vedoucího baka|ářské práce na práci baka|áře (-ky) a

Práce má za cíl také zanalyzovat podnikatelské prostředí na dánském trhu pomocí metody PEST, popsat zahraniční spolupráci mezi Dánskem a ČR a také zhodnotit dánský

Název diptomové práce: Transparentnost výběrových řízení na veřejné zakázky v ČR CÍl práce: Tato diplomová práce byla zaměřena na problematiku

Závěrem bych chtěl zmínit, že v nedávné době byl původní Šroon e-shop, kteni byl předmětem analýzy této bakalářské práce, vypnut a místo něho bylo na

V průběhu přípravy práce měla studentka tendenci zahrnovat do spo|ečensky odpovědného jednání všechny aktiviý firmy, které pomáhají formovat spo|ečenské

Stěžejním tématem této bakalářské práce bylo analyzovat vliv celní unie na vývoj zahraničního obchodu České republiky. Při sestavování teoretické části této

V teoretické části vymezi|a ve|mi podrobně zák|adní pojmy související s vybraným tématem: vo|ný čas, zájmová činnost, výchova ve volném čase a její funkce, poh|edy

Předkládaná bakalářská práce je pr*ehledně členěna do 4 kapitol, obsahuje velmi podrobnou literární rešerši (1. kapitola), týkající se problematiky digitálních

Název diplomové práce: vwoj daně z příjmů v české repubtice od jejího vstupu do Evropské unie.. Jméno vedoucího diptomové práce:

zákona č,. Doporučuji proto oponovanou bakalářskou práci k obhajobě a ziroveň doporučuji, aby byl po úspěšném obhájení této práce udělen panu Martinovi

Ve druhé, empirické části práce se autorka zaměřuje na analýzu péče o děti s vadami řeěi ve vybraných mateřských školách v Libereckém kraji?. Stanovila

Postavení analyzované společnosti na trhu by mělo b1it alespoň z části definováno jasnými kvantifikátory, které by mohly b1it podkladem pro stanovení dalších

Eakalářská práee se zabývá velmi aktuálníproblematikou návrhu a r,nývoje webov'veh ap|ikaeí" Návrh je v praxi často opomljenou součástí, jelikož se

Pan Jenčovshý si vybra| za téma pro svoji baka|ářskou práci - Nové metody výroby od|itků pro automobilový průmysl. Téma je ve|ice za1ímavé pro moŽnost vysvětlení a

Cíl práce: Vymezit základní funkce zahraničního obchodu a jeho postupný vývoj v ČR za poslední dekádu, vystihnout hlavní rizika týkající se firem operujících v

Praktická je práce zaměřena část na představuje představení ob|asti vybranou spo|ečnost motivace a - odměňo Škoda Auto, vání zpoh|edu a.s', její

Baka|ářská práce Jany Pejchalové se zabýVá pádem komunistického reŽimu V roce 1989 v Lounech a první fází demokratické transformace V tomto městě. Práceje

Cíl prácel Cí|em práce by|o zjištění míry spokojenosti zaměstnanců vybrané spo|ečnosti, zpracování ýs|edků šetření z rŮzných h|edisek pomocí

Přínos baka|ářské práce je ve ve|mi dobrém zv|ádnutí řeŠené prob|ematiky, svým obsahem a získanými výstupy má bakalářská práce svůj nepochybný přínos

Cíl práce: Cílem bakalářské práce je analýza spotřebitelského chování v bankovním sektoru, konkrétně průzkum spokojenosti studentů s využÍváním studentských

vyjádření minimálně v rozsahu 1o řádků k baka|ářské práci z htediska splnění jejích cílů, využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úprarry,

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakatářské práci z h|ediska sp|nění jejích cí|ů' využití metod řešení a návrhů opatření včetně rormální úpravy';

Autor dále představuje prostředíspolečnosti Unicorn, a.s., zejména platformu Unicorn Universe, na které jsou v této společnosti vyvíjeny veškeré aplikace.